WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 |

«_Педагогічні науки_ діяльності, а надалі приводять до усвідомленого творчого використання їх у педагогічній практиці. Завдяки цьому вирішується задача досягнення єдності “теоретичного” ...»

-- [ Страница 1 ] --

_____________Педагогічні науки_____________

діяльності, а надалі приводять до усвідомленого творчого використання їх у педагогічній практиці. Завдяки

цьому вирішується задача досягнення єдності “теоретичного” і “практичного”.

Опора на ці принципи дає можливість регулювати навчально-виховний процес, створює сприятливі

умови для вирішення проблем професійного становлення майбутнього вчителя вже на етапі його

переддипломної практики, адаптації молодого фахівця за місцем роботи, є умовою успішного оволодіння педагогічною майстерністю.

Література

1. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. 2-е изд. – М.: Искусство, 1986. – 444 с.

2. Рубинштейн С.Л. Проблемы общей психологии. – М.: Педагогика, 1973. – 423 с.

3. Семенов И.Н. Психология рефлексии в научном творчестве С.Л.Рубинштейна: Проблемы и принципы построения метода содержательно смыслового анализа мышления, рефлексии и общения //Методы исследования мышления и общения в производственной деятельности. – Ярославль: Изд-во Ярославского ун-та,1989. – 96 с.

4. Франк С.Л. Духовные основы общества. – М.: Республика, 1992. – 511 с.

5. Зязюн І.А. Педагогічна майстерність як технологія, педагогічної дії // Електронний ресурс:

www.nbuv.gov.ua/Portal/Soc_Gum/Nvmdu/Ped/2008_231/.../11.pdf by м. Київ, Україна – 2008.

Резюме В статье дана авторская классификация личностных, профессиональных качеств педагога. Автор рассматривает возможности создания технологии профессионального становления педагога, как условия развития педагогического мастерства.

Ключевые слова: профессиональные качества педагога, рефлексия, педагогическое мастерство, учитель.

Summary The author offers classification of teacher’s personal professional qualities as a result of reflection and self– perfection. The article considers opportunities to create techniques for the teacher’s professional development.

Key words: teacher’s personal professional qualities, reflection, pedagogical skillfulness, teacher.

УДК 378 Л.В. Любчик, О.П. Демченко

КУЛЬТУРА ЗОВНІШНЬОГО ВИГЛЯДУ ВЧИТЕЛЯ У СТРУКТУРІ ПЕДАГОГІЧНОЇ

МАЙСТЕРНОСТІ

У статті з’ясовано значення зовнішнього вигляду вчителя як складової педагогічної майстерності.

Авторами на основі глибокого аналізу, узагальнення і систематизації відповідних досліджень визначено основні вимоги до зовнішнього вигляду педагог, сформульовано принципи самовдосконалення педагога.

Ключові слова: педагогічна майстерність, вчитель, зовнішній вигляд учителя.

У структурі педагогічної майстерності вчителя важливими є всі її елементи, оскільки вони забезпечують гармонійність його особистості, єдність внутрішнього світу та зовнішнього вираження.

Зовнішність педагога є одночасно невід’ємним елементом професійної культури, через який виявляється духовне багатство й емоційна насиченість учителя, а, з іншого боку, важливим виховним засобом у педагогічній взаємодії з дітьми.

На виховній силі особистості вчителя у процесі формування школяра, цілісності духовного світу й поведінки педагога, взаємозв’язку його особистісних якостей, знань, учинків наголошували у свій час К.Д.Ушинський, А.С.Макаренко, В.О.Сухомлинський та ін. Ставлення до вчителя як особистості, професіонала і уявлення про те, якими є люди взагалі, учень формує великою мірою з того, як і в чому педагог виражає себе, наскільки він є глибоким внутрішньо і привабливим зовні [20].

Зовнішність учителя виконує специфічну роль, адже педагог має справу не просто із соціумом, а з учнівством. Для нього педагог – це своєрідний еталон, зразок для наслідування, тому зовнішність вчителя має бути бездоганною у всіх відношеннях. Вона – важливий елемент педагогічної техніки, яка у свою чергу є структурним компонентом педагогічної майстерності.

