WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 | 2 || 4 |

«МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ РУЧНОЇ ПРАЦІ ...»

-- [ Страница 3 ] --

Усвідомлені схематичні малюнки використовуються для розв’язання різних дидактичних підзавдань на всіх етапах процесу навчання ручної праці. Для застосування і перевірки засвоєних знань схематичні малюнки-креслення пропонуються на індивідуальних картках. Моделювання застосовують як у процесі повторення вивченого, так і під час опанування нового матеріалу. На заняттях з ручної праці під час моделювання діти виготовляють з паперу або картону кольорові фігурки будівель, тварин та ін., що не тільки робить моделі виразнішими і привабливішими, а й заохочує дітей до творчості, виховує художні смаки, розвиває конструктивне мислення. На цьому етапі виникає передумова формування професійних навичок зі швейної справи. Кожен учень може виготовити модель за програмою та творчим задумом (рис. 2).

Доцільним під час формування творчих здібностей молодших школярів у процесі навчання ручнёої праці є також застосування елементів інноваційних методик із зоологічним сюрпризним моментом (наприклад, у гості до дітей прийшла черепаха Ася) та аспектів латерального мислення, котрі спрямовані на розвиток дрібної моторики школярів, кінестезичних відчуттів, розвиток мисленнєвої діяльності у процесі виконання робіт із конструювання казкових персонажів, можливість застосування набутих навичок у творчому натхненні.

Конструктивну працю учнів молодших класів під час упровадження щаблевої структури методики формування творчих здібностей молодших школярів у навчанні ручної праці ми визначаємо як основний вид їх суспільно корисної праці, поєднану з навчанням, спрямовану на творче створення матеріальних цінностей, що мають споживчу вартість і необхідні для задоволення суспільних потреб.

З метою перевірки ефективності розробленої схеми було проведено формувальний етап експерименту, у якому взяло участь 405 школярів.

У формувальному етапі педагогічного експерименту було отримано наступні результати сформованості творчих здібностей молодших школярів, а саме: в контрольних групах – індиферентний рівень – 28,6%; усвідомлений рівень – 51,8%; креативний рівень – 17,6%; в експериментальних групах – індиферентний рівень –10,7%; усвідомлений рівень – 46,1%;

креативний рівень – 43,2%. Зміни показників в результаті проведення формувального етапу педагогічного експерименту наочно демонструють дані таблиці 1: зменшення індиферентного рівня від 39,3% до 10,7%; усвідомленого рівня – від 47,2% до 46,1%; та збільшення креативного рівня – від 13,5% до 43,2% в експериментальній групі.

    14    Рис. 2. Щаблева структура комплексу технологічних завдань для формування творчих здібностей молодших школярів

–  –  –

У результаті проведення формувального етапу педагогічного експерименту в експериментальних групах ваговий коефіцієнт індиферентного рівня зменшився на 0,28;

усвідомленого рівня – на 0,01; креативного рівня підвищився на 0,29.

Дослідно-експериментальна перевірка ефективності впровадження схеми означеного процесу та щаблевої структури комплексу творчо-технологічних завдань дала змогу визначити її дієвість, важливість для формування творчих здібностей молодших школярів у навчанні ручної праці. Результати експерименту засвідчують позитивну динаміку процесу формування творчих здібностей молодших школярів у навчанні ручної праці.

ВИСНОВКИ

Результатом проведеної дослідно-експериментальної роботи стало вирішення окреслених нами завдань, що дало можливість сформулювати такі висновки:

1. Аналіз психолого-педагогічної літератури дозволяє нам розглядати «творчі здібності молодших школярів» як індивідуально-психологічні особливості особистості, що формуються на основі задатків у процесі засвоєння і творчого застосування знань, умінь та навичок і зумовлюють розвиток таких психологічних якостей, як креативність, уява, відкритість, працелюбність, наполегливість, самодисципліна, самодієвість, терпіння, воля.

«Формування творчих здібностей молодших школярів у процесі навчання ручної праці» ми визначаємо як формування і динамічний розвиток особистісного утворення, що, виявляючись у вільній, свідомій, ініціативній та творчо-технологічній діяльності, складається з комплексу емоційних, інтелектуальних, характерологічних якостей і властивостей особистості учня молодших класів; навчання учнів нестандартному мисленню, уміння генерувати оригінальні ідеї,     16    стимулювати фантазії, креативно мислити.

За результатами констатувального етапу дослідження виявлено, що приблизно 30% молодших школярів знаходяться на індиферентному (низькому) рівні сформованих у процесі навчання ручної праці творчих здібностей; тільки 13,5% респондентів перебувають на креативному (високому) рівні.

