WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |

«АВТОМАТИЧНЕ КЕРУВАННЯ ЗВАРЮВАННЯМ методичні вказівки і контрольні завдання для студентів за напрямом 6.050504 Зварювання, спеціальностей: 092301 – Технологія та устаткування зварювання; ...»

-- [ Страница 1 ] --

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

АВТОМАТИЧНЕ КЕРУВАННЯ ЗВАРЮВАННЯМ

методичні вказівки і контрольні завдання

для студентів за напрямом 6.050504 "Зварювання",

спеціальностей: 092301 – "Технологія та устаткування

зварювання"; 092303 – "Технологія і устаткування відновлення

та підвищення зносостійкості машин і конструкцій"

заочної форми навчання Затверджено Методичною радою НТУУ «КПІ»

Київ Автоматичне керування зварюванням: методичні вказівки і контрольні завдання для студентів за напрямом 6.050504 "Зварювання", спеціальностей 092301 – "технологія та устаткування зварювання", 092302 – "зварювальні установки", 092303 – "технологія і устаткування відновлення та підвищення зносостійкості машин і конструкцій". / Уклад.: І. О. Скачков, Є. П., 2010. –43с.

Гриф надано Методичною радою НТУУ «КПІ»

(Протокол № від.2010р.)

АВТОМАТИЧНЕ КЕРУВАННЯ ЗВАРЮВАННЯМ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання розрахунково-графічної роботи для студентів за напрямом 6.050504 "Зварювання", спеціальностей: 092301 – "Технологія та устаткування зварювання";

092303 – "Технологія і устаткування відновлення та підвищення зносостійкості машин і конструкцій" Скачков Ігор Олегович

Укладач:

д.т.н., проф. С. К. Фомічов

Відповідальний редактор:

к.т.н., доц. І. М. Чертов

Рецензент:

К. В. Решетилов

Редактор:

Комп’ютерна верстка:

Є. П. Чвертк (авторська) ВСТУП Зварювання не могло б успішно розвиватись, якби базувалось тільки на вмінні та особистих здібностях оператора-зварника, тому, що фізичні данні та психологічні особливості людини просто недостатні для керування швидкоплинними процесами з високими енергетичними характеристиками.

Тому застосування засобів механізації та автоматизації зварювання вже на перших етапах його розвитку виявилось закономірним і пов'язаним з об'єктивними особливостями цього технологічного процесу.

Механізація - один з провідних методів підвищення продуктивності праці, який полягає в повній або частковій заміні машинами та механізмами ручної праці робітників.

Автоматизація - застосування автоматичних (самодіючих) технічних пристроїв з метою виконання функцій керування технологічними процесами (ТП) виготовлення продукції без безпосередньої участі людини. При автоматизації процеси отримання, перетворення та використання енергії, матеріалів або інформації виконуються автоматично (тобто, без участі людини). В залежності від ступеню автоматизації систем керування розрізняють системи автоматизовані, в яких частину функцій керування виконує людина, та системи автоматичні, що функціонують без участі людини в процесі керування.

Автоматика - наука про загальні принципи і методи побудови самодіючих технічних систем, які виконують ті або інші операції, або виробляють ту або іншу продукцію без безпосередньої участі людини.

По суті, автоматизація - якісно нова форма удосконалення виробничого процесу, при якій машині, яка стоїть між людиною та сировиною, передається багато функцій з керування як окремими операціями технологічних циклів, так і виробничими комплексами типу цехів і навіть заводів в цілому.

Автоматизація нерозривно поєднана з механізацією і є, по суті, її вищою формою. Автоматизація здійснюється на основі використання засобів механізації окремих етапів виробничого процесу з об'єднанням їх загальною системою керування, яка практично виключає участь людини-оператора у виконанні цього виробничого процесу.

В наш час автоматизація є не стільки комплексом дій, спрямованих на поліпшення умов праці та економії людських та матеріальних ресурсів, скільки нагальна потреба, обумовлена характером сучасного виробництва і вимогами до якості продукту праці при його промисловому виробництві.

Мету та завдання автоматизації зварювальних процесів визначає досягнутий на сьогодні рівень розвитку суспільного виробництва.

Мета автоматизації зварювальних процесів полягає в одержані зварних з'єднань з необхідними властивостями при найвищих техніко-економічних показниках без безпосередньої участі людини.

