WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 |

«НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ до вивчення курсу “Основи педагогіки і психології” для студентів ІІІ курсу географічного факультету, спеціальність “Організація туристичного ...»

-- [ Страница 1 ] --

Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Кафедра загальної та соціальної педагогіки

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ

МАТЕРІАЛИ

до вивчення курсу “Основи педагогіки і психології”

для студентів ІІІ курсу географічного факультету,

спеціальність “Організація туристичного обслуговування”

Укладач: доц. Заячук Ю. Д.

Львів – 2011

ВИТЯГ З РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

“ОСНОВИ ПЕДАГОГІКИ І ПСИХОЛОГІЇ” Кількість годин № Форма з них семестру звітності Всього Лекції Практично- Самостійна семінарські робота 76 16 16 44 Залік VI Основи педагогіки і психології. Навчально-методичні матеріали до вивчення курсу “Основи педагогіки і психології” для студентів ІІI курсу географічного факультету, спеціальність “Організація туристичного обслуговування”. – Львів, Львівський національний університет імені Івана Франка, 2011. – 19 с.

Лекційні заняття:

середа (знаменник), IІІ пара (11.50–13.10) ауд. 69 (Дорошенка, 41).

Лектор: доц. Заячук Юлія Дмитрівна e-mail: yu_zayachuk@yahoo.com

Практично-семінарські заняття:

середа (чисельник), IІІ пара (11.50–13.10) ГРТ-31 (ауд. 69). Керівник – доц. Заячук Ю. Д.

ГРТ-32 (ауд. 93). Керівник – асист. Лещак Т. В.

ГРТ-33 (ауд. 3). Керівник – асист. Горук Н. М.

Контакти:

кафедра загальної та соціальної педагогіки вул. Туган-Барановського, 7 тел. 239-47-65 Інтернет-сторінка: http://www.lnu.edu.ua/Pedagogika/indexukr.htm

ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Тема 1. Педагогіка як наука. Сучасний вчитель (2 год.).

Запитання для обговорення:

1. Педагогіка як наука:

предмет педагогічної науки;

основні педагогічні категорії;

система педагогічних наук, зв’язок педагогіки з туризмом.

2. Сутність і специфіка педагогічної діяльності. Роль учителя в суспільстві.

Його функції.

Завдання для творчих міні-проектів:

1. Педагогіка: наука чи мистецтво навчання, освіти, виховання?

2. Значимість педагогічної науки у соціально-економічному розвитку сучасного українського суспільства.

3. Проаналізуйте вплив особистості вчителя на становлення вас як особистості і викладіть свої думки у творчій роботі на тему: “Ідеал учителя”.

4. Роль учителя в суспільстві.

5. Вчитель як майстер педагогічної діяльності і як науковець: яким він повинен бути?

Практична робота: Психодіагностична методика загального плану (“Намалюй будинок”).

Література:

1. Волкова Н. П. Педагогіка. – К.: Видавн. центр “Академія”, 2002.

2. Галузинський В., Євтух М. Педагогіка: теорія та історія: Навч. посібник. – К.: Вища школа, 1995.

3. Гончаренко С. Український педагогічний словник. – К.: Либідь, 1997.

4. Гребенюк О. С., Рожков М. И. Общие основы педагогики. – М., 2004.

5. Кузьмінський А. І., Омеляненко В. Л. Педагогіка: Підручник. – К.: ЗнанняПрес, 2003.

6. Мойсеюк Н. Є. Педагогіка.– К., 1999.

7. Подласый И. П. Педагогика: Новый курс: Учеб. для студ. высш. учеб.

заведений: В 2 кн. – М.: ВЛАДОС, 2001, 2002.

8. Фіцула М. М. Педагогіка: Посібник. – К.: Вид. центр “Академія”, 2000.

Тема 2. Загальні закономірності розвитку особистості (2 год.

).

Запитання для обговорення:

1. Становлення психології як науки; предмет вивчення психології.

