WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 6 |

«Програма розвитку О О Н в Україні / ЮНЕЙДС Програма факультативного курсу для учнів 7-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів ш Міністерство освіти і науки України Академія ...»

-- [ Страница 1 ] --

М і н і с т е р с т в о освіти і науки України

Академія педагогічних наук України

Програма розвитку О О Н в Україні / ЮНЕЙДС

Програма

факультативного курсу

для учнів 7-11 класів загальноосвітніх

навчальних закладів

ш

Міністерство освіти і науки України

Академія педагогічних наук України

Програма розвитку ООН в Україні/ЮНЕЙДС

Проект «Створення безпечного середовища для молоді України»

Україна

ПРОГРАМА

факультативного курсу (тренінг-курсу) Сприяння просвітницькій роботі «рівний - рівному»

серед молоді України щодо здорового способу життя для учнів 7-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів Схвалено Міністерством освіти і науки України Видання друге, доповнене та перероблене UNAIDS к ИІВ УДК 371.311.4-053.6:613.8](477) ББК 74.200 (4УКР) Л Схвалено Міністерством освіти і науки України (Лист№ 1.4/18-1490 від 30.11.2006 р.) Друге видання, доповнене та перероблене, підготовлено в рамках проекту ПРООН «Створення безпечного середовища для молоді України» за фінансової підтримки Канадської агенції з міжнародного розвитку (CIDA) Продаж заборонено

Рецензенти:

Віталій Григорович Панок — кандидат психологічних наук, директор УНМЦ практичної психології та соціальної роботи АПН України Галина Анатоліївна Назаренко — заступник директора з наукової та видавничої діяльності Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників Програму розроблено на основі Концепції освіти «рівний — рівному» щодо здорового способу життя сере молоді України (автори: В. М. Оржеховська, О. І. Пилипенко,

Л. І. Андрущак) і модулів:

«Спілкуємося й діємо» (автори: Ж. В. Савич, О. В. Безпалько) «Твоє життя — твій вибір» (автори: 3. А. Сивогракова, Н. О. Лещук, Н. В. Зимівець, Т. П. Авельцева, І. Г. Сомова) «Прояви турботу і обачливість» (автори: О. А. Голоцван, Б. М. Ворник) «Знаємо та реалізуємо свої права» (автори: Ж. В. Савич, Я. М. Квітка, С. Ф. Константінов, Н. О. Лещук) «Моє майбутнє» (Ж. В. Савич, 3. А. Сивогракова, Н. О. Лещук) Лещук Н. О.

Л 54 Програма факультативного курсу «Сприяння просвітницькій роботі „рівний — рівному" серед молоді України щодо здорового способу життя»: Навч.-метод, посіб. / Н. О. Лещук, Ж. В. Савич. — К.: Наш час, 2007. - 52 с.

ISBN 978-966-8174-46Програма розрахована для позакласної (факультативної) та позашкільної роботи педагогічних працівників (педагогів-тренерів, підготовлених за програмою «Сприяння просвітницькій роботі „рівний — рівному" серед молоді України щодо здорового життя») з учнями 7— 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів.

ББК 74.200 (4УКР) ISBN 978-966-8174-46-1 © ПРООН, 2007

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ІДЕЇ ПРОГРАМИ

З серпня 2000 року Уряд України за підтримки Програми розвит­ ку Організації Об'єднаних Націй в Україні, ЮНЕЙДС (Об'єднаної Програми ООН з ВІЛ/СНІД) впроваджує програму «Сприяння просвітницькій роботі «рівний — рівному» серед молоді України щодо здорового способу життя».

Концепція освіти «рівний — рівному» щодо здорового способу життя серед молоді України* представляє основні принципи та по­ ложення цієї Програми.

Стан проблеми В Україні спостерігається тенденція до збільшення проявів негативної поведінки серед дітей та молоді. За ряду несприятливих соціокультурних умов дитяче та підліткове середовище спрямоване на прилучення до нікотину, алкоголю, різних наркотиків, на ранні сексуальні зв'язки, що різко погіршує стан фізичного і психічного здоров'я підлітків. Гостро стоїть проблема репродуктивного здоров'я молоді.

