WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 3 | 4 ||

«Затверджено Вченою Радою економічного факультету Протокол № 7 від 23 квітня 2010 р. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Теорія та практика менеджменту» для спеціальності ...»

-- [ Страница 5 ] --

12.Эмерсон Г. Двенадцать принципов производительности / Г. Эмерсон М.: Бизнес-информ, 1997. – 198 с.

–  –  –

6. ОРГАНІЗАЦІЯ ПОТОЧНОГО, МОДУЛЬНОГО, ПІДСУМКОВОГО

КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

6.1. Контроль знань студентів денного відділення Об’єктами контролю знань студентів денного відділення є наступні чинники.

• Систематичність та активність роботи на практичних заняттях.

Оцінці підлягають рівень знань продемонстрований у відповідях за основними питаннями теми (1 бал), правильність та активність при виконанні практичних завдань (1 бал).

• Систематичність та активність роботи на лабораторних заняттях.

Оцінці підлягають презентація (3 бали), активність при обговоренні презентацій (2 бали).

• Самостійна робота студента. Написання рефератів, складання кросвордів, огляд нової літератури (5 балів).

• Наукова робота студента. Участь у конференціях, конкурсах, наукових семінарах, круглих столах (5 балів).

• Виконання модульних (контрольних) завдань (сумарно 20 балів).

• Складання іспиту (50 балів).

При виконанні модульних (контрольних) завдань оцінці підлягають теоретичні знання та практичні уміння, яких набули студенти після опанування певного модуля. Модульний контроль проводиться у формі відповіді на тести (4 тести), а також дослідження який вплив має та чи інша теорія управління, на ефективність функціонування організації (на прикладі баз управлінської практики). За правильну відповідь на тестове завдання студент отримує 1,5 бали. За обґрунтовану проекцію теорії управління на практику студент отримує 4 бали.

Написання і перевірка модульних (контрольних) завдань проводиться згідно з розкладом факультету. У разі невиконання певних елементів поточного контролю з об’єктивних причин, студенти мають право скласти їх до останнього практичного заняття. Час та порядок складання визначає викладач.

Виконання всіх завдань поточного контролю оцінюється від 0 до 50 балів.

Підсумковий контроль (іспит) оцінюється від 0 до 50 балів та проводиться у формі відповіді на теоретичні та практичне питання, сформованих за варіантами затверджених кафедрою.

Критерії оцінювання:

• кожне теоретичне питання (вірна та повна відповідь – 17 балів, неточна відповідь – 11 балів, неточна та неповна відповідь – 5 балів; невірна відповідь – 0 балів);

• практичне питання (розгорнута та обґрунтована відповідь – 16 балів, невірна відповідь – 0 балів).

–  –  –

6.2. Контроль знань студентів заочного відділення Об’єктами контролю знань студентів заочного відділення є наступні чинники.

• Систематичність та активність роботи на лекціях, практичних та лабораторних заняттях. Оцінці підлягають рівень знань продемонстрований у відповідях за основними питаннями теми, правильність та активність при виконанні практичних завдань; регулярне відвідування занять.

• Складання заліку.

Заліковий контроль проводиться у формі відповіді на теоретичні питання (2 питання), а також розглядання конкретної практичної проблеми, характерної для організації в якій працює студент або в якій він проходив практику.

Для оцінки рівня відповідей студентів на завдання білету використовуються такі критерії:

оцінка «відмінно» ставиться за глибоке засвоєння програмного матеріалу, застосування для відповіді не тільки рекомендованої, а й додаткової літератури та творчого підходу; чітке володіння понятійним апаратом, методами та методиками ефективного управління, вміння використовувати їх для виконання конкретних практичних завдань, розв’язання ситуацій.

оцінка «добре» ставиться за повне засвоєння програмного матеріалу та наявне вміння орієнтуватися в ньому, усвідомлене застосування знань для розв’язання практичних задач. Практичні завдання виконуються в цілому правильно з використанням типового алгоритму, але при їх виконанні студент припускається окремих помилок;

оцінка «задовільно» ставиться за недостатнє вміння застосовувати теоретичні знання для розв’язання практичних задач. Оцінка «задовільно»

ставиться за умови, якщо завдання в основному виконане та мету завдання досягнуто, а студент при відповіді продемонстрував розуміння основних положень матеріалу навчальної дисципліни;

оцінка «незадовільно» (3 бали) ставиться студенту за не опанування значної частини програмного матеріалу, який не може виконати практичні завдання, стикається зі значними труднощами у ході аналiзу управлінських явищ та процесів.

Заліковий (змістовний) контроль проводиться згідно з розкладом Донецького національного університету.

–  –  –

2. Який тип управління передбачає нав’язування людині визначеної стратегії поведінки шляхом передачі йому засад, із яких він міг би логічно вивести своє, але вже визначене іншою стороною рішення.

а) когнітивне управління;

б) рефлексивне управління;

в) управління за цілями.

3. Який з наведених принципів відноситься до принципів, які сформулював А. Файоль?

1.Завдання – накази.

