WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 || 3 | 4 |   ...   | 8 |

«Боротьба з корупцією Посібник для державних службовців Київ – 2011 ЗМІСТ ВСТУП 1. КОРУПЦІЯ ЯК СОЦІАЛЬНЕ ЯВИЩЕ § 1. Історія походження корупції § 2. Поняття та сутність корупції § 3. ...»

-- [ Страница 2 ] --

Незгодні з такою позицією такі автори, як В. Лукомський та В.

Комісаров, вважаючи неправильним ототожнення корупції з одержанням хабаря, хоча саме хабар був першим проявом корупції. Кумівство, прагнення догодити вищестоящому начальнику, влаштування на роботу некомпетентних родичів, зазначають ці автори, являє собою не менше зло, чим хабарництво.

Г. Аврек і В. Овчинський розглядають корупцію як «складне соціально-правове явище, пов’язане з підкупом осіб, які перебувають на державній або громадській службі, з одержанням ними додаткових доходів, благ і переваг за вчинення умисних дій або бездіяльність всупереч інтересам держави і суспільства». Тобто, повинна завжди бути пряма чи завуальована корисливість з боку правопорушника.

О. Гуров, О. Філімонов у своїх дослідженнях нерозривно пов’язують корупцію та організовану злочинність, вважаючи корупцію однією з ознак оргзлочинності.

А. Волобуєв розділяє поняття корупція та хабарництво, оскільки при хабарництві посадова особа, вчиняючи злочин, залишається членом державної системи, а при корумпуванні, регулярному отриманні злочинних доходів, вона включається в систему організованої злочинності.

Розглядати корупцію не тільки з правової, а й з моральної точки зору, пропонують професор Н. Кузнецов та О. Дудоров.

Корупцію можна визначати як суспільно – небезпечне діяння, спрямоване на порушення встановленого законом порядку функціонування державних структур та їхнього апарату. Це явище підриває авторитет держави та управлінського апарату, дискредитує державні органи.

Водночас, корупція виступає основним шляхом проникнення до владних та управлінських структур економічної та організованої злочинності, внаслідок чого влада стає залежною від корпоративних інтересів певних злочинних структур. Служіння груповим інтересам є найбільш характерною рисою корупції. Іншою особливістю корупції, яка ускладнює боротьбу з цим негативним явищем, є латентність. В основі корупції, як відмічає Н. Ф.

Кузнецов, лежать такі вікові традиції взаємовідносин у суспільстві, як «послуга за послугу», «ти мені – я тобі» і т.п.

Тому корупція, як правило, не тягне за собою скарг, оскільки сторони взаємозадоволені від протиправного діяння. При таких діяннях відсутня кримінальна ознака, чиновник нерідко діє в рамках своєї компетенції і порушує тільки етичні або адміністративно – правові норми.

Само слово «корупція» за окремими енциклопедичними словниками походить від латинського «соrruptio» та тлумачиться як «псування», «розбещення». Тобто, воно може розумітися як розбещення окремих посадових осіб державного апарату, як соціальна корозія, що роз’їдає державну владу і суспільство в цілому.

Водночас, слід зазначити, що як серед українських вченихправознавців, так і серед практиків не існує чіткого визначення поняття корупції.

Основні підходи до розуміння корупції можна звести як:

підкуп – продажність державних службовців;

зловживання владою або посадовим становищем, здійснене з певних особистих інтересів;

використання посадових повноважень, статусу посади, а також її авторитету для задоволення особистого інтересу або інтересів третіх осіб;

елемент (ознака) організованої злочинності.

Цивільною конвенцією «Про боротьбу з корупцією», яку ратифіковано Законом №2476-IV від 16.03.2005, визначення корупції означає – прямі чи опосередковані вимагання, пропонування, дачу або одержання хабара чи будь-якої іншої неправомірної вигоди або можливості її отримання, які порушують належне виконання будь-якого обов’язку особою, що отримує хабара, неправомірну вигоду чи можливість мати таку вигоду, або поведінку такої особи.