2. Поняття про особистість у психолого-педагогічній науці:

з’ясування понять: людина, особистість, індивідуальність, розвиток і формування особистості;

фактори розвитку і формування особистості (аналіз особливостей взаємодії біологічного і соціального у процесі розвитку);

психологічна структура особистості.

Запитання для дискусії:

Порівняйте декілька думок про силу виховного впливу, що належать знаменитим людям. З ким ви і чому?

Гельвецій: “Виховання може все”.

Вольтер: “Від усякого виховання рятуйся як можеш”.

Л. Толстой: “Треба дітей вчити як можна менше. Це тому, що якщо діти виростають не навчившись чогось, – це не так небезпечно, як те, що вони пересичуються навчанням, і тому починають відчувати огиду до нього”.

В. Бєлінський: “Виховання може зробити багато, але не все. Можна заставити дику яблуню давати садові яблука, але ніяке мистецтво садівника не може заставити її приносити жолуді”.

С. Рубінштейн: “Виховання скеровує розвиток, воно – головна сила у формуванні особистості”.

3. Вікова періодизація. Підлітковий, юнацький вік (особливості фізичного, психічного, емоційного, соціального розвитку особистості в різні вікові періоди та врахування кожної особливості у навчально-виховному процесі).

Практична робота: Психодіагностичний тест: типологія особистості на основі психогеометрії.

Завдання для творчих міні-проектів:

1. Роль психології в житті людини.

2. Складіть таблицю: особливості анатомо-фізіологічного і психічного розвитку особистості у підлітковому і юнацькому віці (у лівій колонці) та педагогічні вимоги щодо врахування цих особливостей у навчальновиховному процесі (у правій колонці).

3. Пригадайте себе у різні періоди розвитку і проаналізуйте етапи власного розвитку. Які особливості своєї поведінки ви відносите на рахунок впливу сім’ї, а які на рахунок шкільного (студентського) середовища? Які чинники відіграли визначальну роль у розвитку вашої особистості у різні вікові періоди?

4. Яскраві особистості в історії людства і нашої держави. Якими якостями вони були наділені, чому за ними йшли інші?

5. Проаналізуйте вікову періодизацію життя людини, розроблену вченими у різні періоди розвитку педагогіки. Спробуйте порівняти ці вікові періодизації (наприклад, Арістотеля і Я.-А. Коменського або інші) та вкажіть до якої з них ви схиляєтесь. Спробуйте розробити власну модель вікової періодизації життя людини.

Література:

1. Волкова Н. П. Педагогіка. – К.: Видавн. центр “Академія”, 2002.

2. Ковальчук Л. О. Практикум з педагогіки: Навч. посібник. – Львів, 2005.

3. Ковальчук О., Когут С. Основи педагогіки і психології. – Львів, 2009. – 624 с.

4. Костюк Г. С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості. – К., 1989. – 608 с.

5. Лозниця В. С. Психологія і педагогіка: основні положення: Навч.

посібник. – К., 2003. – 304 с.

6. Макарова Л. Л., Синельніков В. М. Загальна психологія: Навч. посібник. – К., 2005. – 200 с.

7. Педагогіка для громадянського суспільства / За ред. д-ра пед. наук Т. С. Кошманової. – Львів, 2005.

8. Подласый И. П. Педагогика: Новый курс: Учеб. для студ. высш. учеб.

заведений: В 2 кн. – М.: ВЛАДОС, 2001, 2002.

9. Психологічний словник / За ред. В. І. Войтка. – К., 1982. – 216 с.

10. Психология формирования и развития личности. – М., 1981. 368 с.

11. Самоукина Н. В. Психология и педагогика профессиональной деятельности. – М., 1999. – 352 с.

12. Фіцула М. М. Педагогіка: Посібник. – К.: Вид. центр “Академія”, 2000.

13. Фрейд З. Психология безсознательного: Сб. произведений / Сост. М. Г.

Ярошевский. – М., 1990. – 448 с.

14. Цигульська Т. Ф. Загальна та прикладна психологія: Курс лекцій. – К., 2000. – 192 с.

15. Шадських Ю. Г. Психологія і педагогіка: Навч. посібник. – Львів, 2005. – 320 с.

