WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«Ооесмсий національний політехнічний університет ЗМІСТ НАШІІНТЕРВ'Ю Валерій Малахов. Вища освіта має бути доступнішою.............. 3 Балонський ПРОЦЕС Ростислав Гузик, ...»

-- [ Страница 1 ] --

Ооесмсий національний

політехнічний університет

ЗМІСТ

НАШІІНТЕРВ'Ю

Валерій Малахов. Вища освіта має бути доступнішою......................................................... 3

Балонський ПРОЦЕС

Ростислав Гузик, Леонід Діхтярь. Реалізація принципів і завдань Балонеького процесу 12

ЯКІСТЬ ОСВІТИ

Руслан Костюкевич. Методика рейтингового оцінювання ефективності діяльності

викладачів, кафедр, факультетів та університету............................................................. 29 Наталя Ковчин. Диференційоване навчання та комплексне дослідження ефективності дидактичного процесу...................................

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВНЗ

Надія Пасмор. Деякі nитання формування і розвитку електронного навчального середовища ВНЗ.........................

ПРОБЛЕМИ МЕТОДИКИ

Світлана Еш. Методологічні підходи до використання новітніх технологій у процесі вивчення фінансових дисциплін...........

ВІЗИТНА КАРТКА

Сергій Селіверстов, Євгеній Спіцин. Г аліку Ісаковичу Артемчуку 70 років............. 71

СТОРІЯ ВИЩОЇ ШКОЛИ В ДОКУМЕНТАХ

К воnросу о кандидатуре на кафедру русской истории в Университете св. Владимира nрофессора Львовского университета Михаила Г рушевскоrо..........

РЕЦЕНЗІЇ Надія Гапон. Новий nосібник з психології управління......

ДОКУМЕНТИ

!JJoдo видання навчальної літератури для вищої школи..................................................... 103 Вища освіта і наука: анотований ~гляд періодичних видань.......................

Анотації..................................................................................................

---~(ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВНЗ ) - - - УДК 027.7

ДЕЯКІ ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ

І.РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОННОГО

НАВЧАЛЬНОГО СЕ.РЕДОВИІ!!А ВНЗ

–  –  –

Директор Бібліотеки Національної юридичної академії Украіни імені Ярослава Мудрого, кандидат педагогічних наук В українській державі головна мета вищої освіти - підготовка високо­ кваліфікованих фахівців, здатних забезпечити процеси розвитку всіх сфер діяльності суспільства. !Je передбачає пошук засобів, нових методик і ефек­ тивних технологій освітньої діяльності, що є пріоритетом Балонеького про­ цесу1.

У контексті вдосконалення змісту освіти вважаємо важливим враховува­ ти загальні тенденції, що стимулюють певні корекції у системі інформацій­ ного й методичного забезпечення навчt,Льного процесу, заснованого на ви­ користанні комп'ютерних технологій. Идеться, перш за все, про необхід­ ність створення адекватного інформаційно-освітнього середовища, зорієн­ тованого на реалізацію цілей навчальної діяльності як ефективного механіз­ му отримання якісних знань та адаптації їх до потреб суспільства. Серед головних особливостей цього процесу інформатизація всіх сфер діяль­ ності ВНЗ, запровадження комп'ютерних технологій, розробка електронної навчальної продукції, формування віртуальних бібліотек, розвиток елект­ ронного навчання та інформаційних центрів тощо.

З огляду на те, що у динамічній трансформації вищої школи сьогодні домінують інформаційні процеси індивідуальної траєкторії надання знань, розвиток творчих можливостей студентів, викладачів, і всіх тих, хто забез- О;) печує навчальний процес, основою сучасної освітньої системи мають стати :2:

високоякісні нові навчальні продукти. Серед них електронні підручники, oj навчальні посібники, банки завдань для практичних занять, бази судової ~ практики, тези наукових робіт, які передбачають інтерактивні процеси на- І вчання і можуть забезпечити формування власне електронного навчального ~ середовища {ЕНС). "'

–  –  –

У методологічному, дидактичному, методичному аспектах формування ЕНС потребує впровадження технологій електронного навчання як визна~ чального чинника модернізації освітньої діяльності.