Проведений аналіз міжнародно-правових документів також свідчить про існування різних підходів розуміння корупції.

Так, у Резолюції «Практичні заходи боротьби з корупцією», розповсюдженій на VIII Конгресі ООН по запобіганню злочинності (Гавана, 1990 р.), корупція визначається як «порушення етичного (морального), дисциплінарного, адміністративного, кримінального характеру, що проявилися в протизаконному використанні свого службового становища суб’єктом корупційної діяльності».

Інший документ ООН (Довідковий документ про міжнародну боротьбу з корупцією) формулює поняття корупції як «зловживання державною владою для одержання вигоди в особистих цілях».

Враховуючи вищезазначене, корупція – це складне соціальне явище, що негативно впливає на всі аспекти політичного і соціально-економічного розвитку суспільства і держави. Воно полягає як у протиправних діях (бездіяльності), так і аморальних вчинках, що виникає в процесі реалізації владних відносин уповноваженими на це особами, які використовують надану їм владу для задоволення особистих інтересів (інтересів третіх осіб), а також для створення умов здійснення корупційних дій, приховування цих дій та сприяння їм.

Корупційні діяння можна розділити на три основні групи, зокрема:

діяння, пов’язані з використанням особою, уповноваженою на виконання функцій держави, влади або службових повноважень для незаконного одержання нею грошей, матеріальних цінностей, послуг і переваг матеріального характеру;

діяння, які пов’язані з незаконним заволодінням службовою особою з використанням службового становища чужим майном (у більшості випадків державним або комунальним);

діяння, які вчиняє особа, уповноважена на виконання функцій держави, з використанням наданої їй влади або службових повноважень для задоволення особистих, у тому числі корисливих, вузько групових, корпоративних інтересів, інтересів третіх осіб, не пов’язаних з одержанням матеріальної вигоди і з незаконним заволодінням чужим майном.

Отже, незважаючи на багатоваріантність тлумачення поняття корупція, можна стверджувати, що вона становить не конкретне суспільно небезпечне діяння, як це властиво будь-якому складові злочину, а може проявлятися в різних формах – кримінальних, адміністративних, цивільно-правових, дисциплінарних та інших.

А тому, найбільш поширеними проявами корупції у реальному житті можна віднести: хабарництво; зловживання владою або посадовим становищем; розкрадання державного, колективного або приватного майна з використанням службового становища; нецільове використання бюджетних коштів; заняття державним службовцем безпосередньо або через посередників та підставних осіб підприємницькою, комерційною або банківською діяльністю з використанням влади чи службових повноважень;

використання з корисливою метою службового становища для сприяння фізичним і юридичним особам у здійсненні ними підприємницької та іншої діяльності; надання необґрунтованих переваг фізичним або юридичним особам шляхом підготовки і прийняття нормативно – правових актів чи управлінських рішень; протежування з особистих інтересів у призначенні на посаду кандидата, який за діловими й професійними якостями не має переваг перед іншими кандидатами.

Різноманітність форм прояву корупції робить неможливим спроби окремих науковців однозначно визначити її поняття, тому слід погодитися з М. Мельником, який вважає корупцію за багатоаспектне соціальноекономічне, політичне, правове та моральне явище, що складається з цілого комплексу протиправних дій та неетичних вчинків.

Незважаючи на те, що масові прояви корупції ведуть до порушення ринкових механізмів, економічного занепаду та зниженню загального добробуту суспільства, можна стверджувати, що корупція є в першу чергу соціальна проблема, а згодом вже економічна і правова.

§ 3. Боротьба з корупцією в органах державної влади Враховуючи як зовнішні чинники такі як світова фінансова криза, невигідне міжнародне становище України, так і внутрішні чинники на теренах України: політична та економічна кризи, проблема боротьби з корупційними діяннями – стала досить гострою.

