WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 || 3 |

«Кафедра загальної та соціальної педагогіки НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ до вивчення курсу “Основи педагогіки і психології” для студентів ІІ курсу географічного факультету (напрям ...»

-- [ Страница 2 ] --

1. Підготуйтеся до семінарського заняття. Опрацюйте лекційний матеріал і рекомендовану літературу до теми.

2. Самостійно ознайомтеся з особливостями перебігу таких психічних станів:

і) професійна зацікавленість, творче натхнення, рішучість;

іі) стан психічної напруженості;

ііі) професійний стрес.

3. Спробуйте самостійно накреслити схему, що проілюструє психічні стани одного і того ж ряду, які відрізняються за глибиною та за тривалістю.

(Завдання для доповнення на семінарі).

Рекомендована література:

1. Бондаренко А. Ф. Психологическая помощь: теория и практика. – К., 1997.

2. Варій М. Й., Ортинський В. Л. Основи психології і педагогіки: Навч. посібник. – К., 2007.

3. Ковальчук О., Когут С. Основи педагогіки і психології. – Львів, 2009.

4. Корольчук М. С., Крайнюк В. М., Марченко В. М. Психологія: схеми, опорні конспекти, методики: Навч. посібник. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2010.

5. Лозниця В. С. Психологія і педагогіка: основні положення: Навч. посібник. – К., 2003.

6. Макарова Л. Л., Синельніков В. М. Загальна психологія: Навч. посібник. – К., 2005.

7. Немов Р. С. Психология: В 2-х кн. – М., 1994.

8. Основи психології: Підручник / За ред. О. В. Киричука, В. А. Роменця. – К., 1995.

9. Психологічний словник / За ред. В. І. Войтка. – К., 1982.

10. Психологія: Підручник для студентів / за ред. Ю. Л. Трофімова. – К.: Либідь, 2003.

11. Психология и педагогика: Учеб. пособие / Составитель Радугин А. А. – М., 1996.

12. Самоукина Н. В. Психология и педагогика профессиональной деятельности. – М., 1999.

13. Цигульська Т. Ф. Загальна та прикладна психологія: Курс лекцій. – К., 2000.

14. Шадських Ю. Г. Психологія і педагогіка: Навч. посіб. – Львів, 2005.

Тема 8. Психічні властивості особистості (2 год.

).

1. Підготуйтеся до семінарського заняття. Опрацюйте лекційний матеріал і рекомендовану літературу до теми.

2. Самостійно опрацюйте окремі питання теми:

і) роль темпераменту в діяльності людини;

іі) структура здібностей, види здібностей.

3. Спробуйте самостійно накреслити таблицю, яка показує риси усіх типів темпераментну, характерні їм за сприятливих виховних умов та за несприятливих виховних умов. (Завдання для доповнення на семінарі).

4. Підготуйтеся до дискусії на тему: Чи правомірне з точки зору психології твердження “Характер гартується в боротьбі”? Аргументуйте свою позицію.

5. Підготуйтесь до модульного контролю (поточного тесту 1).

Рекомендована література:

1. Варій М. Й., Ортинський В. Л. Основи психології і педагогіки: Навч. посібник. – К., 2007.

2. Ковальчук О., Когут С. Основи педагогіки і психології. – Львів, 2009.

3. Корольчук М. С., Крайнюк В. М., Марченко В. М. Психологія: схеми, опорні конспекти, методики: Навч. посібник. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2010.

4. Лозниця В. С. Психологія і педагогіка: основні положення: Навч. посібник. – К., 2003.

5. Макарова Л. Л., Синельніков В. М. Загальна психологія: Навч. посібник. – К., 2005.

6. Основи психології: Підручник / За ред. О. В. Киричука, В. А. Роменця. – К., 1995.

7. Психологічний словник / За ред. В. І. Войтка. – К., 1982.

8. Психологія: Підручник для студентів / за ред. Ю. Л. Трофімова. – К.: Либідь, 2003.

9. Психология и педагогика: Учеб. пособие / Составитель Радугин А. А. – М., 1996.

10. Самоукина Н. В. Психология и педагогика профессиональной деятельности. – М., 1999.

11. Шадських Ю. Г. Психологія і педагогіка: Навч. посіб. – Львів, 2005.

