WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«УДК 378.147 Петренчук Володимир Васильович, доцент кафедри економічної теорії та інформаційних технологій, начальник відділу навчально-методичної роботи Рівненського інституту ВНЗ ...»

-- [ Страница 1 ] --

УДК 378.147

Петренчук Володимир Васильович,

доцент кафедри економічної теорії та

інформаційних технологій,

начальник відділу навчально-методичної

роботи Рівненського інституту

ВНЗ ВМУРоЛ «Україна»

ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ ІДЕЙ

ПЕДАГОГІЧНОГО ДОРОБКУ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ СТУДЕНТІВ

РІВНЕНСЬКОГО ІНСТИТУТУ ВНЗ ВМУРоЛ «Україна»

У статті розглянуто шляхи популяризації ідей педагогічного доробку

В. О. Сухомлинського та їх значення в професійній підготовці фахівців соціально-психологічного профілю.

Ключові слова: професійний розвиток, педагогічна творчість, гуманізація освіти, громадянська освіта, духовно-моральне виховання.

В статье рассмотрено пути популяризации идей педагогического наследия В. А. Сухомлинского и их значение в профессиональной подготовке специалистов социально-психологического направления.

Ключевые слова: профессиональное развитие, педагогическое творчество, гуманизация образования, гражданское образование, духовнонравственное воспитание.

The article deals with the ways of promotion of Suhomlynskiy’s inheritance and their importance in training of the specialists of the socio-psychological profile.

Key words: professional development, pedagogical creativeness, humanization of education, civil education, moral education.

Зміни, які відбуваються сьогодні в країні, поступовий перехід до нових форм господарювання, впровадження демократичних моделей соціальноекономічних стосунків змушують людей робити свідомий вибір та приймати ефективні рішення. На жаль, нерідко існують застарілі підходи, несправедливість та консерватизм у вирішенні багатьох важливих питань.

Люди повинні вміти відстоювати позитивні зміни. Значну роль у формуванні особистісних якостей, необхідних для впровадження демократії, відіграє організація навчального процесу у ВНЗ. Адже саме в процесі навчання та виховання розвиваються або нівелюються самооцінка, самоповага, толерантність, самостійність, відповідальність, визнання точки зору інших, вміння дискутувати та відстоювати свої переконання. Саме тому необхідно пам'ятати, що те, як ми навчаємо, має не менше значення, ніж те, чого ми навчаємо. Адже демократична освіта – це, насамперед, процес активної взаємодії між викладачами та студентами.

Побудова навчального процесу у ВНЗ на основі утвердження загальнолюдських та національних цінностей, здійснення особистісно орієнтованого підходу до студентства, виховання полікультурності спонукає до переосмислення сучасного освітнього простору та історико-педагогічного досвіду української освіти, творчого використання основних положень виховних і дидактичних ідей учених, педагогів України.

За такого підходу викладачі постійно приймають рішення, співпрацюють з іншими дорослими та студентами у створенні розвивального середовища, поважають їхні думки та їхнє право вибору, допомагають студентам розвивати навички, які стануть основою успіху їхнього подальшого життя. Але для цього сучасний викладач повинен мати досвід активного особистісно-орієнтованого навчання, вміти підвищувати свій професійний потенціал, збагачувати предметні знання, удосконалювати методичні підходи.

Однією з найважливіших проблем розвитку вищої національної освіти є активний пошук таких інноваційних дидактичних підходів і засобів, які могли б надати гарантоване досягнення цілей навчання [5, с. 3].

Згідно із освітніми тенденціями фахівці з вищою освітою повинні вільно оперувати знаннями, вміннями і навичками творчої діяльності у відповідній галузі, уміти навчати інших, а також володіти основами знань із педагогічних наук.

З цією метою у закладах вищої освіти запроваджено вивчення низки курсів педагогічного циклу: «Загальна педагогіка», «Педагогіка», «Педагогіка і психологія», «Педагогіка вищої школи», «Комунікативні процеси у навчанні», «Вища освіта і Болонський процес». Така багата варіативність педагогічних дисциплін дає змогу підготувати висококваліфікованих спеціалістів, зокрема й завдяки зверненню під час вивчення онов означених галузей науки про освіту й виховання до спадщини видатних українських учених педагогів.