Педагогічна техніка як вправність, що виявляється в умінні взаємодіяти з учнями, керувати власним психофізичним станом і створювати свою зовнішність відповідно до учительського призначення – тонкий інструмент впливу на вихованців. Враження, яке справляє вчитель під час першої зустрічі на учнів, залишає ________________Випуск 14_______________ 7 _____________Педагогічні науки_____________

неабиякий слід у їхній пам’яті. Особливо, якщо це враження підсилюється подальшою аналогічною поведінкою педагога.

За даними сучасних психолого-педагогічних досліджень ряд учителів невиправдано недооцінюють вплив культури зовнішнього вигляду на організацію навчально-виховної взаємодії з дітьми.

І навіть такі компоненти педагогічної техніки як постава, міміка, жести, пантоміміка, які не вимагають матеріальних затрат, багатьма вчителями не контролюються. Хаотичне жестикулювання, мімічна невиразність, сутулість учителя негативно впливає на дитину, ускладнюючи сприймання й розуміння сказаного ним. Брудний одяг, неохайна зачіска, відсутність смаку у виборі прикрас миттєво відіб’ється на зовнішньому вигляді дітей, особливо учнів початкових класів, які вважають учителя взірцем для наслідування.

Як свідчать спостереження та аналіз творчих робіт учнів, вони прагнуть мати вчителя з приємною зовнішністю, витонченими манерами, елегантно одягненого, із гарною модною зачіскою, привабливим, помірним макіяжем, чистого, охайного й елегантного. Учні початкових класів легко вирізняють таких учителів і пишаються ними, запевняючи всіх, що у них "найкраща вчителька". А у підлітковому віці простежується тенденція дещо зневажливого ставлення до вчителя, одягненого недбало, зачесаного за модою десятирічної давності тощо.

Проблема важливості культури зовнішнього вигляду вчителя була відзначена ще у творах А.С.Макаренка. Він вважав, що вихователь формує морально-етичні погляди і смаки своїх вихованців. Тому його зовнішній вигляд, зокрема одяг, мають виконувати в першу чергу професійну функцію – допомагати у вихованні учнів. "Я повинен бути естетично виразним, - писав А.С.Макаренко, – тому я ні разу не вийшов з нечищеними чобітьми або без пояса. Я теж повинен мати якийсь блиск, в міру сили та змоги, звичайно....Я не допускав у клас учителя, якщо він був неохайно одягнений. Тому у нас стало звичкою ходити на роботу у кращому костюмі. І я сам виходив на роботу у найкращому своєму костюмі, який тільки у мене був" [13, 269].

А.С.Макаренко твердив, що для нього у його практиці та й для інших педагогів стали вирішальними такі "дрібниці": як сидіти, як стояти, як підвестися зі стільця, з-за столу, як підвищити голос, усміхнутися, як подивитись. Педагог неодноразово підкреслював необхідність для вчителя володіти прийомами організації власної поведінки і впливу на учнів. Він увів для позначення цього явища поняття "педагогічна техніка", яка має нагадувати педагогові про необхідність дбати не лише про сутність його діяльності, а й про форму вияву своїх намірів, свого духовного потенціалу. Адже "вихованець сприймає вашу душу та ваші думки не тільки тому, що знає, що у вас на душі робиться, а й тому, що бачить вас, слухає вас"[14, 201].

Педагогічна техніка як сукупність професійних умінь сприяє гармонійній єдності внутрішнього змісту діяльності вчителя і зовнішнього його вираження. Тому майстерність педагога виявляється у синтезі духовної культури і педагогічно доцільної зовнішньої виразності. За визначенням І.А.Зязюна, педагогічна техніка – це "вміння використовувати власний психофізичний апарат як інструмент виховного впливу. Це володіння комплексом прийомів, який допомагає вчителеві глибше, яскравіше, талановитіше виявити себе і досягти успіхів у виховній роботі" [17, 44].

