WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцыРабота в Чехии по безвизу и официально с визой. Номер вайбера +420704758365

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 8 |

«Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни «ПСИХОЛОГІЯ МАСОВОЇ ПОВЕДІНКИ» підготовки бакалавра Напрям підготовки – Психологія 0401, спеціальність Психологія - 6.04010 ...»

-- [ Страница 1 ] --

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

КАФЕДРА ЮРИДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

Навчально-методичний комплекс

навчальної дисципліни

«ПСИХОЛОГІЯ МАСОВОЇ ПОВЕДІНКИ»

підготовки бакалавра

Напрям підготовки – Психологія 0401, спеціальність Психологія - 6.04010

спеціалізація - психологічне забезпечення оперативно-службової діяльності

органів та підрозділів внутрішніх справ України Навчально-наукового інституту підготовки кадрів громадської безпеки та психологічної служби

Автор:

Давидова О.В, доцент кафедри, кандидат психологічних наук ПІБ, посада, науковий ступінь, вчене звання Затверджено на засіданні кафедри протокол №___ від «____» _______ 20__р.

Київ-20 ЗМІСТ

1.Витяг з освітньо-кваліфікаційної характеристики ………..

2.Витяг з освітньо-професійної програми ………..

3.Анотація навчальної дисципліни зі структурно-логічною ………..

схемою (міждисциплінарними зв’язками )……………………….. ………...

4.Пояснювальна записка…………………………………………… ………..

5.Навчальна програма навчальної дисципліни…………………… ………..

6.Тематичний план на поточний навчальний рік…….…………… ………..

7.Робоча навчальна програма………………………………………. ………..

8.Плани-конспекти лекційних занять…………………………….... ………..

9.Плани семінарських занять……………………………………. ………..

10.Плани практичних занять……………………………………….. ………..

11.Завдання для самостійної підготовки…………………………... ………..

12.Індивідуальні навчально-дослідні завдання……………………. ………..

13.Методичні вказівки (рекомендації) для викладачів і курсантів (студентів, слухачів)………………………………………………… ………..

14.Навчально-методичні матеріали для поточного, проміжного контролю та перелік питань підсумкового контролю ……………. ………..

15.Навчально-методичне та матеріально-технічне забезпечення навчальної дисципліни ……………………………………………... ………..

16.Методичні, наочні, мультимедійні, стимульні та опірні матеріали для лекцій і семінарів …………………………………... ………..

17. Рекомендована література…………………………………….. ………..

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

ІП – індивідуальна підготовка ВНЗ – вищий навчальний заклад КМСОНП – кредитно-модульна система організації навчального процесу МОНМС України – Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України МВС України – Міністерство внутрішніх справ України СРС – самостійна робота студента

1.ВИТЯГ З ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ Відповідно до п.1. Галузь використання Варіативна частина освітньо-кваліфікаційної характеристики випускника Національної академії внутрішніх справ є складовою стандарту вищої освіти вищого навчального закладу та застосовується при підготовці фахівців:

Складова стандарту вищої освіти вищого навчального закладу придатна для цілей сертифікації фахівців та атестації випускників Навчально-наукового інституту підготовки кадрів громадської безпеки та психологічної служби.

4.Визначення. У стандарті використано терміни та відповідні визначення, що подані у НДУ 01-2002.

8. Система соціально-професійних і професійних завдань

2. Професійні завдання. 1.5. Участь у розробці письмових рекомендацій щодо вдосконалення форм і методів роботи різних підрозділів органів внутрішніх справ. 2.2. Безпосередня участь у підборі, розстановці, навчанні та вихованні особового складу управління (відділу) в органах внутрішніх справ.

2.ВИТЯГ З ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ Відповідно до додатка В № Назва Шифри блоків, Мінімальна з/п навчальної змістовних модулів кількість навч.

дисципліни навч. Дисциплін годин/кредитів Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки 1.

1.2 Психологія масової ГСЕ поведінки

3.АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Курс «Психологія масової поведінки» вивчає соціально-психологічні основи масової поведінки та масової свідомості, особливості впливу на масову поведінку та масову свідомість з боку різноманітних соціальних інститутів.

Спрямована наділити курсантів знаннями для грамотного, методичного та науково вірномго інтерпретування зібраних даних про масові явища з урахуванням знань, отриманих в з інших дисциплін для ефективного психологічного забезпечення виконання службових обов’язків ОВС при ОГП.

СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ ЗВ'ЯЗКІВ

–  –  –

Опинившись в центрі подій реформування практично всіх напрямів життєдіяльності суспільства, офіційно ставши країною-учасницею Болонського процесу у 2005 р., Україна таким чином знаходиться в центрі подій глобалізації та євроінтеграції суспільного розвитку. Першочергово ця подія передбачає поступове реформування вищої освіти, якісне оволодіння фундаментальними знаннями та інноваційними технологіями їх впровадження. Друге тисячоліття як суспільство знань потребує якісного розвитку наукових здобутків та впровадження їх у всіх напрямах свого розвитку, в тому числі і у вищі навчальні заклади.

Будь-яка наука має користь тільки тоді, коли людина, що її опанувала, вміє використовувати одержані знання. І першочергово це залежить від якісної професійної підготовки фахівців у різних галузях знань, що також стосується і відомчих вищих навчальних закладах МВС України.

Психологія масової поведінки допомагає зрозуміти причини виникнення, закономірності формування соціально-масових явищ та умови ефективного впливу на них з боку правоохоронних органів. Базовою (забезпечуваною) дисципліною для «Психології масовидної поведінки» є «Соціальна психологія», що дає можливість опановувати дисципліни, основою яких є система «людиналюдина» та у подальшому вивчати «Юридичну психологію».

Метою вивчення дисципліни є формування у слухачів знань щодо основних понять, принципів та положень психології великих стихійних груп, зокрема, з проблеми “соціально-психологічні основи масової поведінки та масової свідомості”, навчити їх застосовувати ці знання у практичних сферах службової діяльності.

Завдання вивчення дисципліни.

Засвоєння слухчами психологічної сутності масовидних форм прояву активності, використання заходів впливу на поведінку масових скупчень громадян.

Загальнокультурні компетенції охоплюють:

- основні категорії та принципи дослідження соціально-масових явищ;

- соціально-психологічні передумови виникнення соціально-масових явищ та перспективи їх розвитку;

- головні теорії та концепції, які розкривають природу соціальномасових явищ;

- соціально-психологічні особливості функціонування масової поведінки та масової свідомості;

- особливості впливу на масову поведінку та масову свідомість з боку різноманітних соціальних інститутів.

Професійні компетенції за видом діяльності охоплюють:

- оцінку ситуації формування і розвитку натовпу, умови успішності прогнозування варіантів зміни обстановки;

- прийняття адекватного рішення в конкретній ситуації формування і розвитку натовпу;

- здійснення координаційну діяльність;

- забезпечення умов ефективності проведення переговорів.

Фахова спрямованість вивчаючих дисципліну врахована у структурі залікового кредиту, окремих розділів і тем. Ефективність засвоєння знань, вироблення умінь та навичок забезпечується семінарськими, практичними заняттями, індивідуальною роботою з викладачем. Значна увага приділяється сучасним методикам та інформаційним технологіям, узагальненню результатів аналізу різних форм масової поведінки.

Методичні рекомендації. Теоретичні знання надаються під час лекції і закріпляються на семінарах, практичні навички формуються в процесі виконання практичних занять та самопідготовки.

Форма контролю - експрес-опитування на семінарах та практичних заняттях, взаємна оцінка курсантами якості виконання завдань, модульний контроль. Підсумковий – залік.

Примітка. На останньому семінарському занятті змістового модулю здійснюється модульний контроль.

Знання та уміння, отримані при вивченні психології масо видної поведінки, використовуються при підготовці дипломних робіт.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Вид контролю: залік.

5. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ТЕМА 1. Психологічна характеристика масовидної активності громадян: сутність та методи дослідження.

Розкриття даної теми передбачає висвітлення таких питань: поняття масовидних форм вияву активності;

масовидні явища, організована та неорганізована масовидна поведінка; поняття та види соціальних норм; соціальні відхилення та девіантна поведінка; методи дослідження масо видної активності.

ТЕМА 2. Масова стихійна поведінка: психологічна характеристика основних її різновидів та механізм виникнення.

Дана тема включає такі питання: історичні чинники наукового інтересу до активності мас; наукові погляди щодо психології мас у ХІХ ст.; сучасний стан проблеми; різновиди масовидних скупчень; обєктивні та субєктивні чинники формування натовпу; соціальні, соціально-психологічні та індивідуально-психологічні чинники виникнення масовидної стихійної поведінки.

ТЕМА 3. Психологія окремих різновидів натовпу.

Передбачається розгляд таких питань: різновиди діючого натовпу; масові заворушення;

хуліганство; заходи соціально-психологічного впливу на окремі різновиди натовпу; характеристика основних форм групових порушень громадського порядку; ворогуючі молодіжні угрупування; деблойдинк; футбольне фанатство;

скінхед-рух.

ТЕМА 4. Психологічні особливості агресивного натовпу та заходи протидії протиправній поведінці громадян.

