WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |

«Затверджено Вченою Радою економічного факультету Протокол № 7 від 23 квітня 2010 р. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Теорія та практика менеджменту» для спеціальності ...»

-- [ Страница 1 ] --

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ

Затверджено

Вченою Радою економічного факультету

Протокол № 7 від 23 квітня 2010 р.

Методичні рекомендації до вивчення дисципліни

«Теорія та практика менеджменту»

для спеціальності 6050200 « Менеджмент організацій»

(всіх форм навчання) Донецьк 2010 Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Теорія та практика менеджменту» для спеціальності 6050200 « Менеджмент організацій» (всіх форм навчання) / І.В. Гришина – Донецьк: ДонНУ, 2010. – 46 с.

Укладач: Гришина І.В., к.е.н., доцент кафедри менеджменту Рецензенти: Казакова О.К., к.е.н, доцент кафедри менеджменту Безгін К.С., к.е.н, доцент кафедри менеджменту Друкується за рішенням Вченої Ради економічного факультету ДонНУ, протокол № 7 від 23 квітня 2010 р.

ЗМІСТ стор.

1. ВСТУП…………………………………………………………………….. 4

1.1. Опис………………………………………………………………… 4

1.2. Рівень……………………………………………………….............. 4

1.3. Методика викладання, форми й методи навчання……………….

2. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСУ. ЛІТЕРАТУРА…………………... 6

2.1.Заліковий (змістовний) модуль 1. Еволюція управлінської думки…………………………………………………………………………. 6

2.2. Заліковий (змістовний) модуль 2. Практична психологія менеджменту………...…………………………………….…………………. 7

2.3. Рекомендована література………………………………………… 9

3. МОДУЛЬНЕ ПЛАНУВАННЯ………………………………….……….. 12

4. ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ, ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ……………….. 14

4.1. Орієнтовний перелік питань до практичних занять…………….. 14

4.2. Типові завдання для рішення на практичних заняттях……......... 21

4.3. Завдання для лабораторних занять

5. ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ……………………………... 36

5.1. Типові завдання для самостійної роботи.......…………………… 36

5.2. Література для самостійної роботи………………………………. 36

5.3. Карта самостійної роботи студента…………

6. ОРГАНІЗАЦІЯ ПОТОЧНОГО, МОДУЛЬНОГО, ПІ

–  –  –

1. ВСТУП Менеджмент – це перш за все філософія та культура управління. Це наука та мистецтво. Тому досягти успіху у цьому напрямку можна, якщо підходити до нього, з одного боку, як до техніки управління, а, з іншого, – як до філософії управління. При цьому освоєння методичних прийомів повинно супроводжуватися дослідженням фундаментальних шляхів, на яких ці прийоми створювалися.

–  –  –

На вивчення модуля відведено 234 години – 6 кредити у 7 семестрі.

Курс складається з 2-х модулів. На 2 тижні: 6 годин лекцій, 4 години практичних занять та 2 години лабораторних занять. Кількість тижнів: 16.

Лекція в залежності від теми передбачає традиційну форму (монолог), а також інтерактивну форму (бліц-опитування, модерація, проблемна лекція).

Практичне: опитування, тестування, доповіді, розгляд ситуацій, рольові ігри.

Лабораторні: розробка комплексної презентації.

Самостійна робота студентів (СРС) передбачає підготовку рефератів, окремих питань лекцій, здійснення літературних оглядів, складання кросвордів та ін.

Мета і завдання СРС: поглиблення та систематизація знань студентів про розвиток теорії та практики менеджменту.

1.2. Рівень

Курс «Теорія та практика менеджменту» є професійно орієнтованим.

Базовими курсами для його вивчення є «Філософія», «Основи менеджменту», «Теорія організацій» та інші.

Основною метою курсу є формування у студентів системного оволодіння теоретичними та практичними здобутками, що обумовлює опанування системи виявлення та розв’язання проблемних напрямків управління у сучасних умовах розвитку економіки України.