Учений [17] у поняття "педагогічна техніка" включає дві групи компонентів. Перша група пов’язана з умінням педагога керувати своєю поведінкою: техніка володіння своїм організмом (мімікою, пантомімікою); керування емоціями, настроєм для зняття зайвого психічного напруження, збудження творчого самопочуття, опанування вмінням перцепції (техніка керування увагою, уявою); техніка мовлення (керування диханням, дикцією, темпом мовлення). Друга група пов’язана з умінням впливати на особистість і колектив: техніка організації контакту, управління педагогічним спілкуванням, організація колективних творчих справ тощо.

Складові першої та другої груп педагогічної техніки спрямовані або на організацію внутрішнього самопочуття педагога, або на вміння це почуття адекватно виявити зовні. Тому умовно педагогічну техніку поділяють на зовнішню та внутрішню відповідно до мети її використання.

Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Внутрішня техніка – це створення внутрішнього переживання особистості, психологічне настроювання вчителя на майбутню діяльність через вплив на розум, волю і почуття. Зовнішня техніка – це втілення внутрішнього переживання особистості вчителя у його тілесній природі: міміці, голосі, мовленні, рухах, пластиці. Отже, елементами зовнішньої техніки вчителя є вербальні (мовні) і невербальні засоби. Саме через них педагог виявляє свої наміри, саме їх "читають" і розуміють діти [17].

Для аналізу окремих компонентів культури зовнішнього вигляду педагога можна використати схему О.В.Кузнєцової [17, 51]. Ця схема свідчить про широку палітру невербальних засобів вираження людиною свого ставлення. До цих засобів належить зовнішній вигляд.

Культура зовнішнього вигляду включає в себе такі компоненти невербальної комунікації, як фізіогноміка, артефакти, система запахів, кінесика. Звичайно, не всі вони рівнозначні, проте кожен з них зчитується вихованцями, підсилюючи або нейтралізуючи враження від слів вчителя.

Розглянемо детально структурні компоненти культури зовнішнього вигляду.

Фізіогноміка - група засобів, що включає успадковані особливості зовнішності вчителя: зріст, комплекцію, форму носа, розріз очей тощо. Певні риси обличчя, особливості будови тіла можуть бути 8 ________________Випуск 14_______________

_____________Педагогічні науки_____________

підкреслені або ж приховані за допомогою засобів інших груп. Наприклад, неструнка фігура може бути прихована за допомогою відповідного одягу; розріз очей, їх розташування можна "змінити", зробивши макіяж. Зовнішнє самооформлення (артефакти) - зачіску, макіяж, одяг, взуття - можна розглядати як своєрідну форму особистіcної експресії. Вона відіграє не останню роль у створенні загального враження про вчителя. Візуальна привабливість, принадність полегшують встановлення емоційних контактів з дітьми, негативне сприйняття створює психологічний бар'єр, ускладнюючи спілкування.

Про серйозну значимість цієї проблеми свідчить виділення в останнє десятиліття окремої галузі знань – іміджиології, що вивчає закономірності формування в оточуючих образу людини в єдності внутрішніх та зовнішніх виявлень – стилю діяльності та спілкування, костюму та прикрас. З позиції В.Маценко позитивний діловий імідж містить у собі привабливість: зовнішню - це уміння добирати і носити одяг і зачіску; гарні манери (найкращі жести, пози, хода, постава, правила вітання); виразність міміки й уміння керувати нею; уміння використовувати простір спілкування і внутрішню – мистецтво подобатися людям; уміння правильно будувати спілкування; наявність потрібних для позитивного іміджу якостей особистості; уміння розуміти людей; уміння впливати на них. Очевидно, певна поінформованість у питаннях іміджиології необхідна вчителю, щоб більш свідомо і всебічно підходити до самовираження.

