WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 || 3 | 4 |

«МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ РУЧНОЇ ПРАЦІ ...»

-- [ Страница 2 ] --

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, ступінь розробленості проблеми, визначено об’єкт, предмет, мету, завдання, методи дослідження, окреслено наукову новизну, практичне значення роботи, наведено дані про апробацію і впровадження одержаних результатів дослідження, подано структуру дисертації.

У першому розділі – «Теоретичні й практичні аспекти формування творчих здібностей молодших школярів у процесі навчання ручної праці» – здійснено історико-генетичний аналіз феномена «творчі здібності молодших школярів», ретроспективно розглянуто концептуальні підходи до питання креативності, з’ясовано сутність процесу формування творчих здібностей як компонента навчальної роботи з учнями початкових класів, уточнено критерії та рівні сформованості творчих здібностей молодших школярів у процесі навчання ручної праці, наведено результати констатувального експерименту.

Аналіз вітчизняної і зарубіжної психолого-педагогічної літератури щодо формування творчих здібностей засвідчив різноваріантність поглядів на проблему креативності: одні науковці цілком ототожнюють творчість з інтелектом, інші вважають, що творчість не пов’язана з розвитком інтелекту і має свою власну суверенність. Учені досліджують креативність у чотирьох основних     8    аспектах, а саме: як креативний процес, креативність як задану здатність, як креативне середовище (сферу, структуру, соціальний контекст, що формує вимоги до продукту творчості) і як креативну особистість.

Спираючись на здійснений аналіз сучасної психолого-педагогічної теорії й практики, окреслено три основні концептуальні підходи до наукових уявлень про творчі здібності:

а) творчий процес як специфічна форма психічної активності не існує – високий рівень творчих здібностей зумовлено високим рівнем розвитку інтелекту і навпаки – Г.Айзенк, Д.Векслер, О.Моляко, Л.Термен та ін.; б) творчих здібностей як таких узагалі не існує, головну роль у детермінації творчої поведінки відіграють мотивація, цінності, особистісні ознаки, інтелект, котрі є необхідною, але недостатньою умовою творчої активності особистості – Д.Богоявленська, Г.Костюк та ін.; в) творчі здібності або креативність є самостійним чинником, незалежним від інтелекту, творців із низьким рівнем інтелекту не існує, але можуть бути інтелектуали з низькою креативністю – Д.Гілфорд, Я.Пономарьов, С.Тейлор, Е.Торренс та ін.

Ручна праця є складовою частиною освітньої галузі «Технології» і передбачена програмою для учнів 1-4 класів. Ця освітня галузь забезпечує умови для поєднання інтелектуального, фізичного і соціального розвитку учнів у трудовій й конструктивно-технологічній діяльності.

Ручна праця – особистісно зорієнтована частина освіти, яка сприяє забезпеченню формування активної особистості, здатної до конструктивного перетворення довкілля на засадах гармонії, краси і доцільності.

Аналіз концепцій креативної парадигми освіти дав змогу здійснити трактування основних понять дослідження.

Сутність поняття «творчі здібності молодших школярів» ми визначаємо як індивідуальнопсихологічні особливості особистості, що формуються на основі задатків у процесі засвоєння і творчого застосування знань, умінь та навичок і зумовлюють розвиток таких психологічних якостей, як креативність, уява, відкритість, працелюбність, захоплення певним видом діяльності, наполегливість, здатність швидко відновлювати сили, самодисципліна, самодієвість, терпіння, воля.

Поняття «формування творчих здібностей молодших школярів у процесі навчання ручної праці» трактуємо як формування і динамічний розвиток особистісного утворення, що, проявляючись у вільній, свідомій, ініціативній та внутрішньо необхідній творчо-технологічної діяльності, складається з комплексу емоційних, інтелектуальних, характерологічних якостей і властивостей особистості учня молодших класів; навчання дітей нестандартному мисленню, умінню генерувати оригінальні ідеї, стимулювати фантазії, креативно мислити.

На основі компонентів конкретизовано критерії сформованості творчих здібностей молодших школярів у процесі навчання ручної праці, якими є: мотиваційний (розвиненість     9    мотиваційної сфери до розвитку творчих здібностей, рефлективності, емоційної чуйності у творенні, спрямованість емоцій на самоствердження власних емоційних переживань, включення елементів емоційної регуляції); когнітивний (пізнання та наявність знань з предмету та змісту означеного поняття, котрі орієнтують учня у виборі дій); конативний (здатність до генерації творчої ідеї та пошук креативного рішення конструкції; розробка та виконання за зразком або шаблоном; вміння планувати та організувати діяльність; виконання дій у заданій послідовності;

вміння виділяти найбільш суттєві елементи діяльності; намагання виділити елементи конструкції моделі; перенесення загально-трудових навичок в специфічні умови проектно-конструкторської діяльності).

