WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 || 3 | 4 |   ...   | 5 |

«Затверджено Вченою Радою економічного факультету Протокол № 7 від 23 квітня 2010 р. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Теорія та практика менеджменту» для спеціальності ...»

-- [ Страница 2 ] --

Журнал «Контроллинг», 1991. – 104 с. (Классики менеджмента: Вып.

1.)

16.Файоль А. Управление – это наука и искусство / А. Файоль, Г. Эмерсон, Ф. Тейлор, Г. Форд - М.: [б. и.], 1992. – 346 с.

17.Форд Г. Моя жизнь, мои достижения / Г. Форд - М.: Финансы и статистика, 1989. – 206 с.

18.Хакен Г. Синергетика / Г. Хакен - М.: Прогресс, 1980. – 310 с.

19.Ховард К., Принципы менеджмента: управление в системе цивилизованного предпринимательства: учебное пособие / К. Ховард, Э. Коротков М.: Инфра-М, 1996. – 224 с.

20.Эмерсон Г. Двенадцать принципов производительности / Г. Эмерсон М.: Бизнес-информ, 1997. – 198 с.

21.Эффективное управление фирмой: современная теория и практика /

Н.П. Бондарь, О.В. Васюхин, А.А. Голубев, В.И. Подлесных – СПб.:

Изд. Дом «Бизнес-пресса», 1999. – 416 с.

–  –  –

систем Л. Берталанфі та М. Месаровича. Методологія інтерактивного планування Р. Акоффа. Синергетика Г. Хакєна.

Тема 7. Ситуаційний підхід до управління.

Сутність ситуаційного підходу до управління. Концепція стратегічного управління

–  –  –

Тема 1. Основи теорії управління.

1. Управління як самостійна галузь наукового знання.

2. Сутність та зміст менеджменту.

3. Суб’єкт, об’єкт менеджменту та схема їх взаємодії.

4. Система наук про менеджмент.

5. Зміст релігійно-комерційної управлінської революції.

6. Зміст світсько-адміністративної управлінської революції.

7. Зміст виробничо-будівельної управлінської революції.

8. Зміст індустріальної управлінської революції.

9. Зміст менеджерської революції.

Рекомендована література:

1. Веснин В.Р. Менеджмент / В.Р. Веснин – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. – 504 с.

2. Всеобщая история менеджмента: учебное пособие / [И.И. Мазур, А.Г. Поршнев и др.]; под ред.. И.И. Мазура. – М.: Издательский центр «ЕЛИМА», - 2008. - 784 с. : илл.

3. Кравченко А.И. История менеджмента: учебное пособие для вузов / А.И. Кравченко – М.: Академический проект: Трикста, 2005. – 560 с.

Тема 2. Школа наукового управління.

1. Передумови становлення школи наукового управління.

2. Ф.У. Тейлор і його науковий менеджмент. Тейлоризм.

3. Вивчення трудових рухів супругів Гилбретів.

4. Г. Гантт і олюднений науковий менеджмент.

5. Г. Форд та фордизм.

6. Г. Эмерсон і його принципи продуктивності.

Рекомендована література:

Кравченко А.И. История менеджмента: учебное пособие для вузов / 1.

А.И. Кравченко – М.: Академический проект: Трикста, 2005. – 560 с.

Тейлор Ф.У. Принципы научного менеджмента / Ф.У. Тейлор– М. Журнал 2.

«Контроллинг», 1991. – 104 с. (Классики менеджмента: Вып. 1.) Форд Г. Моя жизнь, мои достижения / Г. Форд - М.: Финансы и 3.

статистика, 1989. – 206 с.

Эмерсон Г. Двенадцать принципов производительности / Г. Эмерсон М.:

4.

Бизнес-информ, 1997. – 198 с.

Тема 3. Адміністративна школа управління та процесний підхід до управління.

Передумови становлення адміністративної школи.

1.

Теорія адміністрування А. Файоля.

2.

Концепція бюрократії М. Вебера.

3.

Формальна логіка Д. Муні і А. Рейлі.

4.

Синтетична концепція управління Л. Г’юліка і Л. Урвіка.

5.

