WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |

«СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ ІЗ ЗАЇКАННЯМ ЗАСОБАМИ МУЗИЧНО-ДИДАКТИЧНИХ ІГОР ...»

-- [ Страница 1 ] --

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ М.П. ДРАГОМАНОВА

ЖУРАВЛЬОВА ЛАРИСА СТАНІСЛАВІВНА

УДК 376.36.016:81-028.31:373.2.026:78(043.3)

РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ У СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ

ІЗ ЗАЇКАННЯМ ЗАСОБАМИ МУЗИЧНО-ДИДАКТИЧНИХ ІГОР

13.00.03 – корекційна педагогіка

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата педагогічних наук Київ – 2009 Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова, Міністерство освіти і науки України.

Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Кондратенко Валентина Олександрівна, Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, Інститут корекційної педагогіки та психології, доцент кафедри логопедії.

Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор Тарасун Валентина Володимирівна, Інститут спеціальної педагогіки АПН України, головний науковий співробітник лабораторії діагностики і психічного розвитку;

кандидат педагогічних наук, доцент Пахомова Наталія Георгіївна, Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г.Короленка, доцент кафедри соціальної і корекційної педагогіки.

Захист відбудеться «15» грудня 2009 року о «16 00» годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.053.14 у Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова за адресою: 01601, м. Київ, вул. Пирогова, 9.

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова (01601, м. Київ, вул.

Пирогова, 9).

Автореферат розісланий «14» листопада 2009 р.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради С.В.Федоренко

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми зумовлено соціальною потребою розвитку мовлення дітей як важливого компонента становлення особистості та пріоритетним спрямуванням Національної доктрини розвитку освіти України, Базовим компонентом дошкільної освіти, Законом України „Про дошкільну освіту”, що передбачають модернізацію дошкільної освіти, досконалість форм, методів, засобів і методики навчання дітей рідній мові, формування культури мовленнєвого спілкування.

Дошкільний вік – це період активного засвоєння дитиною мови, становлення й розвитку всіх сторін мовлення: фонетичної, лексичної, граматичної, зв’язного мовлення, засвоєння його виразності та образності (А. Богуш, К. Крутій, Т. Піроженко та ін.). Крім того, повноцінне оволодіння мовою в дошкільному віці

– необхідна умова вирішення завдань розумового, естетичного, духовноморального виховання, засвоєння культури свого народу, національних та загальнолюдських цінностей у максимально сензитивний період розвитку (В. Бондар, В. Синьов, Є. Соботович, В. Тарасун, М. Шеремет та ін.).

Вирішення проблем розвитку мовлення для дошкільників із заїканням має особливе значення, тому що заїкання як порушення усного мовлення травмує психіку дитини, є однією з причин розвитку невротичних рис особистості, порушує комунікацію, ускладнює взаємини з оточуючими (О. Гопіченко, В. Кондратенко, С. Конопляста, А. Кравченко, В. Селіверстов, В. Тищенко, М. Хватцев, В. Шкловський, Р. Юрова та ін.).

Проблема виразності і плавності мовлення дітей із заїканням розглядається в дослідженнях С. Асланової, Л. Бєлякової, Н. Власової, Г. Волкової, І. Вигодської, В. Кондратенко, Р. Левіної, С. Миронової, І. Поварової, В. Селіверстова, Н. Чевелевої та ін. Зважаючи на специфічність порушення плавності мовлення, особливості його темпо-ритмічної організації, а також на відхилення в моторній сфері, які стосуються динамічного праксису та музичноритмічних здібностей заїкуватих дітей, вбачаємо за необхідність формування ритміко-інтонаційної організації усного мовлення, яка є однією з важливих ланок у комплексній методиці корекції заїкання (Л. Андронова, С. Асланова, Л. Бєлякова, Т. Когновицька, Л. Копачевська, І. Поварова, В. Селіверстов, І. Сікорський та ін.).

