WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 |

«ЗАХИСНИХ МЕХАНІЗМІВ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ...»

-- [ Страница 1 ] --

Міністерство освіти і науки України

Державний заклад

«ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ імені К. Д. УШИНСЬКОГО»

ВАРНАВА УЛЯНА ВОЛОДИМИРІВНА

УДК 159.922.7+616.-092

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ

ЗАХИСНИХ МЕХАНІЗМІВ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

19.00.07 – педагогічна та вікова психологія

Автореферат на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Одеса – 2013 Дисертацією є рукопис.

Роботу виконано в Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник: кандидат психологічних наук, доцент Коробіцина Маргарита Борисівна, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, доцент кафедри клінічної психології.

Офіційні опоненти: доктор психологічних наук, професор Піроженко Тамара Олександрівна, Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, завідувач лабораторії психології дошкільника;

кандидат психологічних наук, доцент Поспелова Ірина Донатасівна Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушииського», доцент кафедри теорії та методики практичної психології.

Захист відбудеться «18» жовтня 2013 р. о 12.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.053.03 у Південноукраїнському національному педагогічному університеті імені К. Д. Ушинського за адресою: 65020, м.

Одеса, вул. Старопортофранківська, 26, конференц-зал.

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д.

Ушинського за адресою:

65020, м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 36 Автореферат розісланий «17» вересня 2013 року.

Учений секретар спеціалізованої вченої ради О. В. Кузнєцова

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми дослідження. В умовах інформатизації суспільства та інтенсивного залучення дитини до медіапростору постає проблема профілактики деструктивних змін особистості на ранніх етапах її розвитку. Це в першу чергу стосується дошкільного віку, коли дитина активно розвивається фізично, інтелектуально, особистісно. Проте у сучасній психологічній науці майже не досліджується питання неконтрольованого з боку дорослих впливу засобів масової інформації на особистість дитини дошкільного віку, який призводить до її дисгармонійного розвитку. Це зумовлено споживанням дітьми переважно візуальної інформації, яка не піддається свідомому аналізу;

інформації, призначеної для дорослих (К. Вейдман, А. Бердникова, Р. М. Грановська, І. М. Нікольська, І. Є. Хронюк). За цих умов психічна адаптація дитини вимагає актуалізації захисних механізмів.

Питанню механізмів психічного захисту особистості присвячено багато наукових праць західних (Д. Айке, Г. Блюм, Л. Вассерман, Б. В. Зейгарнік, Ж. Лапланш, Г. Келлерман, О. Кернберг, М. Кляйн, Н. Мак-Вильямс, Р. Плутчик, Ж. Понталіса, Г. Саллівен, Г. Тарт, А. Фройд, З. Фройд, К. Хорні та ін.) та вітчизняних учених (Р. М. Грановська, Л. Р. Гребенніков, Б. В. Зейгарнік, Д. І. Іванов, Н. Ф. Каліна, М. М. Кононов, С. Д. Максименко, А. В. Маричева, І. М. Нікольська, А. А. Налчаджян, І. Д. Поспелова, С. Ш. Раджабов, А. А. Реан, М. М. Решетніков, Є. С. Романова, С. Г. Харенко, Т. С. Яценко та ін.). Разом з тим у сучасній психологічній науці існує ще багато протиріч навколо цієї проблеми: неоднозначні погляди відносно трактування сутності захисних механізмів, визначення їх кількості, розуміння послідовності виникнення та розвитку упродовж життя людини тощо.

Особливо важливим є розгляд закономірностей та чинників розвитку захисних механізмів дітей дошкільного віку. Це пов’язано з пошуком шляхів забезпечення найсприятливіших умов для повноцінної психічної адаптації та гармонійного розвитку особистості дитини, необхідністю розробки адекватних корекційно-розвиваючих програм. Цілями зазначених програм є ліквідація або часткова компенсація проявів захисних механізмів, що актуалізуються в тому числі й внаслідок безконтрольного споживання медіапродукції.

Таким чином, актуальність, теоретична і практична значущість, недостатня розробленість проблеми розвитку захисних механізмів дітей дошкільного віку в умовах неминучого впливу засобів масової інформації на психіку, установки, цінності, поведінку та здоров’я дитини, зумовили вибір теми дослідження «Психологічні особливості розвитку захисних механізмів дітей дошкільного віку».