Процесна теорія та практика менеджменту.

6.

Тектологія А.А. Богданова.

7.

Теорія статистичного контролю процесу Е. Демінга та Д. Джурана.

8.

Теорія циклу P-D-C-A (Plan-Do-Check-Act).

9.

10. Теорія BSC (Balance ScoreCard) Д. Нортона і Р. Каплана.

11. Менеджмент процесів Й. Беккера.

Рекомендована література:

1. Вебер М. Избранные произведения / М. Вебер - М.: Прогресс, 1990. – 210 с.

2. Менеджмент процессов / [Л. Вилков и др.]; под ред. Й. Беккера. – М.:

Эксмо, 2007. – 384 с.

3. Файоль А. Загальний і промисловий менеджмент / А. Файоль – М.:

Финансы и статистика, 2003. – 228 с.

4. Файоль А. Управление – это наука и искусство / А. Файоль, Г. Эмерсон, Ф. Тейлор, Г. Форд - М.: [б. и.], 1992. – 346 с.

5. Форд Г. Моя жизнь, мои достижения / Г. Форд - М.: Финансы и статистика, 1989. – 206 с.

6. Деминг Э. Новая экономика / Э. Деминг - М.: Эксмо, 2006. – 208 с.

7. Шелдрейк Д. Теория менеджмента: от тейлоризма до японизации / Д. Шелдрейк – СПб: Питер, 2001. – 352 с.

Тема 4. Школа людських відносин.

1. Сутність психології управління.

2. Етапи становлення психології управління.

2. Теорія динамічного менеджменту М.П. Фоллет.

3. Е. Мейо. Хоторнські дослідження.

4. Школа людських відносин в СРСР.

5. Основний внесок і недоліки школи.

Рекомендована література:

1. Всеобщая история менеджмента: учебное пособие / [И.И. Мазур, А.Г. Поршнев и др.]; под ред.. И.И. Мазура. – М.: Издательский центр «ЕЛИМА», - 2008. - 784 с. : илл.

2. Дафт Р. Менеджмент / Р. Дафт [6-е изд.] – Спб.: Питер, 2008. – 864 с.

3. Кравченко А.И. История менеджмента: учебное пособие для вузов / А.И. Кравченко – М.: Академический проект: Трикста, 2005. – 560 с.

4. Мескон М. Основы менеджмента / М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури – М.: Издательство «Дело», 1997. – 440 с.

Тема 5. Школа наук про поведінку.

1. Теорія ієрархії потреб А. Маслоу.

2. Змістовна теорія мотивації К. Альдерфера.

3. Змістовна теорія мотивації Д. МакКлелланда.

4. Теорія «мотиваційної гігієни» Ф. Герцберга.

5. Теорія очікування В. Врума.

6. Теорія справедливості С. Адамса.

7. Модель Л. Портера – Е. Лоулера.

8. Теорія стилів керівництва Д. Мак-Грегора.

9. Теорія стилів керівництва Р. Лайкерта.

4. Теорія організаційної раціональності Г. Саймона.

5. Теорія постановки цілей Е. Локка.

Рекомендована література:

1. Всеобщая история менеджмента: учебное пособие / [И.И. Мазур, А.Г. Поршнев и др.]; под ред.. И.И. Мазура. – М.: Издательский центр «ЕЛИМА», - 2008. - 784 с. : илл.

2. Дафт Р. Менеджмент / Р. Дафт [6-е изд.] – Спб.: Питер, 2008. – 864 с.

3. Мескон М. Основы менеджмента / М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури – М.: Издательство «Дело», 1997. – 440 с.

4. Шелдрейк Д. Теория менеджмента: от тейлоризма до японизации / Д. Шелдрейк – СПб: Питер, 2001. – 352 с.

Тема 6. Школа науки управління та системний підхід.

1. Кібернетична теорія У.Р. Ешбі.

2. Кібернетична система Н. Вінера.

3. Теорія С. Біра.

4. Теорія ігор.

5. Теорія раціональних рішень.

6. Теорія зв’язку К. Шеннона.

7. Загальна теорія систем Л. Берталанфі та М. Месаровича.