Завдання курсу:

ознайомлення студентів з фундаментальними основами управління;

дослідження історичного вітчизняного та закордонного досвіду організації систем управління;

розвиток у студентів самостійного логічного мислення про сутність та зміст процесу управління в організаціях;

розвиток навичок щодо використання отриманих знань в професійній діяльності на основі рольових ігор та тренінгів.

1.3. Методика викладання, форми й методи навчання

За дисципліною «Теорія та практика менеджменту» залежно від теми припускається на лекції традиційна форма (монолог), а також інтерактивна форма (бліц-опитування, модерація, проблемна лекція). В межах практичних та лабораторних занять передбачено: опитування, тестування, доповіді, розгляд ситуацій, підготовка презентацій.

2. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСУ. ЛІТЕРАТУРА

–  –  –

Стислий зміст теми 1. Основи теорії управління.

У темі розглянуті поняття управління як самостійної галузі наукового знання: її задачі, предмет, методи. Досліджено сутність та зміст менеджменту: суб’єкт, об’єкт управління та схема їх взаємодії. Розглянуто основні управлінські революції: релігійно-комерційну, світськоадміністративну, виробничо-будівничу, велику індустріальну та менеджерську. Наведено систему наук про менеджмент.

Стислий зміст теми 2. Становлення та розвиток школи наукового управління.

Розглянуто передумови становлення школи наукового управління:

розподіл праці А. Сміта та дослідження Р. Оуена. Наведено основні постулати наукового менеджменту Ф. Тейлора, Ф. Гілбрета, Г. Гантта.

Наведено основний внесок та недоліки досліджень.

Стислий зміст теми 3. Адміністративна школа управління та процесний підхід до управління.

Наведено результати досліджень адміністративної школи: теорія адміністрування А. Файоля, концепція бюрократії М. Вебера, основний внесок та недоліки досліджень. Розглянуто процесний підхід до управління в межах якого представлені теорія статистичного контролю процесу Е. Демінга та Д. Джурана, теорія циклу P-D-C-A (Plan-Do-Check-Act) та теорія BSC (Balance ScoreCard) Д. Нортона і Р. Каплана.

Стислий зміст теми 4. Школа людських відносин.

Наведено результати досліджень школи людських відносин: теорія динамічного менеджменту М. Фоллет, хоторнські дослідження Е. Мейо, соціально-трудова концепція управління М.А. Вітке, а також основний внесок та недоліки досліджень.

Стислий зміст теми 5. Школа наук про поведінку.

Розглянуто змістовні теорії мотивації А. Маслоу, К. Альдерфера, Д. Мак-Клелланда та Ф. Герцберга; процесуальні теорії мотивації В. Врума, С. Адамса та Е. Лоулера - Л. Портера, а також теорії стилів керівництва Д. Мак-Грегора та Р. Лайкерта.

Стислий зміст теми 6. Школа науки в управлінні та системний підхід.

Розглянуто характеристику школи науки в управлінні або кількісного підходу до управління, кібернетична система Н. Вінера, системний підхід до управління, загальна теорія систем Л. Берталанфі та М. Месаровича, методологія інтерактивного планування Р. Акоффа та синергетика Г. Хакєна.

Стислий зміст теми 7. Ситуаційний підхід до управління.

Розглянуто сутність ситуаційного підходу до управління, концепцію стратегічного управління І. Ансоффа та концепцію управління за цілями П. Друкера.

Стислий зміст теми 8. Еволюція уявлень про характер взаємодії організацій з оточенням.

Досліджено еволюцію уявлень про характер взаємодії організацій з оточенням: наведено характеристику реактивних, інактивних, преактивних та інтерактивних організацій.

–  –  –

Стислий зміст теми 9. Сучасний психологічний підхід до управління.

Розглянуто теорію когнітивного управління В. Франчука, сутність когнітивного аналізу, теорію рефлексивного управління, співвідношення особистості та управління, теорію „Я-станів” Е. Берна.

Стислий зміст теми 10. Управління конфліктами.

Розглянуто основні аспекти теорії та практики управління конфліктами.

Наведено психологічні основи поведінки менеджера в конфліктних ситуаціях, стратегії поведінки менеджера, методи та прийоми щодо передбачення, запобігання та розв’язання конфліктів.