Передбачається висвітлення таких питань: поняття та психологічна характеристика агресивного натовпу;

характеристика структурних складових агресивного натовпу; соціальнопсихологічний склад натовпу як чинник його розвитку; зміст етапів формування та розвитку агресивного натовпу; «географія натовпу»; заходи регулюючого впливу на натовп; завдання професійно-психологічної підготовки працівників ОВС до служби в умовах масовидної поведінки.

ТЕМА 5. Психологія маніпуляцій масовою свідомістю.

Пропонується з’ясувати такі питання: психологічна сутність маніпуляцій масовою свідомістю;

прийоми маніпуляції; сфери здійснення маніпуляції; психологічний зміст тероризму; критерії маніпулятивного впливу; правила поведінки щодо зменшення вразливості до маніпулятивного впливу.

ТЕМА 6. Психологія чуток.

Для розкриття даної теми необхідно з’ясувати такі питання: поняття та ознаки чуток; класифікація чуток;

особистісні й ситуативні причини та умови, що сприяють виникненню і поширенню чуток; категорії носіїв чуток; завдання профілактики чуток;

принципи запобігання чуткам; заходи протидії чуткам; протидія чуткам в умовах кризи; стратегія організації протидії чуткам; принципи цілеспрямованої організації чуток і шляхи їх використання; техніка поширення чуток.

ТЕМА 7. Психологічна характеристика деструктивних культів.

Питання даної теми стосуються вивчення неформальних обєднань світоглядної трансформації; порівняльна характеристика культурних, паратоталітарних і тоталітарних груп; поняття деструктивного культу; ознаки деструктивних культів; психологічна характеристика лідерів культів; стадії розвитку деструктивних культів; види психологічної експлуатації; основні соціально-психологічні фактори вразливості особистості і суспільства до діяльності авторитарно-маніпулятивних груп.

–  –  –

Психологічні особливості агресивного натовпу та заходи протидії протиправній поведінці громадян.

Психологія маніпуляцій масовою свідомістю.

–  –  –

громадян: сутність та методи дослідження.

Масова стихійна поведінка: психологічна характеристика основних її різновидів та механізм виникнення.

Психологія окремих різновидів натовпу.

Психологічні особливості агресивного натовпу та заходи протидії протиправній поведінці громадян.

Психологія маніпуляцій масовою свідомістю.

–  –  –

громадян: сутність та методи дослідження.

Масова стихійна поведінка: психологічна характеристика основних її різновидів та механізм виникнення.

Психологія маніпуляцій масовою свідомістю.

–  –  –

ТЕМА № 1. Психологічна характеристика масовидної активності громадян: сутність та методи дослідження.

Мета:

а) навчальна – ознайомитись із основними категоріями та принципами дослідження соціально-масових явищ.

б) розвиваюча - включити аудиторію у процес наукового пошуку, разом заново осмислити цей процес, підводячи слухачів до самостійного усвідомлення одержаних висновків.

в) виховна – сприяти зміцненню моральних, етичних та інших якостей особистості працівника правоохоронної галузі.

Навчальний час: 2 год.

Навчально-методичне забезпечення, ТЗН: схеми, мультимедійний проектор, комп’ютер Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки: «Юридична психологія», «Етнопсихологія».

План лекції (навчальні питання):

1. Поняття “масовидна активність” та історія виникнення цієї проблеми в Україні.

2. Методи дослідження масовидної активності.

Література:

1. Ашин Г.К. Массы теории // Современная западная социология: словарь.

М., 1990

2. Грушин Б.А. Массовое сознание: опыт определения и проблемы исследования. М., 1987

3. Дилигенский Г.Г. Социально-политическая психология. М., 1994

4. Леббон Г. Психология народов и масс. – С.Пб., 2012

5. Малькова Т.П., Фролова М.А. Информационное общество: поиск социальных детерминант формирования массового, группового и индивидуального сознания // Современные социально-психологические процессы и динамика массового сознания. – М., 1992

6. Ольшанский Д.В. Психология масс. – СПб., 2002

7. Чернов Г.Ю. Социально-массовые явления: исследовательские подходы.