У дослідженнях І. Павлова, Б. Теплова, О. Ухтомського розкрито механізм формування темпо-ритмічних рухів. Доведено, що темпо-ритмічні розлади не лише порушують мовленнєву функцію дитини, але й знижують її працездатність і продуктивність діяльності, а цілеспрямоване формування темпо-ритмічного чуття в умовах емоційно наповненої навчально-ігрової діяльності сприяє корекції відображувальної здібності дитини (В. Кручинін, Л. Мітрякова).

Важливе місце в корекційній роботі належить музиці (О. Ворожцова, Д. Кемпбелл, З. Матейова, С. Машура). Автори знайшли певний взаємозв’язок між мовленням і музикою, що зумовлює розвиток людського мислення і сенсорних функцій. Структурами музичних і мовленнєвих компонентів, які взаємодіють, є ритм, темп, інтонація, емоції.

Аналіз науково-методичної літератури і практики корекційної роботи з дошкільниками, які мають заїкання, дозволив констатувати недостатню розробленість корекційних технологій, в основі яких знаходяться сенсорні засоби музичної діяльності дошкільників, відсутність логопедичних методик із використанням полісенсорних можливостей.

Зазначене підкреслює актуальність і необхідність розробки комплексу музично-дидактичних ігор (МДІ) і введення його в практику дошкільного навчання. Отже, вибір теми дослідження „Розвиток мовлення у старших дошкільників із заїканням засобами музично-дидактичних ігор” зумовлений, з одного боку, соціальною потребою щодо розвитку мовлення дітей, які заїкаються, як важливого компонента розвитку особистості, а з іншого – дозволяє стверджувати про недостатню розробленість методичної системи для поліпшення якісного рівня мовленнєвого розвитку зазначеної категорії дітей.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Дисертаційне дослідження виконано відповідно до тематичного плану науководослідної роботи кафедри логопедії Інституту корекційної педагогіки та психології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова за напрямом: „Зміст освіти, форми, методи і засоби підготовки вчителів”. Тему дисертаційного дослідження затверджено Вченою радою Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (протокол № 9 від 3 лютого 2006 року) й узгоджено в Міжвідомчій Раді з координації наукових досліджень з педагогічних і психологічних наук в Україні (протокол № 6 від 27 червня 2006 року).

Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні, розробці й експериментальній перевірці ефективності корекційно-розвивальної методики, спрямованої на розвиток мовлення в дітей старшого дошкільного віку із заїканням на основі вдосконалення темпо-ритмічної організації мовлення засобами музично-дидактичних ігор.

Відповідно до мети були поставлені такі завдання:

1. Вивчити стан проблеми розвитку усного мовлення в дітей із невротичною та неврозоподібною формами заїкання і визначити теоретичні та методичні основи вдосконалення темпо-ритмічної сторони мовлення, проаналізувати наявні методики та чинні програми в аспекті досліджуваної проблеми.

2. Розробити методику дослідження і визначити рівень розвитку мовлення в старших дошкільників із заїканням у порівнянні з однолітками без мовленнєвих порушень (БМП), вивчити особливості та ступінь сформованості сенсомоторики і музично-сенсорного розвитку дітей для виявлення можливостей використання МДІ в розвитку усного мовлення.

3. Розробити спеціальну методику розвитку усного мовлення в старших дошкільників із заїканням засобами МДІ і визначити педагогічні умови ефективності корекційної роботи щодо загального розвитку мовлення.

4. Експериментально перевірити ефективність пропонованої корекційнорозвивальної методики для старших дошкільників із заїканням.

Об’єкт дослідження – процес мовленнєвої діяльності дошкільників із заїканням.

Предметом дослідження є педагогічні умови й особливості розвитку усного мовлення дітей старшого дошкільного віку із заїканням засобами музичнодидактичних ігор.

