WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 7 |

«М. Г. Ткалич ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ Навчально-методичний посібник для студентів ІІ та ІІІ курсів денного та ІІІ курсу заочного відділень факультету соціальної педагогіки та ...»

-- [ Страница 1 ] --

Державний вищий навчальний заклад

„Запорізький національний університет”

Міністерства освіти і науки України

М. Г. Ткалич

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ

Навчально-методичний посібник

для студентів ІІ та ІІІ курсів денного

та ІІІ курсу заочного відділень факультету

соціальної педагогіки та психології спеціальності

„Психологія”

Затверджено

вченою радою ЗНУ

Протокол № 2 від 25.09.07

Запоріжжя

УДК: 159. 9. 07 (0758)

Ткалич М.Г. Експериментальна психологія: Навчальнометодичний посібник для студентів ІІ та ІІІ курсів денного та ІІІ курсу заочного відділень факультету соціальної педагогіки та психології спеціальності „Психологія”. – Запоріжжя: ЗНУ, 2007. – 68 с.

Навчально-методичний посібник містить програму курсу „Експериментальна психологія”, теоретичні відомості з курсу, термінологічний словник, стратегії дослідження в окремих розділах експериментальної психології, завдання для самостійної роботи, питання до іспиту, рекомендовану літературу.

Рецензент: Н.О. Губа канд. психол. наук, доцент Відповідальний за випуск: Ю.А. Паскевська, канд. психол.

наук.

ЗМІСТ Передмова

1. Програма курсу „Експериментальна психологія”..........

2. Теоретичні відомості з курсу „Експериментальна психологія”

3. Термінологічний словник

4. Стратегії досліджень в окремих розділах експериментальної психології. Аналіз психологічних експериментів

5. Завдання для самостійної роботи

5. Питання до іспиту

6. Рекомендована література

Додатки

ПЕРЕДМОВА

На сучасному етапі розвитку світової та вітчизняної науки експериментальна психологія розглядається як самостійна наукова дисципліна, яка розробляє теорію та практику психологічного дослідження та вивчає систему психологічних методів. Психологічне дослідження, в свою чергу, є специфічним процесом наукового пізнання зі своєю логікою та фазами розвитку.

Сучасний вигляд експериментальної психології – це одночасно і відображення сучасного стану загальнонаукової методології, тому у посібнику багато уваги приділено саме методологічним основам психологічного дослідження у кожному розділі.

У психологічних експериментах реалізується логіка гіпотетичного, дедуктивного мислення дослідника. У своїй предметній діяльності – дослідника – психолог стикається з різними завданнями. Він повинен бути не тільки вченим, але й гарним організатором, вміти планувати та проводити дослідження. Дослідник повинен розуміти та самостійно визначати межу у співвіднесенні теоретичних та емпіричних цілей.

У навчально-методичному посібнику в систематизованому виді розглядається процес експериментального дослідження в психології, його етапи, основні складові, принципи організації дослідницького процесу. Аналізуються основні ознаки експерименту такі як гіпотеза, змінні, експериментальні плани.

Багато уваги приділено сукупності методів психологічного дослідження.

Окремим модулем представлено методологічні проблеми і стратегії досліджень в окремих розділах експериментальної психології.

Зміст посібника орієнтує психологів на різні рішення у методології організації психологічного дослідження, які залежать від специфіки обраної проблеми та методів.

1. ПРОГРАМА КУРСУ „ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНАПСИХОЛОГІЯ”

Предметом курсу „Експериментальна психологія” є теоретико-методологічні основи експериментального дослідження в психології.

Метою курсу є ознайомлення студентів із методологічними основами психологічних досліджень, класифікацією і характеристикою емпіричних методів, процедурою організації та проведенням психологічного експерименту.

Основні теми курсу логічно поділяються на такі модулі:

1. Теоретико-методологічні основи наукового дослідження в психології.

2. Основні характеристики експериментального дослідження в психології.

3. Плани в психологічному дослідженні

4. Психологічне вимірювання

5. Система методів психологічного дослідження

6. Проблеми і стратегії досліджень в експериментальній психології.

Вимоги до знань та умінь студентів:

Після опанування курсу студент повинен знати:

- Методологічні основи психологічних досліджень;

- Класифікацію і характеристику емпіричних методів;

- Основні етапи наукового дослідження в психології

- Процедуру організації і проведення психологічного експерименту;

- Психологічні особливості психологічного експерименту

На основі засвоєних знань студент повинен уміти:

- Розробляти та планувати експериментальне дослідження;

- Володіти методами проведення та обробки результатів психологічного експерименту;

- Інтерпретувати та оформляти результати експериментального дослідження

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН КУРСУ

5 ТЕМА Лекції Семі С. р.

