WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 | 2 || 4 | 5 |

«АВТОМАТИЧНЕ КЕРУВАННЯ ЗВАРЮВАННЯМ методичні вказівки і контрольні завдання для студентів за напрямом 6.050504 Зварювання, спеціальностей: 092301 – Технологія та устаткування зварювання; ...»

-- [ Страница 3 ] --

регулювання технологічними параметрами: дозуванням компонента шлаку при ЕШЗ протяжних швів, швидкістю зварювання у функції зварювального зазору;

реєстрацію параметрів режиму зварювання.

Контрольні питання

1. Як класифікують системи регулювання ЕШЗ?

2. Як взаємопов'язані параметри режиму зварювання при ЕШЗ?

3. Які характерні енергетичні збурення існують при ЕШЗ?

4. Які характерні кінематичні збурення існують при ЕШЗ?

5. Які характерні технологічні збурення існують при ЕШЗ?

6. Чим обумовлена необхідність сумісного регулювання струму та напруги при ЕШЗ?

7. Як і навіщо здійснюють керування розподілом енергії у зоні зварювання при ЕШЗ?

8. Які основні способи регулювання рівнів металевої та шлакової ванн при ЕШЗ?

9. Які основні тенденції розвитку САК ЕШЗ?

10. Які вимоги висувають до автоматичних систем керування технологічним процесом ЕШЗ?

Тема 2.3 Автоматизація електронно-променевого зварювання Характеристика об'єкту керування при електронно-променевому зварюванні.

Параметри, що регулюються та керуючі дії. Типові збурення. Задачі керування. Типова функціональна схема установки для електронно-променевого зварювання. Методика розрахунку допустимої нестабільності визначальних параметрів процесу електронно-променевого зварювання.

[1 – стр.155-166] Локальні регулятори установок ЕПЗ Стабілізація прискорювальної напруги електронно-променевої гармати.

Регулятори струму електронного променю, потужності променю, струмів фокусуючих лінз і відхиляючих котушок. Системи регулювання глибини провару при електронно-променевому зварюванні. Системи автоматичного направлення електронного променю по стику зварюваних кромок. Структура і особливості роботи установок електронно-променевого зварювання з системами керування на основі ЕОМ.

[1 – стр.166-188] Методичні вказівки Особливістю електронно-променевого зварювання є те, що варіації параметрів режиму найчіткіше вибиваються на зміні геометричних розмірів шва.

Окрім того, механічні характеристики шва та імовірність появи в ньому дефектів перебувають у певному зв'язку з формою поперечного перерізу шва. Тому оцінкою якості швів перш за все є ширина та глибина проплавлення.

До збурюючих дій відносять:

зміщення осі електронного променя відносно стику;

кут нахилу електронного променя до поверхні з'єднання зварюваних деталей;

температуру зварюваних деталей;

ширину зазору між зварюваними крайками.

Загалом, для забезпечення заданої якості швів в межах усієї партії однотипних виробів в умовах характерних збурень системи автоматичного керування ЕПЗ повинні забезпечувати:

програмне керування послідовністю операцій зварювального циклу і установкою номінальних значень параметрів, характерних для кожної операції;

стабілізацію або зміну за оптимальним законом енергетичних параметрів (прискорюючу напруги і струм променя, кут збіжності променя, відстань від поверхні деталі до найменшого перетину променя) - з метою керування термічними циклами;

регулювання кінематичних параметрів: швидкості зварювання, кута нахилу електронного променя до поверхні зварюваної деталі, напрямлення електронного променя по стику та інше;

керування технологічними параметрами - глибиною провару та інше.

Контрольні питання

1. Які показники процесу зварювання можуть бути інформативними для визначення якості зварного шва при ЕПЗ?

2. Які характерні збурення впливають на процес ЕПЗ?

3. Як визначаються вимоги до властивостей локальних регуляторів параметрів режиму ЕПЗ?

4. Яке призначення програмного керування параметрами режиму ЕПЗ?

5. Які переваги автоматичних систем керування ЕПЗ на базі ЕОМ порівняно з ручним керуванням та застосуванням локальних регуляторів?

РОЗДІЛ 3 АВТОМАТИЗАЦІЯ ЗВАРЮВАННЯ ТИСКОМ

Тема 3.1 Автоматизація процесів точкового і шовного зварювання Контактне точкове та шовне зварювання як об'єкт керування Задачі керування і узагальнена структура САК.

Кількісна оцінка впливу основних параметрів процесу точкового зварювання на якість зварних з'єднань.

Особливості вибору керуючих дій і роботи автоматичних регуляторів параметрів зварювання. Узагальнена структура САК машин точкового (шовного) контактного зварювання. Типова функціональна схема регуляторів циклу зварювання.