Визначено рівні сформованості творчих здібностей молодших школярів у процесі навчання ручної праці, а саме: креативний (високий); усвідомлений (середній); індиферентний (низький).

За результатами констатувального етапу дослідження виявлено, що приблизно 30% молодших школярів знаходяться на індиферентному (низькому) рівні сформованих у процесі трудового навчання творчих здібностей; тільки 13,5% респондентів перебувають на креативному (високому) рівні.

Отримані показники засвідчили, що питанню формування творчих здібностей молодших школярів у процесі навчання ручної праці не приділяється належна увага. Основними причинами невисокого у більшості випадків рівня сформованості творчих здібностей молодших школярів у процесі навчання ручної праці визначено: недостатню компетентність учителів з питань формування креативності; теоретичну нерозробленість змістовного аспекту проблеми та її методичного і технологічного забезпечення.

Формування творчих здібностей молодших школярів у процесі навчання ручної праці відображає аспекти вираження кожного із структурних компонентів, а саме: когнітивний – глибина й закріпленість відповідних знань; афективний як міра наявності та сформованості мотивів до виконання конструктивної діяльності; праксеологічний як здатність до генерації творчої ідеї та пошук нового оригінального рішення конструкції моделі. В основу оцінювання кожного структурного компонента було покладено ступінь самостійності та прагнення до оригінальності кожного учня у виконанні навчальних творчо-технологічних завдань.

Для більшої наочності й предметності процесу формування творчих здібностей молодших школярів у навчанні ручної праці та надання можливості вивчення його як цілісної системи і водночас дослідження окремих елементів. Була розроблена структурно-функціональна схема процесу формування творчих здібностей молодших школярів, котра відображає взаємозв’язок цільового блоку (мети, завдань), змістового блоку (напрямів реалізації, складових реалізації, структурних компонентів), діяльнісного блоку (методів, форм, педагогічних прийомів), результату і визначає діагностичний апарат (рис.1).

    10    У другому розділі – «Методика розвитку творчих здібностей молодших школярів у процесі ручної праці» – на основі схеми формування творчих здібностей молодших школярів у процесі навчання ручної праці обґрунтовано щаблеву структуру комплексу спеціальних творчотехнологічних завдань, подано результати формувального етапу експерименту, висвітлено і проаналізовано ефективність запропонованої методики.

Аналіз педагогічних і психологічних проблем з питання формування творчих здібностей молодших школярів у процесі навчання ручної праці свідчить про відсутність у сучасній педагогічній науці єдиного підходу до розгляду явища формування творчих здібностей у навчанні ручної праці як основної сили навчального процесу на різних вікових етапах життя дитини.

Рис. 1. Модель формування творчих здібностей молодших школярів у процесі навчання ручної праці     11    Ручна праця має суттєве значення для розумового розвитку у підготовці дитини до подальшої успішної творчої діяльності в суспільстві. Навчальними програмами початкової школи з трудового навчання передбачено наступні види діяльності: згинання, складання паперу, різання;

аплікація з паперу; макетування, аплікація з тканини; бісероплетіння, виготовлення й оздоблення об’ємних виробів; витинанка, оригамі; мозаїка з природних та штучних матеріалів; конструювання рухомих моделей з картону і паперу; сюжетна витинанка; плетіння, вишивання; об’ємна аплікація з тканини та ґудзиків.

Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Ці види робіт потрібно організовувати таким чином, щоб розвивати творчість учня, адже видатні педагоги В.Сухомлинський, К.Ушинський та інші неодноразово наголошували на тому, що розум дитини – на кінчиках її пальців. Праця вимагає тонкого вміння і майстерності, у яких виявляються творчі здібності до вдумливого аналізу фактів, явищ, взаємозв’язків, закономірностей для подальшого конструювання моделей, механізмів, приладів;

способів обробки і технологічних прийомів, необхідних для використання в житті людини. Тому потрібна спеціальна організація розумової та технологічної праці; формування пізнавальних мотивів; навчання прийомам трудової діяльності; творчий характер навчально-технологічних завдань, що в процесі навчання ручної праці молодших школярів зумовлює формування їх творчих здібностей.

Для подальшої оптимізації означеного процесу з’ясовано мету, завдання, напрями щаблевої структури, складові реалізації, методи, традиційні та інноваційні форми, педагогічні прийоми.

Щаблеву структуру формування творчих здібностей молодших школярів у процесі навчання ручної праці побудовано за мірою ускладнення творчо-технологічних завдань, що не тільки сприяє використанню можливостей навчально-виховного процесу, а й забезпечує складові її реалізації (мотиваційну, креативно-технічну, оцінювальну, світоглядну), структурні компоненти означеного процесу (когнітивний, афективний, праксеологічний).