нари Модуль 1. Теоретико-методологічні основи наукового дослідження в психології

1.Методологічні основи, принципи та 2 - 3 структура наукового дослідження в психології

2.Психологічні особливості 4 2 1 експериментального дослідження в психології Модуль 2. Основні характеристики експериментального дослідження в психології

3.Характеристика етапів 4 4 1 експериментального дослідження в психології

4.Валідність психологічного експерименту 2 4 2

5.Експериментальна вибірка в 2 2 2 психологічному дослідженні

6.Експериментальні змінні в 4 4 2 психологічному дослідженні Модуль 3. Плани в психологічному дослідженні

7.Експериментальні плани в психологічному 4 2 1 дослідженні

8.Квазіекспериментальні та 2 2 1 неекспериментальні плани Модуль 4. Психологічне вимірювання

9.Елементи теорії психологічного 2 2 2 вимірювання

10.Тестування та теорія вимірювання 2 2 2 Модуль 5. Система методів психологічного дослідження

11.Підходи до класифікації методів 2 2 2 психологічного дослідження

12.Неемпіричні методи психологічного 4 4 1 дослідження

13.Емпіричні методи психологічного 2 4 2 дослідження

14.Психомоторні та психофізіологічні 2 2 3 методи дослідження Модуль 6 Проблеми і стратегії досліджень в експериментальній психології

15.Психологічні дослідження в Інтернеті 2 4 2 16.„Природній” та „соціальний” 4 4 2 експерименти в психологічних дослідженнях

17. Крос-культурний експеримент в 4 4 2 психології

18.Генетичний метод. Дослідження впливу 4 2 2 спадковості та середовища Усього 135 52 50 33

ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Заняття 1. Особливості експериментального дослідження в психології. Експерименти, що дублюють реальний світ

1. Аналіз експериментальних досліджень.

2. Особливості протоколу дослідження.

3. Складення експериментального звіту.

Основні поняття: експеримент, метод, наукова проблема, гіпотеза, експериментальний звіт.

Література:

1. Готтсданкер Р. Основы психологического эксперимента.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


– М.: МГУ, 1982.

2. Солсо Р.Л. Экспериментальная психология. – СПб.:

Прайм-ЕВРОЗНАК, 2006. – 480 с.

3. Дружинин В.Н. Экспериментальная психология:

Учебное пособие – М.: ИНФРА-М, 1997. – 256 с.

4. Максименко С.Д., Носенко Е.Л. Експериментальна психологія (дидактичний тезаурус): Навч.посіб. – К.:

МАУП, 2002. – 128с.

5. Никандров В.В. Экспериментальная психология.

Учебное пособие. – СПб.: «Речь», 2003. – 480 с.

Заняття 2. Характеристика етапів експериментального дослідження.

Основи планування експерименту

1. Поняття ідеального експерименту.

2. Узагальнення, репрезентативність, валідність – характеристика понять.

3. Фактори, що погрожують внутрішній валідності.

4. Контроль факторів на прикладах.

5. Проблема ефекту послідовності та її вирішення.

Основні поняття: ідеальний експеримент, валідність, внутрішня валідність, зовнішня валідність, репрезентативність.

Література:

1. Готтсданкер Р. Основы психологического эксперимента.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


– М.: МГУ, 1982.

2. Солсо Р.Л. Экспериментальная психология. – СПб.:

Прайм-ЕВРОЗНАК, 2006. – 480 с.

3. Дружинин В.Н. Экспериментальная психология:

Учебное пособие – М.: ИНФРА-М, 1997. – 256 с.

4. Максименко С.Д., Носенко Е.Л. Експериментальна психологія (дидактичний тезаурус): Навч.посіб. – К.:

МАУП, 2002. – 128с.

5. Никандров В.В. Экспериментальная психология.

Учебное пособие. – СПб.: «Речь», 2003. – 480 с.

Заняття 3. Валідність психологічного експерименту.

Експерименти, що „покращують” реальний світ

1. Аналіз способів покращення реальності на прикладах.

2. Поняття надійності експерименту. Як її підвищити.

3. Проблеми зовнішньої валідності.

Основні поняття: валідність, зовнішня валідність, надійність.

Література:

1. Готтсданкер Р. Основы психологического эксперимента.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


– М.: МГУ, 1982.

2. Солсо Р.Л. Экспериментальная психология. – СПб.:

Прайм-ЕВРОЗНАК, 2006. – 480 с.

3. Дружинин В.Н. Экспериментальная психология:

Учебное пособие – М.: ИНФРА-М, 1997. – 256 с.

4. Максименко С.Д., Носенко Е.Л. Експериментальна психологія (дидактичний тезаурус): Навч.посіб. – К.:

МАУП, 2002. – 128с.

5. Никандров В.В. Экспериментальная психология.