Тема 9. Особливості організації процесу навчання (2 год.).

1. Підготуйтеся до семінарського заняття. Опрацюйте лекційний матеріал і рекомендовану літературу до теми.

2. Самостійно опрацюйте окремі питання теми:

і) проблемно-розвиваюче навчання;

іі) система дидактичних принципів;

ііі) зміст однієї з навчальних дисциплін спеціалізації.

3. Спробуйте накреслити схему, за допомогою якої можна було б відслідкувати основні компоненти процесу навчання та дії вчителя стосовно кожного компоненту. (Завдання для доповнення на семінарі).

4. Підготуйтеся до дискусії на тему: Висловіть свою обґрунтовану думку щодо проблеми навчальних планів і змісту освіти в загальноосвітніх школах України. Ви схильні до думки, що в умовах потреби побудови гуманітарного суспільства необхідно більшу частину програмного часу відвести на вивчення гуманітарних дисциплін чи, як прихильник технократичних тенденцій, наполягаєте на зосередженні уваги на дисциплінах фізико-математичного і природничого циклів? Відповідь аргументуйте.

Рекомендована література:

1. Варій М. Й., Ортинський В. Л. Основи психології і педагогіки: Навч. посібник. – К., 2007.

2. Волкова Н. П. Педагогіка. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2002.

3. Заячківська Н. М. Навчально-методичні матеріали до вивчення теми “Зміст освіти в середній загальноосвітній школі”. – Львів, 2001.

4. Ковальчук Л. О. Практикум з педагогіки: Навч. посібник. – Львів, 2005.

5. Мітюров Б. Н. Педагогічні ідеї Яна Амоса Коменського на Україні. – К., 1971.

6. Мойсеюк Н. Є. Педагогіка. – К., 1999.

7. Освітні технології: Навч.-метод. посіб. / За заг. ред. О. М. Пєхоти. – К.: А.С.К., 2002.

8. Падалка О. С. та ін. Педагогічні технології: Навч. посібн. – К., 1996.

9. Подласый И. П. Педагогика: Новый курс: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений: В 2 кн. – М.: ВЛАДОС, 2003. – Кн. 1.

10. Подласый И. П. Педагогика: 100 вопросов – 100 ответов: Учеб. пособие для студ.

высш. учеб. заведений. – М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2004.

11. Фіцула М. М. Педагогіка: Посібник. – К.: Вид. центр “Академія”, 2000.

12. Шадських Ю. Г. Психологія і педагогіка: Навч. посіб. – Львів, 2005.

13. Щербань П. М. Прикладна педагогіка: Навч.-метод. посібн. – К., 2002.

Тема 10. Методи і форми організації навчання (2 год.).

1. Підготуйтеся до семінарського заняття. Опрацюйте лекційний матеріал і рекомендовану літературу до теми.

2. Самостійно опрацюйте окремі питання теми:

і) прийоми навчання;

іі) засоби навчання.

3. Підготуйтеся до дискусії на тему: Інтерактивні методи навчання: за і проти.

4. Підготуйтесь до модульного контролю (поточного тесту 2).

Рекомендована література:

1. Варій М. Й., Ортинський В. Л. Основи психології і педагогіки: Навч. посібник. – К., 2007.

2. Волкова Н. П. Педагогіка. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2002.

3. Заячківська Н. М. Навчально-методичні матеріали до вивчення теми “Зміст освіти в середній загальноосвітній школі”. – Львів, 2001.

4. Ковальчук Л. О. Практикум з педагогіки: Навч. посібник. – Львів, 2005.

5. Мойсеюк Н. Є. Педагогіка. – К., 1999.

6. Освітні технології: Навч.-метод. посіб. / За заг. ред. О. М. Пєхоти. – К.: А.С.К., 2002.

7. Падалка О. С. та ін. Педагогічні технології: Навч. посібн. – К., 1996.

8. Подласый И. П. Педагогика: Новый курс: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений: В 2 кн. – М.: ВЛАДОС, 2003. – Кн. 1.

9. Подласый И. П. Педагогика: 100 вопросов – 100 ответов: Учеб. пособие для студ. высш.

учеб. заведений. – М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2004.

10. Фіцула М. М. Педагогіка: Посібник. – К.: Вид. центр “Академія”, 2000.