Основні завдання, що вирішуються при автоматизації зварювальних процесів:

1.Забезпечення заданої якості зварних з'єднань і її стабілізація в межах усієї партії однотипних виробів. Вирішення цього завдання досягається в результаті підвищення точності керування і контролю, виключення впливу на технологічний процес суб’єктивних факторів;

2.Здійснення технологічних процесів зварювання, керувати якими людина не спроможна в зв'язку з необхідністю обробки значної за обсягом інформації за час, обмежений особливостями процесу;

3. Підвищення продуктивності зварювальних робіт, економія робочого часу, трудових, енергетичних і матеріальних ресурсів - перш за все в результаті мінімізації, аж до виключення, неприпустимих дефектів і, відповідно, втрат ресурсів на усунення браку;

4. Звільнення людини від безпосереднього виконання функцій керування зварювальними процесами в умовах шкідливих, або небезпечних для здоров'я, а також при виконанні рутинних операцій нетворчого характеру. Цей соціальний аспект автоматизації за останній час набуває все більшої актуальності.

Метою викладання дисципліни є формування чіткого уявлення про автоматизацію як якісно нову форму організації технологічних (зварювальних) процесів, спрямовану на реалізацію малолюдних технологій; ознайомлення з принципами побудови та характеристиками систем автоматизації типових процесів зварювання, основними технічними та апаратними засобами автоматизації - в обсягах, необхідних для функціонального аналізу, вибору та раціональної експлуатації типового зварювального обладнання, участі у вдосконаленні та налагоджуванні засобів автоматизації зварювальних процесів.

Задачі курсу - ознайомлення з основами теорії автоматичного керування та принципами побудови і роботи систем автоматичного регулювання зварювальними процесами та автоматичного керування технологічними режимами електрозварювальних установок; ознайомлення з технічними та апаратними засобами автоматизації; здобуття навичок дослідження і налагоджування систем автоматики електрозварювальних установок.

Учбовим планом дисципліни передбачені установчі лекції, лабораторні роботи і письмове контрольне завдання. Позитивна оцінка з контрольного завдання, виконання лабораторних робіт, оформлення їх відповідним протоколом і успішний захист є підставою для одержання заліку з дисципліни. Вивчення дисципліни закінчується складанням іспиту.

Автоматизація будь якого технологічного процесу здійснюється на основі глибоких знань про сам процес. В зв'язку з цим вивчення загальних принципів автоматизації та їх конкретного застосування до задач зварювального виробництва базується на знаннях студентів, здобутих при засвоєнні учбових курсів "Теоретичні основи електротехніки", "Теорія зварювальних процесів", "Електроніка і схемотехніка", "Зварювальні джерела живлення", "Зварювання плавленням", "Зварювання тиском", а також дисциплін загальнонаукової підготовки.

РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АВТОМАТИЧНОГО

КЕРУВАННЯ

Тема 1.1.Основні поняття теорії автоматичного керування Зміст понять: "автоматика", "автоматизація", "механізація". Керування, автоматичне керування. Задачі керування. Автомат, автоматика, автоматизація, механізація. Типова функціональна схема системи автоматичного керування.

Принципи автоматичного регулювання. Закони керування. Класифікація систем автоматичного керування [1 – стр.5-6] Автоматизація зварювальних процесів як частина комплексної автоматизації виробництва. Мета і завдання автоматизації зварювальних процесів.

Рівень автоматизації і продуктивність виробництва. Об’єкт керування при автоматизації зварювального процесу. Енергетичні, кінематичні і технологічні показники процесу зварювання, типові збурення. Порядок аналізу технологічного процесу зварювання з метою його автоматизації [1 – стр.9-15] Методичні вказівки Вивчення теми має дати чітке уявлення про роль механізації та автоматизації технологічних процесів у сучасному виробництві. Необхідно звернути увагу на ті особливості автоматизованих процесів, котрі сприяють підвищенню ефективності виробництва. Труднощі комплексної механізації та автоматизації зварювального виробництва, що обумовлені великим обсягом допоміжних, складальних та супутніх операцій.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Тема передбачає ознайомлення з основними поняттями та визначеннями теорії автоматичного регулювання, що закладає підвалини для розуміння подальшого матеріалу. Керування визначається як зміна стану об'єкту, системи або процесу, що призводить до досягнення поставленої мети. Метою керування може бути зміна або підтримання сталого значення багатьох або одного параметра системи (глибини провару, ширини шва, хімічного складу метала шва, тощо). Керування одним параметром називають регулюванням. Вивчення принципів автоматичного регулювання дозволяє зрозуміти основні підходи до побудови систем автоматичного регулювання. Необхідно чітко розрізняти поняття "принцип регулювання", "закон регулювання" та "мета регулювання (цільова функція)". Особливу увагу слід звернути на сутність зворотного зв'язку, його роль в технічних та природних процесах та системах.

Засвоєння класифікаційних ознак систем автоматичного регулювання та керування дозволяє ґрунтовніше зрозуміти особливості та можливості автоматичного керування. Потрібно чітко засвоїти основні класифікаційні ознаки САР: за наслідками регулювання; за способом формування причиннонаслідковими зв'язками; за способом завдання керуючої дії; за способом перетворення сигналів.