Контактори для точкових (шовних) машин.

[1 – стр.193-209] Автоматичні регулятори параметрів процесу точкового (шовного) контактного зварювання.

Типові схеми вимірювання зварювальних струму, напруги, потужності, температури, теплового випромінювання, розширення металу в зоні зварювання.

САК на основі математичних моделей.

[1 – стр.209-216] Методичні вказівки Особливістю створення САР точкового та шовного зварювання є неможливість в процесі зварювання безпосереднього вимірювання основного показника якості - діаметра ядра точки. Оцінка діаметра ядра за непрямими показниками - електричними та термодеформаційними параметрами процесу зварювання - не гарантує одержання якісного з'єднання в умовах дії характерних збурень, оскільки жоден із окремо взятих параметрів процесу зварювання не містить повної інформації про закономірності формування зварного з'єднання.

Типові збурення:

коливання напруги живлячої мережі;

зміна опору контуру машини;

зміна зусилля стиснення електродів;

зміна геометричних розмірів робочої поверхні електродів;

зміна швидкості зварювання (для шовного зварювання);

зміна товщини або інших розмірів зварюваних деталей;

зміна опору контакту деталь-деталь;

шунтування зварювального струму раніш звареними точками Окрім цього, створення САР точкового і шовного зварювання ускладнюється через такі особливості процесу:

короткочасність і переривчастість процесу зварювання; - високі енергетичні параметри устаткування; - сильні електромагнітні перешкоди. Загалом, для забезпечення заданої якості швів в межах усієї партії однотипних виробів в умовах характерних збурень системи автоматичного керування точковим та шовним зварюванням повинні забезпечувати:

послідовність операцій зварювального циклу; точність підтримування електричних параметрів режиму 3...5%, механічних - 8...10%; діапазон регулювання параметрів режиму 30...40% (із урахуванням можливості дії кількох збурень).

Контрольні запитання

1. Які показники процесу зварювання можуть бути інформативними для визначення якості зварного з'єднання при точковому зварюванні тиском?

2. Які характерні збурення впливають на процес точкового та шовного зварювання тиском?

3. Як визначаються вимоги до програмних регуляторів циклу для точкового зварювання?

4. Яке призначення програмного керування параметрами режиму при шовному зварюванні?

5. Які переваги автоматичних систем керування точковим та шовним зварюванням на базі ЕОМ?

6. Яким чином здійснюють керування зварювальним струмом при точковому та шовному зварюванні тиском?

Тема 3.2 Автоматизація стикового контактного зварювання Стикове контактне зварювання як об'єкт керування, задачі керування.

Умови забезпечення стійкості процесу оплавлення. Автоматичне керування попереднім підігріванням: за напругою (струмом) короткого замикання;

програмуванням часу підігрівання; стабілізацією енергії підігрівання.

[1 – стр.234-248] Системи керування процесом оплавленням Системи керування процесом оплавленням: розімкнуті, з корегувальними зв’язками за напругою, за струмом, за частотою пульсації струму. Системи автоматичного контролю і керування на основі мікроЕОМ. Автоматизації процесів термообробки з’єднань при стиковому контактному зварюванні.

[1 – стр.248-262]

Методичні вказівки

Нероз'ємне з'єднання під час контактного стикового зварювання утворюється в процесі сумісної деформації розігрітих торців заготовок під дією сил, напрямлених нормально до площини з'єднання. Процес контактного стикового зварювання проходить у два етапи - нагрівання та осаджування.

Контактне стикове зварювання поділяють на зварювання опором та зварювання оплавленням. Зварювання опором застосовують переважно для з'єднання деталей невеликого поперечного перерізу (100...200 мм2). Найбільшого поширення набуло зварювання оплавленням. Зварювання оплавленням поділяють на зварювання безперервним оплавленням (для деталей з поперечним перерізом 1000...1500 мм2) та зварювання з попереднім підігріванням (для деталей товстостінних деталей та з великим компактним поперечним перерізом).


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Загалом, для забезпечення заданої якості швів в межах усієї партії однотипних виробів в умовах характерних збурень системи автоматичного керування контактним стиковим зварюванням повинні забезпечувати:

утворення необхідного теплового поля в деталях під час підігріву при найвищому термічному к.к.д. процесу підігріву;

утворення умов для оновлення поверхонь, що зварюються (за рахунок пластичної деформації при зварюванні опором або за рахунок утворення плівки рідкого металу при зварюванні оплавленням);

керування процесом пластичного деформування на кінцевому етапі утворення з'єднання;

необхідний температурний режим термообробки з'єднання після зварювання.

