WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 || 3 | 4 |   ...   | 5 |

«АВТОМАТИЧНЕ КЕРУВАННЯ ЗВАРЮВАННЯМ методичні вказівки і контрольні завдання для студентів за напрямом 6.050504 Зварювання, спеціальностей: 092301 – Технологія та устаткування зварювання; ...»

-- [ Страница 2 ] --

15. В чому полягає різниця між дискретними і цифровими САР?

16. Яке призначення датчиків (первинних перетворювачів) автоматичних пристроїв?

17. Які вимоги висуваються до датчиків, що використовуються при автоматизації зварювальних процесів?

18. На які групи можна поділити параметри зварювального процесу?

19. На які групи можна поділити збурення, що виникають в процесі зварювання?

20. Що є джерелом збурень при зварюванні?

21. Що є об'єктом автоматичного керування при зварюванні?

22. Які особливості технологічного процесу зварювання обумовлюють необхідність їх автоматизації?

РОЗДІЛ 2 АВТОМАТИЗАЦІЯ ЗВАРЮВАННЯ ПЛАВЛЕННЯМ

Тема 2.1 Автоматизація електродугового зварювання Дугове зварювання як об’єкт автоматичного керування Характеристика об'єкту керування при дуговому зварюванні.

Параметри, що регулюються та керуючі дії. Типові збурення. Задачі керування. Програмне керування зварювальними циклами. програмне керування енергетичними параметрами зварювання.

[1 – стр.36-38] Системи стабілізації енергетичних параметрів дуги Саморегулювання дуги з плавким електродом (системи типу АРДС), САР із зворотним зв'язком за напругою дуги для плавкого і неплавкого електроду (системи типу АРНД), САР зварювального струму (системи типу АРСД).

[1 – стр.47-55] Системи стабілізації енергетичних параметрів дуги САР з дією на виліт електрода (системи типу АРВ). Аналіз статичних властивостей систем типу АРДС, АРНД, АРСД і АРВ при роботі систем в умовах сталих збурень. Порядок настройки струму і напруги при використанні зварювальних апаратів систем АРДС, АРНД, АРСД, АРВ.

[1 – стр.57-62] Системи керування кінематичними і геометричними параметрами дугового зварювання Суворо орієнтовані, не суворо орієнтовані і довільні зварні шви. Позиційні і контурні, кінематичні і числові, одно- та багатокоординатні системи програмного керування положенням зварювального пальника. Системи автоматичного коригування положення електрода відносно стику зварюваних кромок.

Однокоординатні і багатокоординатні системи стеження за положенням електрода відносно зварюваних кромок.

[1 – стр.78-84] Системи керування кінематичними і геометричними параметрами дугового зварювання Особливості використання датчиків різних типів системах автоматичного коригування положення електрода відносно стику зварюваних кромок.

[1 – стр.85-96] Системи керування технологічними параметрами дугового зварювання Системи керування переносом електродного металу. Системи керування глибиною провару та шириною шва. Системи керування кристалізацією шва.

[1 – стр.63-77] Тема 2.2 Автоматизація електрошлакового зварювання Характеристика об'єкту керування при електрошлаковому зварюванні.

Параметри, що регулюються та керуючі дії. Типові збурення. Задачі керування. Стабілізація зварювального струму з використанням саморегулювання плавлення електроду; САР струму при ЕШЗ з впливом на джерело живлення;

регулятори рівнів металевої та шлакової ванн.

[1 – стр.114-131] Системи керування процесом ЕШЗ САК на основі сумісного використання регуляторів напруги, подавання електродного дроту, рівня металевої ванни. Керування розподілом енергії в зоні зварювання. Дозування компонента шлаку при електрошлаковому зварюванні протяжних швів Особливості керування при ЕШЗ з плавким мундштуком.

Автоматизовані системи керування технологічним процесом електрошлакового зварювання [1 – стр.137-155] Методичні вказівки При вивченні теми треба звернути особливу увагу на те, що тільки докладний аналіз особливостей технологічного процесу зварювання конкретного виробу, а також характерних збурень, що його супроводжують, може дати вихідні данні для вибору типу відповідної системи керування.