2. На основі компонентів конкретизовано критерії сформованості творчих здібностей молодших школярів у процесі навчання ручної праці, якими є: мотиваційний (розвиненість мотиваційної сфери до розвитку творчих здібностей, рефлективності, емоційної чуйності у творенні, спрямованість емоцій на самоствердження власних емоційних переживань, включення елементів емоційної регуляції); когнітивний (пізнання та наявність знань з предмету та змісту означеного поняття, котрі орієнтують учня у виборі дій); конативний (здатність до генерації творчої ідеї та пошук креативного рішення конструкції; розробка та виконання за зразком або шаблоном; вміння планувати та організувати діяльність; виконання дій у заданій послідовності;

вміння виділяти найбільш суттєві елементи діяльності; намагання виділити елементи конструкції моделі; перенесення загально-трудових навичок в специфічні умови проектно-конструкторської діяльності).

Визначено рівні сформованості творчих здібностей молодших школярів у процесі навчання ручної праці, а саме: креативний (високий); усвідомлений (середній); індиферентний (низький).

3. У процесі дослідно-експериментальної роботи з’ясовано, що подолання виявлених суперечностей в практиці навчальної роботи загальноосвітніх навчальних закладів є можливим за реалізації змісту, форм і методів схеми формування творчих здібностей молодших школярів у процесі навчання ручної праці та впровадження в трудове навчання щаблевої структури комплексу творчо-технологічних завдань. Щаблева структура методики формування творчих здібностей молодших школярів у процесі навчання ручної праці має чотири щаблі, побудовані відповідно до навчальної програми предмету з акцентуванням дитячої креативності на уроках ручної праці. Планування змісту означеного процесу відбувається за ступенем їх складності, а саме: 1) формування творчого задуму; 2) діяльність, пов’язана з розробкою творчого завдання та ескізу лекал казкових персонажів; 3) розробка конструкції моделі (проведення аналізу основних елементів моделі персонажу, побудова креслень та виготовлення лекал); 4) коригування виготовлених лекал казкових персонажів за допомогою технічного моделювання; 5) з’єднання лекал; 6) оздоблення готового виробу.

4. Формування творчих здібностей молодших школярів у навчанні ручної праці є складним, поетапно організованим процесом взаємодії вчителів і учнів, у структурі якого виокремлено цільовий, змістовий, діяльнісний, результативний блоки, дієвість і ефективність яких засвідчують результати формувального етапу експериментального дослідження: кількість учнів експериментальних груп з     17    креативним рівнем сформованості творчих здібностей учнів молодших класів за мотиваційним критерієм зросла на 30,3%; за когнітивним критерієм – на 30,9%; за конативним критерієм – на 28,2%.

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів процесу формування творчих здібностей молодших школярів у навчанні ручної праці, оскільки сама проблема передбачає постійне оновлення знань щодо креативності, удосконалення відповідних умінь учнів, збагачення особистісного творчого зростання молоді.

Напрямами подальшого розгляду проблеми вважаємо:

дослідження підготовки студентів педагогічних вищих навчальних закладів до формування творчих здібностей у трудовому навчанні школярів; вивчення та узагальнення зарубіжного досвіду розв’язання означеної проблеми.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

Наукові праці, в яких опубліковані основні результати дисертації

1. Образцова О. М. Формування творчих здібностей молодших школярів при вивченні ручної праці / О. М. Образцова // Збірник наукових праць. Педагогічний альманах. Педагогічні науки. Випуск 60 / редкол. Є. С. Барбіна (відп. ред.) та ін. – Херсон : ХДУ, 2011. – С. 120-125.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


2. Образцова О. М. Аналіз результатів експериментальної роботи з формування творчих здібностей молодших школярів у навчання ручної праці. / О.М. Образцова // Збірник наукових праць. Педагогічні науки. Випуск 62 / редкол. Є. С. Барбіна (відп. ред.) та ін. – Херсон : ХДУ, 2012. – С. 128-134.

3. Образцова О. М. Технології трудового навчання молодших школярів / О. М. Образцова // Педагогічний альманах : Збірник наукових праць / редкол. В.В.Кузьменко (голова) та ін. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2013. – Випуск 17. – С. 62-67.

4. Obraztsova E. N. Considering the psychological and pedagogical peculiarities of young pupils in the formation of their creative skills during the training of manual labor / E. N. Obraztsova // Педагогічний альманах : Збірник наукових праць / редкол. В. В. Кузьменко (голова) та ін. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2013. – Випуск 18. – С. 59-63.

5. Образцова О. М. Проблемно-пошукова діяльність учнів на заняттях ручної праці / О. М.

Образцова // Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка : зб. наук. праць. Вип. 21 / Глухівський НПУ ім. О.Довженка ; редкол : О. І. Курок (відп.

ред.) [та ін.]. – Глухів : ГНПУ ім. О. Довженка. 2013. – С. 64-67.