Контрольні запитання

1. Які існують керуючі дії при контактному стиковому зварюванні тиском?

2. Які характерні збурення впливають на процес контактного стикового зварювання імпульсним оплавленням?

3. Як визначаються вимоги до систем попереднього підігрівання при контактному стиковому зварюванні оплавленням?

4. Яке призначення програмного керування параметрами режиму при контактному стиковому зварюванні пульсуючим оплавленням?

5. Які переваги автоматичних систем керування контактним стиковим зварюванням на базі ЕОМ?

6. Яким чином здійснюють керування процесом оплавлення при контактному стиковому зварюванні?

РОЗДІЛ 4 РОЗРОБКА САК ЗВАРЮВАЛЬНИМИ ПРОЦЕСАМИ

Тема 4.1 Методи розробки САК зварювальними процесами Методи розробки САК зварювальними процесами Визначення основних показників якості зварного з'єднання, що забезпечують задані вимоги експлуатаційної надійності виробу. Вибір регульованих величин і керуючих дій. Оцінка впливу на зварювальний процес імовірних збурень.

Формулювання задач автоматичного керування. Вибір регулюючих дій.

Формулювання вимог до пристроїв САК. Побудова функціональної схеми САК.

Рівень автоматизації і продуктивність виробництва Методичні вказівки САК зварювальними процесами розробляється на підставі технічного завдання, в якому повинні бути такі данні:

1) технічна характеристика та умови роботи обладнання;

2) джерело енергопостачання САК (промислова електрична мережа або автономне живлення) та його параметри (потужність, вид струму та інше).

3) призначення та перелік виконавчих пристроїв (електродвигунів, тягових електромагнітів, гідравлічних та пневматичних циліндрів) та їхні характеристики:

число ходів, напруга та вид струму, період включення та інше;

4) циклограма роботи механізмів обладнання, що проектується;

5) опис нормального, налагоджувального та спеціальних режимів роботи;

6) послідовність роботи механізмів при повторному вмиканні після аварійного вимикання або зникнення напруги;

7)відомості про у або його відновлення після повернення механізмів у вихідне положення;

8) захисні пристрої та блокувальні зв'язки між механізмами;

9) місце встановлення апаратури та пультів керування;

10) перелік та призначення апаратів керування на кожному пульті;

11) необхідність приладів візуального контролю та сигналізації.

До технічного завдання додаються необхідні креслення: загальний вид з розміщенням основного електрообладнання, кінематична та пневмогідравлічна схеми, циклограма та інші креслення, які пояснюють роботу механізмів або агрегатів.

–  –  –

Тема 4.2 Вимірювання, регулювання та реєстрація результатів при зварюванні Вимір та реєстрація параметрів технологічного процесу зварювання Параметри сигналів: миттєве значення, середнє значення, середнє випрямлене значення, діюче значення.

Датчики і вимірювальні пристрої. Методи вимірювань електричних параметрів, витрат захисного газу, температури, швидкості.

[1 – стр.15-36] Методичні вказівки Вимірювання — пізнавальний процес знаходження відношення між двома величинами однакової природи — вимірюваною й умовною одиницею вимірювання.В техніці під вимірюванням розуміють відображення фізичних величин їх значеннями за допомогою експерименту та обчислень із застосуванням спеціальних технічних засобів. Результати вимірювань можуть бути використані за умови, якщо відомі відповідні характеристики похибок або невизначеності вимірювань В автоматичних і автоматизованих системах керування зварюванням застосовують широко застосовують датчики. Датчик (сенсор, первинний перетворювач) - це елемент вимірювального, сигнального або керуючого пристрою системи, що перетворює контрольовану величину в зручний для використання сигнал

Широко зустрічаються два основних значення терміна "датчик":

• чутливий елемент, що перетворить параметри середовища в придатний для технічного використання сигнал;

• закінчений виріб на основі зазначеного вище елемента, що включає, залежно від потреби, пристрої посилення сигналу, лінеаризації, калібрування, аналого-цифрового перетворення й інтерфейсу для інтеграції в системи керування.

Вибираючи датчик, насамперед, необхідно правильно визначити пріоритети за наступними критеріями:

• роздільна здатність і точність;

• лінійність;

• швидкість вимірюваного процесу;

• умови застосування й клас захисту;

• надійність;

• габаритні розміри;

• вартість.

–  –  –

КОНТРОЛЬНА РОБОТАPages:     | 1 | 2 || 4 | 5 |
Похожие работы:

«Нетішинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 Практичний психолог Панкіна Катерина Вікторівна Тренінгові заняття для учнів та батьків з профілактики відхилень у поведінці підлітків Нетішин 2009 р. Посібник розрахований для шкільних психологів та соціальних педагогів. Посібник містить розробку занять, які спрямовані на корекцію поведінки підлітків. Рецензент: Кухар Н. Я., методист інформаційнометодичного кабінету з питань психології. Рекомендовано методичною радою міста Нетішина -2Зміст...»