К. Д. Ушинський вважав, що «вчитель живе доти, допоки він навчається; як тільки він перестає вчитися, у ньому вмирає вчитель».

Сьогодні цей вислів набуває актуальності, оскільки діяльність викладача завжди орієнтована «у завтра». Перед викладачами виникає задача – постійно збагачувати знаннями самого себе й у той же час навчати студентів самостійно «здобувати знання».

Чільне місце в історії світової та національної педагогічної думки посідає видатний педагог, гуманіст і мислитель Василь Олександрович Сухомлинський, наукова спадщина якого залишається невичерпним джерелом розвитку сучасної науки про освіту й виховання підростаючого покоління.

Різноманітним проблемам педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського присвячені праці багатьох сучасних вчених – М. Антонця, І. Беха, В. Бондаря, М. Вашуленка, І. Зязюна, В. Кузя, О. Савченко, В. Риндак, О. Сухомлинської.

Метою статті є вивчення і популяризація ідей педагогічного доробку В. О. Сухомлинського у професійному розвитку студентів та викладачів ВНЗ як основної складової педагогічної системи.

Ім’я В. О.Сухомлинського можна сміливо зарахувати до тих вітчизняних мислителів, чиї думки і твердження стали імпульсом для осмислення та безпосереднього втілення в багатьох державах світу. У підтвердження цих слів достатньо згадати той факт, що його праці перекладені десятками мов. Наукові педагогічні надбання з питання навчання і виховання оприлюднювалися європейськими мовами та перекладалися в країнах Азії.

Значимість педагогічної спадщини В. О.Сухомлинського можна доводити й іншими аргументами. Адже йдеться про постать, чиї судження стали підґрунтям для педагогічної діяльності цілого покоління вчителів колишнього радянського простору, а згодом – суверенної України. Його положення про школу радості є тим вектором, який і сьогодні спрямовує практичну діяльність багатьох вітчизняних освітян, тих, хто з часу інтеграції нашої держави в європейське освітнє середовище отримав можливість визначатися в питаннях стратегії і тактики навчально-виховного процесу.

Третє тисячоліття називають новітньою ерою існування людства, яке, врахувавши всі історичні помилки свого розвитку, або перейде до якісно нового існування з утвердженням духовно-моральних цінностей, або загине від власної руйнівної споживацької діяльності. Тому для пізнання світу набувають великого значення духовні і моральні аспекти. Виникає значна необхідність цілісного філософського усвідомлення Світу взагалі, і Людини, як твору і творця цього світу, зокрема. Водночас для кожної людини і особливо для освітян, важливим є те, яку педагогіку сповідувати. Адже кожен із нас певною мірою є педагогом: у сім’ї, на роботі, на вулиці.

Підтвердженням цього є слова Ольги Василівни Сухомлинської: «Кожна освічена людина має знати ази педагогіки».

А відповіддю на питання: «Яка педагогіка утверджується у незалежній Україні?» - можуть слугувати слова консультанта з удосконалення навчального процесу Директорату програм розвитку освіти МОН України, голови Координаційної Ради Асоціації лідерів освіти України, заслуженого учителя України Віктора Громова: «Упродовж XX століття йшла запекла боротьба між авторитарною педагогікою та педагогікою гуманізму.

Зрештою, перемогла педагогіка гуманізму, але в більшості наших шкіл цього не знають, а якщо і знають, то у своїй практичній роботі не підтверджують це знання, діючи за принципам «ми теж за колгосп, тільки не в нашому селі».

Згадую слова одного директора школи: «Так, ми обговорюємо на педраді методи гуманної педагогіки Сухомлинського, але рука тягнеться, щоб подіяти на деяких наших вихованців за «методом Макаренка». Тож «тиха революція» у наших школах, пов'язана з утвердженням педагогіки гуманізму, ще попереду. Перевагою будь-якої «тихої революції» є те, що вона відбувається непомітно, а її результати одразу ж стають очевидними для всіх і кожного» [3, c. 3].