Методи дослідження було обрано відповідно до специфіки об’єкта і предмета дослідження, а також мети і завдань дослідження:

- теоретичні: вивчення, аналіз, порівняння різних поглядів на досліджувану проблему; узагальнення й синтезування психолого-педагогічної, спеціальної і методичної літератури для з’ясування науково-теоретичних засад розвитку усного мовлення в дітей старшого дошкільного віку із заїканням; аналіз навчальних програм, медичної і психолого-педагогічної документації для вивчення особливостей корекційно-спрямованої роботи стосовно розвитку мовлення в зазначеної категорії дітей засобами МДІ;


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


- емпіричні: цілеспрямоване спостереження за корекційно-розвивальним процесом, збір і аналіз анамнестичних даних, бесіди з батьками і вихователями;

провідним методом дослідження обрано педагогічний експеримент (констатувальний та формувальний) для визначення рівнів розвитку усного мовлення у старших дошкільників із заїканням та перевірки ефективності методики розвитку мовлення засобами МДІ;

- методи статистичної обробки даних: кількісний та якісний аналіз експериментальних даних і статистична обробка за критерієм Вілкоксона-МаннаУітні для оцінки достовірності експерименту щодо розвитку мовлення старших дошкільників із заїканням засобами МДІ. Обчислення були проведені за допомогою статистичного пакету РАSW 18.

Методологічним і теоретичним підґрунтям дослідження є фундаментальні положення психології, логопедії, нейропсихології: про місце мовлення в психологічному процесі (Л. Виготський, О. Леонтьєв, О. Лурія); положення про цільність мови як системи, про мозкову організацію мовленнєвого процесу (П. Анохін, М. Бехтерев, О. Лурія); про темпо-ритмічні кореляції процесу вищих психічних функцій, локалізованих у центральній нервовій системі (О. Лурія, І. Павлов, О. Ухтомський); сучасні наукові уявлення про структуру мовленнєвого дефекту в дітей із заїканням (М. Асатіані, Л. Бєлякова, О. Дьякова, В. Селіверстов), про значення гри в життєдіяльності дитини (Л. Виготський, О. Запорожець, О. Леонтьєв, Д. Менджерицька, Д. Ельконін); про теорію взаємодії мовлення і музики (Б. Асаф’єв, М. Бонфельд, О. Ворожцова, Д. Кембпелл, Б. Теплов);

законодавчі акти щодо дошкільної освіти в Україні.

Експериментальна база дослідження. Дослідження було здійснене в дошкільних навчальних закладах №435 і школи-дитячого садка „Ольвія” м. Києва, №237 м. Запоріжжя, №64 м. Миколаєва, №9 м. Херсона, №№20, 78 м. Мелітополя. Дослідна робота тривала впродовж 2005-2007 р.р. На різних етапах дослідження до експериментальної роботи було залучено 224 дитини старшого дошкільного віку, серед яких 148 дошкільників із заїканням та 76 дітей без мовленнєвої патології.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що:

- уперше науково обґрунтовано доцільність розвитку усного мовлення дітей із заїканням засобами МДІ; визначено рівні розвитку усного мовлення в дошкільників із невротичною і неврозоподібною формами заїкання порівняно з їхніми однолітками БМП; установлено показники ступеня музично-сенсорного розвитку, одержано дані про залежність його від форми заїкання; виявлено можливість передбачуваного полісенсорного компонента ігрової діяльності в корекційній роботі щодо розвитку усного мовлення в дошкільників із заїканням; з’ясовано педагогічні умови розвитку усного мовлення заїкуватих дошкільників засобами МДІ, підтверджено доцільність і ефективність використання їх у корекційно-розвивальній роботі;

- удосконалено методи та прийоми роботи з розвитку усного мовлення засобами МДІ; уточнено й описано критерії, показники рівня розвитку усного мовлення в старших дошкільників із заїканням та його особливості в процесі використання МДІ; конкретизовано дані про залежність рівня розвитку мовлення від форми заїкання;

- подальшого розвитку набула реалізація теоретико-методичних основ підвищення ефективності розвитку усного мовлення дітей із заїканням засобами МДІ, удосконалення темпо-ритмічної сторони мовлення та навичок спілкування заїкуватих дошкільників засобами МДІ.

Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає в тому, що створено оригінальну методику розвитку мовлення старших дошкільників із заїканням; розроблено діагностичну картку для визначення рівнів розвитку в них усного мовлення; підготовлено серію завдань, спрямованих на виявлення ступеня музично-сенсорного розвитку заїкуватих дітей з урахуванням полісенсорної основи.

Результати дослідження можуть бути використані в практиці індивідуальної і групової роботи із заїкуватими дітьми, у практиці сімейного виховання, дошкільних закладів, альтернативних організац ій, діяльність яких спрямовано на розвиток мовлення дітей; у змісті лекцій і семінарських занять у системі професійної підготовки логопедів, вихователів дошкільних закладів. Основні положення дослідження, висновки та рекомендації можуть бути використані в процесі вдосконалення програм для дітей із заїканням, у створенні посібників для логопедів-практиків, підручників для вищих навчальних закладів, у розробці та читанні спецкурсу.

Результати дослідження впроваджено в навчально-виховний процес спеціалізованих груп для дітей із заїканням у дитячих дошкільних закладах:

м. Києва №435 (довідка №29 від 30.05.2008 р.) і школи-дитячого садка „Ольвія” (довідка №116 від 11.09.09 р.); м. Миколаєва №64 (довідка №17/1 від 02.04.2008 р.); м. Херсона №9 (довідка №16-0204 від 02.06.2008 р.);

м. Мелітополя №20 (довідка №28 від 17.04.2008 р.).

Апробація результатів дослідження. Результати дослідження доповідалися та обговорювалися на: Міжнародній науково-практичній конференції „Наука та інновації – 2005” (Дніпропетровськ, 2005);

ІV Міжнародній науковій інтернет-конференції „Нові виміри сучасного світу” (Мелітополь, 2008); ІV Міжнародній науково-практичній конференції „Управління в освіті” (Львів, 2009); Всеукраїнській науково-практичній конференції „Підвищення ефективності логопедичної роботи в умовах здійснення дошкільної та початкової освіти” (Херсон, 2006); науковопрактичній конференції „Вища освіта інвалідів: рівні права – рівні можливості” (Ялта, 2006); науково-практичному семінарі „Шляхи удосконалення професійної підготовки майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів” (Донецьк, 2007), звітній науково-практичній конференції Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (Київ, 2005

– 2008), засіданнях кафедри логопедії Інституту корекційної педагогіки та психології НПУ імені М. П. Драгоманова та ін.

Публікації. Основні результати дослідження репрезентовано в 15 публікаціях автора, з них – 9 у фахових виданнях, затверджених ВАК України.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |
 
Похожие работы:

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ Методичні Матеріали щодо забезпечення саМостійної роботи студентів з дисципліни “психологія спільної діяльності” (для бакалаврів, спеціалістів) Київ 200 Підготовлено професором кафедри загальної та практичної психології О. О. Суською Затверджено на засіданні кафедри соціальної психології (протокол № 13 від 19.11.07) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом суська о. о. Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної...»

«Серія № 11. Випуск 2, 2004 – К.: Вища школа, 2000.5. Михайлушин А. И., Сергейчук В. С. Некоторые пути интенсификации учебного процесса в вузе // Проблемы интенсификации подготовки специалистов и эффективность их использования в народном хозяйстве. – Л.: ЛИЭИ, 1987.6. Рейнгард И. А., Ткачук В. И. Интенсификация учебного процесса – основа его перестройки // Психолого-педагогическое обеспечение интенсификации учебно-воспитательного процесса. – Днепропетровск, 1988. – С. 3 – 12. 7. Нісімчук А. С.,...»

