WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 77 |

«М. Ф. Головатий СОЦІОЛОГІЯ ПОЛІТИКИ Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Київ 2003 ББК 60.56я73 Г61 ...»

-- [ Страница 1 ] --

МІЖРЕГІОНАЛЬНА

АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

М. Ф. Головатий

СОЦІОЛОГІЯ ПОЛІТИКИ

Рекомендовано

Міністерством освіти і науки України

як навчальний посібник для студентів

вищих навчальних закладів

Київ 2003

ББК 60.56я73

Г61

Рецензенти: А. І. Кудряченко, д р іст. наук, проф.

В. М. Бебик, д р політ. наук, проф.

М. М. Логунова, канд. філос. наук

Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії

управління персоналом (протокол № 6 від 27.06.01) Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист № 11 1940 від 16.05.03) Головатий М. Ф.

Г61 Соціологія політики: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. — К.: МАУП, 2003. — 504 с. — Бібліогр.: с. 491–501.

ISBN 966 608 318 3 У пропонованому навчальному посібнику соціологія політики подається як самостійна соціальна дисципліна, що має свою структуру, зміст, філо софські, політичні та організаційно функціональні засади. Висвітлюються найактуальніші аспекти зв'язків політики з іншими сферами життя людини, суспільства, розкриваються політико психологічні особливості основних суб'єктів і учасників політичних процесів.

Для викладачів, студентів вищих навчальних закладів, політичних діячів, а також для широкої читацької аудиторії, що цікавиться політикою.

ББК 60.56я73 © М. Ф. Головатий, 2003 © Міжрегіональна Академія ISBN 966 608 318 3 управління персоналом (МАУП), 2003 ВСТУП Серед величезного розмаїття явищ, понять, проблем, які є невіддільною частиною буття сучасної людини, сьогодні важливо виокремити ті, які стосуються всіх людей, націй, народів, країн, сус пільств, континентів. Одним з таких унікальних і надзвичайно склад них феноменів є політика.

Політика тією чи іншою мірою зумовлює зміст неповторного, унікального життя будь якої людини, навіть якщо ця людина абсо лютно не пов'язана з політикою, не бере участі в її виробленні, ста новленні, практичній реалізації.

Політика як загальнолюдський феномен цікавила людей з давніх давен, ще відтоді, як на Землі з'явилися справжні держави — поліси.

Адже політика являє собою механізм впливу однієї людини на іншу, це влада, це здобутки, втрати й поразки, це — перемоги, тріумфи і трагедії, це... Перелік того, що супроводжується, викликане, пород жене або, навпаки, змінене, припинене, знищене політикою, можна продовжувати нескінченно.

Політика може зробити окрему людину, націю, народ, людську спільноту щасливими, задоволеними життям, а може спричинити й найстрашніші горе і біди, трагедії навіть планетарного масштабу, за лишити по собі мільйони жертв, смерть безвинних людей, бо це було комусь потрібно, вигідно, хтось цього прагнув...

Інтерес до політики як до найбагатограннішого і найскладнішого суспільного явища нині небачено посилився в цілому світі. Бо підви щилася ціна життя окремої особистості, ускладнилися відносини між людьми, групами людей, народами, націями і країнами. На жаль, політика стає дедалі жорсткішою і жорстокішою, важкопрогнозова ною, меркантильно прагматичною і водночас більш цілеспрямова ною, безжалісною і аморальною. У політику часто приходять люди, політичні, громадські, державні діячі, політичні сили, структури, які абсолютно позбавлені честі, духовності, моральності, а то й просто звичайної людської порядності. Політика щораз частіше стає зруч ним, звичним інструментом здобуття влади, багатства, ширмою для не завжди гуманної діяльності, спрямованої навіть проти цілих на родів, націй чи країн.