У цьому плані перед нами широке поле діяльності. Адже, В. О. Сухомлинський залишив спадщину, в основі якої - ціла психологопедагогічна система, в якій усе зосереджено навколо дитини. Це надзвичайно потужна й гуманістична педагогіка, яка побудована на тому, що освіта, виховання й розвиток людини – це передусім, утвердження гармонії розуму і серця, де все-таки серцю Олександр Васильович надає перевагу [2, с. 7].


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Багатогранна творча спадщина В. О. Сухомлинського дедалі більше привертає до себе увагу науковців, учителів, викладачів, письменників, митців. І це цілком закономірний процес, оскільки подальший розвиток національної системи освіти й виховання потребує активного залучення всього найціннішого з вітчизняної та зарубіжної педагогіки.

Великий педагог сучасності В. О. Сухомлинський протягом усієї своєї практичної й наукової діяльності особливу роль відводив творчому, дослідницькому характерові будь-якої діяльності, а особливо – педагогічної.

Він закликав учителів виявляти ініціативу і долучатися до дослідницької роботи, бо без цього педагогічна робота не може бути творчою.

На думку, В. О. Сухомлинського, лише творчий педагог може виховати, сформувати творчу й ініціативну людину. За своїм значенням ініціатива і творчість дуже близькі. Адже ініціатива – це перший крок у будьякій справі, починанні, а творчий – це той, що містить елементи нового, удосконаленого.

Мабуть, немає іншого такого педагога, який би стільки розмірковував та написав про творчу особистість учителя, скільки В. О. Сухомлинський. У всіх його найвідоміших працях – «Серце віддаю дітям», «Сто порад учителеві», «Павлиська середня школа», «Вірте в людину», «Людина неповторна», «Народження громадянина» – та в багатьох його інших працях відображені найактуальніші проблеми соціально-гуманітарної, педагогічної, фахової та практичної підготовки вчителя.

У педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського зосереджена найреальніша характеристика вчительської праці. Підтвердженням тому є високопрофесійний колектив Павлиської школи, який реалізовує напрацювання Василя Сухомлинського й гордиться своїм наставником. У книзі «Як виховати справжню людину» В. Сухомлинський зокрема наголошує: «У справжнього вчителя – найважче життя, трепетно хвилююча і складна творчість, надзвичайно тонкі інструменти, які вічно вдосконалюються і якими він впливає на людську душу.

Праця педагога – це насамперед праця серця, і лише тому, що це праця серця, це й творчість розуму». «Творчістю, - зазначає вчений, - є діяльність, в яку людина вкладає немовби частинку своєї душі, і чим більше вона вкладає, тим багатшою стає її душа» [7, с. 401-637].

Працювати творчо – це значить, працювати відкрито, з повною віддачею і на довірі. Педагогічному колективу Рівненського інституту ВМУРоЛ “Україна” сприяє саме такий підхід. У своїй роботі викладачі інституту використовують науково-педагогічні та практичні надбання славетного педагога. В нашому інституті стало доброю традицією щорічно проводити педагогічні читання з нагоди Дня народження В. О. Сухомлинського. А започаткував таку необхідну та корисну справу в 2004 році в той час ректор, а нині перший проректор інституту Процюк Віталій Кононович. На педагогічних читаннях піднімаються актуальні проблеми навчання і виховання студенства: на засадах гуманності, свободи і рівноправ’я, громадянської освіти, духовно-морального виховання та національних ідеях і загальнолюдських цінностях.

Гуманізм – серцевина педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського.

Він ґрунтується на положенні про безумовну цінність людини, її гідність, індивідуальну неповторність. В. О. Сухомлинський зазначав, що «мудра любов до дітей – вершина педагогічної культури, думок і почуттів.

Сердечність, теплота, доброзичливість у ставленні до дитини – це те, що можна назвати одним загальним словом – доброта» [7, с. 316]. Вона завжди виступає потужним стимулом виховання і самовдосконалення та регулятором стосунків у системах: учителі – учні, викладачі – студенти та ін.