Оскільки сучасні електронні навчальні продукти (ЕНП) стають базо~ вим елементом електронного навчального середовища, вони по суті відоб~ ражають структуру та інтерактивну форму вказаного електронного ресурсу, забезпечують навчання студентів за індивідуальними й оптимальними про~ грамами, надають базову і додаткову профільну інформацію, зокрема за допомогою:

а) повних текстів лекцій з можливим використанням відео/аудіо ма~ тер1ал1в;

б) документів до практичних і семінарських занять: завдань для само~ контролю студентів, тестів тощо;

в) відео/ аудіо матеріалів до розділу, судових засідань, розгляду судових справ;

г) узагальнюючих таблиць і схем;

д) переліку матеріалів для додаткового опрацювання;

е) баз даних законодавства за тематикою модуля;

є) банків даних книг, статей, судової практики тощо 2 • Модернізовані за названими напрямами, ЕНП в сучасних ВНЗ, як правило, формують освітній портал як відновлене дискретне освітнє сере~ довище, адаптоване та чітко зорієнтоване на реалізацію навчальних проек~ тів. Більше того, з огляду на можливості диверсифікації стратегій освіти ВНЗ, інформаційний портал стає домінантою у впровадженні й ефектив~ ному використанні електронних навчальних комплексів та інших інформаu • цшних продуктш.

–  –  –

ристання, сприяють розвитку навичок самостійної навчальної діяльності та умінь документального і фактографічного пошуку. Проте власне розпов­ сюдження електронних навчальних курсів та формування ЕНС не вирішує усієї проблеми ефективності інформаційного забезпечення навчального про­ цесу і передбачає запровадження інновативності в усіх сферах навчальнонформаційної роботи кафедр, центрів, бібліотек.."

Ue важливий інформаційний аспект ефективності ЕНС. Идеться, на­ самперед, про гармонійну адаптацію і використання деяких організаційно­ методичних та інформаційно~технологічних заходів у практичній площині формування єдиного інформаційного середовища, яке мають забезпечити нові освітні якості на основі інтегрування сучасних технологій у схему тра ­ диційної підготовки фахівців. При цьому розвиток інформаційно-комуніка­ ційних технологій (ІКТ) є необхідним і дуже важливим для запроваджен­ ня їх у всі сфери діяльності суспільства.

Підготовка матеріалів для створення електронних навчальних курсів / Нац. юрид. акад.

України ім. Ярослава Мудрого; уклад.: В. В. Комаров [та ін.]. - Х., 2007. - 23 с.

Деякі питання формування і розвитку електронного навчального середовища ВНЗ Прийняття цілої низки національних нормативно~правових актів та дер~ жавної програми "Інформаційно~комунікаційні технології в освіті і науці" на 2006-2010 роки спрямовані на вирішення питань інформатизації, всебіч~ ної демократизації процесів широкого використання сучасних ІКТ у ство~ ренні, споживанні та загальнодоступності профільних інформаційних ре~ сурсів. Наголошується, зокрема, на модернізації бібліотечно~інформаційної сфери як середовища накопичення, синтезування та формування ресурсної бази і підвищення ефективності використання електронної інформації 3 • Пріоритетне інформаційне забезпечення освіти полягає, насамперед, у інформатизації всіх сфер навчальної діяльності та розвитку інформаційно~ комунікаційної інфраструктури ВНЗ на основі запровадження комп'ютерних систем, автоматизації процесів створення електронних каталогів, кодифіка~ ційних нормативно~правових баз, застосування інтелектуальних інформа~ ційних технологій і формування на цій платформі високотехнологічного ін~ формаційного середовища та освітнього порталу навчального закладу4 • Таким чином, саме інформатизація ВНЗ на тлі активного запроваджен~ ня комп'ютерних і комунікаційних технологій дає змогу відчутно впливати на якість формування ресурсно~інформаційного забезпечення всіх аспектів навчальної діяльності. Перш за все, урізноманітнюється система навчаль~ но~методичних інформаційних ресурсів, покращується продуктивність отри­ мання необхідної інформації, підвищується ефективність результатів на~.