Сьогодні не може йти мова про дріб'язкову регламентацію одягу вчителя, про введення будь-якої обов'язкової уніформи. На свій розсуд він може обрати будь-який стиль одягу – спортивний, традиційний, класичний або романтичний. Як і будь-яка людина, сучасний учитель має право на свободу самовираження, можливість залишатися у будь-якій ситуації самим собою, дотримуватися особистого смаку в оформленні зовнішності. Однак у спілкуванні з дітьми, домінуючою функцією якого є виховна, самовираження вчителя неминуче обмежується певними етичними та естетичними нормами. У школу він приходить вчити і виховувати. Його зачіска, макіяж, костюм сприймаються і оцінюються оточуючими – учнями та колегами в першу чергу з функціональної точки зору, у відповідності з ситуацією спілкування.

Поняття функціональності одягу багатозначне. Це не тільки зручність для того, хто його носить, але й психологічна доцільність для оточуючих: не шокує, не дратує, настроює на потрібний лад, сприяє формуванню позитивного іміджу. Дейл Карнегі у своїй праці "Як розвивати впевненість у собі і впливати на людей, виступаючи публічно" зауважив: "Усвідомленість того, що ви гарно вдягнені, підвищує самоповагу та впевненість у собі" [5, 45]. Говорячи про вчителя початкових класів, не можна не брати до уваги навіюваність дітей. Зовнішнє його оформлення для них - еталон для наслідування.

Сучасні дослідники [16; 17], акцентуючи увагу на виховному значенні одягу вчителя у процесі взаємодії з учнями, батьками, колегами, сформулювали психолого-педагогічні, етико-естетичні вимоги до цієї складової зовнішнього вигляду педагога. Виділимо серед них найважливіші.

Підпорядкування кожної деталі одягу головному завданню – реалізації виховної функції професійної діяльності.

Індивідуальний підхід до одягу відповідно свого віку, особливостей фігури, виконання професійних функцій (керівник, учитель початкових класів, учитель фізичної культури тощо).

Елегантність, гармонійність, завершеність через дотримання ділового стилю одягу з урахуванням сучасних тенденцій моди.

Поєднання естетичної виразності, вдалої гармонії кольорів у одязі зі стриманістю і почуттям міри, підпорядкування цьому всіх елементів: кольору, фактури тканини, фурнітури, прикрас тощо.

Зручність і гігієнічність одягу з урахуванням специфіки виконання професійних операцій: писати на дошці, працювати з демонстраційним матеріалом, нахилятися, ходити між рядами тощо.

Охайність, чистота одягу незалежно від погоди, місця проживання вчителя (сільська місцевість, віддаленість житла вчителя від школи тощо).

Систематична робота вчителя над формуванням свого стилю одягу через виявлення оптимальної уваги до своєї зовнішності, аналіз і порівняння зовнішнього вигляду своїх колег, дикторів телебачення, акторів, випадкових перехожих тощо.

Виразність поведінки, в т.ч. і мовної поведінки, залежить від вмілого використання кінетичних засобів – міміки, жестикуляції, пантоміміки. Діючи на зоровий канал сприймання, вони посилюють враження від слів, економлять час, уточнюють зміст словесного висловлювання, відокремлюють головне від другорядного. Кінетичний малюнок поведінки вчителя сигналізує про своєрідність характеру, емоційний стан.

Розглянемо більш детально засоби тілесної експресії.

Усю моторику, властиву обличчю (міміку), рукам (жестикуляцію), тілу (пантоміміку), включають у поняття "жести". Диференціюють жести на мовні та рухові, що виконують прагматичні функції.Pages:   || 2 | 3 | 4 |
 
Похожие работы:

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ пр. Перемоги, 10, м. Київ, 01135, тел. (044) 48132 -21, факс (044) 236-1049 E-mail: ministry@mon.gov.ua, код ЄДРПОУ 38621185 Від 08.07.13 № 1/9-479 На № від Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки, Київської, Севастопольської міських державних адміністрацій Ректорам (директорам) Кримського республіканського, обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти, Київського...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ Методичні Матеріали щодо забезпечення саМостійної роботи студентів з дисципліни “психологія спільної діяльності” (для бакалаврів, спеціалістів) Київ 200 Підготовлено професором кафедри загальної та практичної психології О. О. Суською Затверджено на засіданні кафедри соціальної психології (протокол № 13 від 19.11.07) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом суська о. о. Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної...»