Вивчення теми передбачає ознайомлення з принципами побудови систем автоматичного регулювання і керування. Особливу увагу слід звернути на експлуатаційні характеристики елементів САР процесами зварювання, можливостях їх застосування в системах керування різними способами зварювання, рівням потужності та характеру вхідних та вихідних сигналів.

Принциповою відміною технологічного процесу зварювання як об'єкту керування від решти елементів САК є його "заданість" і неможливість зміни його структури і характеристик, тоді як решту елементів системи підбирають спеціально для вирішення заданої задачі керування.

Для більшості способів зварювання його можна розглядати як результат функціонування системи "джерело живлення - джерело нагрівання - виріб", що відбиває типову послідовність перетворення енергії. Електрична енергія, яка подається з промислової мережі, перетворюється джерелом живлення у вид, який найкраще відповідає кожному конкретному джерелу нагрівання, яке, у свою чергу, перетворює цю енергію у термічний вплив на виріб і присаджувальний (або електродний) матеріал. Окремі компоненти цієї системи об'єднані зворотними зв'язками в складну багатозв'язкову систему. Дія цих зв'язків виявляється в тому, що зміни в ході процесу формування зварного з'єднання мають зворотну дію на джерело нагрівання і трансформатор енергії.

Кожен зварювальний процес можна характеризувати деяким числом узагальнених координат (параметрів зварювального процесу), між якими існують певні зв'язки.

Всю багатоманітність параметрів процесу зварювання можна умовно поділити на три групи:

енергетичні, що характеризують внесок енергії в процес утворення зварного з'єднання;

кінематичні і геометричні, що характеризують просторове переміщення або положення джерела нагрівання відносно виробу;

технологічні, що характеризують умови формування і кристалізації зварних швів, перенесення електродного металу.

В умовах виробництва технологічний процес зварювання зазнає збурень — впливів, які порушують нормальне протікання процесу і призводять до відхилення показників якості зварного з'єднання від бажаних значень. Збурення можуть впливати на всі без винятку параметри процесу зварювання, однак класифікувати їх зручніше не за місцем прикладання, а за аналогією з параметрами зварювального процесу.

Джерелами енергетичних і кінематичних збурень є промислова мережа і власне зварювальне устаткування: джерела живлення, апаратура керування, приводи подавання електрода, переміщення і т. ін.

Джерелами технологічних збурень є недосконалість технології підготовки заготівок та їх складання, технологія зварювання, зовнішні впливи.

При вивченні теми особливу увагу необхідно приділити фізикотехнологічним особливостям кожного способу зварювання, що найбільш повно визначають експлуатаційну надійність зварного з'єднання.

Доцільним буде дотримуватись такого порядку аналізу зварювальних процесів з метою їх автоматизації, який включає такі етапи:

1.Визначення основних показників якості зварного з'єднання, що забезпечують задані вимоги експлуатаційної надійності виробу;

2.Вибір з вихідних параметрів (показників процесу - з урахуванням їхнього зв'язку з показниками якості зварних з'єднань) величин, що регулюються, тобто параметрів, зручних для контролю та регулювання;

3.Оцінку імовірних збурень та їх впливу на зварювальний процес;

4.Виявлення найбільш небезпечних збурень, які вимагають запобігання їхнього негативного впливу на процес зварювання і якість зварного з'єднання;

5.Формулювання задач автоматичного керування та регулювання;

6.Вибір регулюючих дій.

Контрольні питання

1. Дайте визначення понять "механізація" та "автоматизація".

2. Поясніть зв'язок між автоматизацією та механізацією.

3. Дайте визначення автоматики як науки.

4. Назвіть особливості технологічного процесу зварювання, що обумовлюють необхідність автоматизації виготовлення зварних конструкцій.

5. Поясніть мету та завдання автоматизації зварювальних процесів.

6. Поясніть сутність показників рівня автоматизації і механізації.

7 Яке з понять "автоматичне керування" чи "автоматичне регулювання" більш загальне і чому?

8. Яка різниця між автоматичним регулятором і системою автоматичного регулювання?

9. Яка різниця між задавальною та регулюючою (керуючою) діями?

10. В чому полягає задача автоматичного регулювання (керування)?

11. Яка різниця між замкнутими та розімкнутими системами САР?

12. Що таке принципи регулювання?

13. За якими ознаками класифікують системи автоматичного керування?

14. В чому полягає різниця між неперервними і дискретними САР?Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |
Похожие работы:

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ з дисципліни “ПСИХОЛОГІЯ МАСОВОЇ ПОВЕДІНКИ” (для спеціалістів) Київ ДП «Видавничий дім «Персонал» Підготовлено завідувачем кафедри соціальної психології та соціальних технологій, професором О. О. Сусською Затверджено на засіданні кафедри соціальної психології та соціальних технологій (протокол № 5 від 18.09.08) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом...»

«Підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів П роф ільний рівень Рекомендовано Міністерством освіти 11щуки України С.Б. Гавриш В.Л. Сутковий Т.М. Філіпенко Київ «Генеза» ББК 67я72 Г Рекомендовано Міністерством освіти і науки України ( наказ МОН України № 235 від 16.03.2011 р.) Психолого-педагогічну експертизу проводив Інститут педагогіки НАПН України. Гавриш С.Б. Г12 Правознавство : підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл.: проф. рівень /С.Б. Гавриш, В.Л. Сутковий, Т.М....»

«Психологія особистості. 2013. № 1(4) Кучма В.Р. Синдром дефицита внимания с гиперактивностью у детей: 3. (вопросы эпидемиологии, этиологии, диагностики, лечения, профилактики и прогноза) / В.Р. Кучма, И.П. Брязгунов. – М.: Олег и Павел, 1994. – 98 с.Лютова Е.К. Шпаргалка для родителей / Е.К. Лютова, Г.Б. Монина. – СПб. : 4. Речь, 2007. – 136 с. Обухівська А. Психологу про дітей з особливими потребами у 5. загальноосвітній школі / А. Обухівська, Т. Ілляшенко, Т. Жук. – К. : Редакції загально...»

«УДК 159.9.072.42 : 164 ПСИХОЛОГІСТИКА: КОНТУРИ РОЗДІЛУ. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ОБРАЗУ МИСЛЕННЯ ПСИХОЛОГА-ДОСЛІДНИКА Коваленко В.О., к.пед.н., доцент, Коваленко О.В., студент Запорізький державний університет Професійна підготовка майбутніх психологів здійснюється, з одного боку, на основі оволодіння теоретичними знаннями основ загальної психології та її галузей, знайомства з різноманітними напрямками вітчизняної та зарубіжної психології. Саме тут формуються уявлення студентів...»

«I ТИ МАЄШ ЗНАТИ БІЛЬШЕ посібник для чсч ЗМІСТ Шляхи передачі ВІЛ. Ризики та питання використання презервативів Тест на ВІЛ. Необхідність та умови тестування, питання конфіденційності, різновиди тест систем. Значення результатів тестів Життя з ВІЛ. Психологічні та соціальні аспекти життя з ВІЛ. Питання дискримінації та розкриття свого ВІЛ статусу перед іншими Життя з ВІЛ, АРВ препарати, здоровий спосіб життя 39 Душа і тіло 43 Дискордантні гей пари Перелік послуг для ВІЛ позитивних ЧСЧ в Україні...»

«МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ В. І. АЛЕЩЕНКО ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МИРОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ МОНОГРАФІЯ Харків ББК 68.4 (4 Укр) 3 УДК 159.923.33:355.48 “XX” 0.3 А 49 Алещенко В.І. Психологічне забезпечення миротворчої діяльності військовослужбовців Збройних Сил України. Монографія. – Харків, ХУПС. – 2008. – 238 с. В монографії розкриваються основні етапи становлення теорії і практики психологічного забезпечення, показано його роль та місце в ході...»

«УДК 378.12 – 057.87: 174.8 ПРОБЛЕМА ВЗАЄМОВІДНОСИН МІЖ СТУДЕНТОМ ТА НАУКОВИМ КЕРІВНИКОМ Пащенко С.Ю., к.пед.н., доцент, Дорошенко Т.Г., магістр, Заноздра О.І., магістр Запорізький національний університет Актуальність матеріалу, викладеного в статті, обумовлена нагальними потребами молоді, яка навчається у ВНЗ. Мета статті – комплексне дослідження психологічних особливостей взаємин між науковим керівником і студентом та розробка рекомендацій щодо успішної роботи над проектом. За допомогою...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ з дисципліни “ГЕРОНТОПСИХОЛОГІЯ” (для спеціалістів, магістрів) Київ ДП«Видавничийдім«Персонал» Підготовленовикладачемкафедримедичноїпсихологіїтапсихокорекції Л.Г.Тарасенко Затвердженоназасіданнікафедризагальноїтапрактичноїпсихології (протокол№7від01.04.08) СхваленоВченоюрадоюМіжрегіональноїАкадеміїуправлінняперсоналом Тарасенко Л. Г. Методичні рекомендації щодо організації...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ з дисципліни “ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ” (для магістрів) Київ ДП «Видавничий дім «Персонал» Підготовлено старшим викладачем кафедри загальної та практичної психології К. В. Кургановим Затверджено на засіданні кафедри загальної та практичної психології (протокол № 3 від 24.10.08) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом Курганов К. В....»

«Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка ТИМКІВ ЯРОПОЛК ІГОРОВИЧ УДК 327:351.86] (438) ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛІТИКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ. 23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук Львів – 2007 Дисертацією є рукопис Робота виконана на кафедрі міжнародних відносин і...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»