У сутнісних характеристиках щаблевої структури формування творчих здібностей молодших школярів у процесі навчання ручної праці закладено її відмінність від інших технологій. Зміст навчання подається учням в логічно завершених щаблях, засвоєння яких здійснюється відповідно до мети. Щаблева структура дозволяє вчителю трудового навчання індивідуалізувати роботу з учнями. За такої технології не виникають типові проблеми, як брак часу на персональне консультування, дозовану індивідуальну допомогу, неможливість урахування індивідуальних особливостей школяра.

Щаблева структура методики формування творчих здібностей молодших школярів у навчанні ручної праці має наступне спрямування: посилення мотивації навчання школярів, урахування індивідуальних і вікових особливостей учнів у процесі розвитку їх пізнавальних та творчих інтересів, створення сприятливого емоційного середовища, звернення до емоцій, почуттів школярів та спрямованість на позитивне ставлення дітей до креативної діяльності (афективний     12    компонент); спеціальний відбір навчальної інформації та обробка змісту навчального матеріалу (новизна, значення для практичної діяльності, показ конструктивних рішень творчо-технологічних завдань), оптимальний вибір та комбінування методів навчання (когнітивний компонент);

забезпечення адекватної системи оцінювання результатів креативного навчання, формування навичок самостійної конструкторської роботи, вплив на творчість дітей демократичного стилю спілкування вчителя (праксеологічний компонент).

Програмний зміст щаблевої структури формування творчих здібностей молодших школярів у процесі навчання ручної праці спрямовано на розширення знань про традиції українського народу, національні звичаї країни, природу рідного краю, процеси виготовлення виробів, походження та властивості різних матеріалів тощо, що формують інтерес до свого краю, дбайливе ставлення до виробів як результату людської діяльності, виховання культури та естетики праці.

Цілісність завдань ґрунтується на послідовному, наскрізному застосуванні понять «системаструктура-модель» і вирішується шляхом створення креативних моделей (матеріальної, знакової та концептуальної (розумової) та виконання творчо-технологічних робіт школярами на заняттях з креативного рукоділля. Сутність рукодільного моделювання полягає в заміні об’єкта моделлю, що містить потрібні з точки зору мети дослідження ознаки, властивості, відношення чи взаємозв’язки об’єкта. Результати використання виконаної моделі поширюють на оригінал. Кожна модель розробляється з конкретною навчально-виховною метою, однак їй притаманні не всі властивості об’єкта. Ми використовуємо її для того, щоб навчити дитину планувати свої дії, що є особливо важливим завданням, яке ставиться у процесі навчання ручної праці. Вироби, передбачені програмою трудового навчання, містять достатньо можливостей для використання знакових (розумових), конструктивних та ігрових моделей.

Учні мають змогу задовольнити свої потреби в конструюванні (виготовлення моделей іграшок, предметів навколишнього середовища та ін.), дослідженні (навчитися ставити проблему, проводити спостереження), художньо виражати свої думки про природу, домашніх мешканців та ін. (в малюнках, кресленнях). Діти виконують найпростіші вимірювання, користуються лінійкою, лекалом, шилом, пояснюють дії, супроводжують їх висловами під час конструювання предметних іграшок.

Використовуючи матеріальні моделі (тривимірні зображення об’єкта, його частини чи групи об’єктів у зменшеному або збільшеному вигляді у навчальному процесі), вчитель має змогу формувати в учнів уявлення і поняття на основі живого сприймання конкретних образів. Побудові матеріальних моделей передує створення моделі, тобто уявлення моделі, її елементарне пояснення, після чого – втілення її в матеріалі. Казки, оповідання, вірші надають більш повну уяву про використання цих моделей в казкових персонажах та театралізованих діях (в нашому випадку).

Знакові моделі, передаючи загальну структуру, істотні взаємозв’язки та інші особливості реальних об’єктів в образній формі, на наступному етапі є втіленням моделі в креслення     13    конструкції та можуть бути зображені на відповідних схемах, малюнках тощо. Вони доступні для безпосереднього сприймання, а їх характерною ознакою є наочність, яка дозволяє більш широко використовувати розвиток уяви і просторового мислення у дітей.Pages:     | 1 || 3 | 4 |
Похожие работы:

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ Затверджено Вченою Радою економічного факультету Протокол № 7 від 23 квітня 2010 р. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Теорія та практика менеджменту» для спеціальності 6050200 « Менеджмент організацій» (всіх форм навчання) Донецьк 2010 Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Теорія та практика менеджменту» для спеціальності 6050200 « Менеджмент організацій» (всіх...»

«Нетішинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 Практичний психолог Панкіна Катерина Вікторівна Тренінгові заняття для учнів та батьків з профілактики відхилень у поведінці підлітків Нетішин 2009 р. Посібник розрахований для шкільних психологів та соціальних педагогів. Посібник містить розробку занять, які спрямовані на корекцію поведінки підлітків. Рецензент: Кухар Н. Я., методист інформаційнометодичного кабінету з питань психології. Рекомендовано методичною радою міста Нетішина -2Зміст...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ здисципліни “СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА” (длябакалаврів) Київ ДП «Видавничий дім «Персонал» Підготовлено доцентом кафедри соціальної психології та соціальної педагогіки Н.В.Харченко Затверджено на засіданні кафедри соціальної психології та соціальної педагогіки (протокол № 14 від 08.02.08) СхваленоВченоюрадоюМіжрегіональноїАкадеміїуправлінняперсоналом ХарченкоН.В.Методичні рекомендації...»

«ПОЛТАВСЬКИЙ ТЕХНІКУМ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДОВІДНИК ПЕРШОКУРСНИКА Полтава 2013 Укладачі: Гавриленко Н.І., викладач вищої категорії Полтавського технікуму харчових технологій НУХТ, Єчкалова Т.Є., викладач вищої категорії Полтавського технікуму харчових технологій НУХТ Довідник першокурсника – це збірник інформації про навчальний заклад, його структуру, про форми навчальної діяльності, основні вимоги до студентів та їх права, рекомендації, які...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» АВТОМАТИЧНЕ КЕРУВАННЯ ЗВАРЮВАННЯМ методичні вказівки і контрольні завдання для студентів за напрямом 6.050504 Зварювання, спеціальностей: 092301 – Технологія та устаткування зварювання; 092303 – Технологія і устаткування відновлення та підвищення зносостійкості машин і конструкцій заочної форми навчання Затверджено Методичною радою НТУУ «КПІ» Київ Автоматичне керування зварюванням:...»

«М. І. Бурда, Т. В. Колесник, Ю. І. Мальований, Н. А. Тарасенкова МатеМатика Рівень стандарту V W O H М. І. Бурда, Т. В. Колесник, Ю. І. Мальований, Н. А. Тарасенкова МАТЕМАТИКА Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів Рівень стандарту Рекомендовано Міністерством освіти і науки України S C B M A Підручник — переможець Всеукраїнського конкурсу підручників Міністерства освіти і науки України в 2010 р. Київ «Зодіак-ЕКО» ББК 22.151я721 Б91 Рекомендовано Міністерством освіти і...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ студентів спеціальності “ПсИхОЛОГія” спеціалізації “МЕДИЧНА ПсИхОЛОГія” (освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр) Київ 200 Підготовлено старшим викладачем кафедри медичної психології та психокорекції С. О. Лобановим і старшим викладачем кафедри медичної психології та психокорекції І. В. Кузнєцовим Затверджено на засіданні кафедри кафедри медичної психології та психокорекції (протокол № 7 від 15.03.06) Схвалено Вченою...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА Кафедра загальної та соціальної педагогіки НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ до вивчення курсу “Основи педагогіки і психології” для студентів ІІ курсу географічного факультету (напрям підготовки “Туризм”) Укладач: доц. Заячук Ю. Д. Львів – 2013 ВИТЯГ З РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ОСНОВИ ПЕДАГОГІКИ І ПСИХОЛОГІЇ” Кількість годин Форма № з них звітності семестру Всього Лекції...»

«УДК 159.9.072.42 : 164 ПСИХОЛОГІСТИКА: КОНТУРИ РОЗДІЛУ. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ОБРАЗУ МИСЛЕННЯ ПСИХОЛОГА-ДОСЛІДНИКА Коваленко В.О., к.пед.н., доцент, Коваленко О.В., студент Запорізький державний університет Професійна підготовка майбутніх психологів здійснюється, з одного боку, на основі оволодіння теоретичними знаннями основ загальної психології та її галузей, знайомства з різноманітними напрямками вітчизняної та зарубіжної психології. Саме тут формуються уявлення студентів...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М.П.ДРАГОМАНОВА МОРЕВ ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ УДК 372.833 ФОРМУВАННЯ КОНСТРУКТИВНИХ УМІНЬ СТАРШОКЛАСНИКІВ У ПРОЦЕСІ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ 13.00.02 Теорія і методика трудового навчання АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Київ-2006 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано в Південноукраїнському регіональному інституті післядипломної освіти педагогічних кадрів, Міністерство освіти і науки України. Науковий керівник:...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»