2.Роль індивідуальних здібностей.

3.Вимірювання праці.

4.Корпоративний дух.

–  –  –

1. Яке правило проведення організаційних змін передбачає, що нові методи роботи слід вводити швидко, чергуючи періоди інтенсивного впровадження із періодами стабільної роботи за новими методами:

а) правило «щасливої сімки»;

б) правило «підйому по сходах»;

в) правило «зворотних зв’язків»;

г) правило «повторення».

2. Аттракція – це:

а) передача інформації від однієї особи іншій для досягнення поставленої мети;

б) правила поведінки для особи, що говорить;

в) співробітництво між адміністрацією та робітниками щодо практичного впровадження наукових методів організації праці;

г) зміна негативного відношення до себе на позитивне.

–  –  –

1. Управління як самостійна галузь наукового знання: її задачі, предмет, методи.

2. Сутність та зміст менеджменту: суб’єкт, об’єкт управління та схема їх взаємодії.

3. Основні управлінські революції: релігійно-комерційна, світськоадміністративна, виробничо-будівнича, велика індустріальна та менеджерська.

4. Система наук про менеджмент.

5. Передумови становлення школи наукового управління: розподіл праці А. Сміта та дослідження Р. Оуена.

6. Основні постулати наукового менеджменту Ф. Тейлора.

7. Вивчення трудових рухів Ф. Гилбрета.

8. Людяний науковий менеджмент Г. Гантта.

9. Основний внесок та недоліки досліджень школи наукового управління.

10.Теорія адміністрування А. Файоля.

11.Концепція бюрократії М. Вебера.

12.Основний внесок та недоліки досліджень адміністративної школи.

13.Теорія динамічного менеджменту М. Фоллет.

14.Хоторнські дослідження Е. Мейо.

15.Соціально-трудова концепція управління М.А. Вітке.

16.Основний внесок та недоліки досліджень школи людських відносин.

17.Змістовна теорія мотивації А. Маслоу.

18.Змістовна теорія мотивації К. Альдерфера.

19.Змістовна теорія мотивації Д. Мак-Клелланда.

20.Змістовна теорія мотивації Ф. Герцберга.

21.Процесуальна теорія мотивації В. Врума.

22.Процесуальна теорія мотивації С. Адамса.

23.Процесуальна теорія мотивації Е. Лоулера - Л. Портера.

24.Теорія стилів керівництва Д. Мак-Грегора.

25.Теорія стилів керівництва Р. Лайкерта.

26.Теорія когнітивного управління.

27.Теорія рефлексивного управління.

28.Особистість та управління, теорія „Я-станів” Е. Берна.

29.Теорія циклу P-D-C-A (Plan-Do-Check-Act).

30.Теорія BSC (Balance ScoreCard) Д. Нортона і Р. Каплана.

31.Загальна теорія систем Л. Берталанфі та М. Месаровича.

32.Методологія інтерактивного планування Р. Акоффа.

33.Синергетика Г. Хакєна: синергетична теорія менеджменту.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


34.Концепція стратегічного управління И. Ансоффа.

35.Управління за цілями П. Друкера.

36.Переваги та недоліки ріактивних організацій.

37.Переваги та недоліки інактивних організацій.

38.Переваги та недоліки преактивних організацій.

39.Переваги та недоліки інтерактивних організацій.

40.Психологічні основи поведінки менеджера в конфліктних ситуаціях.

41.Стратегії поведінки менеджера, методи та прийоми щодо передбачення, запобігання та розв’язання конфліктів.

42.Напрямки змін.

43.Модель змін.

44.Ментальні етапи змін.

45.Протистояння змінам.

46.Правила проведення ефективних змін в організації.

47.Основні комунікаційні позиції.

48.Правила ефективного слухання.

49.Правила для оратора.

50.Методи досягнення атракції з боку підлеглих.

51.Психологічні вимоги до застосування засобів різних видів при здійсненні ділового спілкування.

52.Поняття і характеристика психологічного сервісу спілкування.

53.Професійно-важливі якості менеджера.

54.Стилі управління.

55.Авторитет менеджера: його види та характеристики.

56.Психологічна влада менеджера його вплив.

57.Соціальний статус менеджера.

58.Формування іміджу менеджера.

59.Види та класифікація груп.

60.Психологія управління малими групами.

61.Методи і прийоми взаємодії менеджера з неформальними малими групами.

62.Розвиток і динаміка групи.

63.Групова сумісність та її види.

64.Лідерство в групах.

–  –  –

Донецький національний університет Кафедра менеджменту Спеціальність 0200, всіх форм навчання Дисципліна “Теорія та практика менеджменту” Білет № 29 Теоретичні питання Теорія стилів керівництва Д. Мак-Грегора.

Методи і прийоми взаємодії менеджера з неформальними малими групами.

Практичне питання:

Як Ви бачите практичне застосування теорії в діяльності організацій на сучасному етапі?

Затверджені на засіданні кафедри менеджменту, протокол № _______ від “_____” ________ 20____ р.