Ми переконуємось і сьогодні, що навчити і виховати студентів можна за умови, якщо їх по справжньому поважати та любити.

Відкидаючи авторитарно спрощене виховання, Василь Олександрович розвиває ідеї, не властиві радянській педагогіці, серед них – виховання свободи вибору, свободи волі, самоцінності і неповторності кожної окремої особистості, що призвело до протистояння з офіційною педагогікою.

Василь Олександрович у своїх працях вживає не слово «свобода», а асоціює його з відповідальністю, обов’язком, необхідністю, повинністю. Специфіка його підходу, на відміну від загальновизначеного, полягає в тому, що ці моральноетичні категорії і поняття містяться у внутрішньому світі індивіда, який сам вирішує та визначає свій моральний вибір. Так, у «Листах до сина» є лист, присвячений проблемі співвідношення свободи й обов’язку.

Василь Олександрович пише: «Головне – це воля самої людини, самообмеження. Треба тонко відчувати три речі: можна, не можна і треба.

Той, хто відчуває ці речі, має найважливішу особливість громадянина – почуття обов’язку. Обов’язок – це свобода в дії, це одухотворення людських вчинків благородною ідеєю – в ім’я чого я роблю це… Обов’язок і совість – ці моральні почуття становлять найважливішу рису, що відрізняє людину від тварини, розвиває у собі людське» [8, с. 585-657].

Студентам інституту важливими і до сьогодні залишаються проблеми свободи і відповідальності у вихованні особистості. Особливо тому, що це категорії, які значною мірою визначають людський розвиток як окремої людини, так і суспільства в цілому. Ми переконуємося, що без свободи не може бути творчості – професійної, суспільно-громадської, не може бути усвідомленого ставлення до політичних сил, діячів, без цього неможливий свідомий і оптимальний вибір ідей, технологій.

Під час педагогічних читань спільно з студентами переконуємося, що робота з формування громадянської освіти не повинна зникати з нашого горизонту, тому що ідеї щодо формування громадянина, висловлені у відомій праці В. О. Сухомлинського «Народження громадянина», є актуальними і сьогодні. Формування громадянськості – багатоаспектна та інтегрована якість, до якої входять багато компонентів, які широко розкриває

В. О. Сухомлинський у своїй праці «Народження громадянина», це:

- формування громадянської думки, громадянського обов’язку, громадянської відповідальності;

- розвиток і культивування співчуття, сердечної чуйності до прекрасного в природі і людині;Pages:   || 2 |
 
Похожие работы:

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ щОДО зАбЕзпЕЧЕННя сАМОсТІйНОї РОбОТИ сТуДЕНТІв з дисципліни “ТЕОРІя ТА ОРГАНІзАЦІя ДЕРЖАвНОї сЛуЖбИ зАйНяТОсТІ” (для спеціалістів) Київ ДП «Видавничий дім «Персонал» Підготовлено доцентом кафедри соціальної психології та соціальних технологій Л. А. Овсянкіною Затверджено на засіданні кафедри соціальної психології та соціальних технологій (протокол № 5 від 18.09.08) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління...»

«ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ВИХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УДК 378.14:37.036:373.3 Богдан НЕСТОРОВИЧ МЕТОДИ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО МУЗИЧНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ З МОЛОДШИМИ ШКОЛЯРАМИ У статті презентовані специфічні методи музично-педагогічної підготовки майбутніх учителів початкових класів до виховної роботи у школі першого ступеня. В статье представлены специфические методы музыкально-педагогической подготовки будущих учителей начальных классов к...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА дисципліни “ОРГАНізАція діяЛЬНОсті ПсихОЛОГіЧНих сЛужб” (для бакалаврів) Київ 2005 Підготовлено старшим викладачем кафедри психології Р. М. Ткачем Затверджено на засіданні кафедри психології (протокол № 3 від 14.10.05) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом ткач Р. М. Навчальна програма дисципліни “Організація діяльності психологічних служб” (для бакалаврів). — К.: МАУП, 2005. — 32 с. Навчальна...»