Стислий зміст теми 11. Управління змінами.

Розглянуто основні аспекти теорії та практики управління змінами, напрямки змін, модель змін, ментальні етапи змін, сутність, стратегії та прояви протистояння змінам та правила проведення ефективних змін в організації.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Стислий зміст теми 12. Психологія управлінського спілкування.

Розглянуто основні аспекти психології управлінського спілкування, основні комунікаційні позиції. Наведено правила ефективного слухання, правила для оратора, методи досягнення атракції з боку підлеглих, психологічні вимоги до застосування засобів різних видів при здійсненні ділового спілкування, поняття і характеристику психологічного сервісу спілкування.

Стислий зміст теми 13. Психологічні особливості, авторитет та влада менеджера.

Розглянуто професійно-важливі якості менеджера, стилі управління.

Досліджено теоретичні та практичні аспекти формування авторитету менеджера: його види та характеристики. Розглянуто сутність та вплив психологічної влади менеджера, соціальний статус менеджера, формування іміджу менеджера.

Стислий зміст теми 14. Групова динаміка.

Наведено види та класифікація груп. Розглянуто теоретичні та практичні аспекти психології управління малими групами, методи і прийоми взаємодії менеджера з неформальними малими групами. Досліджено розвиток і динаміку групи, групову сумісність та її види, а також лідерство в групах та методи взаємодії з неформальними лідерами.

–  –  –

1. Акофф Р. Искусство решения проблем / Р. Акофф – М.: Мир, 1982. – 220 с.

2. Андрушків Б.М. Основи менеджменту / Б.М. Андрушків, О.Е. Кузьмин - Львів: «Світ», 2005. – 296 с.

3. Бреддик У. Менеджмент в организации: учебное пособие / У. Бреддик - М.: «Инфра-М», 2004. – 344 с.

4. Бурганова Л.А. Теория управления / Л.А. Бурганова – М.:

Инфра-М, 2005. – 139 с.

5. Васильев Ю.В. Теория управления / Ю.В. Васильев, В.Н. Парахина, Л.И. Ушвицкий - М.: Финансы и статистика, - 2005. – 607 с.

6. Веснин В.Р. Менеджмент / В.Р. Веснин – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. – 504 с.

7. Всеобщая история менеджмента: учебное пособие / [И.И. Мазур, А.Г. Поршнев и др.]; под ред.. И.И. Мазура. – М.: Издательский центр «ЕЛИМА», - 2008. - 784 с. : илл.

8. Геберт Д. Организационная психология. Человек и организация / Д. Геберт, Л. Розенштиль – Х.: Изд-во Гуманитарный Центр, 2006. с.

9. Глухов В.В. Менеджмент: учебник / В.В. Глухов – С.-Пт.: Спец.

литература, 1999. – 700 с.

10. Граждан В.Д. Теория управления: учебное пособие / В.Д. Граждан – М.: ГАРДАРИКИ, 2005. – 416 с.

11. Дафт Р. Менеджмент / Р. Дафт [6-е изд.] – Спб.: Питер, 2008. – 864 с.

12. Деминг Э. Новая экономика / Э. Деминг - М.: Эксмо, 2006. – 208 с.

13. Друкер П. Энциклопедия менеджмента / П. Друкер - М.:

Издательский дом «Вильямс», 2008. — 432 с.

14. Дункан Д.У. Основополагающие идеи в менеджменте. Уроки основоположников менеджмента и управленческой практики / Д.У. Дункан - М.: Дело, 1996. – 272 с.

15. История менеджмента: учеб. пособие / Д.В. Валовой [и др.]. М.: Инфра-М, 1997. – 256 с.

16. Кнорринг В.И. Теория, практика и искусство управления / В.И. Кнорринг – М.: НОРМА-ИНФРА-М, 1999. – 511 с.

17. Кравченко А.И. История менеджмента: учебное пособие для вузов / А.И. Кравченко – М.: Академический проект: Трикста, 2005. – 560 с.

