WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«Реализация права граждан на участие в местном самоуправлении в Украине Realization of the right of citizens to participate in local government in Ukraine Анотація. У статті основна ...»

-- [ Страница 1 ] --

Чернега Роман Тарасович

доцент кафедри конституційного та міжнародного права

Прикарпатського юридичного інституту

Львівського державного університету внутрішніх справ,

кандидат юридичних наук

Реалізація права громадян

на участь у місцевому самоврядуванні в Україні

Реализация права граждан

на участие в местном самоуправлении в Украине

Realization of the right of citizens

to participate in local government in Ukraine

Анотація. У статті основна увага приділена теоретичним питанням

реалізації права громадян на участь у місцевому самоврядуванні України.

Акцент зроблено на територіальну громаду як основний первинний суб’єкт місцевого самоврядування.

Ключові слова: місцеве самоврядування, територіальна громада, реалізація прав громадян.

Аннотация. В статье основное внимание уделено теоретическим и практическим вопросам реализации прав граждан на участие в местном самоуправлении Украины.

Акцент сделано на территориальное общество как основной первичный субъект местного самоуправления.

Ключевые слова: местное самоуправление, территориальная община;

реализация прав граждан.

Annotation. The article focuses on theoretical and practical questions of realization of citizen’s right to participate in local government in Ukraine.

Keywords: local government, territorial community, realization of rights of citizens.

На сучасному етапі розвитку особливого значення набувають питання дослідження теоретичних та особливо практичних моментів реалізації громадянами їх права на участь у місцевому самоврядуванні України. Мова йде про форми безпосередньої участі громадян у місцевому самоврядуванні, які є складовою частиною особливої системи інституційних форм місцевої демократії, за допомогою якої громадяни реалізують своє право на участь в управлінні місцевими справами. Як свідчить аналіз сучасної суспільнополітичної ситуації в Україні, її областях, прогнози соціологічних опитувань існують недостатні можливості для реальної участі громадян у вирішенні місцевих проблем через систему місцевого самоврядування, що визначена Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» [2, 174].

Саме слово “система” (грецькою – ціле, складене з частин) означає множину елементів, що знаходяться у відношеннях і зв’язках один з одним і створюють певну цілісність, єдність [3, 1600]. Відштовхуючись від цього поняття, ми в своїй роботі спробуємо вивести поняття та структуру системи інституцій, яка необхідна для реалізації громадянами їх права на участь у місцевому самоврядуванні.

Слід констатувати той факт, що визначення системи, яка б у повній мірі структуризувала відносини, елементи місцевого самоврядування, за допомогою яких реалізується право громадян на участь у місцевому самоврядуванні, на сьогоднішній день не сформовано, тобто ця проблема досі достатньо не вивчена. Зацікавленість цими питанням у своїх дослідженнях виявляли Б.Калиновський, П.Ткачук, В.Григор’єв та інші.

Поряд із системою органів місцевого самоврядування треба сформувати систему процесуальних (організаційних) елементів – форм прямої демократії, використовуючи які, громада може безпосередньо таким чи іншим чином впливати на вирішення місцевих проблем.

Таким чином, необхідно: перше – визначити елементи, які не включені до системи органів місцевого самоврядування, друге – спробувати остаточно дати визначення поняттю системи, за допомогою якої громадяни можуть реалізувати своє конституційне право на участь у місцевому самоврядуванні та сформувати всю структуру системи.

Насамперед нам необхідно коротко дати характеристику складовим елементам системи місцевого самоврядування, а саме: територіальній громаді як основному суб’єкту місцевого самоврядування, представницьким органам місцевого самоврядування, виборним особам, зокрема головам територіальних спільнот. Таким чином, ми зможемо чітко розмежувати структурні частини системи, проаналізувавши їх спочатку окремо, а потім у їх поєднанні. Також спробуємо визначити основні шляхи реалізації цими суб’єктами публічної влади права громадян на участь у місцевому самоврядуванні.

Поняття «територіальна громада» в законодавстві визначають порізному: «територіальна самоорганізація громадян», «громадяни, які проживають на території», «територіальний колектив громадян», розуміючи під ними сукупність жителів, об’єднаних постійним проживанням у межах села, селища, міста, що є самостійними адміністративно-територіальними одиницями, або добровільне об’єднання жителів кількох сіл, що мають єдиний адміністративний центр [1].

Тобто, виходячи з даного нормативного визначення, територіальну громаду можна вважати основним первинним суб’єктом місцевого самоврядування в Україні, здатним формувати муніципальні представницькі органи. Пріоритет територіальної громади в системі місцевого самоврядування прямо закріплений в статті 143 Конституції України, згідно з якою вона вирішує питання місцевого значення безпосередньо або через утворені нею органи місцевого самоврядування [4, 185]. Виходячи з цього огляду, можна сказати, що систематизація відносин щодо реалізації громадянами права на участь у місцевому самоврядуванні формується на основі застосування громадою безпосередньої чи представницької демократії у здійсненні самого місцевого самоврядування.