Тема 3. Пізнавальні психічні процеси (2 год.).

Запитання для обговорення:

1. Основні типи явищ, які вивчає сучасна психологія (психічні процеси, психічні стани, психічні властивості).

2. Поняття про відчуття. Характеристика основних видів відчуттів.

Властивості сприймання.

3. Увага. Види уваги. Уважність як властивість особистості.

4. Пам’ять. Характеристика процесів пам’яті. Прийоми продуктивного запам’ятовування.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


5. Мислення як вища форма відображення. Різновиди мислення. Операції мислення.

Завдання для творчих міні-проектів:

1. Охарактеризуйте увагу як форму психічної діяльності. Психодіагностичні методики вивчення розподілу і обсягу уваги.

2. Опрацюйте відомі методики швидкого запам’ятовування великого обсягу матеріалу. На яких психологічних механізмах базуються мнемонічні дії?

Практична робота: Психодіагностичні методики вивчення пам’яті (“Хто краще пам’ятає”, “Смислові пари” тощо).

Література:

1. Варій М. Й., Ортинський В. Л. Основи психології і педагогіки: Навч.

посібник. – К., 2007. – 376 с.

3. Ковальчук О., Когут С. Основи педагогіки і психології. – Львів, 2009. – 624 с.

4. Лозниця В. С. Психологія і педагогіка: основні положення: Навч.

посібник. – К., 2003. – 304 с.

5. Макарова Л. Л., Синельніков В. М. Загальна психологія: Навч. посібник. – К., 2005. – 200 с.

6. Основи психології: Підручник / За ред. О. В. Киричука, В. А. Роменця. – К., 1995. – 632 с.

7. Психологічний словник / За ред. В. І. Войтка. – К., 1982. – 216 с.

8. Психологія: Підручник для студентів / за ред. Ю. Л. Трофімова. – К.:

Либідь, 2003. – 560 с.

9. Психология и педагогика: Учеб. пособие / Составитель Радугин А. А. – М., 1996. –336 с.

10. Психология формирования и развития личности. – М., 1981. 368 с.

11. Фрейд З. Психология безсознательного: Сб. произведений / Сост. М. Г.

Ярошевский. – М., 1990. – 448 с.

12. Цигульська Т. Ф. Загальна та прикладна психологія: Курс лекцій. – К., 2000. – 192 с.

13. Шадських Ю. Г. Психологія і педагогіка: Навч. посібник. – Львів, 2005. – 320 с.

Тема 4. Психічні стани і властивості особистості (2 год.

).

Запитання для обговорення:

1. Поняття про психічні стани.

2. Афективний стан та афект.

3. Настрій, стресовий стан, тривога, фрустрація.

4. Основні емоційні стани (цікавість, радість, здивування, гнів, страх).

5. Темперамент. Типи темпераменту.

Завдання для творчих міні-проектів:

1. Характеристика настрою як психічного стану. Короткочасний і тривалий настрій.

2. Темперамент і властивості нервової системи. Психодіагностичні методики визначення темпераменту.

3. Аналіз особливостей поведінки людей різного темпераменту в однакових ситуаціях (проілюструйте на прикладах).

4. Чи правомірне з точки зору психології твердження "Характер гартується в боротьбі"? Аргументуйте свою думку.

Практична робота: Психодіагностичні методики вивчення настрою;

темпераменту.

Література:

1. Варій М. Й., Ортинський В. Л. Основи психології і педагогіки: Навч.

посібник. – К., 2007. – 376 с.

2. Ковальчук О., Когут С. Основи педагогіки і психології. – Львів, 2009. – 624 с.

3. Корольчук М. С., Крайнюк В. М., Марченко В. М. Психологія: схеми, опорні конспекти, методики: Навч. посібник. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2010. – 320 с.

4. Лозниця В. С. Психологія і педагогіка: основні положення: Навч.

посібник. – К., 2003. – 304 с.

5. Макарова Л. Л., Синельніков В. М. Загальна психологія: Навч. посібник. – К., 2005. – 200 с.