11. Шадських Ю. Г. Психологія і педагогіка: Навч. посібник. – Львів, 2005.

12. Щербань П. М. Прикладна педагогіка: Навч.-метод. посібн. – К., 2002.

Тема 11. Спілкування як умова ефективного впливу на розвиток особистості (2 год.

).

1. Підготуйтеся до семінарського заняття. Опрацюйте лекційний матеріал і рекомендовану літературу до теми.

2. Самостійно ознайомтеся із малоефективними моделями педагогічного спілкування.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


3. Спробуйте накреслити схему, за допомогою якої можна було б відслідкувати взаємозв’язок комунікативної, інтерактивної та перцептивної сторін спілкування. (Завдання для доповнення на семінарі).

4. Змоделюйте педагогічно допустимі рівні спілкування (діловий, ігровий), самостійно обравши конкретний приклад, проаналізуйте причини успіхів і невдач.

5. Підготуйтеся до практичної інсценізації стилів педагогічного спілкування у конкретних сюжетно-рольових ситуаціях та дискусії щодо їх особливостей та педагогічної доцільності.

Рекомендована література:

1. Варій М. Й., Ортинський В. Л. Основи психології і педагогіки: Навч. посібник. – К., 2007.

2. Волкова Н. П. Педагогіка. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2002.

3. Гончаренко С. Український педагогічний словник. – К.: Либідь, 1997.

4. Корольчук М. С., Крайнюк В. М., Марченко В. М. Психологія: схеми, опорні конспекти, методики: Навч. посібник. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2010.

5. Макарова Л. Л., Синельніков В. М. Загальна психологія: Навч. посібник. – К., 2005.

6. Морозов А. В. Психология влияния. – Харьков, 2009.

7. Немов Р. С. Психология. – М., 1994.

8. Психологічний словник / За ред. В. І. Войтка. – К., 1982.

9. Психологія: Підручник для студентів / за ред. Ю. Л. Трофімова. – К.: Либідь, 2003.

10. Психология и педагогика: Учеб. пособие / Составитель Радугин А. А. – М., 1996.

11. Семиченко В. А. Психология общения. – К., 1998.

12. Фіцула М. М. Педагогіка: Посібник. – К.: Вид. центр “Академія”, 2000.

13. Цигульська Т. Ф. Загальна та прикладна психологія: Курс лекцій. – К., 2000.

14. Шадських Ю. Г. Психологія і педагогіка: Навч. посіб. – Львів, 2005.

Тема 12. Правила спілкування і вміння слухати (2 год.).

1. Підготуйтеся до семінарського заняття. Опрацюйте лекційний матеріал і рекомендовану літературу до теми.

2. Самостійно ознайомтеся із правила організації педагогічного спілкування.

3. Спробуйте самостійно накреслити таблицю, за допомогою якої можна було б відстежити види психологічного впливу під час спілкування та відповідні їм види протистояння психологічному впливу. (Завдання для доповнення на семінарі).

4. Підготуйтеся до дискусії на тему: Мистецтво слухати: в чому полягає відмінність між “чути” і “слухати”?

Рекомендована література:

1. Варій М. Й., Ортинський В. Л. Основи психології і педагогіки: Навч. посібник. – К., 2007.

2. Волкова Н. П. Педагогіка. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2002.

3. Гончаренко С. Український педагогічний словник. – К.: Либідь, 1997.

4. Карнеги Д. Как приобретать друзей и оказывать влияние на людей. – К.: Наукова думка, 1990.

5. Корнєв М. Н., Коваленко А. Б. Соціальна психологія. – К., 1995.

6. Корольчук М. С., Крайнюк В. М., Марченко В. М. Психологія: схеми, опорні конспекти, методики: Навч. посібник. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2010.

7. Макарова Л. Л., Синельніков В. М. Загальна психологія: Навч. посібник. – К., 2005. – 200 с.

8. Морозов А. В. Психология влияния. – Харьков, 2009.

9. Немов Р. С. Психология. – М., 1994.

10. Психологічний словник / За ред. В. І. Войтка. – К., 1982.

11. Психологія: Підручник для студентів / за ред. Ю. Л. Трофімова. – К.: Либідь, 2003.