«Полтавська обласна державна адміністрація Головне управління освіти і науки Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського Майорщинська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат Підготовка вихованців школи-інтернату до самостійного життя Просвітницька програма Майорщина-2011 Схвалено рішенням експертної комісії при центрі практичної психології і соціальної роботи Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені М. В....»

«ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО Твори: В 2 т. К.: Дніпро, 1990. Т.2: Історико-літературні та літературознавчі праці / Упоряд. Г.П.Кочура, Д.В.Павличка. К., 1990. 601 с.; 7. Зеров М. Пам’яті Коцюбинського / Микола Зеров // Зеров М. Українське письменство / Упоряд. М.Сулима; Післям. М.Москаленка. К. : Вид-во Соломії Павличко “Основи”, 2002. 1301 с.; 8. Зубрицька М. Філософські основи європейського модернізму / Марія Зубрицька // Антологія світової літературно-критичної думки XX ст. / За ред. М. Зубрицької. –...»

«ВІДДІЛ ОСВІТИ КРАСНОАРМІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ Матеріали до інструктивно – методичної наради «Стратегія розвитку психологічної служби відділу освіти Красноармійської міської ради на 2014-2015 н.р.» Підготувала методист ММК Соловйова В.В. м. Красноармійськ, 201 Рекомендації працівникам психологічної служби до нового 2013 – 2014 навчального року Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від «25» липня 2014 р. № 1/9-374 «Стан та особливості діяльності психологічної...»

«ІНСТИТУТ СПЕЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ АПН УКРАЇНИ ТАРАН ОКСАНА ПЕТРІВНА УДК: 159.923.2-056.262-053.4 ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ Я-КОНЦЕПЦІЇ У СЛАБОЗОРИХ ДОШКІЛЬНИКІВ 19.00.08 – спеціальна психологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Київ – 2008 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Інституті спеціальної педагогіки АПН України Науковий керівник доктор педагогічних наук, професор ТАРАСУН Валентина Володимирівна, Інститут спеціальної педагогіки АПН України,...»

«ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ ПОБУТУ Соціально-педагогічний супровід осіб з особливими потребами У світі професій. Знайди себе! Методичний помічник для педагогів Підготували соціальний педагог Науменко Олена Євгенівна, практичний психолог Кириченко Катерина Миколаївна 2011 р. Зміст Вступ 1. Історична довідка та нормативно-правова база 2.Професіограма 3. Психологічний аспект соціально – педагогічного супроводу осіб з обмеженими можливостями 4. На допомогу педагогу 5.Професійно-технічні...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М. П. ДРАГОМАНОВА Лисичарова Галина Олександрівна УДК 908 (477.63)+371.134 ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ГЕОГРАФІЇ ДО КРАЄЗНАВЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ВЕЛИКОГО МІСТА 13.00.02 – теорія та методика навчання (географія) АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук КИЇВ – 2008 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Дніпропетровському національному університеті Міністерство освіти і науки України доктор педагогічних...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М.П. ДРАГОМАНОВА Кобильнік Лілія Миколаївна УДК 159.923.2 ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ САМОАКТУАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ І ПЕДАГОГІВ 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Київ-2007 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова, Міністерство освіти і науки України. Науковий керівник: доктор...»

«ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ВИХОВАННЯ НАПН УКРАЇНИ БАБКО Тетяна Миколаївна УДК 373.543 (043) ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ д о ВИБОРУ ГУМАНІТАРНОГО ПРОФІЛЮ НАВЧАННЯ 13.00.07 теорія і методика виховання Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Київ-2011 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Комунальному закладі (КЗ) „Запорізька обласна академій післядипломної педагогічної освіти Запорізької обласної ради (ЗОР). Науковий керівник кандидат педагогічних...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»