WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 | 2 ||

«Кафедра загальної та соціальної педагогіки ЗАВДАННЯ для самостійної та індивідуальної роботи з курсу «Основи педагогіки і психології» для студентів ІІ курсу географічного факультету ...»

-- [ Страница 3 ] --

9. Самоукина Н. В. Психология и педагогика профессиональной деятельности. – М., 1999.

10. Тихомирова Є., Постоловський С. Конфліктологія та теорія переговорів: Підручник. – Суми, 2008.

11. Цигульська Т. Ф. Загальна та прикладна психологія: Курс лекцій. – К., 2000.

12. Шадських Ю. Г. Психологія і педагогіка: Навч. посіб. – Львів, 2005.

Тема 15. Загальні основи сучасної теорії і практики виховання (2 год.

).

1. Підготуйтеся до семінарського заняття. Опрацюйте лекційний матеріал і рекомендовану літературу до теми.

2. Самостійно опрацюйте окремі питання теми:

і) ідеал виховання в контексті української історії;

іі) характеристика окремих методів виховання.

 

3. Підготуйтеся до програвання конкретних ситуацій із застосуванням методів виховання. (Завдання для доповнення на семінарі).

4. Підготуйтеся до дискусії на тему: Що мав на увазі видатний український філософ і педагог Г. Сковорода, виділивши три об’єкти виховного впливу:

розум людини, серце людини, волю людини?

Рекомендована література:

1. Волкова Н. П. Педагогіка. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2002.

2. Вишневський О. Сучасне українське виховання. – Львів, 2001.

3. Ковальчук Л. О. Практикум з педагогіки: Навч. посібник. – Львів, 2005.

4. Мойсеюк Н. Є. Педагогіка. – К., 1999.

5. Подласый И. П. Педагогика: Новый курс: учеб. для студ. высш. учеб. заведений: в 2 кн. – М.: ВЛАДОС, 2004. – Кн. 2. Процесс воспитания.

6. Подласый И. П. Педагогика: 100 вопросов – 100 ответов: Учеб. пособие для студ. высш.

учеб. заведений. – М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2004.

7. Самоукина Н. В. Психология и педагогика профессиональной деятельности. – М., 1999.

8. Слуцкий В. И. Элементарная педагогика (Как управлять поведением человека). – М., 1992.

9. Фіцула М. М. Педагогіка: Посібник. – К.: Вид. центр “Академія”, 2000.

10. Шадських Ю. Г. Психологія і педагогіка: Навч. посіб. – Львів, 2005.

11. Щербань П. М. Прикладна педагогіка: Навч.-метод. посіб. – К., 2002

Тема 16. Особистість і колектив у педагогічній роботі (2 год.).

1. Підготуйтеся до семінарського заняття. Опрацюйте лекційний матеріал і рекомендовану літературу до теми.

2. Самостійно ознайомтеся з шляхами формування колективу.

3. Спробуйте накреслити схему, за допомогою якої можна було б відслідкувати питання взаємодії особистості і колективу. (Завдання для доповнення на семінарі).

4. Підготуйтеся до дискусії на тему: Які якості керівника сприяють підтримці доброго соціально-психологічного клімату у колективі?

5. Підготуйтеся до підсумкового тестового контролю.

Рекомендована література:

1. Волкова Н. П. Педагогіка. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2002.

2. Вишневський О. Сучасне українське виховання. – Львів, 2001.

3. Ковальчук Л. О. Практикум з педагогіки: Навч. посібник. – Львів, 2005.

4. Мойсеюк Н. Є. Педагогіка. – К., 1999.

5. Подласый И. П. Педагогика: Новый курс: учеб. для студ. высш. учеб. заведений: в 2 кн. – М.: ВЛАДОС, 2004. – Кн. 2. Процесс воспитания.

6. Подласый И. П. Педагогика: 100 вопросов – 100 ответов: Учеб. пособие для студ. высш.

учеб. заведений. – М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2004.

7. Психология и педагогика: Учеб. пособие / Составитель Радугин А. А. – М., 1996.

8. Самоукина Н. В. Психология и педагогика профессиональной деятельности. – М., 1999.