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Дисертаційне дослідження виконано в межах науково-дослідної роботи кафедри клінічної психології Одеського національного університету імені І. І. Мечникова за темою «Культурно-історичній та соціально-психологічний потенціал особистості в умовах трансформаційних змін у суспільстві»

(державний номер реєстрації № 0107V007980). Тему дослідження затверджено вченою радою Одеського національного університету імені І.І.Мечникова (протокол № 5 від 14 квітня 2011 р.) та узгоджено за рішенням бюро Міжвідомчої ради з координації наукових досліджень з педагогічних і психологічних наук в Україні (протокол № 5 від 24 травня 2011 р.). Автором досліджувались психологічні особливості розвитку захисних механізмів дітей дошкільного віку в умовах впливу на неї засобів масової інформації.

Мета дослідження полягає в теоретико-емпіричному вивченні психологічних особливостей розвитку захисних механізмів дітей дошкільного віку (в умовах безконтрольного перегляду телепрограм).

Завдання дослідження:

1. Проаналізувати наукові джерела з проблеми захисних механізмів психіки та їх розвитку на ранніх етапах онтогенезу, систематизувати дані, що існують у психологічній літературі, щодо безконтрольного впливу медіасередовища на психіку дітей.

2. Розробити програму емпіричного дослідження, створити психодіагностичний комплекс методик, що відповідає меті та завданням дослідження.

3. Емпірично вивчити психологічні особливості прояву та розвитку захисних механізмів у дітей дошкільного віку.

4. Розробити та апробувати програму корекції проявів захисної психічної адаптації та дисгармонійного розвитку дітей дошкільного віку.

Об'єкт дослідження – захисні механізми психіки дітей дошкільного віку.

Предмет дослідження – психологічні особливості розвитку захисних механізмів психіки дітей дошкільного віку.

Методи дослідження. У дослідженні використано систему методів:

теоретичні (аналіз літератури з обраної наукової проблеми, узагальнення, систематизація наукових даних); емпіричні (спостереження за дітьми, анкетування та опитування педагогів та батьків, тестування, бесіда);

математико-статистичні методи (t-критерій Стьюдента, критерій Фішера).

Обробка результатів дослідження проводилась за допомогою комп’ютерної програми SPSS 13.0 for Windows.

Створено комплекс психодіагностичних методик, спрямований на системне вивчення проявів захисних механізмів у дітей дошкільного віку: в когнітивній сфері («Експрес діагностика в дитячому садку» Н. М. Павлова та Л. Г. Руденко), в емоційній (Кольорових тест відносин Ю. Б. Максименко, проективні методики «Малюнок сім'ї»; «Гарний малюнок»; «Неіснуюча тварина» Дж. Ділео), в поведінці («Опитувальник копінг-стратегій для дітей шкільного віку» І. М. Нікольської, Р. М. Грановської (адаптована для дітей дошкільного віку), «Схема спостережень за ігровою діяльністю»

Л. В. Артемової, І. О. Школьної). Для дослідження умов перегляду дітьми телевізійних програм використовувались анкети для батьків та вихователів.

Дослідження проводилось впродовж 2005 – 2011 рр. на базі дошкільних навчальних закладів м. Одеси ясла-садок № 88 та № 274. У дослідженні брали участь 611 дітей старшої групи віком від 5 до 6 років. Протягом семи навчальних років обстежувались не тільки діти, а також їхні батьки. Кількість респондентів – батьків – 430 осіб (336 жінки і 194 чоловіків).

Наукова новизна одержаних результатів дисертаційного дослідження полягає у тому, що:

вперше розроблено модель проявів та розвитку захисних механізмів дітей дошкільного віку в умовах безконтрольного перегляду телевізійних програм;


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


доведено, що в дошкільному віці ексквізитні ситуації є «пусковими» у активізації захисних механізмів як системи психічних дій, що призводить до того чи іншого ступеня і форми адаптованості особистості; визначено особливості проявів захисних механізмів у когнітивній, емоційній, поведінковій сферах особистості дітей дошкільного віку, що перебувають в різних умовах перегляду телевізійний програм; описано ознаки дисгармонійного розвитку та захисної адаптації дошкільників, які безконтрольно дивляться програми телепередач емоційно-поведінкові реакції, зростання (негативні психоемоційного напруження, зниження самооцінки, затримка когнітивного розвитку тощо);

уточнено наукові уявлення про вплив медіасередовища на психічний розвиток особистості у дошкільному віці; встановлено, що важливим параметрами, що опосередковують цей вплив є: ступінь активності взаємодії дитини з медіапростором, її обмеженість у часі та наявність контролю з боку дорослих; конкретизовано симптоматику змін у когнітивній, емоційній та поведінковій сфері особистості, що зумовлена активізацією захисних механізмів в умовах медіавпливу;

набуло подальшого розвитку знання про чинники психічного розвитку дітей дошкільного віку в сучасному медіасередовищі, ризики його спотворення та способи гармонізації; корекцію проявів захисної психічної адаптації у когнітивній, емоційно-вольовій та поведінкових сферах особистості у дітей, які безконтрольно дивляться програми телепередач.