Важливою умовою одержання якісних зварних з'єднань є забезпечення узгодженої в часі роботи всіх пристроїв зварювальної установки відповідно до прийнятої послідовності операцій зварювального циклу, а також точне розміщення електрода у відповідності до зварювальних кромок або шару (при багатошаровому зварюванні або при наплавленні).

Системи автоматичного керування дуговим зварюванням, як правило, забезпечують:

• програмне керування послідовністю операцій зварювального циклу, енергетичними параметрами (найчастіше - величиною зварювального струму), кінематичними параметрами (рухом пальника), технологічними (перенесенням електродного металу до зварювальної ванни, кінетикою кристалізації розплаву тощо);

• стабілізацію енергетичних параметрів: напруги і струму дуги, е.р.с.

джерела живлення, тривалості операцій зварювального циклу;

• стеження за кінематичними параметрами: довжиною дуги, її просторовим положенням відносно виробу вильоту електрода та технологічними параметрами (глибиною провару та інше);

Задачі автоматичного керування, які мають вирішуватись в зварювальній установці, визначається:

• показниками експлуатаційної якості виробу

• технологією підготовки заготівок під зварювання

• технологією зварювання (спосіб зварювання, порядок накладання швів, тощо)

• характером виробництва (одиничне, малосерійне, серійне, великосерійне, масове) Програмне керування є основним засобом реалізації циклів механізованого дугового зварювання в захисних газах і під флюсом. Об'єктами програмного керування в зварюванні можуть бути енергетичні, технологічні параметри зварювального процесу.

Програмне керування доцільно використовувати у випадках, коли рівень і значимість збурень не призводять до виходу показників експлуатаційної надійності і якості за встановлені межі закон, за яким діють збурення, відомий наперед і є однаковим для кожної реалізації технологічного процесу зварювання.

Програма роботи пристроїв найчастіше жорстко закладена вже на етапах розробки і виготовлення обладнання і через те будь-які зміни її в процесі експлуатації ускладнюються, оскільки це пов'язано з перебудовою електричної і кінематичної схем. Однак нині з’являється комерційно доступне обладнання, що підтримує вільне програмування послідовності операцій в технологічному процесі.

Для опису роботи обладнання під час виконання зварювальних циклів найбільшого поширення на практиці набули циклограми, схеми алгоритмів, графи функціонування та ін.

Доцільність застосування різних регуляторів енергетичних параметрів дуги може бути оціненою за взаємним розташуванням статичної характеристики дуги при різній силі струму і зовнішній характеристиці джерела зварювального струму, обраною з урахуванням критерію стійкості дуги.

За малих зварювальних струмів, наприклад, при зварюванні вольфрамовим електродом, спадна характеристика дуги в поєднанні з круто спадною характеристикою джерела зварювального струму забезпечує достатню для більшості випадків стабілізацію зварювального струму без застосування спеціальних регуляторів. Однак при цьому відхилення напруги дуги, наприклад, внаслідок зміни довжини дуги, можуть виходити за припустимі межі, що обумовлює доцільність застосування у таких випадках автоматичних регуляторів напруги дуги (АРНД). Аналогічно, щоб усунути відхилення струму і напруги дуги для більшості застосовуваних режимів зварювання дугою, що вільно розширюються ефективним є використання явища саморегулювання дуги (системи АРДС), регуляторів типу АРНД з дією на швидкість подавання електродного дроту або систем сумісного регулювання струму і напруги дуги з дією на подавання електродного дроту і на джерело зварювального струму.

Зростаюча статична характеристика стисненої дуги, наприклад при зварюванні тонким електродним дротом в захисному газі у поєднанні з жорсткою характеристикою джерела зварювального струму вимагає застосування автоматичних регуляторів струму дуги (типу АРСД, АРВ).