9. Слуцкий В. И. Элементарная педагогика (Как управлять поведением человека). – М., 1992.

10. Фіцула М. М. Педагогіка: Посібник. – К.: Вид. центр “Академія”, 2000.

11. Шадських Ю. Г. Психологія і педагогіка: Навч. посіб. – Львів, 2005.

12. Щербань П. М. Прикладна педагогіка: Навч.-метод. посіб. – К., 2002  

ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА

(виконання наскрізних індивідуальних навчально-дослідних завдань)

–  –  –

ТЕМАТИКА ІНДИВІДУАЛЬНИХ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИХ ЗАВДАНЬ 

Тема 1. Педагогіка як наука. Сучасний вчитель.

1. Значущість педагогічної науки у соціально-економічному розвитку сучасного українського суспільства.

2. Проаналізуйте вплив особистості вчителя на становлення вас як особистості і викладіть свої думки у творчій роботі на тему: “Ідеал учителя”.

3. Роль учителя в суспільстві.

4. Вчитель як майстер педагогічної діяльності і як науковець: яким він повинен бути?

  Тема 2. Психологія як наука.

Її предмет і завдання.

1. Роль психології в житті людини.

2. Головні школи (напрями) психологічної науки ХХ ст.

Тема 3. Загальні закономірності розвитку особистості.

1. Структура особистості та взаємозв’язки між її окремими компонентами.

2. Сутність психоаналітичного (З. Фрейд, Е. Еріксон), механістичного, “організмного” (Ж. Піаже) та гуманістичного (А. Маслоу) підходів до трактування проблеми розвитку особистості.

3. Механізми захисту особистості у теорії З. Фрейда.

4. Структура особистості за З. Фрейдом. З чим ви погоджуєтеся і що викликає у вас сумніви чи заперечення?

5. Особливості мотивації досягнення успіху і уникнення невдач.

6. Саморегуляція особистості: її значення в житті людини.

7. “Психологічний захист” як феномен психології особистості. Приклади механізмів психологічного захисту.

Тема 4. Вікові особливості розвитку особистості.

1. Складіть таблицю: особливості анатомо-фізіологічного і психічного розвитку особистості у підлітковому і юнацькому віці (у лівій колонці) та педагогічні вимоги щодо врахування цих особливостей у навчальновиховному процесі (у правій колонці).

2. Проаналізуйте вікову періодизацію життя людини, розроблену вченими у різні періоди розвитку педагогіки. Порівняйте ці вікові періодизації (напр., Арістотеля і Я.-А. Коменського або інші). Спробуйте розробити власну модель вікової періодизації життя людини.

3. Хто такі вундеркінди? Що говорить про них сучасна наука?

4. Життєві кризи особистості.

5. Базові характеристики конкурентноспроможної особистості.

Тема 5. Відчуття, сприймання, увага як форми освоєння дійсності.

1. Ілюзії сприймання.

2. Увага як форма психічної діяльності. Психодіагностичні методики вивчення розподілу і обсягу уваги.

3. Властивості уваги й успішність у різних напрямах професійної діяльності.

Тема 6. Пам’ять, мислення, уява як форми освоєння дійсності.

1. Опрацюйте відомі методики швидкого запам’ятовування великого обсягу матеріалу. На яких психологічних механізмах базуються мнемонічні дії?

2. Інтелект та інтелектуальна активність. Оцінка інтелекту.

3. Шляхи формування творчого мислення.

Тема 7. Психічні стани людини.

1. Психічний стан професійної зацікавленості: характеристики, значення.

 

2. Характеристика настрою як психічного стану. Короткочасний і тривалий настрій.

3. Тривога як психічний стан людини.

4. Професійний стрес: динаміка і стресові сценарії. В чому полягає саморегуляція працівника в умовах професійного стресу?

5. Медитація: дійсність чи містика? Техніки (прийоми) медитації.

Тема 8. Психічні властивості особистості.

1. Темперамент і властивості нервової системи. Психодіагностичні методики визначення темпераменту.

2. Типологія характерів.

3. Взаємодія характеру і темпераменту.

4. Розвиток здібностей: що для цього необхідно і чи є цьому межі?

Тема 9. Особливості організації процесу навчання.