Ще на початку 1995 року Президент України Л. Д. Кучма сказав:

«…сьогодні для України боротьба з «п’ятою владою» має першочергове значення для забезпечення нашої національної безпеки і навіть пов’язана з проблемою нашого виживання».

У нашого суспільства великі проблеми з мораллю. Але, винна в цьому не тільки влада, але і ми самі» – відзначає голова Українського інституту соціальних досліджень А. Яременко.

Значимість проблеми боротьби з корупцією було наголошено Міжнародною антикорупційною організацією Transparency International (ТІ) у вересні 2008 року при визначенні щорічного рейтингу оцінки поширення корупції у світі (Індекс сприйняття корупції).

Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


За даними ТІ, у 2007 році український показник був вищим і становив 2,7, а у 2006 році – 2,8. У 2008 році Україна займала 134-ту (у 2007 році – 118-ту) позицію в рейтингу зі 180ти країн, розділяючи її з Нікарагуа, Пакистаном, Коморськими островами тощо. Результатом цього є те, що Україна перебуває в одному ряді з країнами, які вважаються одними з найбільш корумпованими, при цьому країна розцінюється як така, де методи боротьби з корупцією є неефективними, а масштаби корупції зростають.

Враховуючи, що за останні роки розслідувано було незначну кількість гучних справ, пов’язаних з корупційними схемами, офіційна статистика підтверджує досить поширену у суспільстві думку про те, що організована злочинність все більше проникає у владні структури, а переважна більшість організованих злочинних груп має корумповані зв’язки з органами державної влади найвищих щаблів.

Однак, офіційна статистика не дає можливості отримати чітку картину щодо тенденцій розвитку корупції в Україні, тобто вона не відображає реальних масштабів, динаміки корупційних правопорушень, в першу чергу, це стосується хабарництва. Але навіть за таких умов можна відзначити деякі сучасні тенденції розвитку корупції. Це стабільне зростання кількості корупційних правопорушень, поширення їх у найбільш важливих сферах національної економіки (енергетика, банківська справа, паливноенергетичний комплекс), посилення їх впливу на політичні та соціальні процеси, підвищення рівня освіти у осіб, які вчиняють корупційні правопорушення.

Ситуація, яка склалась в Україні протягом років незалежності, свідчить про те, що нам не вдалося зробити корупцію справою невигідною і небезпечною. Діяльність щодо боротьби з корупцією не стала головним пріоритетом для багатьох органів державної влади та місцевого самоврядування.

Прийняття нових антикорупційних законів та низки інших законодавчих актів, затвердження Концепції боротьби з корупцією та Комплексної програми профілактики злочинності створило надійну законодавчу базу для протидії корупції. Але до відчутних позитивних результатів, у справі боротьби з цим злом, ці заходи не привели. На це є багато причин як об’єктивних, так і суб’єктивних. Однією з головних, на мою думку, є неналежне наукове забезпечення антикорупційної політики у державі.

Корупція в нашій державі перетворилася на одну із най значущих загроз суспільному розвитку та суспільству в цілому. Вплив корупції на українське суспільство і державу в цілому має комплексний та системний характер.

Корупція впливає на всі сфери економіки України, що провокує масову «тінізацію» економічного сектору України, яка, в свою чергу, є економічним підґрунтям корумпованих зв’язків. Відповідно до офіційних заяв керівництва держави, частка тіньової економіки в Україні фактично зрівнялася з офіційною і складає 45-60%. У тіньовому секторі економіки працюють мільйони громадян України. За даними Фонду «Інтелектуальна перспектива»

і Центру соціальних експертиз Інституту соціології НАН України, що провели опитування громадян України за темою тіньової зайнятості населення, 45% опитаних працюють у «тіні». За підрахунками фахівців, сукупний тіньовий капітал українських громадян складає близько 40 млрд. $ США.