8. Методологія «м’яких» систем П. Чекленда.

9. Методологія критичних систем В. Ульриха.

10.Теорія соціально-економічних систем Ч. Бернарда.

11.Синергетика Г. Хакєна: синергетична теорія та практика менеджменту.

Рекомендована література:

1. Бир С. Мозг фирмы / С. Бир – М.: Эдиториал УРСС, 2005. – 416 с.

2. Всеобщая история менеджмента: учебное пособие / [И.И. Мазур, А.Г. Поршнев и др.]; под ред.. И.И. Мазура. – М.: Издательский центр «ЕЛИМА», - 2008. - 784 с. : илл.

3. Добронравова И.С. Синергетика: становление нелинейного мышления И.С. Добронравова – К.: Либідь, 1990. – 152 с.

4. Крейсберг М.М. США: системный подход в управлении. Практика промышленных корпораций / М.М. Крейсберг – М.: Наука, 1974. с.

5. Нейман Дж. Теория игр и экономическое поведение / Дж. Нейман, О. Моргенштерн - М.: Прогресс, 1970. – 480 с.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


6. Хакен Г. Синергетика / Г. Хакен - М.: Прогресс, 1980. – 310 с.

7. Шелдрейк Д. Теория менеджмента: от тейлоризма до японизации / Д. Шелдрейк – СПб: Питер, 2001. – 352 с.

Тема 7. Ситуативний підхід до управління.

1. Сутність ситуаційного підходу до управління.

2. Теорія ситуацій Г. Деннісона.

3. Концепція стратегічного управління І. Ансоффа.

4. Теорія ситуаційної ефективності Ф. Фідлера.

Рекомендована література:

1. Ансофф И. Стратегическое управление / И. Ансофф - М.: Прогресс, 1989. – 412 с.

2. Всеобщая история менеджмента: учебное пособие / [И.И. Мазур, А.Г. Поршнев и др.]; под ред.. И.И. Мазура. – М.: Издательский центр «ЕЛИМА», - 2008. - 784 с. : илл.

3. Дункан Д.У. Основополагающие идеи в менеджменте. Уроки основоположников менеджмента и управленческой практики / Д.У. Дункан - М.: Дело, 1996. – 272 с.

4. Кунц Г. Управление: системный и ситуационный анализ управленческих функций / Г. Кунц, С. О'Донелл - М.: [б. и.], 1981. – 432 с.

Тема 8. Еволюція уявлень про характер взаємодії організацій з оточенням.

1. Характеристика реактивних організацій.

2. Характеристика інактивних організацій.

3. Характеристика преактивних організацій.

4. Характеристика інтерактивних організацій.

Рекомендована література:

1. Всеобщая история менеджмента: учебное пособие / [И.И. Мазур, А.Г. Поршнев и др.]; под ред.. И.И. Мазура. – М.: Издательский центр «ЕЛИМА», - 2008. - 784 с. : илл.

2. Глухов В.В. Менеджмент: учебник / В.В. Глухов – С.-Пт.: Спец.

литература, 1999. – 700 с.

3. Эффективное управление фирмой: современная теория и практика /

Н.П. Бондарь, О.В. Васюхин, А.А. Голубев, В.И. Подлесных – СПб.:

Изд. Дом «Бизнес-пресса», 1999. – 416 с.

Тема 9. Сучасний психологічний підхід до управління.

1. Сутність когнітивного управління.

2. Основні напрямки використання когнітивного підходу.

3. Методика когнітивного аналізу.

4. Когнітивні теорії особистості.

5. Сутність нейролінгвістичного програмування.

6. Сутність рефлексивного управління.

7. Концепція «Я-станів» Е. Берна.

8. Рефлексивне управління як метод соціального контролю.

Рекомендована література:

1. Бурганова Л.А. Теория управления / Л.А. Бурганова – М.: Инфра-М, 2005. – 139 с.

2. Васильев Ю.В. Теория управления / Ю.В. Васильев, В.Н. Парахина, Л.И. Ушвицкий - М.: Финансы и статистика, - 2005. – 607 с.