1. Процес навчання у сучасній школі: особливості, шляхи вдосконалення.

2. Ознайомтесь з навчальною програмою з однієї з дисциплін вашої спеціалізації, опишіть її структуру, проаналізуйте, наскільки в ній реалізовано вимоги принципів науковості, систематичності й послідовності, зв’язку навчання з життям та ін.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Тема 10. Методи і форми організації навчання.

1. Інтерактивні методи навчання: за і проти.

2. Освітні технології:

технологія саморозвитку (М. Монтессорі);

технологія організації групової навчальної діяльності;

нові інформаційні технології навчання.

Тема 11. Спілкування як умова ефективного впливу на розвиток особистості.

1. Значення спілкування в житті людини.

2. Вимоги до педагогічного спілкування вчителя з учнями з метою сприяння їхньому ефективному навчанню й розвитку.

3. Спілкування як обмін інформацією: вербальна і невербальна комунікація.

4. Невербальна комунікація: складові жестів.

5. Перцептивний аспект спілкування.

6. Інтерактивний аспект спілкування.

Тема 12. Правила спілкування і вміння слухати.

1. Слухання – активний процес: різниця між “чути” і “слухати”. Мистецтво слухати.

2. Зауваження співбесідника: види, техніка нейтралізації.

3. Користуючись книгою Д. Карнегі “Як здобувати друзів і впливати на людей”, випишіть принципи, правила і способи:

а) як поводитися з людьми;

 

б) як спонукати людину пристати на вашу точку зору;

в) як змінити думку людини і не викликати при цьому її обурення або образ.

Чи ви намагаєтеся використовувати поради Д. Карнегі? Чому він наполягає на їх “творчому використанні”? Які наслідки цього ви помітили?

Тема 13. Конфлікти: причини, функції, типи.

1. Ознаки, показники та діагностика конфліктів.

2. Внутрішньоособистісний конфлікт: причини, засоби зняття і уникнення, елементи психологічної допомоги.

3. Типологія, причини й ознаки міжособистісних конфліктів.

Тема 14. Конфлікти: їх розв’язання та усунення.

1. Логіка та психологічні умови конструктивного розв’язання конфлікту.

2. Професіоналізм педагога: мистецтво уникнення конфліктів.

3. Конфліктні особистості: класифікація, правила спілкування.

4. Стратегія і тактика переговорів.

5. Психопрофілактика і психокорекція конфліктів.

Тема 15. Загальні основи сучасної теорії і практики виховання.

1. Що мав на увазі видатний український філософ і педагог Г. Сковорода, виділивши три об’єкти виховного впливу: розум людини, серце людини, волю людини?

2. Умови та правила вибору методів виховання.

3. “Виховний ідеал” Г. Ващенка. Охарактеризуйте виховний ідеал українців.

4. Типи виховання.

5. Діагностика вихованості.

Тема 16. Особистість і колектив у педагогічній роботі.

1. Соціально-психологічний клімат колективу і умови його формування.

2. Основні функції керівника колективу.

3. Взаємодія особистості і колективу. Конформізм і нонконформізм.

4. Психологічна сумісність і самопочуття особистості в колективі.

5. Традиції колективу та їх значення для його розвитку.Pages:     | 1 | 2 ||
Похожие работы:

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ з дисципліни “ГЕРОНТОПСИХОЛОГІЯ” (для спеціалістів, магістрів) Київ ДП«Видавничийдім«Персонал» Підготовленовикладачемкафедримедичноїпсихологіїтапсихокорекції Л.Г.Тарасенко Затвердженоназасіданнікафедризагальноїтапрактичноїпсихології (протокол№7від01.04.08) СхваленоВченоюрадоюМіжрегіональноїАкадеміїуправлінняперсоналом Тарасенко Л. Г. Методичні рекомендації щодо організації...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів здисципліни “психологіяуправління” (длябакалаврів) Київ 200 Підготовлено доцентом кафедри соціальної психології А. М. Грись Затверджено на засіданні кафедри соціальної психології (протокол № 8 від 15.05.07) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом грись а. м. Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни “Психологія...»