Ця ідея наводить на іншу думку у дослідженні нашої проблематики.

Простежимо наступний зв’язок. Місцева громада – це суспільний людський ресурс, що населяє відповідну адміністративну територію. Беручи участь у життєдіяльності громади, громадяни таким чином і реалізують сутність самого інституту місцевого самоврядування. Однак існує ряд проблем в цьому контексті. До кінця законодавством не завершено юридичне оформлення статусу територіальних громад. Мова йде про надання громадам статусу юридичної особи. Для прикладу, у Федеративній Республіці Німеччина місцеві колективи мають статус юридичних осіб публічного права [5, 25]. У Франції комуни або, як їх ще називають, територіальні самоврядні колективи, також мають статус юридичної особи [6, 237]. Статусом юридичної особи володіють муніципалітети (комуни) як місцеві одиниці та ландстінґи (ластінґи) як регіональні одиниці [7, 86].

Отже, територіальна громада як основний та первинний суб’єкт відносин у сфері місцевого самоврядування первинно надає громадянам територію для реалізації їх права на участь у місцевій демократії, тобто є осередком акумулювання людського ресурсу для впровадження ідей демократії. Громади повинні отримати статус юридичної особи з чітко встановленими на законодавчому рівні правами та обов’язками. Це дозволить громаді більш предметно і реально брати участь у творенні та реалізації муніципальної політики, зокрема, у формуванні представницьких органів місцевого самоврядування.

Конституція України гарантує громадянам України право обирати і бути обраними до органів муніципального самоврядування. Як один із варіантів, яким чином громадяни України можуть реалізувати своє право на участь в управлінні справами місцевого самоврядування, є отримання мандату депутата місцевої ради, сільського, селищного, міського голови чи статусу посадової особи в органах місцевого самоврядування тощо. Особливостям правосуб’єктності цих категорій осіб була дана оцінка у підрозділі про форми представницької участі громадян у місцевому самоврядуванні. Однак формування системи інституцій, що забезпечують реалізацію громадянами права на участь в місцевому самоврядуванні вимагає тлумачення процедури утворення її елементів, зокрема, органів місцевого самоврядування. Так, обрання сільських, селищних, міських голів, місцевих рад, що складаються з депутатів, утворення депутатських комісій, фракцій, груп, формування виконавчих органів цих рад неможливе без участі громадян у місцевих виборах. Право на участь у муніципальних виборах можна розглядати як один із механізмів тісних зв’язків жителів територіальної громади з органами місцевого самоврядування.

З метою забезпечення формування органів місцевого самоврядування відповідною територіальною громадою громадяни володіють комплексом інших прав, які тісно пов’язані з виборчим і мають процедурнопроцесуальний характер.

Серед таких прав можна виділити наступні:

- право висувати кандидатів. Тут варто наголосити на тому, що за своєю природою висування претендентів на отримання представницького мандату в органах публічної влади повинно відображати реальний суспільний вплив осіб, що бажають отримати відповідний статус.

Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Мова йде про те, чи дійсно ті люди, що бажають стати депутатами відповідної місцевої ради чи отримати статус сільського, селищного чи міського голови, в майбутньому зможуть виконувати покладені на них функції із якісного управління місцевими справами. В таких випадках часто виборці застосовують різного роду критерії, крім тих, що передбачені в законодавстві, яким повинен відповідати кандидат:

- право рівного доступу до виборчих комісій;

- право сприяти виборчим комісіям у здійсненні їх діяльності;

- право ознайомлюватися зі списками виборців;

- право здійснювати передвиборчу агітацію;

- право входити до складу спостережних комісій з місцевих виборів;

- право захищати порушені права перед вищестоящою виборчою комісією або в суді.

Таким чином, тільки в комплексі використовуючи та застосовуючи всі визначені законом права, виборці можуть досягти результату по формуванню таких органів місцевого самоврядування, які в майбутньому забезпечать належні умови співжиття у громаді та реалізації права громадян на участь у місцевому самоврядуванні.

Наступне, чому не приділено достатньої уваги – це значенню діяльності депутатів місцевих рад у депутатських комісіях, групах та фракціях по залученню населення до вирішення муніципальних проблем. Зокрема, порядок організації роботи постійних та контрольних комісій відповідної ради визначається профільним Законом України [1]. Здійснення діяльності груп та фракцій передбачається також регламентом відповідної ради. Крім того, ці органи ради керуються у реалізації своїх повноважень положеннями про комісії, про групи та фракції, що затверджуються на пленарних засіданнях місцевих рад. У чому ж полягає їх ефективність? На думку І.Л.Литвиненко, не слід розглядати постійні комісії лише як організаційну форму залучення депутатів до повсякденної діяльності в міській раді, вони також виступають важливим засобом залучення громадськості, спеціалістів, науковців, фахівців до розробки конкретних рішень, здійснення практичних заходів органами місцевого самоврядування [8, 144].