Певна річ, несправедливо було б бачити у політиці лише певні не доліки, негативи. Життя засвідчує, що у світі існує також політика честі, добра, справедливості, гуманізму і людяності. Але щоб усвідо мити, чому політика може і буває різною, часто діаметрально проти лежною об'єктивній реальності, треба знати або бодай мати уявлен ня, що таке політика, яка її генеза, функції, зміст, механізм появи, формування та практичної реалізації, суть відносин людини і політи ки, якою мірою політика може впливати на життя кожного з нас, змінювати його у певний спосіб, залишати незмінним або й погіршу вати.

Отже, вивчення політики, світу політичного — нині надто актуаль не завдання не лише для того, хто займається політикою безпосеред ньо, а й для кожного свідомого громадянина, бо, як зазначалося, політика — одна з найважливіших сфер життєдіяльності людей. І на віть якщо ви не цікавитесь політикою, то вона все одно впливає на вас, втягує у свою круговерть.

Вивчаючи, аналізуючи будь яку гуманітарну дисципліну, пробле му, ми постаємо перед багатьма складними питаннями: що являє собою ця дисципліна, який її зміст, функції, призначення? Який її взаємозв'язок з іншими дисциплінами? Які чинники і як на неї впли вають? Чим займається ця дисципліна, який власне предмет її дослідження, як вона розвивається, поглиблюється тощо?

Відповіді на такі запитання, зокрема й стосовно соціології політи ки як окремої політичної наукової дисципліни, цікавлять нас і в на уковому, і в прикладному, практичному плані, оскільки без такого поєднання важко зрозуміти й усвідомити світ, в якому жили інші лю ди, наші предки, в якому, зрештою, живемо ми, зрозуміти політичні реалії дня сущого, а понад усе — уявити і спрогнозувати можливий розвиток подій у майбутньому. І без такого розуміння людина почу ватиметься в житейському морі, як корабель у штормову негоду, поз бавлений надійних вітрил і компаса.

Пропонований навчальний посібник буде корисний для викла дачів суспільствознавців, насамперед філософів, політологів, полі тичних психологів, соціологів, студентів суспільствознавців, особли во тих, хто вивчає політичні науки, та й для всіх, хто цікавиться суспільними, політичними процесами. Автор, проте, не ставив завдан ня предметно розглянути всі аспекти, проблеми соціології політики.

Розкрито лише ті, які вважаються вузловими, вирішальними, на яких ґрунтуються всі інші, які є фактично похідними від розглянутих пи тань.

Автор з вдячністю сприйме будь які критичні зауваження, поради щодо суті розглянутих у підручнику питань.

–  –  –

СОЦІОЛОГІЯ ПОЛІТИКИ

ЯК НАУКОВА ДИСЦИПЛІНА:

ЗАСАДИ ТА ЗВ'ЯЗОК

З ІНШИМИ ДИСЦИПЛІНАМИ

1.1. СОЦІОЛОГІЯ ПОЛІТИКИ ЯК НАУКА:

ПРОБЛЕМА ВИЗНАЧЕННЯ

Усвідомлення, розуміння тієї чи іншої науки насамперед стає можливим тоді, коли ми визначимо її місце в системі інших наук, уточнимо основні засади та функції.

Політична наука як певне збірне, згруповане явище являє собою сукупність знань про політику як про розвинену систему спеціалізо ваних наук і наукових дисциплін, які вивчають політичні явища і процеси.

Початки формування політичної науки знаходимо вже за часів існування Стародавнього Сходу, Китаю, багатьох інших цивілізацій, пізніше — в античному світі. Поступово політична наука починає відокремлюватися від філософії (хоча й дотепер вона має з філо софією щонайтісніші зв'язки), від юридичних та інших наук і стає самостійною науковою дисципліною.

Століттями зростала потреба і необхідність наукового пізнання політики, її раціональної організації, аби якнайкраще організувати жит тя людей, спільнот, держав. У ХХ ст. ця потреба стала ще актуальнішою, оскільки ускладнилося життя, соціальні, політичні й духовні процеси, склалися неоднозначні взаємовідносини між окремими державами.