6. Основи психології: Підручник / За ред. О. В. Киричука, В. А. Роменця. – К., 1995. – 632 с.

7. Психологічний словник / За ред. В. І. Войтка. – К., 1982. – 216 с.

8. Психологія: Підручник для студентів / за ред. Ю. Л. Трофімова. – К.:

Либідь, 2003. – 560 с.

9. Психология и педагогика: Учеб. пособие / Составитель Радугин А. А. – М., 1996. –336 с.

10. Самоукина Н. В. Психология и педагогика профессиональной деятельности. – М., 1999. – 352 с.

11. Шадських Ю. Г. Психологія і педагогіка: Навч. посібник. – Львів, 2005. – 320 с.

Тема 5. Особливості організації процесу навчання (2 год.).

Запитання для обговорення:

1. Поняття про дидактику як галузь педагогіки:

завдання дидактики, її основні категорії;

дидактичні принципи й шляхи їх реалізації.

2. Поняття про процес навчання. Характеристика його основних компонентів.

3. Зміст освіти, критерії його відбору. Навчальний план, навчальна програма, підручник.

4. Методи навчання як способи взаємодії вчителя і учнів у процесі навчання.

Варіативність їх застосування (наведення прикладів, ситуацій, обговорення можливостей застосування методів). Інтерактивні методи навчання (наведення прикладів застосування конкретних методів навчання).

Запитання для дискусії:

Висловіть свою обґрунтовану думку щодо проблеми навчальних планів і змісту освіти в загальноосвітніх школах України. Ви схильні до думки, що в умовах потреби побудови гуманітарного суспільства необхідно більшу частину програмного часу відвести на вивчення гуманітарних дисциплін чи, як прихильник технократичних тенденцій, наполягаєте на зосередженні уваги на дисциплінах фізико-математичного і природничого циклів?

Завдання для творчих міні-проектів:

1. Ознайомтесь з навчальною програмою з однієї з дисциплін вашої спеціалізації, опишіть її структуру, проаналізуйте, наскільки в ній реалізовано вимоги принципів науковості, систематичності й послідовності, зв’язку навчання з життям та ін.

2. З погляду ефективності й доцільності проаналізуйте методи і прийоми навчання, які застосовував викладач вищої школи (на прикладі певного заняття).

3. Інтерактивні методи навчання: за і проти.

4. Освітні технології:

технологія саморозвитку (М. Монтессорі);

технологія організації групової навчальної діяльності;

нові інформаційні технології навчання.

Література:

1. Варій М. Й., Ортинський В. Л. Основи психології і педагогіки: Навч.

посібник. – К., 2007. – 376 с.

2. Волкова Н. П. Педагогіка. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2002.Pages:   || 2 | 3 |
Похожие работы:

«Психологія особистості. 2013. № 1(4) Кучма В.Р. Синдром дефицита внимания с гиперактивностью у детей: 3. (вопросы эпидемиологии, этиологии, диагностики, лечения, профилактики и прогноза) / В.Р. Кучма, И.П. Брязгунов. – М.: Олег и Павел, 1994. – 98 с.Лютова Е.К. Шпаргалка для родителей / Е.К. Лютова, Г.Б. Монина. – СПб. : 4. Речь, 2007. – 136 с. Обухівська А. Психологу про дітей з особливими потребами у 5. загальноосвітній школі / А. Обухівська, Т. Ілляшенко, Т. Жук. – К. : Редакції загально...»

«МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ В. І. АЛЕЩЕНКО ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МИРОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ МОНОГРАФІЯ Харків ББК 68.4 (4 Укр) 3 УДК 159.923.33:355.48 “XX” 0.3 А 49 Алещенко В.І. Психологічне забезпечення миротворчої діяльності військовослужбовців Збройних Сил України. Монографія. – Харків, ХУПС. – 2008. – 238 с. В монографії розкриваються основні етапи становлення теорії і практики психологічного забезпечення, показано його роль та місце в ході...»