–  –  –

Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Теорія та практика менеджменту» для спеціальності 6050200 « Менеджмент організацій» (всіх форм навчання)

–  –  –Pages:     | 1 |   ...   | 3 | 4 ||
Похожие работы:

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ з дисципліни “УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТАМИ” (для бакалаврів) Київ ДП «Видавничий дім «Персонал» Підготовлено кандидатом політичних наук, професором кафедри соціальної психології та педагогіки О. В. Рублюк Затверджено на засіданні кафедри соціальної психології та педагогіки (протокол № 6 від 21.03.08) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом О. В. Рублюк....»

«Психологія особистості. 2013. № 1(4) 15. ГудУ. Дезорганизация семи / У.Гуд // Семья как объект философского и социологического исследования. – М. 1972. – С.63.16. Гаврилова Н.В. Нарушение функций семьи как объект социологического исследования / Н.В. Гаврилова // Семья как объект философского и социологического исследования. – М., 1977. – С.34.17. Антонов А.И. Семья и время / А.И. Антонов // Вестник Московского гос. унта. Сер. 18. – 1997. – № 2. – С. 3-4. 18. Архангельский В.Н. К вопросу о...»

«Алещенко В.І., к.в.н, Сафін О.Д., д.психол.н., професор, Потапчук Є.М., д.психол.н., професор, ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ Київ ББК 68,9 У навчальному посібнику розглянуто проблему збереження психічного здоров’я військовослужбовців. Першочергова увага приділяється аналізу сутності та змісту психічного здоров’я військовослужбовців, уточненню його показників, а також розгляду психологічних аспектів діяльності військового керівника щодо збереження...»

«УДК 378.12 – 057.87: 174.8 ПРОБЛЕМА ВЗАЄМОВІДНОСИН МІЖ СТУДЕНТОМ ТА НАУКОВИМ КЕРІВНИКОМ Пащенко С.Ю., к.пед.н., доцент, Дорошенко Т.Г., магістр, Заноздра О.І., магістр Запорізький національний університет Актуальність матеріалу, викладеного в статті, обумовлена нагальними потребами молоді, яка навчається у ВНЗ. Мета статті – комплексне дослідження психологічних особливостей взаємин між науковим керівником і студентом та розробка рекомендацій щодо успішної роботи над проектом. За допомогою...»

«МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ В. І. АЛЕЩЕНКО ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МИРОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ МОНОГРАФІЯ Харків ББК 68.4 (4 Укр) 3 УДК 159.923.33:355.48 “XX” 0.3 А 49 Алещенко В.І. Психологічне забезпечення миротворчої діяльності військовослужбовців Збройних Сил України. Монографія. – Харків, ХУПС. – 2008. – 238 с. В монографії розкриваються основні етапи становлення теорії і практики психологічного забезпечення, показано його роль та місце в ході...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ щОДО зАбЕзпЕЧЕННя сАМОсТІйНОї РОбОТИ сТуДЕНТІв з дисципліни “ТЕОРІя ТА ОРГАНІзАЦІя ДЕРЖАвНОї сЛуЖбИ зАйНяТОсТІ” (для спеціалістів) Київ ДП «Видавничий дім «Персонал» Підготовлено доцентом кафедри соціальної психології та соціальних технологій Л. А. Овсянкіною Затверджено на засіданні кафедри соціальної психології та соціальних технологій (протокол № 5 від 18.09.08) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА дисципліни “СудОВА ПСихОЛОГія” (длябакалаврів) Київ 2007 Підготовлено доцентом кафедри медичної психології та психокорекції Л. О. Федосовою Затверджено на засіданні кафедри медичної психології та психокорекції (протокол № 22 від 16.04.07) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом Федосова Л. О. Навчальна програма дисципліни “Судова психологія” (для бакалаврів). — К.: МАУП, 2007. — 24 с. Навчальна...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ студентів спеціальності “ПсИхОЛОГія” спеціалізації “МЕДИЧНА ПсИхОЛОГія” (освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр) Київ 200 Підготовлено старшим викладачем кафедри медичної психології та психокорекції С. О. Лобановим і старшим викладачем кафедри медичної психології та психокорекції І. В. Кузнєцовим Затверджено на засіданні кафедри кафедри медичної психології та психокорекції (протокол № 7 від 15.03.06) Схвалено Вченою...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ з дисципліни “ПРАКТИКУМ ІЗ ЗАГАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ” (для бакалаврів) Київ ДП «Видавничий дім «Персонал» Підготовлено професором кафедри загальної та практичної психології О. Л. Туриніною Затверджено на засіданні кафедри загальної та практичної психології (протокол № 1 від 19.09.08) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом Туриніна О. Л. Методичні матеріали...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ з дисципліни “ДИФЕРЕНЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ” (для бакалаврів) Київ ДП «Видавничий дім «Персонал» Підготовлено професором кафедри соціальної психології та соціальних технологій О. О. Сусською Затверджено на засіданні кафедри загальної та практичної психології (протокол № 2 від 24.10.08) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом Сусська О. О. Методичні матеріали...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»