Оптимізація зварних конструкцій із урахуванням їхнього функціонального призначення, малогабаритних та міцностних показників супроводжується зростанням кількості швів складної форми, а також наплавлюваних кромок і поверхонь складної конфігурації замість переважно застосовуваних у зварних конструкціях прямолінійних і колових з'єднань і наплавлюваних поверхонь. Тому автоматизація зварювання складних швів і наплавлення складних кромок та поверхонь стає найактуальнішою.

Фактичне положення лінії з'єднання зварюваних деталей є результатом сумісної дії ряду випадкових факторів і технологічних збурень:


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


похибки виготовлення заготівок для зварних конструкцій;

похибки складання заготівок перед зварюванням;

похибок фіксації зварюваного виробу в позиції зварювання;

похибок задавання і відпрацювання траєкторії зварювального руху;

похибок через деформацій виробу в процесі зварювання.

Досвід показує, якщо сумісна дія зазначених факторів не призводить до відхилень, що перевищують половину діаметра електродного або присаджувального дроту, то траєкторії переміщення зварювального інструменту відносно лінії стику кромок можуть бути заданими напрямними візків або кареток зварювальних апаратів чи засобами кінематичного або цифрового програмного керування. Збурення, що призводять до відхилень, які перевищують половину діаметра електродного або присаджувального дроту, вимагають для керування переміщенням пальника застосування автоматичного слідкування за стиком зварюваних кромок з урахуванням їх фактичного положення.

Проблема автоматизації зварювальних операцій за допомогою слідкуючих систем - це перш за все проблема методів і засобів вимірювання фактичного положення стику або поверхні, що наплавляється в умовах виготовлення того чи іншого виробу. Залежно від місця точки вимірювання положення лінії з'єднання зварюваних кромок виробу розрізняють системи з вимірюванням

1. попереду точки зварювання,

2. збоку від точки зварювання

3. у точці зварювання.

Плавлення і перенесення електродного металу при дуговому зварюванні виявляють вплив на металургійні процеси у зварювальній ванні, і динамічні характеристики електричних параметрів зварювальної дуги, значною мірою визначають технологічні можливості процесу, його стабільність і стійкість. На краплю, яка знаходиться на торці електрода, діють гравітаційні та електромагнітні сили, поверхневий натяг, реактивний тиск металу, що випаровується, і тиск плазми дуги. Керування переносом електродного металу здійснюють шляхом зниження сил поверхового натягу (металургійними методами або застосуванням газових сумішей) та шляхом керування електромагнітними силами (застосування імпульсного чи модульованого струму).

Керування кінетикою кристалізації металу зварного шва здійснюють докладаючи до зварювальної ванни зовнішні дії, що змінюють газокінетичний тиск дуги або створюють пандеромоторні сили в розплаві ванни.

Контрольні запитання

1. Які особливості дугового зварювання вимагають його автоматизації?

2. Яка відповідність між регульованими параметрами процесу дугового зварювання та показниками якості зварного з'єднання?

3. Яка різниця між контурними та позиційними системами програмного керування?

4. Як задати необхідний режим зварювання в системах АРДС?

5. Як задати необхідний режим зварювання в системах АРНД?

6. Як реагує система АРДС на постійно діючі збурення за швидкістю подавання електродного дроту та напругою живлячої мережі?

7. Як реагує система АРНД на постійно діючі збурення за швидкістю подавання електродного дроту та напругою живлячої мережі?

8. В яких випадках і чому доцільно використовувати систему типу АРВ?

9. Які методи використовують для керування переносом електродного металу?

10. Які існують способи розміщення датчиків положення зварювального пальника відносно стику?

11. Яким чином здійснюють керування переносом електродного металу?

12 При яких способах дугового зварювання доцільно керувати переносом електродного металу?

13. Яким чином здійснюється керування кристалізацією метала зварного шва за допомогою магнітних полів?

Тема 2.2 Автоматизація електрошлакового зварювання Характеристика об'єкту керування при електрошлаковому зварюванні.