12. Психология и педагогика: Учеб. пособие / Составитель Радугин А. А. – М., 1996.

13. Фіцула М. М. Педагогіка: Посібник. – К.: Вид. центр “Академія”, 2000.

14. Цигульська Т. Ф. Загальна та прикладна психологія: Курс лекцій. – К., 2000.

15. Шадських Ю. Г. Психологія і педагогіка: Навч. посібник. – Львів, 2005.

Тема 13. Конфлікти: причини, функції, типи (2 год.).

1. Підготуйтеся до семінарського заняття. Опрацюйте лекційний матеріал і рекомендовану літературу до теми.

2. Самостійно опрацюйте окремі питання теми:

і) ознаки конфлікту;

іі) причини виникнення конфліктів у педагогічній діяльності.

3. Підготуйтеся до дискусії на тему: Конфлікт – це норма життя? У чому полягають його негативні і позитивні функції?

Рекомендована література:

1. Волкова Н. П. Педагогіка. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2002.

2. Грабовська С., Равчина Т. Конфлікти без насильства. – Львів, 2002.

3. Корольчук М. С., Крайнюк В. М., Марченко В. М. Психологія: схеми, опорні конспекти, методики: Навч. посібник. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2010.

4. Лозниця В. С. Психологія і педагогіка: основні положення: Навч. посібник. – К., 2003.

5. Пірен М. І. Основи конфліктології: Навч. посібник. – К., 1997.

6. Психологічний словник / За ред. В. І. Войтка. – К., 1982.

7. Психологія: Підручник для студентів / за ред. Ю. Л. Трофімова. – К.: Либідь, 2003.

8. Психология и педагогика: Учеб. пособие / Составитель Радугин А. А. – М., 1996.

9. Самоукина Н. В. Психология и педагогика профессиональной деятельности. – М., 1999.

10. Словник-довідник термінів з конфліктології / За ред. Пірен М. І., Ложкіна Г. В. – Чернівці–Київ, 1995.

11. Тихомирова Є., Постоловський С. Конфліктологія та теорія переговорів: Підручник. – Суми, 2008.

12. Шадських Ю. Г. Психологія і педагогіка: Навч. посіб. – Львів, 2005.

Тема 14. Конфлікти: їх розв’язання та усунення (2 год.

).

1. Підготуйтеся до семінарського заняття. Опрацюйте лекційний матеріал і рекомендовану літературу до теми.

2. Самостійно опрацюйте окремі питання теми:

і) етапи розв’язання конфлікту;

іі) загальна характеристика методів наукового психолого-педагогічного дослідження;

ііі) правила спілкування з конфліктною особистістю.

3. Підготуйтеся до рольової гри “використання переговорів та медіації для вирішення конфліктної ситуації”.Pages:     | 1 || 3 |
Похожие работы:

«МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ Кафедра юридичної психології ЮРИДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ ПРОГРАМА нормативної навчальної дисципліни для підготовки до вступного іспиту зі спеціальності 19.00.06 – Юридична психологія Київ – 2014 Програма зі спеціальності 19.00.06 – юридична психологія Укладач: кандидат психологічних наук, професор Казміренко Л.І. Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри юридичної психології, протокол № _ від _ _ 2014 р. ЗМІСТ 1. Загальні...»

«Адаптація дітей до навчання у школі в діяльності психологічної служби Методичні рекомендації Електронне видання комбінованого використання на CD-ROM Київ Національна академія педагогічних наук України Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи УДК 159.9.316 ББК 88.88.4 Рекомендовано до друку Радою Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи (протокол № 8 від 19.11.2013 р.) Науковий редактор: В.Г. Панок, доктор...»