Що стосується депутатських груп, то їх складно уявити структурним підрозділом місцевої ради, оскільки вони не приймають рішень, обов’язкових для жителів територіальної громади, їх діяльність повинна відповідати внутрішньому розпорядкові відповідної місцевої ради. З іншого боку депутатські групи можуть сприяти координації зусиль депутатів, забезпеченню їх дисципліни, організації під час голосування чи проведення виховної роботи серед жителів територіальної громади тощо. Таким чином, депутатські групи можуть значно впливати на фактичну діяльність відповідної місцевої ради.

Отже, статус депутатських груп повинен бути врегульований у регламентах місцевих рад, хоч не виключений варіант “рамкового” регулювання їх статусу та форм діяльності у статуті територіальної громади, що сприятиме підвищенню ефективності роботи місцевих рад.

Надзвичайно важливе місце у системі інституцій, що забезпечують реалізацію громадянами їх права на участь у місцевому самоврядуванні відіграє інститут сільського, селищного чи міського голови – найвищої посадової особи відповідного села, селища, міста. Маючи самостійний статус, сільський, селищний, міський голова належить разом з територіальною громадою, утворюваною нею радою, їх виконавчими органами до системи місцевого самоврядування цих адміністративно – територіальних одиниць [9, 44-45].

Перелік повноважень сільського, селищного міського голови виписаний в Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні». Загалом всі вони стосуються утвердження основ демократії на місцях. Однак окремі з них безпосередньо забезпечують реалізацію громадянами їх права бути учасником життєдіяльності громади. Найперше, існування самого статусу голови як виборної посадової особи місцевого самоврядування дає можливість громадянам реалізувати свої права на формування місцевої політики, тобто: 1) брати участь у виборах сільського, селищного, міського голови; 2) бути обраним на вказану посаду.

Під час здійснення наданих повноважень сільський, селищний, міський голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою [1]. Як відзначають в науковій літературі, голова – інституція, яка здійснює... владу, уповноважена з мотивів справедливості спрямувати акти місцевого самоврядування у напрямі суспільного прогресу... вирішує питання про відповідність нормативних та інших актів не тільки букві, а й духу Конституції України та закону, тобто – праву загалом [10, 129].

Таким чином, можна сказати, що на цих посадових осіб місцевого самоврядування покладений обов’язок із забезпечення основних прав і свобод людини і громадянина, зокрема, на участь в управлінні місцевими справами. Інакше кажучи, на відповідного голову безпосередньо покладено обов’язок забезпечувати громадян їх право на участь у місцевому самоврядуванні.

Наступним елементом в досліджуваній системі інституцій, якому, на нашу думку, слід приділити особливу увагу, є органи самоорганізації населення. Вони являють одну із форм участі членів територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах у вирішенні окремих питань місцевого значення [11]. Як ми вже зазначали, до них належать будинкові, вуличні, квартальні комітети, комітети мікрорайонів, комітети районів у містах, сільські, селищні комітети. Ми не будемо перераховувати повноваження цих органів, які чітко виписані в однойменному законі України. Проте, основне хотілось би відзначити. Первинно людина проживає на території відповідної громади. Наступним кроком для реалізації свого права на участь в здійсненні засад місцевого самоврядування є участь в діяльності органів самоорганізації. Адже саме за їх допомогою людина найшвидше зможе вирішити свої проблеми, втілити своє бачення щодо роботи депутатів, ради, відповідного голови, таким чином не залишившись осторонь життя відповідної громади. Відразу варто сказати, що поняття “органи самоорганізації населення” доволі молоде, оскільки відповідний Закон України був прийнятий тільки у 2001р. Тому багато проблем і запитань виникає в процесі реалізації положень цього законодавчого документа.

Однак його роль є надзвичайно важливою у поступі забезпечення конституційних прав та свобод людини і громадянина.Pages:   || 2 |
 
Похожие работы:

«УДК 364.05 СОЦІАЛЬНІ СТАНДАРТИ ЯКОСТІ ЖИТТЯ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ Щербата Ганна Михайлівна – пошукач кафедри соціології управління та соціальної роботи, соціологічного факультету Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, заступник начальника управління начальник відділу соціальних виплат і допомог управління праці та соціального захисту населення Ленінської районної у м. Харкові ради. Данная статья посвящена актуальной проблеме розработке...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ В. Н. КАРАЗІНА Плахова О. М. СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З ГРУПАМИ РИЗИКУ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК ДЛЯ СТУДЕНТІВ СОЦІОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ХАРКІВ УДК 373.66:316.624 ББК 65.272 П 37 Затверджено на засіданні Науково-методичної ради Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (протокол №3 від 14 березня 2008 року) Рецензенти: доктор соціологічних наук, професор кафедри прикладної...»