Параметри, що регулюються та керуючі дії. Типові збурення. Задачі керування. Стабілізація зварювального струму з використанням саморегулювання плавлення електроду; САР струму при ЕШЗ з впливом на джерело живлення;

регулятори рівнів металевої та шлакової ванн.

[1 – стр.114-131] Системи керування процесом ЕШЗ САК на основі сумісного використання регуляторів напруги, подавання електродного дроту, рівня металевої ванни. Керування розподілом енергії в зоні зварювання. Дозування компонента шлаку при електрошлаковому зварюванні протяжних швів Особливості керування при ЕШЗ з плавким мундштуком.

Автоматизовані системи керування технологічним процесом електрошлакового зварювання [1 – стр.137-155] Методичні вказівки Режим ЕШЗ в порівнянні з режимом дугового зварювання визначається значно більшою кількістю взаємозалежних параметрів. При цьому необхідно відзначити неможливість зміною одного параметра компенсувати відхилення від норми іншого параметра без порушення геометричних розмірів зварного шву, частки основного металу в металі шва, термічного циклу та інше. Тому для отримання якісного зварного з'єднання необхідно підтримувати з необхідною точністю всі параметри режиму або змінювати їх заздалегідь визначеним законом, якщо цього вимагає технологія.

Нормальний хід процесу ЕШЗ порушують збурення, які виникають:

–  –  –

підготовки і складання заготовок, зварювальними деформаціями;

безпосередньо у зоні зварювання в результаті зміни фізико-хімічних властивостей шлаку, електродного дроту і внаслідок електромагнітних явищ;

внаслідок зміни моментів навантаження на валах приводних двигунів подавання електродного дроту і переміщення апарату, зміни вильотів електродного дроту, нестабільних контактів у струмопровідних мундштуках, змін характеристик окремих схем регулювання;

при змінах напруги мережі і параметрів зварювального кола;

у зоні зварювання внаслідок витікання з ванни частини шлаку і несталого розміщення формуючих швів повзунів відносно межі метал шлак.

Загалом, для забезпечення заданої якості та експлуатаційної надійності швів в межах усієї партії однотипних виробів в умовах характерних збурень, системи автоматичного керування електрошлаковим зварюванням повинні забезпечувати:

регулювання енергетичними параметрами: струмом зварювання та напругою на шлаковій ванні або потужністю;

регулювання кінематичними параметрами: рівнями металевої та шлакової ванн;Pages:     | 1 || 3 | 4 |   ...   | 5 |
Похожие работы:

«УДК 378.12 – 057.87: 174.8 ПРОБЛЕМА ВЗАЄМОВІДНОСИН МІЖ СТУДЕНТОМ ТА НАУКОВИМ КЕРІВНИКОМ Пащенко С.Ю., к.пед.н., доцент, Дорошенко Т.Г., магістр, Заноздра О.І., магістр Запорізький національний університет Актуальність матеріалу, викладеного в статті, обумовлена нагальними потребами молоді, яка навчається у ВНЗ. Мета статті – комплексне дослідження психологічних особливостей взаємин між науковим керівником і студентом та розробка рекомендацій щодо успішної роботи над проектом. За допомогою...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ КАФЕДРА ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН Р.О. Стефанчук, О.В. Головкін, О.В. Кобець, А.А. Матвієць, Я.О. Леляк ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЧНОГО, ЗЕМЕЛЬНОГО ТА ПРИРОДНОРЕСУРСОВОГО ПРАВА Навчально-методичний комплекс для магістрантів денної форми навчання КИЇВ УДК 349.4+349.6 Рекомендовано до друку навчально-методичною радою Національної академії прокуратури України (протокол № 60 від 6 лютого 2014 року). Проблеми екологічного, земельного та природноресурсового права:...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ Методичні рекоМендації щодо забезпечення саМостійної роботи студентів здисципліни “актуальні проблеМи МенеджМенту” (длямагістрів) Київ 2007 Підготовлено доцентом кафедри менеджменту Л. О. Згалат-Лозинською Затверджено на засіданні кафедри менеджменту (протокол № 9 від 18.04.07) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом згалат-лозинськал.о.Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ Методичні МАтеРіАЛи щодо зАбезпечення сАМостійної Роботи студентів з дисципліни “оРгАнізАція діяЛьності психоЛогічної сЛужби” (для бакалаврів) Київ ДП«Видавничийдім«Персонал» ПідготовленодоцентомкафедризагальноїтапрактичноїпсихологіїМАУП О.Б.Мельничук Затвердженоназасіданнікафедризагальноїтапрактичноїпсихології (протокол№2від19.10.07) СхваленоВченоюрадоюМіжрегіональноїАкадеміїуправлінняперсоналом Мельничук о. б. Методичні матеріали щодо забезпечення...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ Методичні Матеріали щодо забезпечення саМостійної роботи студентів з дисципліни “соціальна політика” (для бакалаврів, магістрів) Київ ДП «Видавничий дім «Персонал» Підготовлено доцентом кафедри соціальної психології та соціальних технологій В. В. Зонем Затверджено на засіданні кафедри соціальної психології та соціальних технологій (протокол № 5 від 18.09.08) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом зонь в. в. Методичні...»