«Державний вищий навчальний заклад „Запорізький національний університет” Міністерства освіти і науки України М. Г. Ткалич ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ Навчально-методичний посібник для студентів ІІ та ІІІ курсів денного та ІІІ курсу заочного відділень факультету соціальної педагогіки та психології спеціальності „Психологія” Затверджено вченою радою ЗНУ Протокол № 2 від 25.09.07 Запоріжжя УДК: 159. 9. 07 (0758) Ткалич М.Г. Експериментальна психологія: Навчальнометодичний посібник для студентів ІІ...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів здисципліни “психологіяуправління” (длябакалаврів) Київ 200 Підготовлено доцентом кафедри соціальної психології А. М. Грись Затверджено на засіданні кафедри соціальної психології (протокол № 8 від 15.05.07) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом грись а. м. Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни “Психологія...»

«УКРАЇНСЬКЕ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО UKRAJINSKE LITERATUROZNAVSTVO Зб. наук. пр. 2006. Вип. 68. С. 439-447 Sel. sсi. papers. 2006. 68. Р.439-447 УДК 821.161.2.“18/19”–1/–3.09І.Франко РЕЦЕНЗІЇ МОЛОДЕ ФРАНКОЗНАВСТВО: ДВІ НОВІ МОНОГРАФІЇ (Біла А. Образ автора в ліриці Івана Франка. – Донецьк, 2002; Швець А. Злочин і катарсис. Кримінальний сюжет і проблеми художнього психологізму в прозі Івана Франка. – Львів, 2003) Лариса БОНДАР Львівський національний університет імені Івана Франка, вул....»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ здисципліни “СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА” (длябакалаврів) Київ ДП «Видавничий дім «Персонал» Підготовлено доцентом кафедри соціальної психології та соціальної педагогіки Н.В.Харченко Затверджено на засіданні кафедри соціальної психології та соціальної педагогіки (протокол № 14 від 08.02.08) СхваленоВченоюрадоюМіжрегіональноїАкадеміїуправлінняперсоналом ХарченкоН.В.Методичні рекомендації...»

«Харківський приватний ліцей міського господарства Харківської області Методичні рекомендації вчителю щодо вибору шляхів до професійного зростання Упорядник: Гусь І.М., директор Харківського приватного ліцею міського господарства Харківської області Харків -2013 Зміст Стор. Як складати аналітичний звіт про свою професійну 1. 3 діяльність Наступний мій крок – усвідомити значення поняття 2. 7 «педагогічний досвід» Вашій увазі пропонуємо найважливіший документ про 3. 8 атестацію Організація...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ Методичні рекоМендації щодо забезпечення саМостійної роботи студентів здисципліни “актуальні проблеМи МенеджМенту” (длямагістрів) Київ 2007 Підготовлено доцентом кафедри менеджменту Л. О. Згалат-Лозинською Затверджено на засіданні кафедри менеджменту (протокол № 9 від 18.04.07) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом згалат-лозинськал.о.Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ Методичні Матеріали щодо забезпечення саМостійної роботи студентів з дисципліни “конфліктологія” (для бакалаврів, спеціалістів, магістрів) Київ ДП «Видавничий дім «Персонал» Підготовлено завідувачем кафедри соціальної психології та соціальної педагогіки О.Р.Охременко Затверджено на засіданні кафедри соціальної психології та соціальної педагогіки (протокол № 13 від 04.12.07) СхваленоВченоюрадоюМіжрегіональноїАкадеміїуправлінняперсоналом охременко о....»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ Методичні Матеріали щодо забезпечення саМостійної роботи студентів з дисципліни “соціальна політика” (для бакалаврів, магістрів) Київ ДП «Видавничий дім «Персонал» Підготовлено доцентом кафедри соціальної психології та соціальних технологій В. В. Зонем Затверджено на засіданні кафедри соціальної психології та соціальних технологій (протокол № 5 від 18.09.08) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом зонь в. в. Методичні...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ студентів спеціальності “ПсИхОЛОГія” спеціалізації “МЕДИЧНА ПсИхОЛОГія” (освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр) Київ 200 Підготовлено старшим викладачем кафедри медичної психології та психокорекції С. О. Лобановим і старшим викладачем кафедри медичної психології та психокорекції І. В. Кузнєцовим Затверджено на засіданні кафедри кафедри медичної психології та психокорекції (протокол № 7 від 15.03.06) Схвалено Вченою...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»