Сьогодні українське суспільство проходить через тяжке випро­ бування абсолютною свободою щодо вибору поведінки і способу життя. Багато соціальних, ідеологічних, політичних та економічних чинників, які так чи інакше впливають на кожну молоду людину під час такого вибору, кардинально змінили силу та вектори впливу за останні роки.

Людина завжди опинялася перед вибором поведінки і способу життя, але сьогодні, в умовах вільної пропаганди тютюну, алкоголю, лібералізації сексуальних стосунків, поширення ВІЛ/СНІД та наркоманії, цей вибір часто робиться не на користь здоров'ю.

Статистика свідчить про загострення в Україні негативних явищ і збільшення проявів небезпечної поведінки серед школярів і молоді. А стан фізичного і психічного здоров'я молодого покоління визначає перспективи розвитку самої держави**. Втрата здоров'я серед молоді створює проблему національної безпеки, самого існування держави.

* Оржеховська В. М., Пилипвнко О. І., Андрущак Л. І. Концепція освіти «рівний — рівному» щодо здорового способу життя серед молоді України // Методика освіти «рівний — рівному»: Навч.-метод, посібник. — К: Наш час, 2007.

** Я — моє здоров'я — моє життя: Навч.-метод, посіб. / О. А. Голоцван, Н. О. Лещук, Т. І. Мирошниченко та ін. — К: Навч. книга, 2004. — 256 с.

Програма факультативного курсу Ряд прорахунків у реалізації Національних програм протидії нар­ команії та боротьби із захворюванням на СНІД, а також боротьби зі злочинністю призвели до втрати довіри щодо державної політики в розв'язанні цих проблем, а це, в свою чергу, негативно вплинуло на загальну соціально-психологічну атмосферу в суспільстві. Відом­ чий підхід, спрямований переважно на боротьбу з наслідками нега­ тивних явищ, виявився не просто безперспективним, а викликав розчарування, роздратованість, соціальну апатію серед молоді. На жаль, тактика залякування та моралізаторства ще існує в українсь­ кому інформаційному й освітньому просторі.

Сьогодні національна освітня система перебуває в процесі пошу­ ку адекватних до вимог сучасного життя орієнтирів і форм орга­ нізації навчання. Саме тому Концепція освіти «рівний — рівному»

(далі Концепція) виходить з ідей реформування національної систе­ ми освіти на утвердження здорового способу життя, розвиток духов­ но, психічно, фізично і соціально здорової особистості, розширення демократичної взаємодії дорослих з молоддю.

Мета Досвід із запобігання проявам негативної поведінки непов­ нолітніх, нагромаджений громадськими організаціями за технічної підтримки міжнародних донорів, свідчить, що оптимальним мето­ дом профілактичної роботи є навчання однолітків однолітками (мо­ лодь оволодіває знаннями та набуває соціального досвіду, спілкую­ чись з ровесниками).

На основі узагальнення такого підходу, орієнтуючись на завдання реформування освіти в Україні на утвердження здорового способу життя, визначено мету Концепції. Це — підвищення рівня поінфор­ мованості, розширення знань підлітків і молоді про здоров'я, здоровий спосіб життя; формування в них цінностей і життєво важливих переконань; напрацювання необхідних практичних навичок відповідальної поведінки щодо свого життя і здоров'я, а також здоров'я і життя оточення.

Метод «рівний — рівному» та його основні поняття Основним методом Концепції є метод «рівний — рівному». Під ним розуміємо надання та поширення достовірної, соціально значимої інформації через довірче спілкування як рівний з рівним у межах організованої (тренінги, акції тощо) та неформальної «рівний — рівному» *3ч(їі5ї&й^§^ роботи (спонтанне спілкування з однолітками), яку проводять спеціально підготовлені підлітки-інструктори.

Офіційно навчання ровесників ровесниками як метод задо­ кументовано в Англії у 1840 р. (дорослих викладачів не вистачало, тому навчання на фабриці серед підлітків і дітей проводили підготовлені ровесники). Як самостійний навчальний метод «рівний — рівному» (англ. peer education) почали впроваджувати в середині XIX ст. в країнах Західної Європи та в Північній Америці.