«АНАЛІЗ ФАКТОРІВ, ЩО СПРИЧИНЯЮТЬ ПОЧАТОК ВЖИВАННЯ НАРКОТИЧНИХ РЕЧОВИН ІН’ЄКЦІЙНИМ ШЛЯХОМ АНАЛІТИЧНИЙ ЗВІТ Київ – 20 УДК 616.98:578.828В Л]:364.6 ББК 55.148+65.272 А Авторський колектив О.М. Балакірєва, канд. соціол. наук; Т.В. Бондар, канд. соціол. наук; Я.О. Сазонова Рецензенти В.Є. Пилипенко, д-р соціол. наук; І.П. Рущенко, д-р соціол. наук Редактор М.М. Ілляш Рекомендовано до друку вченою радою Українського інституту соціальних досліджень імені Олександра Яременка (протокол № 4 від 29.10.2010...»

«Часопис Національного університету Острозька академія. Серія Право. – 2011. – №2(4) УДК 159.955-057.8 : 34.08 М. Б. Цип’ящук викладач кафедри державно-правових дисциплін (Національний університет Острозька академія) ПРОФЕСІЙНЕ МИСЛЕННЯ ЮРИСТІВ: ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ Попри безспірну значимість юридичної професії в житті майже кожної людини досить багато її важливих аспектів, в тому числі і психологічних, лишаються поза увагою дослідників. Так, відомо, що ефективність дій юриста та якісна...»

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди МАТЕРІАЛИ ІХ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ УЧЕНИХ «Методологія сучасних наукових досліджень» (25–26 жовтня 2012 р., м. Харків) Харків За загальною редакцією голови ради молодих учених ХНПУ імені Г.С. Сковороди, кандидата педагогічних наук, доцента К.А. Юр’євої Затверджено редакційно-видавничою радою Харківського національного педагогічного університету імені Г.С....»

«УДК 621.391 + 159.98:37 Мещеряков Дмитро Сергійович, старший науковий співробітник лабораторії нових інформаційних технологій навчання Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України e-mail: meoldom@gmail.com ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СУЧАСНИХ СИСТЕМ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ, ПРИДАТНИХ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ДИСТАНЦІЙНИХ КУРСІВ ТА ІНТЕРНЕТ-ТРЕНІНГІВ Анотація В статті розглянуто сучасні системи дистанційного навчання, здійснено аналіз їхньої придатності для проведення інтернет-тренінгів і дистанційних...»

«Лекція 2. Тема. Надзвичайні ситуації мирного та воєнного часу, їх вплив на безпеку життєдіяльності населення України Питання для обговорення 1. Класифікація надзвичайних ситуацій 2. Надзвичайні ситуації техногенного характеру та їх можливі наслідки 3. Надзвичайні ситуації природного характеру 4. Надзвичайні ситуації соціально-політичного і воєнного характеру 1. КЛАСИФІКАЦІЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ. В Україні щорічно виникають тисячі тяжких надзвичайних ситуацій, внаслідок яких гине велика...»

«Кочарян Александр Суренович, Харьковский национальный университет им.Каразина,Зав.кафедрой психотерапии Kocharyan Alexander Suren, Kharkiv National University Karazina, Head of Department of psychotherapy Макаренко Амалия Алексеевна, Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е.Жуковского ХАИ, Доцент кафедры психологии Makarenko Amalia Alekseevna, National Aerospace University. HAI Zhukovsky, Associate Professor of Psychology Сейдаметова Севиль Ильмиевна, Республиканское высшее учебное...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М.П. ДРАГОМАНОВА ГЛУШЕНКО КАТЕРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА УДК 376.34.013.77:316.454.52 [(73+410)](043.3) ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СЛІПОГЛУХИХ ДІТЕЙ У СПЕЦІАЛЬНІЙ ЛІТЕРАТУРІ США ТА ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ 13.00.03 – корекційна педагогіка Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Київ – 2009 Дисертацією є рукопис. Робота виконана у Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова. Науковий...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»