Учебное пособие. – СПб.: «Речь», 2003. – 480 с.

Заняття 4. Проблема вибірки в експериментальному дослідженні

1. Переваги експериментів на представницьких вибірках.

2. Стратегії формування експериментальних груп.

3. Проблеми зовнішньої валідності.

4. Приклади експериментів на представницьких вибірках.

Основні поняття: генеральна сукупність, вибірка, представницька вибірка.

Література:

1. Готтсданкер Р. Основы психологического эксперимента.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


– М.: МГУ, 1982.

2. Солсо Р.Л. Экспериментальная психология. – СПб.:

Прайм-ЕВРОЗНАК, 2006. – 480 с.

3. Дружинин В.Н. Экспериментальная психология:

Учебное пособие – М.: ИНФРА-М, 1997. – 256 с.

4. Максименко С.Д., Носенко Е.Л. Експериментальна психологія (дидактичний тезаурус): Навч.посіб. – К.:

МАУП, 2002. – 128с.

5. Никандров В.В. Экспериментальная психология.

Учебное пособие. – СПб.: «Речь», 2003. – 480 с.

Заняття 5. Зовнішня змінна в експериментальному дослідженні

1. Види зовнішніх змінних.

2. Проблема систематичного змішання.

3. Визначення операційної валідності.

4. Підбір досліджуваних.

Основні поняття: змінна, зовнішня змінна, внутрішня змінна, систематичне змішання, операційна валідність.

Література:

1. Готтсданкер Р. Основы психологического эксперимента.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


– М.: МГУ, 1982.

2. Солсо Р.Л. Экспериментальная психология. – СПб.:

Прайм-ЕВРОЗНАК, 2006. – 480 с.

3. Дружинин В.Н. Экспериментальная психология:

Учебное пособие – М.: ИНФРА-М, 1997. – 256 с.

4. Максименко С.Д., Носенко Е.Л. Експериментальна психологія (дидактичний тезаурус): Навч.посіб. – К.:

МАУП, 2002. – 128с.

5. Никандров В.В. Экспериментальная психология.

Учебное пособие. – СПб.: «Речь», 2003. – 480 с.

Заняття 6. Факторні експериментальні дослідження

1. Поняття факторного експерименту.

2. Факторні плани та схеми.

3. Перевірка комбінованих гіпотез.

4. Класифікація експериментальних схем.

Основні поняття: фактор, факторний експеримент, факторний план, комбінована гіпотеза, експериментальна схема.

Література:

1. Готтсданкер Р. Основы психологического эксперимента.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


– М.: МГУ, 1982.

2. Солсо Р.Л. Экспериментальная психология. – СПб.:

Прайм-ЕВРОЗНАК, 2006. – 480 с.

3. Дружинин В.Н. Экспериментальная психология:

Учебное пособие – М.: ИНФРА-М, 1997. – 256 с.

4. Максименко С.Д., Носенко Е.Л. Експериментальна психологія (дидактичний тезаурус): Навч.посіб. – К.:

МАУП, 2002. – 128с.

5. Никандров В.В. Экспериментальная психология.

Учебное пособие. – СПб.: «Речь», 2003. – 480 с.

Заняття 7. Квазіекспериментальні дослідження.

Багаторівневі експериментальні дослідження

1. Визначення поняття багаторівневого експерименту.

2. Кількісні та якісні незалежні змінні.

3. Види гіпотез.

4. Приклади багаторівневих експериментів.

Основні поняття: квазіексперимент, багаторівневий експеримент, незалежна змінна.

Література:

1. Готтсданкер Р. Основы психологического эксперимента.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


– М.: МГУ, 1982.

2. Солсо Р.Л. Экспериментальная психология. – СПб.:

Прайм-ЕВРОЗНАК, 2006. – 480 с.

3. Дружинин В.Н. Экспериментальная психология:

Учебное пособие – М.: ИНФРА-М, 1997. – 256 с.

4. Максименко С.Д., Носенко Е.Л. Експериментальна психологія (дидактичний тезаурус): Навч.посіб. – К.:

МАУП, 2002. – 128с.

5. Никандров В.В. Экспериментальная психология.

Учебное пособие. – СПб.: «Речь», 2003. – 480 с.

Заняття 8. Елементи теорії психологічного вимірювання

1. Класифікація видів шкал в психологічному дослідженні.

2. Номінативна шкала, порядкова шкала, шкала інтервалів, шкала відношень.

3. Процедура суб’єктивного шкалування.

Основні поняття: шкалування, види шкал, суб’єктивне шкалування.

–  –  –

Заняття 9. Тестування та теорія вимірювання

1. Теорії тестів: класична, стохастична та ін.

2. Характеристики ефективних психологічних тестів.