...

вчальноr дrяльностr.

Досвід проведення широкомасштабної інформатизації ВНЗ довів до~ цільність використання системного поетапного підходу, який залежить пев~ ним чином від рівня оснащення засобами автоматизації, основними з яких є комп'ютери, телекомунікаційні мережі, а також відповідні інформаційні системи, бібліотечні програми та технології на їх основі 5 • Комплексний вплив сукупності процесів інформатизації, спрямованих на створення умов для задоволення інформаційних потреб сфери навчальної діяльності, є очевидним і стосується, насамперед, постійних змін процесу навчання, який набуває форм дедалі більше інтерактивних, творчо~актив~ них, індивідуалізованих. Серед них: творчі "проблемні" завдання, рольові ділові ігри, діяльність студентів у "юридичних клініках" та ін. Сьогодні мета вищого навчального закладу полягає не стільки у трансляції знань, скільки у створенні ефективного освітнього середовища, яке допоможе сту ~ дентам відкрити і здобути спеціальні знання для творчого використання у професійній діяльності 6 • !Jьому також сприятиме запровадження ін форма~ со ~ Державна програма "Інформаційно-комунікаційні технології в освіті і науці" на 2006- ~

–  –  –

І роки: Закон України від 09.01.2007 N2 537~V І І Відом. Верхов. Ради України. - 2007. N2 12. - Ст. 102.

Навчальний процес у контексті модернізації вищої освіти: тези доn. і повідомл. учасн. ~ І конф. школи пед. майстерності Нац. юрид. акад. ім. Ярослава Мудрого І За заг. ред. ~ В. В. Комарова. - Х., 2007. - 144 с.

Пасмор Н.П. Бібліотечна-інформаційне забезпечення самостійної роботи студентів: мо­

–  –  –

ційних технологій аналітичної переробки великого масиву необхідних доку­ ментів, вирішення проблем розробки і втілення електронних мультимедій­ них засобів навчання. Таким чином відбувається певна адаптація цифрової експансії сучасних ресурсів до інформаційних потреб освітньої діяльності.

Ue характеризується підвищенням ступеня інформативності, значним зба­ гаченням інформаційної складової ЕНС, покращенням динаміки подолання "цифрового розриву", що забезпечує навчальну технологію якісними мере­ жевими засобами комунікацій та віртуальними формами інформаційного обслуговування 7 • З урахуванням особливостей реального розвитку процесів інформатиза­ ції, які визначаються зростанням ІКТ впливу, інформаційну складову ос­ вітнього простору необхідно, на нашу думку, розглядати як новітню цілісну інформаційно-комунікаційну систему, яка найбільш відповідає цільовому призначенню підвищенню · якості вищої освіти і відображає важливі організаційно-технологічні та навчально-методичні характеристики діяль­ ності сучасного ВНЗ.

Серед найважливіших заходи, які стосуються:

1) послідовної інформатизації всіх сфер навчальної роботи, створення і постійного вдосконалення автоматизованого бібліотечного комплексу, ком­ п' ютеризації робочих місць;

2) формування ефективної системи організації інформації відомостей про первинНІ документи, ІХ МІсцезнаходження для оперативного доступу до локальних, регіональних, національних і світових інформаційних ресурсів профільного змісту;

3) створення оптимальних умов для організації цілого спектра інформа­ ційних ресурсів, їх збереження й ефективне використання в процесі на­ вчальних комунікацій;

4) підготовки нового поколшня підручників, розробки і запровадження кафедральних електронних навчальних курсів;

5) формування специфічного оперативного інтегрованого сховища мета­ даних та мультимедійних засобів;

6) розвитку інформаційно-корпоративної взаємодії, взаємообміну і до­ ставки інформації;

7) селекціонування міжнародного досвіду вищої освіти, адаптування його до особливостей національної освітньої школи.