– Дубна, 2002 КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЇ Питання 1. Поняття “масовидна активність” та історія виникнення цієї проблеми в Україні.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 8 |
Похожие работы:

«УДК 37. 013. 42:347. 633-054. 6 Слабковська А. І. Київський національний університет імені Тараса Шевченка факультету психології, аспірантка ПЕРІОДИЗАЦІЯ ВХОДЖЕННЯ ДИТИНИ В ПРИЙОМНУ РОДИНУ (НА ПРИКЛАДІ УСИНОВЛЕННЯ ДІТЕЙ ІНОЗЕМЦЯМИ) У статті детально розглядаються періоди входження української дитини-сироти у прийомну іноземну родину; звертається увага на проблеми, що виникають у результаті даного процесу, та пропонуються шляхи їх вирішення. Ключові слова: прийомна родина, діти-сироти,...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ Методичні Матеріали щодо забезпечення саМостійної роботи студентів з дисципліни “соціальна політика” (для бакалаврів, магістрів) Київ ДП «Видавничий дім «Персонал» Підготовлено доцентом кафедри соціальної психології та соціальних технологій В. В. Зонем Затверджено на засіданні кафедри соціальної психології та соціальних технологій (протокол № 5 від 18.09.08) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом зонь в. в. Методичні...»

«Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Кафедра загальної та соціальної педагогіки НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ до вивчення курсу “Основи педагогіки і психології” для студентів ІІІ курсу географічного факультету, спеціальність “Організація туристичного обслуговування” Укладач: доц. Заячук Ю. Д. Львів – 2011 ВИТЯГ З РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ОСНОВИ ПЕДАГОГІКИ І ПСИХОЛОГІЇ” Кількість годин № Форма з них семестру звітності Всього...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М.П. ДРАГОМАНОВА КОРЕЦЬ Микола Савич УДК 372.833:37.035.3 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ТЕХНІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук Київ – 2007 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова, Міністерство освіти і науки України доктор педагогічних наук, професор, Науковий...»

«М і н і с т е р с т в о освіти і науки України Академія педагогічних наук України Програма розвитку О О Н в Україні / ЮНЕЙДС Програма факультативного курсу для учнів 7-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів ш Міністерство освіти і науки України Академія педагогічних наук України Програма розвитку ООН в Україні/ЮНЕЙДС Проект «Створення безпечного середовища для молоді України» Україна ПРОГРАМА факультативного курсу (тренінг-курсу) Сприяння просвітницькій роботі «рівний рівному» серед...»

«Київський національний університет імені Тараса Шевченка АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ ВИПУСК 1 КИЇВ ЛОГОС201 УДК316. + 519.9 + 37](082) ББК 88.я43 А43 Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: Збірник наукових праць. – К.:Логос, 2011. -251 с. ISBN 978-966-171-498-3 Наведено результати теоретичних, прикладних та науковоекспериментальних досліджень з актуальних питань соціології, психологі та педагогіки. Для науковців, викладачів,...»

«Часопис Національного університету Острозька академія. Серія Право. – 2011. – №2(4) УДК 159.955-057.8 : 34.08 М. Б. Цип’ящук викладач кафедри державно-правових дисциплін (Національний університет Острозька академія) ПРОФЕСІЙНЕ МИСЛЕННЯ ЮРИСТІВ: ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ Попри безспірну значимість юридичної професії в житті майже кожної людини досить багато її важливих аспектів, в тому числі і психологічних, лишаються поза увагою дослідників. Так, відомо, що ефективність дій юриста та якісна...»

«ОБГОВОРЮЄМО ПРОБЛЕМУ 3. Галицких Е. О. Интегративный подход к профессиональному становлению учителя на этапе вузовской подготовки / Е. О. Галицких // Вестник ВГПУ. – 1999. – № 2. – С. 34–38.4. Краус Г. Введение в дифференциальную психологию учения : пер. с нем. / Г. Клаус. – М.: Педагогика, 1987. – 173 с.5. Лазарєв М. І. Полісистемне моделювання змісту технологій навчання загальноінженерних дисциплін : монографія / М. І. Лазарєв. – Х. : Вид-во НФаУ, 2003. – 356 с. 6. Матрос Д. Ш. Управление...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА дисципліни “ОРГАНізАція діяЛЬНОсті ПсихОЛОГіЧНих сЛужб” (для бакалаврів) Київ 2005 Підготовлено старшим викладачем кафедри психології Р. М. Ткачем Затверджено на засіданні кафедри психології (протокол № 3 від 14.10.05) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом ткач Р. М. Навчальна програма дисципліни “Організація діяльності психологічних служб” (для бакалаврів). — К.: МАУП, 2005. — 32 с. Навчальна...»

«УДК 159.92:174.4:658.3 ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ЗАГАЛЬНОПРОФЕСІЙНИХ, ПРОФЕСІЙНО-ЕТИЧНИХ І ПСИХОЛОГІЧНИХ СКЛАДОВИХ У СТРУКТУРІ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМЦЯ М. О. Кононець старший викладач кафедри психології і педагогіки Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Київ, Україна mariakononets@yandex.ru У статті проаналізовано взаємозв’язок загальнопрофесійних, професійно-етичних і психологічних складових у структурі професійної діяльності підприємця. Особливості...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»