«катування та жорстоке поводження з дітьми в україні ХаркІВ «праВа людини» ББК 67.9(4УКР) К 29 Художник-оформлювач Захаров Б. Є. На обкладинці — твір Джотто ді Бондоне «Побиття немовлят». Фреска капели дель Арена в Падуї. 1305 р.Автори: Михайло Романов, правник, к.ю.н. — розділ І Геннадій Токарeв, правозахисник, адвокат — розділи ІІ, ІІІ, V, VІ, VІІ, VІІІ Віктор Пушкар, соціальний психолог, к.п.н. — розділ ІV Наталія Картопольцева, психолог — розділи ІІ, ІІІ Здійснено в рамках проекту за...»

«     МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА Кафедра загальної та соціальної педагогіки ЗАВДАННЯ для самостійної та індивідуальної роботи з курсу «Основи педагогіки і психології» для студентів ІІ курсу географічного факультету (напрям підготовки «Туризм») Укладач: доц. Заячук Ю. Д. Затверджено на засіданні кафедри загальної та соціальної педагогіки “ _ ” 20, протокол № Завідувач кафедри _доц. Герцюк Д. Д. Львів – 2013  ...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ з дисципліни “ПРАКТИКУМ ІЗ ЗАГАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ” (для бакалаврів) Київ ДП «Видавничий дім «Персонал» Підготовлено професором кафедри загальної та практичної психології О. Л. Туриніною Затверджено на засіданні кафедри загальної та практичної психології (протокол № 1 від 19.09.08) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом Туриніна О. Л. Методичні матеріали...»

«Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка кафедра загальної та соціальної педагогіки НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДО КУРСУ “ОСНОВИ ПЕДАГОГІКИ І ПСИХОЛОГІЇ” (для студентів IІ курсу фізичного факультету та факультету електроніки) на 2011/12 н.р. Львів, 2011 ВИТЯГ З НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ Усього годин Кількість годин, відведених на: Форма звітності Семестр лекції практичносамостійну семінарські роботу заняття 18 18 36 залік Лекційні заняття: вівторок...»

«Психологія особистості. 2013. № 1(4) 15. ГудУ. Дезорганизация семи / У.Гуд // Семья как объект философского и социологического исследования. – М. 1972. – С.63.16. Гаврилова Н.В. Нарушение функций семьи как объект социологического исследования / Н.В. Гаврилова // Семья как объект философского и социологического исследования. – М., 1977. – С.34.17. Антонов А.И. Семья и время / А.И. Антонов // Вестник Московского гос. унта. Сер. 18. – 1997. – № 2. – С. 3-4. 18. Архангельский В.Н. К вопросу о...»

«Техніки та інструменти управління для працівників суду УПРАВЛІННЯ В СУДАХ: ефективна комунікація ЕФЕКТИВНА КОМУНІКАЦІЯ Посібник для працівників апарату суду КИЇВ 2010 Оксана Величко та Тетяна Янковська. ЕФЕКТИВНА КОМУНІКАЦІЯ. Посібник для працівників апарату суду. – Київ, 2010. – 120 с. Художник Анастасія Шкуренко Текст видання підготовлено в рамках діяльності Проекту ЄС “Прозорість та ефективність судової системи України: компонент державної служби”. Цю книжку будь-хто з працівників суду...»

«Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка ТИМКІВ ЯРОПОЛК ІГОРОВИЧ УДК 327:351.86] (438) ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛІТИКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ. 23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук Львів – 2007 Дисертацією є рукопис Робота виконана на кафедрі міжнародних відносин і...»

«Національний лісотехнічний університет України 6. ОСВІТЯНСЬКІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ УДК 373.6:372.461 Асист. Л.М. Гнатик – НУ Львівська політехніка КОМУНІКАЦІЯ: ПОХОДЖЕННЯ, ТИПОЛОГІЯ, ФУНКЦІЇ Розглянуто походження комунікативної діяльності, проаналізовано комунікативні акти, представлено типологію форм і засобів комунікації. Подано характеристику комунікативного середовища та функцій, особливості невербальної комунікації. Ключові слова: типологія, функції, комунікація, походження, комунікативний...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»