«ПОСІБНИК ДЛЯ ВЧИТЕЛЯ ОСВІТА ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ТА РАННЬОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ З ФАС ТА частковим ФАС ПІДГОТОВЛЕНО СПЕЦІАЛІСТАМИ ЦЕНТРУ ДОСЛІДЖЕННЯ ФАС ІНСТИТУТУ МАРКУСА, АТЛАНТА, ШТАТ ДЖОРДЖИЯ (США) (MARCUS INSTITUTE, ATLANTA, GA 30329) ПРОФІНАНСОВАНО ЦЕНТРОМ З КОНТРОЛЮ ТА ЗАПОБІГАННЯ ЗАХВОРЮВАННЯМ ГРАНТИ U84/CCU320162-02 ТА U01-DD000039-02 ЗМІСТ РОЗДІЛ 1: Що таке ФАС/частковий ФАС Стор. 3 РОЗДІЛ 2: Як алкоголь впливає на пізнавальну здатність та розвиток? Стор. 8 РОЗДІЛ 3: Порушення нервового...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ Методичні рекоМендації щодо забезпечення саМостійної роботи студентів здисципліни “актуальні проблеМи МенеджМенту” (длямагістрів) Київ 2007 Підготовлено доцентом кафедри менеджменту Л. О. Згалат-Лозинською Затверджено на засіданні кафедри менеджменту (протокол № 9 від 18.04.07) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом згалат-лозинськал.о.Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни...»

«Міністерство освіти і науки України Державний заклад «ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені К. Д. УШИНСЬКОГО» ВАРНАВА УЛЯНА ВОЛОДИМИРІВНА УДК 159.922.7+616.-092 ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЗАХИСНИХ МЕХАНІЗМІВ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія Автореферат на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Одеса – 2013 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано в Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ з дисципліни “ГЕРОНТОПСИХОЛОГІЯ” (для спеціалістів, магістрів) Київ ДП«Видавничийдім«Персонал» Підготовленовикладачемкафедримедичноїпсихологіїтапсихокорекції Л.Г.Тарасенко Затвердженоназасіданнікафедризагальноїтапрактичноїпсихології (протокол№7від01.04.08) СхваленоВченоюрадоюМіжрегіональноїАкадеміїуправлінняперсоналом Тарасенко Л. Г. Методичні рекомендації щодо організації...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ КАФЕДРА ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН Р.О. Стефанчук, О.В. Головкін, О.В. Кобець, А.А. Матвієць, Я.О. Леляк ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЧНОГО, ЗЕМЕЛЬНОГО ТА ПРИРОДНОРЕСУРСОВОГО ПРАВА Навчально-методичний комплекс для магістрантів денної форми навчання КИЇВ УДК 349.4+349.6 Рекомендовано до друку навчально-методичною радою Національної академії прокуратури України (протокол № 60 від 6 лютого 2014 року). Проблеми екологічного, земельного та природноресурсового права:...»

«Державний вищий навчальний заклад „Запорізький національний університет” Міністерства освіти і науки України М. Г. Ткалич ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ Навчально-методичний посібник для студентів ІІ та ІІІ курсів денного та ІІІ курсу заочного відділень факультету соціальної педагогіки та психології спеціальності „Психологія” Затверджено вченою радою ЗНУ Протокол № 2 від 25.09.07 Запоріжжя УДК: 159. 9. 07 (0758) Ткалич М.Г. Експериментальна психологія: Навчальнометодичний посібник для студентів ІІ...»

«Психологія особистості. 2013. № 1(4) 15. ГудУ. Дезорганизация семи / У.Гуд // Семья как объект философского и социологического исследования. – М. 1972. – С.63.16. Гаврилова Н.В. Нарушение функций семьи как объект социологического исследования / Н.В. Гаврилова // Семья как объект философского и социологического исследования. – М., 1977. – С.34.17. Антонов А.И. Семья и время / А.И. Антонов // Вестник Московского гос. унта. Сер. 18. – 1997. – № 2. – С. 3-4. 18. Архангельский В.Н. К вопросу о...»

«УКРАЇНСЬКЕ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО UKRAJINSKE LITERATUROZNAVSTVO Зб. наук. пр. 2006. Вип. 68. С. 439-447 Sel. sсi. papers. 2006. 68. Р.439-447 УДК 821.161.2.“18/19”–1/–3.09І.Франко РЕЦЕНЗІЇ МОЛОДЕ ФРАНКОЗНАВСТВО: ДВІ НОВІ МОНОГРАФІЇ (Біла А. Образ автора в ліриці Івана Франка. – Донецьк, 2002; Швець А. Злочин і катарсис. Кримінальний сюжет і проблеми художнього психологізму в прозі Івана Франка. – Львів, 2003) Лариса БОНДАР Львівський національний університет імені Івана Франка, вул....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»