Практичне значення одержаних результатів. Теоретично обґрунтовано та апробовано психодіагностичний комплекс методик, спрямований на дослідження психологічних особливостей розвитку захисних механізмів дітей дошкільного віку. Складено та апробовано корекційно-розвивальну програму, що дозволяє мінімізувати негативній вплив на особистість дитини дошкільного віку безконтрольного перегляду програм телепередач. Отримані теоретикоемпіричні дані є складовою карти загального психічного розвитку дітей дошкільного віку, що використовується в роботі психологів дошкільних навчальних закладів в процесі організації психологічного супроводу формування особистості дошкільника.

Основні результати дослідження були впроваджені в систему навчальновиховної роботи в дошкільних навчальних закладах № 88 (довідка № 112 від 18 травня 2012 р.) та № 274 (довідка №28 від 26 травня 2011 р.). Також основні теоретичні положення дисертаційного дослідження були включені в програму курсів «Загальна психологія», «Вікова психологія», «Основи психосоматики» в процесі підготовки майбутніх психологів в Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова (довідка № 55 від 08 червня 2012 р.).

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати дисертаційного дослідження доповідались на: Міжнародній науковопрактичній конференції «Ґенеза буття особистості» (Київ, 2006 р.), Міжнародній науково-практичній конференції «Християнські цінності в освіті та вихованні» (Одеса, 2007 р.), Міжнародній науково-практичній конференції «Психологія особистості: теорія, досвід, практика» (Одеса, 2009 р.), Міжнародній науково-практичній конференції «Перспективні інновації в науці, освіті, виробництві та транспорті» (Одеса, 2007 – 2009 р.р., 2013 р.), на Першому Всеукраїнському конгресі психологів (Київ, 2005 р.), Всеукраїнській науково-практичній конференції «Розквітання» (Одеса, 2008 р.), засіданнях кафедри клінічної психології Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (2008 – 2013 рр.), наукового семінару Південноукраїнського національного педагогічного університету імені.

К. Д. Ушинського (2013 р.).

Публікації. Результати дисертаційного дослідження викладено в 8 публікаціях, із них 6 статей опубліковано у фахових наукових виданнях України.

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Загальний обсяг дисертації становить 206 сторінок. Основний зміст дисертації викладено на 181 сторінках комп’ютерного тексту. Робота містить 18 таблиць, 4 рисунки.

Додатки (5) розміщені на 10 сторінках. Список використаних джерел, що розміщений на 25 сторінках, включає 261 найменування.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ У вступі обґрунтовано актуальність проблеми, визначено мету та завдання дослідження, об'єкт, предмет, методи, висвітлено наукову новизну, практичне значення роботи, наведено відомості про апробацію результатів дослідження та публікації.

У першому розділі «Теоретико-методологічний аналіз проблеми розвитку захисних механізмів» здійснено аналіз основних підходів до розгляду проблеми захисних механізмів особистості, систематизовано дані щодо сутності цього феномену, диференціації захисних механізмів та особливостей їх розвитку.

Концепція психологічного захисту була започаткована в межах психоаналізу (З. Фройд), проте сьогодні поняття механізмів психологічного захисту вийшло далеко за межі цього напрямку (Р. М. Грановська, Л. Р. Гребенніков, А. А. Налчаджян, І. М. Нікольська, А. А. Реан, Є. С. Романова). Протягом останніх десятиріч проведені дослідження, що уточнюють та додатково описують, розкривають сутність певних захистів (Д. І. Іванов, М. М. Кононов, А. В. Маричева, С. Ш. Раджабов, М. М. Решетніков, С. Г. Харенко). Інтеграція наукових здобутків призвела до визначення механізмів захисту як системи стабілізації особистості, спрямованої на усунення або мінімізацію негативних емоцій, тривоги, яка виникає при порушенні наявної картини світу в ситуації зіткнення з новою й несподіваною інформацією (Р. М. Грановська). Сучасні дослідження говорять про те, що найголовніше завдання психологічного захисту – усунення психологічного дискомфорту, або часткове зняття напруги у фруструючій ситуації, а не реальне вирішення проблеми.Pages:   || 2 | 3 | 4 |
Похожие работы:

«ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ УДК 159.922:373.5 ПРОБЛЕМА КОНФЛІКТНИХ СТОСУНКІВ СУЧАСНИХ ПІДЛІТКІВ ТА ЮНАКІВ З БАТЬКАМИ А. Ш. Апішева старший викладач кафедри психології і педагогіки Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» apisheva@bigmir.net Дорослішання підлітків та юнаків пов’язано з потребою самоствердженні, що виражається в прагненні бути самостійним, незалежним, вільним; бажанні прийняти на себе права та обов’язки дорослої людини. Реалізація цієї потреби може...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ здисципліни “МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ МЕНЕДЖМЕНТУ” (длямагістрів) Київ 200 Підготовлено доцентом кафедри менеджменту Н. І. Новальською Затверджено на засіданні кафедри менеджменту (протокол № 6 від 24.01.07) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом Новальська Н. І. Методичне забезпечення контролю знань з дисципліни “Методика викладання менеджменту” (для магістрів). — К.: МАУП, 2007. — 26...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ Затверджено Вченою Радою економічного факультету Протокол № 7 від 23 квітня 2010 р. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Теорія та практика менеджменту» для спеціальності 6050200 « Менеджмент організацій» (всіх форм навчання) Донецьк 2010 Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Теорія та практика менеджменту» для спеціальності 6050200 « Менеджмент організацій» (всіх...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ студентів спеціальності “ПсИхОЛОГія” спеціалізації “МЕДИЧНА ПсИхОЛОГія” (освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр) Київ 200 Підготовлено старшим викладачем кафедри медичної психології та психокорекції С. О. Лобановим і старшим викладачем кафедри медичної психології та психокорекції І. В. Кузнєцовим Затверджено на засіданні кафедри кафедри медичної психології та психокорекції (протокол № 7 від 15.03.06) Схвалено Вченою...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ Методичні Матеріали щодо забезпечення саМостійної роботи студентів з дисципліни “конфліктологія” (для бакалаврів, спеціалістів, магістрів) Київ ДП «Видавничий дім «Персонал» Підготовлено завідувачем кафедри соціальної психології та соціальної педагогіки О.Р.Охременко Затверджено на засіданні кафедри соціальної психології та соціальної педагогіки (протокол № 13 від 04.12.07) СхваленоВченоюрадоюМіжрегіональноїАкадеміїуправлінняперсоналом охременко о....»

«Полтавська обласна державна адміністрація Головне управління освіти і науки Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського Майорщинська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат Підготовка вихованців школи-інтернату до самостійного життя Просвітницька програма Майорщина-2011 Схвалено рішенням експертної комісії при центрі практичної психології і соціальної роботи Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені М. В....»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ щОДО зАбЕзпЕЧЕННя сАМОсТІйНОї РОбОТИ сТуДЕНТІв з дисципліни “ТЕОРІя ТА ОРГАНІзАЦІя ДЕРЖАвНОї сЛуЖбИ зАйНяТОсТІ” (для спеціалістів) Київ ДП «Видавничий дім «Персонал» Підготовлено доцентом кафедри соціальної психології та соціальних технологій Л. А. Овсянкіною Затверджено на засіданні кафедри соціальної психології та соціальних технологій (протокол № 5 від 18.09.08) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» АВТОМАТИЧНЕ КЕРУВАННЯ ЗВАРЮВАННЯМ методичні вказівки і контрольні завдання для студентів за напрямом 6.050504 Зварювання, спеціальностей: 092301 – Технологія та устаткування зварювання; 092303 – Технологія і устаткування відновлення та підвищення зносостійкості машин і конструкцій заочної форми навчання Затверджено Методичною радою НТУУ «КПІ» Київ Автоматичне керування зварюванням:...»

«Адаптація дітей до навчання у школі в діяльності психологічної служби Методичні рекомендації Електронне видання комбінованого використання на CD-ROM Київ Національна академія педагогічних наук України Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи УДК 159.9.316 ББК 88.88.4 Рекомендовано до друку Радою Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи (протокол № 8 від 19.11.2013 р.) Науковий редактор: В.Г. Панок, доктор...»

«Духовність особистості: методологія, теорія і практика 4 (45) 2011 В статье представлен обзор положений психологии детства в работах Василия Зеньковского, касающихся духовно-нравственного воспитания ребенка. Автор характеризует значение опыта выдающегося педагога, богослова и философа в решении проблем формирования нравственных качеств ребенка, религиозного образования в детском возрасте. Ключевые слова: воспитание, духовность, нравственность, ребенок. An overview of the provisions of the...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»