Поступово, у зв'язку з демократизацією суспільств, з появою де далі досконаліших засобів масової інформації, підвищенням політич ної відповідальності влади за долю своїх країн, громадян тощо зміню валися й функції політики.

Розмежування політичного знання на науковий і філософський рівні відбувалося також завдяки функціональному базису, коли за філо софією залишалося вивчення універсальної суті всіх явищ і процесів, знаходження того, що характеризує такі явища як загальні, загальноісто ричні, а сферою політичної науки було грунтовне вивчення цих явищ і процесів на основі власної (більш конкретної, прикладної) методо логічної бази. Інакше кажучи, політико філософські дослідження оперу вали й оперують певними ідеальними, універсальними поняттями, уза гальненнями, тоді як політична наука переважно вивчає й аналізує кон кретні факти.

Становлення політичної науки фактично завершилося у 20 ті ро ки XX ст., а на другу його половину припадає її бурхливий розвиток.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Нині політична наука, тісно поєднуючись з іншими суспільними на уками, існує як досить самостійна, не розчиняючись у них. Водночас у політичній науці виникають й активно розвиваються окремі її на прямки. Так, наприкінці ХХ ст. практично оформилися кратологія, прогностика, конфліктологія та інші політичні науки.

З розвитком політичної науки розвивалися наукові центри, фор мувалися відповідні наукові напрямки, школи і, отже, дедалі чіткіше окреслювалися особливості, виокремлювалися відмінності науки політичної від інших наук. Так, одним з початкових моментів її існування вважають створення Френсісом Лібером у 1857 р. в Ко лумбійському коледжі США спеціальної кафедри "Історія і політич на наука”. Пізніше, 1880 року, тут також було організовано роботу першої школи політичної науки, а в 1903 р. виникла Американська асоціація політичних наук, яка має визнаний світовий авторитет.

Для формування політології як окремої цілісної дисципліни велике значення мали наукові дослідження відомих європейських учених, зо крема таких як М. Вебер, Р. Міхельс, Г. Моска, А. Зігфрід, В. Парето, А. Токвіль, К. Маркс, Ф. Енгельс та ін.

У Росії політична наука інтенсивно починає розвиватися наприкінці XIX — на початку XX ст. завдяки діяльності таких відомих учених, як М. Ковалевський, Б. Чичерін, П. Новгородцев, В. Ленін та ін.

Хоча виокремлення політології в самостійну наукову дисципліну практично завершилося на початку XX ст., у колишнього СРСР її не визнавали фактично до початку так званої перебудови — до 1990 року.

До того все зводилося до окремих політичних досліджень під жорст ким контролем КПРС, та й то у межах марксизму ленінізму, історич ного матеріалізму, наукового комунізму та історії КПРС.

Лише в 1990 р. Державний комітет СРСР з науки і техніки офіційно визнав номенклатуру наукових працівників з напрямку “політологія” під загальною назвою “Політичні науки”. Відтоді політологію почина ють викладати у вищих навчальних закладах і нині можна вважати, що відбувається своєрідний політологічний ренесанс.

Основними об'єктами дослідження сучасної політичної науки — в її широкому розумінні, без звуження до політології — є держава, влада, владні відносини.

У свою чергу, владні відносини мають багато вимірів:

економічний, соціокультурний, філософський, соціально психологіч ний, структурний, функціональний тощо. Кожен з таких вимірів має власні характеристики, нормативи, функції, а отже, політична наука, як справедливо вважає відомий російський політичний філософ К. Гад жиєв, покликана аналізувати державу і владні відносини насамперед як соціальні феномени, як інститути політичної організації суспільства [42, 11]. І досягти цього без використання соціології, соціологічних ме тодів і прийомів складно, а часто й неможливо.