Особливо ефективним цей метод виявився у просвітницькій роботі із запобігання негативним явищам.

Відомими варіантами використання методу «рівний — рівному»

для формування здорового способу життя є такі: індивідуальне консультування або інформування молоддю своїх однолітків сто­ совно проблем, пов'язаних зі здоров'ям; проведення у групах нав­ чальних заходів щодо здорового способу життя з використанням різних інтерактивних методів; проведення акцій серед однолітків;

безпосереднє спонтанне спілкування між однолітками, під час якого розповсюджуються певні знання, переконання, цінності, зразки відповідальної безпечної поведінки.

Переваги передавання знань від однолітка до однолітка полягали в тому, що:


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


• підлітки більше часу спілкуються один з одним;

• глибше розуміють потреби свого оточення;

• на відміну від дорослих розуміють субкультурну мову;

• більше довіряють один одному, краще налаштовані на розу­ міння й наслідування поведінки.

До переваг методу можна віднести також неперервність спілкування підлітків-інструкторів з ровесниками, що забезпечує постійний вплив.

Набутий досвід дозволяє стверджувати, що метод «рівний — рівному» вже має певні надбання в системі освіти і специфіку впровадження його в нашій країні. Він сприятиме подальшій розбудові як національної освіти, так і демократичних і гуманістич­ них засад суспільства в цілому. Активна участь молоді в про­ світницькому процесі ознаменує новий етап у реформуванні всієї системи національної освіти й превентивної діяльності.

Ь§ЙК*ІХ5 Програма факультативного курсу Основні поняття Освіта «рівний — рівному» базується на тому, що головну участь у поширенні знань бере сама молодь.

В Україні освіта «рівний — рівному» оцінюється як соціально-педагогічне явище і розгля­ дається в таких аспектах:

• соціальний підхід (політика) до формування в молодої людини системних знань щодо здоров'я і здорового способу життя через набуття превентивних навичок, умінь, психологічних якостей та установок на соціально значиму поведінку;

• технологія, що передбачає систему послідовних активних дій підлітків-інструкторів і педагогів-тренерів, спрямовану на спростування міфів, уявлень, моделей поведінки, що ведуть до втрати здоров'я, та заміну їх на позитивні орієнтири життєвого вибору через поширення достовірної інформації, а також через особисту життєву позицію підлітків-інструкторів;

• освітній метод, завдяки якому під час комунікативної діяльності здійснюється обмін знаннями та вміннями, що сприяє формуванню навичок і ціннісних орієнтацій щодо здорового способу життя.

Отже, навчання здоровому способу життя за методом «рівний — рівному» — це суспільно-корисна діяльність молоді, що полягає в передаванні знань, умінь і навичок здорового способу життя, що сприяє запобіганню тютюнопалінню, алкоголізму, наркоманії, ВІЛ/СНІДу, ІПСШ та іншим негативним явищам.

Реалізація методу базується на технології ступеневого навчання:

підготовка педагогів-тренерів, навчання ними підлітків, підготовка та супровід діяльності підлітків-інструкторів, проведення підлітка­ ми просвітницької роботи серед однолітків.

Завдання Концепції

У межах реалізації програми виконуються такі завдання:

• створення соціально-педагогічних умов, сприятливих для по­ зитивних змін у знаннях, уміннях, навичках і вчинках, у став­ ленні дітей і молоді до здорового способу життя;

• створення організаційних умов для активної просвітницької діяльності щодо здорового способу життя серед дітей і молоді через надання повноважень самим підліткам;

«рівний — рівному»

• виявлення в молодіжному середовищі позитивних лідерів, а також спонукання осіб з «груп ризику» до переорієнтації лідерських якостей з негативних на позитивні;

• підготовка підлітків-інструкторів до просвітницької діяльності серед ровесників;

• підвищення соціальної компетентності молоді в питаннях здо­ рового способу життя;

• сприяння розумінню проблем молоді суспільством, розширен­ ню нормативно-правової бази захисту здоров'я;

• розвиток теорії і практики методики освіти «рівний — рівному»;

• впровадження освіти «рівний — рівному» в навчальні заклади (школи, ПТНЗ, вищі навчальні заклади), позашкільні заклади, у діяльність соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, служб у справах неповнолітніх, кримінальної міліції у справах не­ повнолітніх, спеціальні установи соціальної реабілітації непов­ нолітніх, у діяльність недержавних громадських організацій тощо.