Отже, корупція підриває економічні основи держави, блокує надходження іноземних інвестицій, приводить до «тінізації» економіки, сприяє зростанню впливу організованих злочинних угрупувань.

Крім того, корупція впливає на формування органів державної влади а точніше всіх гілок влади, на вироблення і реалізацію державної політики.

Особливо важко уникнути впливу корупції під час формування представницьких органів влади. В Україні потенційно найбільш корумпованою є виконавча влада, оскільки саме її представники мають великі «хабаромісткі» розпорядчі функції (розпоряджаються коштами, нерухомістю, матеріальними цінностями тощо).

При цьому варто зазначити, що явище корупції негативно впливає на міжнародний імідж України, перешкоджає надходженню іноземних інвестицій. Так, за даними експертного опитування, проведеного Центром Разумкова, близько 80% закордонних експертів в якості негативного фактору вказали на корумпованість влади. А також вважають, що іноземному бізнесу в Україні заважає корумпованість чиновників.

Крім того, корупція заважає міжнародним контактам, налагодженню міжнародних зв’язків, вона призводить до «тихої», але відчутної ізоляції України на міжнародному рівні.

Як наслідок, на мою думку, корупція загрожує розвитку суспільного ладу України, системно і комплексно впливає на формування і діяльність владних та політичних інститутів, підриває довіру громадян до влади, ускладнює відносини України з іноземними партнерами.

Діяльність вищого державного керівництва, забезпечення відкритості влади, прозорості дій, демократизація політичних процесів, суспільна підтримка вказаних дій є обов’язковими та основними умовами протидії корупції.

Основні завдання, які повинні бути вирішені при ефективній боротьбі з корупцією і хабарництвом є:

- зменшення числа так званих «хабаромістких» функцій державного управління (видача дозволів, ліцензій, квот, довідок тощо);

- чітке законодавче визначення процедур прийняття управлінських рішень;

- забезпечення прозорості прийняття рішень на основі проведення конкурсів, тендерів тощо;

- підвищення кримінальної відповідальності за корупційну діяльність та ін.

2. СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ТА МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ

ПЕРЕДУМОВИ КОРУПЦІЇ В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

§ 1. Соціальні передумови як системні детермінанти корупції Проведення аналізу корупції, як системного явища, ніобхідно починати із з’ясування її факторів, які виступають підґрунтям корумпованих суспільних відносин. Самі фактори (детермінанти) складають цілісну систему здійснюючу зумовлюючий вплив на вчинення протиправних діянь.

Причому, одні з них є безпосередніми причинами корупційних діянь, другі впливають опосередковано на їх вчинення, треті створюють сприятливі політичні, економічні, психологічні умови як для вчинення конкретних корупційних діянь, так і для існування корупції як явища.Pages:     | 1 || 3 | 4 |   ...   | 8 |
Похожие работы:

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ з дисципліни “ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ” (для магістрів) Київ ДП «Видавничий дім «Персонал» Підготовлено старшим викладачем кафедри загальної та практичної психології К. В. Кургановим Затверджено на засіданні кафедри загальної та практичної психології (протокол № 3 від 24.10.08) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом Курганов К. В....»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М.П. ДРАГОМАНОВА Кобильнік Лілія Миколаївна УДК 159.923.2 ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ САМОАКТУАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ І ПЕДАГОГІВ 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Київ-2007 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова, Міністерство освіти і науки України. Науковий керівник: доктор...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ М. Ф. Головатий СОЦІОЛОГІЯ ПОЛІТИКИ Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Київ 2003 ББК 60.56я73 Г61 Рецензенти: А. І. Кудряченко, д р іст. наук, проф. В. М. Бебик, д р політ. наук, проф. М. М. Логунова, канд. філос. наук Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом (протокол № 6 від 27.06.01) Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист №...»