«Розділ 2. Емпіричні дослідження сучасного суспільства РОЗДІЛ ЕМПІРІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА УДК 316.74:37 ЦІННІСНІ ЗАСАДИ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО СТУДЕНТСТВА Сокурянська Людмила Георгіївна – доктор соціологічних наук, завідувач-професор кафедри соціології соціологічного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна У статті на основі матеріалів загальнонаціонального дослідження Проблеми формування громадянської ідентичності...»

«Адміністративно-правова протидія насильству в сім’ї. Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского Серия «Юридические науки». Том 27 (66). 2014. № 1. С. 138-144. УДК 343.5/.6(075.8). АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВА ПРОТИДІЯ НАСИЛЬСТВУ В СІМ’Ї ЯК СОЦІАЛЬНА ПРОБЛЕМА В УКРАЇНІ Стрельченко О. Г. Національна академія внутрішніх справ, м. Київ, Україна Сущенко А. О. Навчально-науковий інститут заочного і дистанційного навчання Національної академії внутрішніх справ, м. Київ,...»

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСТИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ФАКУЛЬТЕТ СОЦІОЛОГІЇ ЗАТВЕРДЖЕНО: на засіданні Вченої ради факультету соціології Протокол № _ від “_” 201_ р. _ доц. А.П.Горбачик ПРОГРАМА ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ з напряму підготовки 8.03010101 КИЇВ – 2014 І. Загальні положення ІІ. Організаційно-методичні рекомендації ІІІ. ЗМІСТ Напрям: Новітні концептуальні стратегії в теоретичній соціології. 8 Тема 1: Соціологічні теорії суспільства Тема 2: Пізнавальні технології в соціології Тема 3:...»

«Швейцарсько-український проект «Підтримка децентралізації в Україні – DESPRO»РІВЕНЬ УВАГИ ЗМІ ДО ТЕРИТОРІАЛЬНОАДМІНІСТРАТИВНОЇ РЕФОРМИ ТА РЕФОРМУВАННЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ Коротка версія звіту січень 2010 Виконано Інститутом соціології НАН України у співпраці з Благодійним фондом «Інтелектуальна перспектива» для Українсько-швейцарського проекту «Підтримка децентралізації в Україні» КИЇВ – 2010 ЗМІСТ 1. ВСТУП 2 1.1. Тематичний вимір дослідження 2 1.2. Методологічні та...»

«УДК: 316.346.32-053.Автори: Балакірєва О. М., канд. соціол. наук; Бондар Т. В., канд. соціол. наук; Головенько В. А., канд. політ. наук Підготовлено та видано ВМГО „Клуб міжнародного співробітництва „Мандри” та ГО „Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка” за підтримки Державної служби молоді та спорту України в рамках реалізації програми „Ціннісні орієнтації сучасної молоді України”. Ціннісні орієнтації сучасної молоді України (за результатами Ц62 досліджень) :...»

«Аналітичний звіт за результатами дослідження «Показник рівня стигми ЛЖВ – Індекс Стигми» Київ 2011 УДК 342.7:[616.98:578.828ВІЛ] ББК 67.9(4Укр)400.7+55. П Показник рівня стигми ЛЖВ – Індекс Стигми: Аналітичний звіт за результатами дослідження. – К.: Інжиніринг, 2011. – 89 с. Авторський колектив: Демченко І.Л., Сосідко Т.І., Костючок М.М., Бєлоносова Н.А., Салабай Н.В., Гвоздецька О.М., Брижовата О.С., Полянцев П.І. ISBN 978-966-2344-12-7 У цьому виданні представлені результати першого...»

«ДОСЛІДЖЕННя якОСтІ рОбОти СуДІв з виКористанням методології КартоК громадянсьКого звітування Київ, ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ РОБОТИ СУДІВ з використанням методології карток громадянського звітування Навчальний посібник Київ, 2010 Дослідження якості роботи судів з використанням методології карток громадянського звітування: Навчальний посібник / Проект USAID «Україна: верховенство права». – Київ, 2010. – 128 с. Це видання було підготовлене проектом Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Україна:...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни “ЕКОНОМІЧНА СОЦІОЛОГІЯ ТА СОЦІОЛОГІЯ ПРАЦІ” (для бакалаврів) Київ ДП «Видавничий дім «Персонал» Підготовлено доцентом кафедри соціології Т. О. Нельгою Затверджено на засіданні кафедри соціології (протокол № 9 від 15.05.08) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом Нельга Т. О. Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»