«Харківський приватний ліцей міського господарства Харківської області Методичні рекомендації вчителю щодо вибору шляхів до професійного зростання Упорядник: Гусь І.М., директор Харківського приватного ліцею міського господарства Харківської області Харків -2013 Зміст Стор. Як складати аналітичний звіт про свою професійну 1. 3 діяльність Наступний мій крок – усвідомити значення поняття 2. 7 «педагогічний досвід» Вашій увазі пропонуємо найважливіший документ про 3. 8 атестацію Організація...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ЕНЦИКЛОПЕДИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ІЗ СЛОВНИКОВОЇ СПАДЩИНИ Вип. 2 П. ГОРЕЦЬКИЙ СЛ ОВНИК ТЕРМІНІВ ПЕДАГОГІКИ, П С И ХО Л О Г І Ї ТА Ш К І Л Ь Н О Г О А Д М І Н І С Т Р У ВА Н Н Я Відтворення видання 1928 року КИЇВ-2008 УДК [37+159.9+371.1] (38) Затверджено до друку вченою радою Інституту ББК 74 я21+33я21+74.204я21 енциклопедичних досліджень НАН України. С 48 Протокол № 9 від 25 вересня 2008 р. Інститут енциклопедичних досліджень НАН України започаткував...»

«Міністерство освіти і науки України Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Відділення змісту професійно-технічної освіти Організація науково-методичної роботи у професійно-технічному навчальному закладі (методичні рекомендації) Київ 2009 УДК Організація науково-методичної роботи у професійно-технічному навчальному закладі (методичні рекомендації). Упорядник Л.М.Павлова. К: ПТіЗО МОН України, 2009. 50 с. Призначений для керівників, методистів, педагогічних працівників, практичних...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ Методичні МАтеРіАЛи щодо зАбезпечення сАМостійної Роботи студентів з дисципліни “оРгАнізАція діяЛьності психоЛогічної сЛужби” (для бакалаврів) Київ ДП«Видавничийдім«Персонал» ПідготовленодоцентомкафедризагальноїтапрактичноїпсихологіїМАУП О.Б.Мельничук Затвердженоназасіданнікафедризагальноїтапрактичноїпсихології (протокол№2від19.10.07) СхваленоВченоюрадоюМіжрегіональноїАкадеміїуправлінняперсоналом Мельничук о. б. Методичні матеріали щодо забезпечення...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ ШЕМЧУК ВАДИМ АНДРІЙОВИЧ УДК [378.046-021.68+378.22]:[159.955:355.233] ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ УПРАВЛІНСЬКОГО МИСЛЕННЯ МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ ВІЙСЬКОВОГО УПРАВЛІННЯ В СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Київ – 2012 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Національному університеті оборони...»

«як навчальний посіб Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів технічних спеціальностей вищих навчальних закладів Київ Видавництво Національного авіаційного університету «НАУ-друк» УДК 159.938.363.5(076.5) ББК Ю949.2я7 В 23 Тиражувати без офіційного дозволу НАУ забороняється Рецензенти: В. О. Татенко, д-р психол. наук, проф., чл.-кор. АПН України, головний наук. співроб. (Інститут соціальної та політичної психології АПН України); В. Г. Панок, канд....»

«сочетания их с традиционными технологиями обучения, охарактеризовано понятие гипертекст как необходимая составляющая часть мультимедийных ресурсов, приведены его специфические признаки. На основе анализа научно-методической литературы выявлены педагогические и психологические аспекты применения гипертекстовой технологии в вузе, требования к ним, а также классифицированы используемые в собственном опыте работы автора разновидности практических заданий по методике изучения украинского языка....»

«МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ Кафедра юридичної психології ЮРИДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ ПРОГРАМА нормативної навчальної дисципліни для підготовки до вступного іспиту зі спеціальності 19.00.06 – Юридична психологія Київ – 2014 Програма зі спеціальності 19.00.06 – юридична психологія Укладач: кандидат психологічних наук, професор Казміренко Л.І. Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри юридичної психології, протокол № _ від _ _ 2014 р. ЗМІСТ 1. Загальні...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»