Опубліковані праці апробаційного характеру

6. Образцова О. М. Використання ідей Я. А. Коменського в проблемно-пошуковій діяльності учнів на заняттях ручної праці / О. М. Образцова // Ян Амос Коменський – великий педагог минулого (до 420-річчя від дня народження): матеріали Всеукраїнських педагогічних     18    читань, 27 березня 2012 р. / За заг. ред. В. В. Кузьменко, О. В. Рідкоус. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2012. – С. 60-62.

7. Образцова О. М. Реалізація ідей В.О.Сухомлинського при вихованні громадянинапатріота / О. М. Образцова // Виховання громадянина-патріота в педагогіці В.О.Сухомлинського та сучасній освітній практиці: зб. матер. Всеукр. наук.-метод. конфер., Кіровоград–Павлиш, 20-21 вересня 2012 р. / [ред.кол. ; за заг. ред. Н. А. Калініченко]. – Кіровоград : КОІППО, 2012. – С. 161Образцова О. М. Висвітлення проблем творчого розвитку молодших школярів у вітчизняній та зарубіжній пресі / О. М. Образцова // Засідання круглого столу «Роль і місце педагогічних видань у поширенні педагогічної теорії і практики» (в рамках Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми розвитку післядипломної педагогічної освіти у сучасному суспільстві») / За ред. В. В. Кузьменка, Н. В. Слюсаренко, І. В. Воскової. – Херсон :

КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2011. – С. 150-154.

9. Образцова О. М. Формування творчих здібностей молодших школярів у процесі навчання ручної праці / О. М. Образцова // Психолого-педагогічні засади діяльності вчителя : історія, теорія, практика : матеріали І Всеукраїнської науково-методичної конференції (21-22 листопада 2011 р., м. Херсон) : У 2-х ч. – Ч.2 / За ред. І. Я. Жорової, В. В. Кузьменка, Н.В.Слюсаренко. – Херсон :

РІПО, 2011. – С. 53-60.

10. Образцова О. М. Організація навчально-практичної діяльності молодших школярів на основі поглядів Л. С. Виготського / О. М. Образцова // Обласні педагогічні читання «Вірний науковій істині (до 115 річчя з дня народження Л. С. Виготського)» (12 квітня 2011 року, м. Херсон) / За заг.ред. В. В. Кузьменко, О. В. Рідкоус. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2011. – С. 68-72.

11. Образцова О. М. Народні ремесла як засіб морально-етичного виховання молодших школярів / О. М. Образцова // Морально-етичне виховання дітей та молоді у контексті сучасних глобалізаційних процесів : матеріали обласної науково-методичної конференції (24 квітня 2012 року, м.Херсон) / За заг. ред. С. О. Моїсеєва, Л. В. Чумак – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2012. – С. 173-176.

12. Образцова О. М. Проектно-конструкторська діяльність вчителя у процесі навчання ручної праці молодших школярів / О. М. Образцова // Формування компетентностей обдарованої особистості в системі освіти: матеріали науково-практичної конференції, 6-7 липня 2012 року, м.

Севас-тополь. : У 2-х книгах. – Книга 1. – К. : Інститут обдарованої дитини – 2012. – С. 159-164.

13. Образцова О. М. Використання інноваційних технологій у процесі навчання креативному рукоділлю // Матеріали ІІ Міжнародної науково-методичної конференції     19    «Інноваційні технології як чинник оптимізації педагогічної теорії і практики» / Наук.ред.

Юзбашева Г. С. Херсон : Айлант. – 2012. – Випуск 15. – С. 378-381.

14. Образцова О. М. Методичні напрямки впливу на дитину при формуванні трудових навичок та професійної орієнтації / О. М. Образцова // Психолого-педагогічні засади діяльності вчителя: історія, теорія, практика: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-методичної конференції (8листопада 2012 р., м. Херсон) / За ред. В. В. Кузьменка, Н. В.Слюсаренко, І. В. Воскової. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2012. – С. 150-154.

Опубліковані праці, які додатково відображають наукові результати

15. Образцова О. М. Формування творчих здібностей молодших школярів у процесі навчання ручної праці : Навчально-методичний посібник / О. М. Образцова / За ред. В. В.

Кузьменко. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2012. – 84 с.

АНОТАЦІЇ

Образцова О.М. Формування творчих здібностей молодших школярів у процесі навчання ручної праці. – На правах рукопису.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 – теорія і методика трудового навчання. – Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Міністерство освіти і науки України. – Тернопіль, 2013.Pages:     | 1 | 2 || 4 |
Похожие работы:

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ КАФЕДРА ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН Р.О. Стефанчук, О.В. Головкін, О.В. Кобець, А.А. Матвієць, Я.О. Леляк ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЧНОГО, ЗЕМЕЛЬНОГО ТА ПРИРОДНОРЕСУРСОВОГО ПРАВА Навчально-методичний комплекс для магістрантів денної форми навчання КИЇВ УДК 349.4+349.6 Рекомендовано до друку навчально-методичною радою Національної академії прокуратури України (протокол № 60 від 6 лютого 2014 року). Проблеми екологічного, земельного та природноресурсового права:...»