Перевага такого ЕНС, яке базується на вказаних вище чинниках, поля­ гає у широті й повноті охоплення навчального матеріалу, гнучкості й опе­ ративності його подачі, можливості врахування індивідуальних здібностей суб' єкта навчальної діяльності, ефективності автоматизованого контролю набутих знань, умінь та навичок 8 • Шрайберz Я..А. Роль бібліотек у забезпеченні доступу до інформації та знань в інфор­ маційному віці І Я. Л. Шрайберг І І Вища шк. - 2007. - NQ 3. - С. 65-79; NQ 4.

- с. 60-74.

Навчальний процес у контексті модернізації вищої освіти : тези доп. і повідомл. учасн.

І конф. школи пед. майстерності Нац. юрид. акад. ім. Ярослава Мудрого І За заг. ред.

В. В. Комарова. - Х., 2007. - 144 с.

Деякі питання формування і розвитку електронного навчального середовища ВНЗ Безперечним є те, що в активній системі інформаційного забезпечення сучасного професійного навчання одним з базових інформаційних порталів Ue підводить до сучасного вирішення ВНЗ та ЕНС має стати бібліотека.

питань, пов' язаних із необхідністю кардинальної трансформації, поряд з документальною та когнітивною складовими, інформаційної діяльності біб~ ліотек. У створюваному єдиному освітньо~інформаційному просторі бібліо~ теки ВНЗ мають відповідати на потреби суспільства, активно шукати і розвивати нові форми і технології роботи.

У межах цього дослідження необхідно відокремити модальні, прагматич~ ні ознаки шляхом певного переосмислення моделей сучасної бібліотеки, аналізу об'єктивних модальностей, характерних для окремих типів і видів бібліотек. Концептуальне вирішення зазначеної проблеми можна вважати ключовим моментом модернізації архітектури бібліотеки в інформаційно~ комунікаційному контексті освітньої технології, воно визначає 11 роль і пріо~ ритети у формуванні ЕНС ВНЗ та ландшафтну документно~когнітивну й інформаційну єдність освітнього поля.

Документально~інформаційні процеси, що здійснюються бібліотекою ВНЗ, є характеристикою, яка вирізняє ії в системі установ, котрі мають спільний об'єкт діяльності - документ з огляду на дії, які проводяться з ним різними документно~комунікативними організаціями. Відрізняється до~ кументально~комунікаційна та інформаційна система бібліотеки за призна~ ченням, змістом предмета праці, засобами та методами виконання значущих завдань освіти із забезпечення системної навчальної комунікації "документPages:   || 2 |
 
Похожие работы:

«Серія № 11. Випуск 2, 2004 – К.: Вища школа, 2000.5. Михайлушин А. И., Сергейчук В. С. Некоторые пути интенсификации учебного процесса в вузе // Проблемы интенсификации подготовки специалистов и эффективность их использования в народном хозяйстве. – Л.: ЛИЭИ, 1987.6. Рейнгард И. А., Ткачук В. И. Интенсификация учебного процесса – основа его перестройки // Психолого-педагогическое обеспечение интенсификации учебно-воспитательного процесса. – Днепропетровск, 1988. – С. 3 – 12. 7. Нісімчук А. С.,...»

««ПОГОДЖЕНО» «ЗАТВЕРДЖЕНО» Заступник начальника ІМЦ Директор ОКНЗ ДБ «Перлина» департаменту освіти та науки ОМР Одеської області Одеської міської ради з Петрова С.М. практичної та соціальної роботи _ Желєзкова Н.О. _ Аналітичний звіт про виконання основних видів робіт у 2013-2014 навчальному році практичних психологів ОКНЗ «Дитячий будинок «Перлинка» Аргірової Світлани Іллівни Бабаєнко Тетяни Петрівни Одеса 2014 Аналітичний звіт про виконання основних видів робіт у 2013-2014 навчальному році...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ Затверджено Вченою Радою економічного факультету Протокол № 7 від 23 квітня 2010 р. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Теорія та практика менеджменту» для спеціальності 6050200 « Менеджмент організацій» (всіх форм навчання) Донецьк 2010 Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Теорія та практика менеджменту» для спеціальності 6050200 « Менеджмент організацій» (всіх...»

«ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА ЛІТЕРАТУРА: 1. Дурай-Новакова К. М. Формирование профессиональной готовности студентов к педагогической деятельности: автореф. дис.. д-ра пед. наук: 13.00.01 / К. М. Дурай-Новакова. – М., 1983. – 32 с.2. Дьяченко М. И. Психологическая проблема готовности к деятельности / М. И. Дьяченко, Л. А. Кандыбович. – Минск: Изд-во БГУ, 1976. – 176 с.3. Линенко А. Ф. Готовність майбутніх учителів до педагогічної діяльності / А. Ф. Линенко // Педагогіка і психологія. – 1995. – № 1. – С....»

«Духовність особистості: методологія, теорія і практика 4 (45) 2011 В статье представлен обзор положений психологии детства в работах Василия Зеньковского, касающихся духовно-нравственного воспитания ребенка. Автор характеризует значение опыта выдающегося педагога, богослова и философа в решении проблем формирования нравственных качеств ребенка, религиозного образования в детском возрасте. Ключевые слова: воспитание, духовность, нравственность, ребенок. An overview of the provisions of the...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ Методичні рекоМендації щодо забезпечення саМостійної роботи студентів здисципліни “психологія праці” (длябакалаврів) Київ 2007 Підготовлено професором кафедри соціальної психології О. Р. Охременком Затверджено на засіданні кафедри соціальної психології (протокол № 2 від 28.02.07) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом охременкоо.р. Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни...»

«Скворцова С.О. МЕТОДИКА НАВЧАННЯ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ СЮЖЕТНИХ ЗАДАЧ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ Навчально-методичний посібник для студентів за спеціальністю 6.010100 «Початкове навчання» Частина ІІ Методика формування в молодших школярів умінь розв’язувати задачі певних видів Одеса «Фенікс» ББК 74.2 С 427 УДК 373.3:51 Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності „Початкове навчання” (лист №1.4/18 – Г 1821 від 23 жовтня 2007...»

«Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Науково-методична лабораторія менеджменту освіти О.В.Грицан Основні напрями реалізації змісту методичної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах (методичні рекомендації) м. Миколаїв – 2011 Укладач: Грицан О.В., методист науковометодичної лабораторії менеджменту освіти Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Рецензенти: Шуляр В.І., кпн, доцент, заступник директора з наукової роботи...»

«М. І. Бурда, Т. В. Колесник, Ю. І. Мальований, Н. А. Тарасенкова МатеМатика Рівень стандарту V W O H М. І. Бурда, Т. В. Колесник, Ю. І. Мальований, Н. А. Тарасенкова МАТЕМАТИКА Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів Рівень стандарту Рекомендовано Міністерством освіти і науки України S C B M A Підручник — переможець Всеукраїнського конкурсу підручників Міністерства освіти і науки України в 2010 р. Київ «Зодіак-ЕКО» ББК 22.151я721 Б91 Рекомендовано Міністерством освіти і...»

«Національний лісотехнічний університет України 6. ОСВІТЯНСЬКІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ УДК 373.6:372.461 Асист. Л.М. Гнатик – НУ Львівська політехніка КОМУНІКАЦІЯ: ПОХОДЖЕННЯ, ТИПОЛОГІЯ, ФУНКЦІЇ Розглянуто походження комунікативної діяльності, проаналізовано комунікативні акти, представлено типологію форм і засобів комунікації. Подано характеристику комунікативного середовища та функцій, особливості невербальної комунікації. Ключові слова: типологія, функції, комунікація, походження, комунікативний...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»