3. Геберт Д. Организационная психология. Человек и организация / Д. Геберт, Л. Розенштиль – Х.: Изд-во Гуманитарный Центр, 2006. с.

4. Граждан В.Д. Теория управления: учебное пособие / В.Д. Граждан – М.: ГАРДАРИКИ, 2005. – 416 с.

5. Козелецкий Ю. Психологическая теория решений / Ю. Козелецкий М.: Прогресс, 1979. – 144 с.

6. Лебедев В.И. Психология и управление / В.И. Лебедев – М.:

Агропромиздат, 1990. – 176 с.

Тема 10. Управління конфліктами.

1. Сутність управління конфліктами.

2. Психологічні основи поведінки менеджера в конфліктних ситуаціях.

3. Стратегії поведінки менеджера в конфліктній ситуації.

4. Методи та прийоми щодо передбачення, запобігання та розв’язання конфліктів.

Рекомендована література:

1. Акофф Р. Искусство решения проблем / Р. Акофф – М.: Мир, 1982. – 220 с.

2. Геберт Д. Организационная психология. Человек и организация / Д. Геберт, Л. Розенштиль – Х.: Изд-во Гуманитарный Центр, 2006. с.

3. Дункан Д.У. Основополагающие идеи в менеджменте. Уроки основоположников менеджмента и управленческой практики / Д.У. Дункан - М.: Дело, 1996. – 272 с.

4. Кнорринг В.И. Теория, практика и искусство управления / В.И. Кнорринг – М.: НОРМА-ИНФРА-М, 1999. – 511 с.

5. Крейнер С. Библиотека избранных трудов о бизнесе: книги, сотворившие менеджмент / С. Крейнер – М.: ЗАО Олимп-Бизнес, 2005.

– 355 с.

Тема 11. Управління змінами.

1.Сутність управління змінами.

2.Напрямки змін.

3.Модель змін.

4.Ментальні етапи змін.

5.Протистояння змінам.

6.Правила проведення ефективних змін в організації.

Рекомендована література:

1. Кунц Г. Управление: системный и ситуационный анализ управленческих функций / Г. Кунц, С. О'Донелл - М.: [б. и.], 1981. – 432 с.

2. Колпаков В.М. Теория и практика принятия управленческих решений: учебное пособие / В.М. Колпаков – К.: МАУП, 2000. – 256 с.

3. Лебедев В.И. Психология и управление / В.И. Лебедев – М.:

Агропромиздат, 1990. – 176 с.

Тема 12. Психологія управлінського спілкування.

1.Зміст комунікаційного процесу.

2.Основні комунікаційні позиції.

3.Правила ефективного слухання.

4.Правила для оратора.

5.Методи досягнення атракції з боку підлеглих.

6.Психологічні вимоги до застосування засобів різних видів при здійсненні ділового спілкування.

7.Поняття і характеристика психологічного сервісу спілкування.

8. «Мова тіла».

Рекомендована література:

1. Андрушків Б.М. Основи менеджменту / Б.М. Андрушків, О.Е. Кузьмин - Львів: «Світ», 2005. – 296 с.

2. Бреддик У. Менеджмент в организации: учебное пособие / У. Бреддик - М.: «Инфра-М», 2004. – 344 с.

3. Геберт Д. Организационная психология. Человек и организация / Д. Геберт, Л. Розенштиль – Х.: Изд-во Гуманитарный Центр, 2006. с.

4. Глухов В.В. Менеджмент: учебник / В.В. Глухов – С.-Пт.: Спец.

литература, 1999. – 700 с.

5. Дафт Р. Менеджмент / Р. Дафт [6-е изд.] – Спб.: Питер, 2008. – 864 с.Pages:     | 1 || 3 | 4 |   ...   | 5 |
Похожие работы:

«Алещенко В.І., к.в.н, Сафін О.Д., д.психол.н., професор, Потапчук Є.М., д.психол.н., професор, ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ Київ ББК 68,9 У навчальному посібнику розглянуто проблему збереження психічного здоров’я військовослужбовців. Першочергова увага приділяється аналізу сутності та змісту психічного здоров’я військовослужбовців, уточненню його показників, а також розгляду психологічних аспектів діяльності військового керівника щодо збереження...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ щОДО зАбЕзпЕЧЕННя сАМОсТІйНОї РОбОТИ сТуДЕНТІв з дисципліни “ТЕОРІя ТА ОРГАНІзАЦІя ДЕРЖАвНОї сЛуЖбИ зАйНяТОсТІ” (для спеціалістів) Київ ДП «Видавничий дім «Персонал» Підготовлено доцентом кафедри соціальної психології та соціальних технологій Л. А. Овсянкіною Затверджено на засіданні кафедри соціальної психології та соціальних технологій (протокол № 5 від 18.09.08) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління...»

«Полтавська обласна державна адміністрація Головне управління освіти і науки Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського Майорщинська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат Підготовка вихованців школи-інтернату до самостійного життя Просвітницька програма Майорщина-2011 Схвалено рішенням експертної комісії при центрі практичної психології і соціальної роботи Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені М. В....»

«Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» Комітет Верховної Ради України у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів Міністерство освіти і науки України Міністерство праці та соціальної політики України Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту Інститут спеціальної педагогіки АПН України Фонд соціального захисту інвалідів Всеукраїнське громадське соціально політичне об’єднання «Національна Асамблея інвалідів України» Всеукраїнська громадська організація...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів здисципліни “психологіяуправління” (длябакалаврів) Київ 200 Підготовлено доцентом кафедри соціальної психології А. М. Грись Затверджено на засіданні кафедри соціальної психології (протокол № 8 від 15.05.07) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом грись а. м. Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни “Психологія...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ КАФЕДРА ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН Р.О. Стефанчук, О.В. Головкін, О.В. Кобець, А.А. Матвієць, Я.О. Леляк ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЧНОГО, ЗЕМЕЛЬНОГО ТА ПРИРОДНОРЕСУРСОВОГО ПРАВА Навчально-методичний комплекс для магістрантів денної форми навчання КИЇВ УДК 349.4+349.6 Рекомендовано до друку навчально-методичною радою Національної академії прокуратури України (протокол № 60 від 6 лютого 2014 року). Проблеми екологічного, земельного та природноресурсового права:...»

«МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ Кафедра юридичної психології ЮРИДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ ПРОГРАМА нормативної навчальної дисципліни для підготовки до вступного іспиту зі спеціальності 19.00.06 – Юридична психологія Київ – 2014 Програма зі спеціальності 19.00.06 – юридична психологія Укладач: кандидат психологічних наук, професор Казміренко Л.І. Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри юридичної психології, протокол № _ від _ _ 2014 р. ЗМІСТ 1. Загальні...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА дисципліни “СудОВА ПСихОЛОГія” (длябакалаврів) Київ 2007 Підготовлено доцентом кафедри медичної психології та психокорекції Л. О. Федосовою Затверджено на засіданні кафедри медичної психології та психокорекції (протокол № 22 від 16.04.07) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом Федосова Л. О. Навчальна програма дисципліни “Судова психологія” (для бакалаврів). — К.: МАУП, 2007. — 24 с. Навчальна...»

«Нетішинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 Практичний психолог Панкіна Катерина Вікторівна Тренінгові заняття для учнів та батьків з профілактики відхилень у поведінці підлітків Нетішин 2009 р. Посібник розрахований для шкільних психологів та соціальних педагогів. Посібник містить розробку занять, які спрямовані на корекцію поведінки підлітків. Рецензент: Кухар Н. Я., методист інформаційнометодичного кабінету з питань психології. Рекомендовано методичною радою міста Нетішина -2Зміст...»

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міжнародний жіночий правозахисний центр «Ла Страда-Україна» СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ ПРОТИДІЇ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ДІТЕЙ навчально-методичний посібник За загальною редакцією К.Б. Левченко, Л.Г. Ковальчук, О.А. Удалової Київ 2011 ББК 74.6я7 С69 Авторський колектив: Н.П. Бочкор, М.В. Євсюкова, Л.Г. Ковальчук, канд. пед. наук, К.Б. Левченко, д-р юрид. наук, Т.В. Татуревич, О.А....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»