3. Створення надійних тестів. надійність тестів, дискримінативність та валідність.

4. Стандартизація тестів.

Основні поняття: тест, теорія тесту, надійність тесту, дискримінативність, стандартизація тесту.

–  –  –

Заняття 13. Психомоторні та психофізіологічні методи дослідженняPages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 7 |
Похожие работы:

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ з дисципліни “ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ” (для магістрів) Київ ДП «Видавничий дім «Персонал» Підготовлено старшим викладачем кафедри загальної та практичної психології К. В. Кургановим Затверджено на засіданні кафедри загальної та практичної психології (протокол № 3 від 24.10.08) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом Курганов К. В....»

«Часопис Національного університету Острозька академія. Серія Право. – 2011. – №2(4) УДК 159.955-057.8 : 34.08 М. Б. Цип’ящук викладач кафедри державно-правових дисциплін (Національний університет Острозька академія) ПРОФЕСІЙНЕ МИСЛЕННЯ ЮРИСТІВ: ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ Попри безспірну значимість юридичної професії в житті майже кожної людини досить багато її важливих аспектів, в тому числі і психологічних, лишаються поза увагою дослідників. Так, відомо, що ефективність дій юриста та якісна...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ Методичні Матеріали щодо забезпечення саМостійної роботи студентів з дисципліни “психологія спільної діяльності” (для бакалаврів, спеціалістів) Київ 200 Підготовлено професором кафедри загальної та практичної психології О. О. Суською Затверджено на засіданні кафедри соціальної психології (протокол № 13 від 19.11.07) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом суська о. о. Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ з дисципліни “ПРАКТИКУМ ІЗ ЗАГАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ” (для бакалаврів) Київ ДП «Видавничий дім «Персонал» Підготовлено професором кафедри загальної та практичної психології О. Л. Туриніною Затверджено на засіданні кафедри загальної та практичної психології (протокол № 1 від 19.09.08) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом Туриніна О. Л. Методичні матеріали...»

«Духовність особистості: методологія, теорія і практика 4 (45) 2011 В статье представлен обзор положений психологии детства в работах Василия Зеньковского, касающихся духовно-нравственного воспитания ребенка. Автор характеризует значение опыта выдающегося педагога, богослова и философа в решении проблем формирования нравственных качеств ребенка, религиозного образования в детском возрасте. Ключевые слова: воспитание, духовность, нравственность, ребенок. An overview of the provisions of the...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів здисципліни “психологіяуправління” (длябакалаврів) Київ 200 Підготовлено доцентом кафедри соціальної психології А. М. Грись Затверджено на засіданні кафедри соціальної психології (протокол № 8 від 15.05.07) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом грись а. м. Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни “Психологія...»

«Нетішинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 Практичний психолог Панкіна Катерина Вікторівна Тренінгові заняття для учнів та батьків з профілактики відхилень у поведінці підлітків Нетішин 2009 р. Посібник розрахований для шкільних психологів та соціальних педагогів. Посібник містить розробку занять, які спрямовані на корекцію поведінки підлітків. Рецензент: Кухар Н. Я., методист інформаційнометодичного кабінету з питань психології. Рекомендовано методичною радою міста Нетішина -2Зміст...»

«Психологія особистості. 2013. № 1(4) Кучма В.Р. Синдром дефицита внимания с гиперактивностью у детей: 3. (вопросы эпидемиологии, этиологии, диагностики, лечения, профилактики и прогноза) / В.Р. Кучма, И.П. Брязгунов. – М.: Олег и Павел, 1994. – 98 с.Лютова Е.К. Шпаргалка для родителей / Е.К. Лютова, Г.Б. Монина. – СПб. : 4. Речь, 2007. – 136 с. Обухівська А. Психологу про дітей з особливими потребами у 5. загальноосвітній школі / А. Обухівська, Т. Ілляшенко, Т. Жук. – К. : Редакції загально...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА дисципліни “СудОВА ПСихОЛОГія” (длябакалаврів) Київ 2007 Підготовлено доцентом кафедри медичної психології та психокорекції Л. О. Федосовою Затверджено на засіданні кафедри медичної психології та психокорекції (протокол № 22 від 16.04.07) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом Федосова Л. О. Навчальна програма дисципліни “Судова психологія” (для бакалаврів). — К.: МАУП, 2007. — 24 с. Навчальна...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ з дисципліни “ПСИХОЛОГІЯ МАСОВОЇ ПОВЕДІНКИ” (для спеціалістів) Київ ДП «Видавничий дім «Персонал» Підготовлено завідувачем кафедри соціальної психології та соціальних технологій, професором О. О. Сусською Затверджено на засіданні кафедри соціальної психології та соціальних технологій (протокол № 5 від 18.09.08) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»