«Психологія особистості. 2013. № 1(4) Кучма В.Р. Синдром дефицита внимания с гиперактивностью у детей: 3. (вопросы эпидемиологии, этиологии, диагностики, лечения, профилактики и прогноза) / В.Р. Кучма, И.П. Брязгунов. – М.: Олег и Павел, 1994. – 98 с.Лютова Е.К. Шпаргалка для родителей / Е.К. Лютова, Г.Б. Монина. – СПб. : 4. Речь, 2007. – 136 с. Обухівська А. Психологу про дітей з особливими потребами у 5. загальноосвітній школі / А. Обухівська, Т. Ілляшенко, Т. Жук. – К. : Редакції загально...»

«катування та жорстоке поводження з дітьми в україні ХаркІВ «праВа людини» ББК 67.9(4УКР) К 29 Художник-оформлювач Захаров Б. Є. На обкладинці — твір Джотто ді Бондоне «Побиття немовлят». Фреска капели дель Арена в Падуї. 1305 р.Автори: Михайло Романов, правник, к.ю.н. — розділ І Геннадій Токарeв, правозахисник, адвокат — розділи ІІ, ІІІ, V, VІ, VІІ, VІІІ Віктор Пушкар, соціальний психолог, к.п.н. — розділ ІV Наталія Картопольцева, психолог — розділи ІІ, ІІІ Здійснено в рамках проекту за...»

«Державний вищий навчальний заклад „Запорізький національний університет” Міністерства освіти і науки України М. Г. Ткалич ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ Навчально-методичний посібник для студентів ІІ та ІІІ курсів денного та ІІІ курсу заочного відділень факультету соціальної педагогіки та психології спеціальності „Психологія” Затверджено вченою радою ЗНУ Протокол № 2 від 25.09.07 Запоріжжя УДК: 159. 9. 07 (0758) Ткалич М.Г. Експериментальна психологія: Навчальнометодичний посібник для студентів ІІ...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ здисципліни “МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ МЕНЕДЖМЕНТУ” (длямагістрів) Київ 200 Підготовлено доцентом кафедри менеджменту Н. І. Новальською Затверджено на засіданні кафедри менеджменту (протокол № 6 від 24.01.07) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом Новальська Н. І. Методичне забезпечення контролю знань з дисципліни “Методика викладання менеджменту” (для магістрів). — К.: МАУП, 2007. — 26...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М. П. ДРАГОМАНОВА ФУРДУЙ Світлана Борисівна УДК 378.013.42 (043.3) ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОБДАРОВАНИХ СТУДЕНТІВ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 13.00.05 – cоціальна педагогіка Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Київ 2009 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано на кафедрі педагогіки та психології Запорізького національного університету, Міністерство освіти і науки України. Науковий керівник – доктор...»

«Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка ТИМКІВ ЯРОПОЛК ІГОРОВИЧ УДК 327:351.86] (438) ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛІТИКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ. 23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук Львів – 2007 Дисертацією є рукопис Робота виконана на кафедрі міжнародних відносин і...»

«Кочарян Александр Суренович, Харьковский национальный университет им.Каразина,Зав.кафедрой психотерапии Kocharyan Alexander Suren, Kharkiv National University Karazina, Head of Department of psychotherapy Макаренко Амалия Алексеевна, Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е.Жуковского ХАИ, Доцент кафедры психологии Makarenko Amalia Alekseevna, National Aerospace University. HAI Zhukovsky, Associate Professor of Psychology Сейдаметова Севиль Ильмиевна, Республиканское высшее учебное...»

«ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО Твори: В 2 т. К.: Дніпро, 1990. Т.2: Історико-літературні та літературознавчі праці / Упоряд. Г.П.Кочура, Д.В.Павличка. К., 1990. 601 с.; 7. Зеров М. Пам’яті Коцюбинського / Микола Зеров // Зеров М. Українське письменство / Упоряд. М.Сулима; Післям. М.Москаленка. К. : Вид-во Соломії Павличко “Основи”, 2002. 1301 с.; 8. Зубрицька М. Філософські основи європейського модернізму / Марія Зубрицька // Антологія світової літературно-критичної думки XX ст. / За ред. М. Зубрицької. –...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»