«УДК 159.92:174.4:658.3 ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ЗАГАЛЬНОПРОФЕСІЙНИХ, ПРОФЕСІЙНО-ЕТИЧНИХ І ПСИХОЛОГІЧНИХ СКЛАДОВИХ У СТРУКТУРІ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМЦЯ М. О. Кононець старший викладач кафедри психології і педагогіки Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Київ, Україна mariakononets@yandex.ru У статті проаналізовано взаємозв’язок загальнопрофесійних, професійно-етичних і психологічних складових у структурі професійної діяльності підприємця. Особливості...»

«XІ ЩОДО ЕМПІРІЇ ПРОЦЕСУ ІНДИВІДУАЦІЇ* Форма великого життя цілком наслідує Дао. Дао творить речі невидимо, несхопно. Несхопні, невидимі брази у ньому! Несхопні, невидимі речі у ньому! Незбагненне, темне сім’я у ньому! Це сім’я — істина. А в ній — віра. Від початків і донині обійтись без імені його не можна, Якщо прагнеш збагнути речей усіх виникнення. І звідки мені ще знати, що речей усіх виникнення Саме так відбувається? * У двадцяті роки в Америці я познайомився із високоосвіченою дамою —...»

«Дорогі колеги! Вітаємо Вас із Днем Захисника Вітчизни! Святом 23 лютого Україна вшановує мужність та відданість тих, хто відстояв її землю у воєнні роки, захистив від рабства і ганьби та в мирні роки охороняє її волю, честь і незалежність. Любов до Батьківщини, готовність до самопожертви, вірність військовій присязі, доблесть мужніх захисників Вітчизни – запорука миру, спокою і щасливого майбуття на рідній землі! Бажаємо Вам здоров’я і довголіття, бадьорості духу та родинної злагоди, радості та...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ГНАТЮКА Лазарєва Вікторія Віталіївна УДК 351.74: 355.23 ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ДІЛЬНИЧНИХ ІНСПЕКТОРІВ МВС ДО РОЗВ’ЯЗАННЯ КОНФЛІКТНИХ СИТУАЦІЙ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Тернопіль – 2013 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Комунальному вищому...»

«катування та жорстоке поводження з дітьми в україні ХаркІВ «праВа людини» ББК 67.9(4УКР) К 29 Художник-оформлювач Захаров Б. Є. На обкладинці — твір Джотто ді Бондоне «Побиття немовлят». Фреска капели дель Арена в Падуї. 1305 р.Автори: Михайло Романов, правник, к.ю.н. — розділ І Геннадій Токарeв, правозахисник, адвокат — розділи ІІ, ІІІ, V, VІ, VІІ, VІІІ Віктор Пушкар, соціальний психолог, к.п.н. — розділ ІV Наталія Картопольцева, психолог — розділи ІІ, ІІІ Здійснено в рамках проекту за...»

«ОБГОВОРЮЄМО ПРОБЛЕМУ 3. Галицких Е. О. Интегративный подход к профессиональному становлению учителя на этапе вузовской подготовки / Е. О. Галицких // Вестник ВГПУ. – 1999. – № 2. – С. 34–38.4. Краус Г. Введение в дифференциальную психологию учения : пер. с нем. / Г. Клаус. – М.: Педагогика, 1987. – 173 с.5. Лазарєв М. І. Полісистемне моделювання змісту технологій навчання загальноінженерних дисциплін : монографія / М. І. Лазарєв. – Х. : Вид-во НФаУ, 2003. – 356 с. 6. Матрос Д. Ш. Управление...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ здисципліни “МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ МЕНЕДЖМЕНТУ” (длямагістрів) Київ 200 Підготовлено доцентом кафедри менеджменту Н. І. Новальською Затверджено на засіданні кафедри менеджменту (протокол № 6 від 24.01.07) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом Новальська Н. І. Методичне забезпечення контролю знань з дисципліни “Методика викладання менеджменту” (для магістрів). — К.: МАУП, 2007. — 26...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»