Соціологію політики (від лат. societas — суспільство і грецьк.

logos — вчення, слово, галузь) можна визначити у широкому ро зумінні як наукову галузь, яка вивчає соціальні аспекти політики [151, 335]; у вужчому розумінні — це галузь соціології, яка вивчає взаємозв'язок політичної сфери з іншими сферами суспільного життя, політичних інститутів з іншими соціальними інститутами [136, 132].

Для того щоб виокремити соціологію політики з поміж інших суспільних дисциплін, потрібно врахувати, що тривалий час її ото тожнювали з політикою (як сферою людської діяльності), а пізніше — з політологією.

Загальновідомими є спроби утилітарного, спрощеного пояснення в окремих країнах, особливо в колишньому СРСР, політики як суспільного явища. Бо така політика справді існувала як феноме нальне явище, що повністю домінувало над реальним суспільним життям, вибудовуючи його і обмежуючи однозначними і наперед визначеними ідеологічними й моральними координатами.

Після розпаду СРСР, демонтажу так званого соціалістичного та бору політична наука також суттєво змінилася і продовжує змінюва тися, та що найголовніше — змінюються її теоретико методологічні підходи, принципи дослідження суспільних, політичних явищ, урізноманітнюється наукова проблематика. Політична наука дедалі більше наближається до реального суспільного й політичного життя.

Врешті й саме життя, небачено ускладнюючись, потребує цього.

Центральними напрямками української політології пострадянсь кого часу, зокрема, стали: політичне становлення та розвиток постіндустріальної, демократичної і суверенної держави (яка держа ва потрібна і будується); політична система нової України та її фор мування; політична структуризація і становлення громадянського суспільства; політика і держава; взаємовідносини основних гілок влади; політичний процес і особистість та багато інших, які практич но є похідними від названих.

Втім, сучасна політична наука в Україні, так само, як і в інших країнах пострадянського простору, має багато принципових проблем у своєму розвитку. До найпомітніших з них, на нашу думку, нале жить, на жаль, її істотна залежність від зарубіжних політичних те орій, хоч багато з них абсолютно не лягають на наш національний ґрунт через специфічність, особливості суспільно політичних та інших соціальних процесів, що відбуваються в Україні. Через те у практичній політиці, в політичній сфері і навіть у політичних проце сах також спостерігаються копіювання (особливо політичних техно логій), допускаються суттєві прорахунки і помилки.

Так, неважко помітити, що за останні 10–15 років політичні сили, політики, політичні партії пострадянських країн часто густо копіюва ли одні в одних моделі проведення референдумів, президентських виборів і навіть здійснення соціально економічних, політичних, соціальних та інших реформ. Отож і користі від такого копіювання небагато.

Реальною потребою української політичної науки є максимальна її суверенізація, пов'язана насамперед з ментальністю, національною психологією і специфікою українського характеру. Доки українська політична наука не розвиватиметься у такому напрямку, вона й далі за лишатиметься не наукою, а політологією подій і явищ, зорієнтованою на суто внутрішні політичні події і процеси, що відбуваються в Україні.

Зазначене повною мірою стосується ще молодшої української політологічної науки — соціології політики.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 77 |
Похожие работы:

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ Методичні рекоМендації щодо забезпечення саМостійної роботи студентів здисципліни “актуальні проблеМи МенеджМенту” (длямагістрів) Київ 2007 Підготовлено доцентом кафедри менеджменту Л. О. Згалат-Лозинською Затверджено на засіданні кафедри менеджменту (протокол № 9 від 18.04.07) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом згалат-лозинськал.о.Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ Методичні Матеріали щодо забезпечення саМостійної роботи студентів з дисципліни “психологія спільної діяльності” (для бакалаврів, спеціалістів) Київ 200 Підготовлено професором кафедри загальної та практичної психології О. О. Суською Затверджено на засіданні кафедри соціальної психології (протокол № 13 від 19.11.07) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом суська о. о. Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної...»

«ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ УДК 159.922:373.5 ПРОБЛЕМА КОНФЛІКТНИХ СТОСУНКІВ СУЧАСНИХ ПІДЛІТКІВ ТА ЮНАКІВ З БАТЬКАМИ А. Ш. Апішева старший викладач кафедри психології і педагогіки Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» apisheva@bigmir.net Дорослішання підлітків та юнаків пов’язано з потребою самоствердженні, що виражається в прагненні бути самостійним, незалежним, вільним; бажанні прийняти на себе права та обов’язки дорослої людини. Реалізація цієї потреби може...»

«ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО Твори: В 2 т. К.: Дніпро, 1990. Т.2: Історико-літературні та літературознавчі праці / Упоряд. Г.П.Кочура, Д.В.Павличка. К., 1990. 601 с.; 7. Зеров М. Пам’яті Коцюбинського / Микола Зеров // Зеров М. Українське письменство / Упоряд. М.Сулима; Післям. М.Москаленка. К. : Вид-во Соломії Павличко “Основи”, 2002. 1301 с.; 8. Зубрицька М. Філософські основи європейського модернізму / Марія Зубрицька // Антологія світової літературно-критичної думки XX ст. / За ред. М. Зубрицької. –...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ Методичні Матеріали щодо забезпечення саМостійної роботи студентів з дисципліни “соціальна політика” (для бакалаврів, магістрів) Київ ДП «Видавничий дім «Персонал» Підготовлено доцентом кафедри соціальної психології та соціальних технологій В. В. Зонем Затверджено на засіданні кафедри соціальної психології та соціальних технологій (протокол № 5 від 18.09.08) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом зонь в. в. Методичні...»

«КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «КІРОВОГРАДСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО» НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ЛАБОРАТОРІЯ ІНФОРМАТИКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ Безпека дітей в Інтернеті: попередження, освіта, взаємодія Матеріали обласної науково-методичної Інтернет-конференції 11 лютого 2014 року Друкується за рішенням вченої ради комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»...»

«МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ В. І. АЛЕЩЕНКО ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МИРОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ МОНОГРАФІЯ Харків ББК 68.4 (4 Укр) 3 УДК 159.923.33:355.48 “XX” 0.3 А 49 Алещенко В.І. Психологічне забезпечення миротворчої діяльності військовослужбовців Збройних Сил України. Монографія. – Харків, ХУПС. – 2008. – 238 с. В монографії розкриваються основні етапи становлення теорії і практики психологічного забезпечення, показано його роль та місце в ході...»

«Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» Комітет Верховної Ради України у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів Міністерство освіти і науки України Міністерство праці та соціальної політики України Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту Інститут спеціальної педагогіки АПН України Фонд соціального захисту інвалідів Всеукраїнське громадське соціально політичне об’єднання «Національна Асамблея інвалідів України» Всеукраїнська громадська організація...»

«АНАЛІЗ ФАКТОРІВ, ЩО СПРИЧИНЯЮТЬ ПОЧАТОК ВЖИВАННЯ НАРКОТИЧНИХ РЕЧОВИН ІН’ЄКЦІЙНИМ ШЛЯХОМ АНАЛІТИЧНИЙ ЗВІТ Київ – 20 УДК 616.98:578.828В Л]:364.6 ББК 55.148+65.272 А Авторський колектив О.М. Балакірєва, канд. соціол. наук; Т.В. Бондар, канд. соціол. наук; Я.О. Сазонова Рецензенти В.Є. Пилипенко, д-р соціол. наук; І.П. Рущенко, д-р соціол. наук Редактор М.М. Ілляш Рекомендовано до друку вченою радою Українського інституту соціальних досліджень імені Олександра Яременка (протокол № 4 від 29.10.2010...»

«Полтавська обласна державна адміністрація Головне управління освіти і науки Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського Майорщинська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат Підготовка вихованців школи-інтернату до самостійного життя Просвітницька програма Майорщина-2011 Схвалено рішенням експертної комісії при центрі практичної психології і соціальної роботи Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені М. В....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»