«Лекція 2. Тема. Надзвичайні ситуації мирного та воєнного часу, їх вплив на безпеку життєдіяльності населення України Питання для обговорення 1. Класифікація надзвичайних ситуацій 2. Надзвичайні ситуації техногенного характеру та їх можливі наслідки 3. Надзвичайні ситуації природного характеру 4. Надзвичайні ситуації соціально-політичного і воєнного характеру 1. КЛАСИФІКАЦІЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ. В Україні щорічно виникають тисячі тяжких надзвичайних ситуацій, внаслідок яких гине велика...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПІДГТОВКИ ФАХІВЦІВ ДЛЯ ЕКСПЕРТНО-КРИМІНАЛІСТИЧНИХ ПІДРОЗДІЛІВ Кафедра вогневої та спеціальної фізичної підготовки ЗАТВЕРДЖУЮ Начальник кафедри вогневої та спеціальної фізичної підготовки ННІПФЕКП НАВС підполковник міліції В.А. Дідковський “_”_ 2013 року ФОНДОВА ЛЕКЦІЯ з навчальної дисципліни «Вогнева підготовка» ТЕМА № 1: «Вогнева підготовка як складова частина професійної підготовки працівників ОВС». Навчальний час – 2 години...»

«Алещенко В.І., к.в.н, Сафін О.Д., д.психол.н., професор, Потапчук Є.М., д.психол.н., професор, ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ Київ ББК 68,9 У навчальному посібнику розглянуто проблему збереження психічного здоров’я військовослужбовців. Першочергова увага приділяється аналізу сутності та змісту психічного здоров’я військовослужбовців, уточненню його показників, а також розгляду психологічних аспектів діяльності військового керівника щодо збереження...»

«ОБГОВОРЮЄМО ПРОБЛЕМУ 3. Галицких Е. О. Интегративный подход к профессиональному становлению учителя на этапе вузовской подготовки / Е. О. Галицких // Вестник ВГПУ. – 1999. – № 2. – С. 34–38.4. Краус Г. Введение в дифференциальную психологию учения : пер. с нем. / Г. Клаус. – М.: Педагогика, 1987. – 173 с.5. Лазарєв М. І. Полісистемне моделювання змісту технологій навчання загальноінженерних дисциплін : монографія / М. І. Лазарєв. – Х. : Вид-во НФаУ, 2003. – 356 с. 6. Матрос Д. Ш. Управление...»

«ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ВИХОВАННЯ НАПН УКРАЇНИ БАБКО Тетяна Миколаївна УДК 373.543 (043) ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ д о ВИБОРУ ГУМАНІТАРНОГО ПРОФІЛЮ НАВЧАННЯ 13.00.07 теорія і методика виховання Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Київ-2011 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Комунальному закладі (КЗ) „Запорізька обласна академій післядипломної педагогічної освіти Запорізької обласної ради (ЗОР). Науковий керівник кандидат педагогічних...»

«Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова БАГІНСЬКА ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА УДК 372.36. ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНЕ НАВЧАННЯ РУХОВИМ ДІЯМ ДІТЕЙ 5 – 6 РОКІВ В УМОВАХ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 13. 00. 02. – Теорія та методика навчання (фізичне виховання, основи здоров’я) Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Київ -2008 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Чернігівському державному педагогічному університеті імені Т.Г. Шевченка...»

«МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ Кафедра юридичної психології ЮРИДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ ПРОГРАМА нормативної навчальної дисципліни для підготовки до вступного іспиту зі спеціальності 19.00.06 – Юридична психологія Київ – 2014 Програма зі спеціальності 19.00.06 – юридична психологія Укладач: кандидат психологічних наук, професор Казміренко Л.І. Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри юридичної психології, протокол № _ від _ _ 2014 р. ЗМІСТ 1. Загальні...»

«М і н і с т е р с т в о освіти і науки України Академія педагогічних наук України Програма розвитку О О Н в Україні / ЮНЕЙДС Програма факультативного курсу для учнів 7-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів ш Міністерство освіти і науки України Академія педагогічних наук України Програма розвитку ООН в Україні/ЮНЕЙДС Проект «Створення безпечного середовища для молоді України» Україна ПРОГРАМА факультативного курсу (тренінг-курсу) Сприяння просвітницькій роботі «рівний рівному» серед...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М.П. ДРАГОМАНОВА Кобильнік Лілія Миколаївна УДК 159.923.2 ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ САМОАКТУАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ І ПЕДАГОГІВ 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Київ-2007 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова, Міністерство освіти і науки України. Науковий керівник: доктор...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»