Технології освіти «рівний — рівному»

Технологія освіти «рівний — рівному» поділяється на технологію навчання й технологію впровадження.

Технологія навчання спрямована на підвищення рівня знань, умінь і навичок щодо формування здорового способу життя і грун­ тується на модульному навчанні.

Модульне навчання — інноваційний підхід до організації навчального процесу, який забезпечує гнучкість навчання, його адаптацію до індивідуальних потреб і рівня підготовки учня.

Навчальний модуль — це логічно завершений змістовий фрагмент освіти; характеризується відносною самостійністю і завершеністю змістового матеріалу.

Серед модулів визначено такі:

/. Модуль «Методика освіти „рівний — рівному"»

Базовий модуль, присвячений основним концептуальним поло­ женням освіти «рівний — рівному», а саме ступеневій передачі знань: підготовці педагогів-тренерів, підготовці та залученню до просвітницької роботи підлітків-інструкторів, діяльності підлітківнструкторів серед своїх однолітків.

Програма факультативного курсу Мета: надати знання та сформувати у педагогів-тренерів прак­ тичні навички з організації просвітницької роботи «рівний — рівно­ му» щодо здорового способу життя.

2. Модуль «Спілкуємося й діємо»

Спрямований на формування у підлітків навичок ефективної ко­ мунікації, що має стати підґрунтям активної позиції та здорового способу життя.

Мета: ознайомити підлітків із основними положеннями теорії спілкування, і на основі цієї інформації допомогти сформувати навички ефективної взаємодії.

3. Модуль «Твоє життя — твій вибір» (профілактика тютюнопаління, вживання алкоголю та наркотиків) Містить комплекс матеріалів для занять, спрямованих на набуття підлітками та молоддю знань, умінь і навичок реалізації здорового способу життя та запобігання вживанню наркотичних речовин.

Мета: надати знання та сформувати усвідомлення цінності здо­ ров'я, відповідального до нього ставлення; напрацювати уміння та навички реалізації здорового способу життя, протистояння спокусі та соціальному тиску.

4. Модуль «Прояви турботу і обачливість» (профілактика ВІЛ/СНІДу, ІПСШ, незапланованої вагітності серед молоді) Сприяє формуванню у підлітків мотивації до збереження репродуктивного здоров'я, до індивідуального захисту від ВІЛ, ІПСШ, безпечної статевої поведінки.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 6 |
Похожие работы:

«УКРАЇНСЬКЕ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО UKRAJINSKE LITERATUROZNAVSTVO Зб. наук. пр. 2006. Вип. 68. С. 439-447 Sel. sсi. papers. 2006. 68. Р.439-447 УДК 821.161.2.“18/19”–1/–3.09І.Франко РЕЦЕНЗІЇ МОЛОДЕ ФРАНКОЗНАВСТВО: ДВІ НОВІ МОНОГРАФІЇ (Біла А. Образ автора в ліриці Івана Франка. – Донецьк, 2002; Швець А. Злочин і катарсис. Кримінальний сюжет і проблеми художнього психологізму в прозі Івана Франка. – Львів, 2003) Лариса БОНДАР Львівський національний університет імені Івана Франка, вул....»

«Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» Комітет Верховної Ради України у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів Міністерство освіти і науки України Міністерство праці та соціальної політики України Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту Інститут спеціальної педагогіки АПН України Фонд соціального захисту інвалідів Всеукраїнське громадське соціально політичне об’єднання «Національна Асамблея інвалідів України» Всеукраїнська громадська організація...»

«ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ПОЛТАВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ІМЕНІ М. В. ОСТРОГРАДСЬКОГО ЦЕНТР ПРАКТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ І СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ПРЕВЕНЦІЯ АГРЕСИВНОСТІ ТА НАСИЛЛЯ В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ПОЛТАВА-2010 ББК 88.8 П 68 Рекомендовано до друку Вченою радою Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського (протокол № 5 від 28.10.2010 р.)....»

«Київський національний університет імені Тараса Шевченка АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ ВИПУСК 1 КИЇВ ЛОГОС201 УДК316. + 519.9 + 37](082) ББК 88.я43 А43 Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: Збірник наукових праць. – К.:Логос, 2011. -251 с. ISBN 978-966-171-498-3 Наведено результати теоретичних, прикладних та науковоекспериментальних досліджень з актуальних питань соціології, психологі та педагогіки. Для науковців, викладачів,...»

«ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ВИХОВАННЯ НАПН УКРАЇНИ БАБКО Тетяна Миколаївна УДК 373.543 (043) ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ д о ВИБОРУ ГУМАНІТАРНОГО ПРОФІЛЮ НАВЧАННЯ 13.00.07 теорія і методика виховання Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Київ-2011 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Комунальному закладі (КЗ) „Запорізька обласна академій післядипломної педагогічної освіти Запорізької обласної ради (ЗОР). Науковий керівник кандидат педагогічних...»

«УДК 37. 013. 42:347. 633-054. 6 Слабковська А. І. Київський національний університет імені Тараса Шевченка факультету психології, аспірантка ПЕРІОДИЗАЦІЯ ВХОДЖЕННЯ ДИТИНИ В ПРИЙОМНУ РОДИНУ (НА ПРИКЛАДІ УСИНОВЛЕННЯ ДІТЕЙ ІНОЗЕМЦЯМИ) У статті детально розглядаються періоди входження української дитини-сироти у прийомну іноземну родину; звертається увага на проблеми, що виникають у результаті даного процесу, та пропонуються шляхи їх вирішення. Ключові слова: прийомна родина, діти-сироти,...»

«ВІННИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені Михайла Коцюбинського Дудікова Лариса Володимирівна УДК 378.147:378.046.4(477) ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ДО ПРОФЕСІЙНОГО САМОВДОСКОНАЛЕННЯ У МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Вінниця – 2011 Дисертацією є рукопис. Робота виконана у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського, Міністерство освіти і науки,...»

«Підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів П роф ільний рівень Рекомендовано Міністерством освіти 11щуки України С.Б. Гавриш В.Л. Сутковий Т.М. Філіпенко Київ «Генеза» ББК 67я72 Г Рекомендовано Міністерством освіти і науки України ( наказ МОН України № 235 від 16.03.2011 р.) Психолого-педагогічну експертизу проводив Інститут педагогіки НАПН України. Гавриш С.Б. Г12 Правознавство : підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл.: проф. рівень /С.Б. Гавриш, В.Л. Сутковий, Т.М....»

«I ТИ МАЄШ ЗНАТИ БІЛЬШЕ посібник для чсч ЗМІСТ Шляхи передачі ВІЛ. Ризики та питання використання презервативів Тест на ВІЛ. Необхідність та умови тестування, питання конфіденційності, різновиди тест систем. Значення результатів тестів Життя з ВІЛ. Психологічні та соціальні аспекти життя з ВІЛ. Питання дискримінації та розкриття свого ВІЛ статусу перед іншими Життя з ВІЛ, АРВ препарати, здоровий спосіб життя 39 Душа і тіло 43 Дискордантні гей пари Перелік послуг для ВІЛ позитивних ЧСЧ в Україні...»

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міжнародний жіночий правозахисний центр «Ла Страда-Україна» СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ ПРОТИДІЇ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ДІТЕЙ навчально-методичний посібник За загальною редакцією К.Б. Левченко, Л.Г. Ковальчук, О.А. Удалової Київ 2011 ББК 74.6я7 С69 Авторський колектив: Н.П. Бочкор, М.В. Євсюкова, Л.Г. Ковальчук, канд. пед. наук, К.Б. Левченко, д-р юрид. наук, Т.В. Татуревич, О.А....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»