«УДК 37. 013. 42:347. 633-054. 6 Слабковська А. І. Київський національний університет імені Тараса Шевченка факультету психології, аспірантка ПЕРІОДИЗАЦІЯ ВХОДЖЕННЯ ДИТИНИ В ПРИЙОМНУ РОДИНУ (НА ПРИКЛАДІ УСИНОВЛЕННЯ ДІТЕЙ ІНОЗЕМЦЯМИ) У статті детально розглядаються періоди входження української дитини-сироти у прийомну іноземну родину; звертається увага на проблеми, що виникають у результаті даного процесу, та пропонуються шляхи їх вирішення. Ключові слова: прийомна родина, діти-сироти,...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ з дисципліни “УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТАМИ” (для бакалаврів) Київ ДП «Видавничий дім «Персонал» Підготовлено кандидатом політичних наук, професором кафедри соціальної психології та педагогіки О. В. Рублюк Затверджено на засіданні кафедри соціальної психології та педагогіки (протокол № 6 від 21.03.08) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом О. В. Рублюк....»

«УДК: 658.8:659.113.25 С. Я. Касян, Ю. В. Лукасевич Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара СПОЖИВЧА МОТИВАЦІЯ ПОКУПКИ ТОВАРІВ СЕЛЕКТИВНОГО ПОПИТУ © Касян С. Я., Лукасевич Ю. В., 2012 Наведено результати практичного дослідження мотивів поведінки споживачів на основі методу опитування, а саме анкетування. Проведене дослідження дало змогу зробити висновки щодо виконання завдань зі стимулювання придбання товару споживачами. Дослідження закладає основу для подальших пошуків...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ з дисципліни “ПСИХОЛОГІЯ МАСОВОЇ ПОВЕДІНКИ” (для спеціалістів) Київ ДП «Видавничий дім «Персонал» Підготовлено завідувачем кафедри соціальної психології та соціальних технологій, професором О. О. Сусською Затверджено на засіданні кафедри соціальної психології та соціальних технологій (протокол № 5 від 18.09.08) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом...»

«УДК 159.9.072.42 : 164 ПСИХОЛОГІСТИКА: КОНТУРИ РОЗДІЛУ. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ОБРАЗУ МИСЛЕННЯ ПСИХОЛОГА-ДОСЛІДНИКА Коваленко В.О., к.пед.н., доцент, Коваленко О.В., студент Запорізький державний університет Професійна підготовка майбутніх психологів здійснюється, з одного боку, на основі оволодіння теоретичними знаннями основ загальної психології та її галузей, знайомства з різноманітними напрямками вітчизняної та зарубіжної психології. Саме тут формуються уявлення студентів...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»