18. Крейнер С. Библиотека избранных трудов о бизнесе: книги, сотворившие менеджмент / С. Крейнер – М.: ЗАО Олимп-Бизнес, 2005. – 355 с.

19. Маршев В. Размышления об управлении: прошлое, настоящее и будущее // Проблемы теории и практики управления. – 2005. – № 3. – С. 12-19.

20. Менеджмент процессов / [Л. Вилков и др.]; под ред. Й. Беккера.

– М.: Эксмо, 2007. – 384 с.

21. Мескон М. Основы менеджмента / М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури – М.: Издательство «Дело», 1997. – 440 с.

22. Рудінська О.В. Менеджмент: теорія менеджменту;

організаційна поведінка; корпоративний менеджмент: навчальний посібник. / О.В. Рудінська, С.А. Яроміч, І.О. Молоткова - К.: Наукова думка. – 2002. - 336 с.

23. Файоль А. Загальний і промисловий менеджмент / А. Файоль – М.: Финансы и статистика, 2003. – 228 с.

24. Цыпкин Ю.А. Менеджмент / Ю.А. Цыпкин, А.Н. Люкшинов Н.Д. Эриашвили – М.: ЮНИТИ, 2001. – 342 с.

25. Шегда А. В. Менеджмент: навчальний посібник / А. В. Шегда К.: Знання, КОО, 2002. - 583 с.

26. Шелдрейк Д. Теория менеджмента: от тейлоризма до японизации / Д. Шелдрейк – СПб: Питер, 2001. – 352 с.

Додаткова:

1. Ансофф И. Стратегическое управление / И. Ансофф - М.: Прогресс, 1989. – 412 с.

2. Бир С. Мозг фирмы / С. Бир – М.: Эдиториал УРСС, 2005. – 416 с.

3. Вебер М. Избранные произведения / М. Вебер - М.: Прогресс, 1990. – 210 с.

4. Гончаров В.В. Опыт управления на примере фирм «Моцусита», «ИБМ», «Сименс» / В.В. Гончаров – М.: МНИИПУ, 1998. – 176 с.

5. Добронравова И.С. Синергетика: становление нелинейного мышления И.С. Добронравова – К.: Либідь, 1990. – 152 с.

6. Козелецкий Ю. Психологическая теория решений / Ю. Козелецкий М.: Прогресс, 1979. – 144 с.

7. Кунц Г. Управление: системный и ситуационный анализ управленческих функций / Г. Кунц, С. О'Донелл - М.: [б. и.], 1981. – 432 с.

8. Колпаков В.М. Теория и практика принятия управленческих решений:

учебное пособие / В.М. Колпаков – К.: МАУП, 2000. – 256 с.

9. Крейсберг М.М. США: системный подход в управлении. Практика промышленных корпораций / М.М. Крейсберг – М.: Наука, 1974. с.

10.Лебедев В.И. Психология и управление / В.И. Лебедев – М.:

Агропромиздат, 1990. – 176 с.

11.Нейман Дж. Теория игр и экономическое поведение / Дж. Нейман, О. Моргенштерн - М.: Прогресс, 1970. – 480 с.

12.О’Шоннесси Дж. Принципы организации управления фирмой / Дж. О’Шоннесси – М.: МТ ПРЕСС, 1999. – 296 с.

13.Питерс Т., Уотерман Р. В поисках эффективного управления / Т. Питерс, Р. Уотерман - М.: Прогресс, 1986. - 237 с.

14.Паркинсон Сирил Н. Законы Паркінсона / Сирил Н. Паркінсон – М.:

Прогресс, 1989. – 447 с.

15.Тейлор Ф.У. Принципы научного менеджмента / Ф.У. Тейлор – М.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |
Похожие работы:

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ здисципліни “МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ МЕНЕДЖМЕНТУ” (длямагістрів) Київ 200 Підготовлено доцентом кафедри менеджменту Н. І. Новальською Затверджено на засіданні кафедри менеджменту (протокол № 6 від 24.01.07) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом Новальська Н. І. Методичне забезпечення контролю знань з дисципліни “Методика викладання менеджменту” (для магістрів). — К.: МАУП, 2007. — 26...»

«Підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів П роф ільний рівень Рекомендовано Міністерством освіти 11щуки України С.Б. Гавриш В.Л. Сутковий Т.М. Філіпенко Київ «Генеза» ББК 67я72 Г Рекомендовано Міністерством освіти і науки України ( наказ МОН України № 235 від 16.03.2011 р.) Психолого-педагогічну експертизу проводив Інститут педагогіки НАПН України. Гавриш С.Б. Г12 Правознавство : підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл.: проф. рівень /С.Б. Гавриш, В.Л. Сутковий, Т.М....»

«Психологія особистості. 2013. № 1(4) 15. ГудУ. Дезорганизация семи / У.Гуд // Семья как объект философского и социологического исследования. – М. 1972. – С.63.16. Гаврилова Н.В. Нарушение функций семьи как объект социологического исследования / Н.В. Гаврилова // Семья как объект философского и социологического исследования. – М., 1977. – С.34.17. Антонов А.И. Семья и время / А.И. Антонов // Вестник Московского гос. унта. Сер. 18. – 1997. – № 2. – С. 3-4. 18. Архангельский В.Н. К вопросу о...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів здисципліни “психологіяуправління” (длябакалаврів) Київ 200 Підготовлено доцентом кафедри соціальної психології А. М. Грись Затверджено на засіданні кафедри соціальної психології (протокол № 8 від 15.05.07) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом грись а. м. Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни “Психологія...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ студентів спеціальності “ПсИхОЛОГія” спеціалізації “МЕДИЧНА ПсИхОЛОГія” (освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр) Київ 200 Підготовлено старшим викладачем кафедри медичної психології та психокорекції С. О. Лобановим і старшим викладачем кафедри медичної психології та психокорекції І. В. Кузнєцовим Затверджено на засіданні кафедри кафедри медичної психології та психокорекції (протокол № 7 від 15.03.06) Схвалено Вченою...»

«Нетішинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 Практичний психолог Панкіна Катерина Вікторівна Тренінгові заняття для учнів та батьків з профілактики відхилень у поведінці підлітків Нетішин 2009 р. Посібник розрахований для шкільних психологів та соціальних педагогів. Посібник містить розробку занять, які спрямовані на корекцію поведінки підлітків. Рецензент: Кухар Н. Я., методист інформаційнометодичного кабінету з питань психології. Рекомендовано методичною радою міста Нетішина -2Зміст...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ щОДО зАбЕзпЕЧЕННя сАМОсТІйНОї РОбОТИ сТуДЕНТІв з дисципліни “ТЕОРІя ТА ОРГАНІзАЦІя ДЕРЖАвНОї сЛуЖбИ зАйНяТОсТІ” (для спеціалістів) Київ ДП «Видавничий дім «Персонал» Підготовлено доцентом кафедри соціальної психології та соціальних технологій Л. А. Овсянкіною Затверджено на засіданні кафедри соціальної психології та соціальних технологій (протокол № 5 від 18.09.08) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління...»

«Полтавська обласна державна адміністрація Головне управління освіти і науки Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського Майорщинська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат Підготовка вихованців школи-інтернату до самостійного життя Просвітницька програма Майорщина-2011 Схвалено рішенням експертної комісії при центрі практичної психології і соціальної роботи Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені М. В....»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ В.Н. КАРАЗІНА ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ КАФЕДРА МЕТОДИКИ ТА ПРАКТИКИ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ МЕТОДИЧНІ ТА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ Матеріали V Міжнародної науково-методичної конференції 22 листопада 2012 Харків 2012 УДК 81‘243:37.013.77 (082) ББК 81.2 я 43 М 54 Затверджено до друку рішенням Вченої ради Харківського національного університету імені...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ Методичні Матеріали щодо забезпечення саМостійної роботи студентів з дисципліни “соціальна політика” (для бакалаврів, магістрів) Київ ДП «Видавничий дім «Персонал» Підготовлено доцентом кафедри соціальної психології та соціальних технологій В. В. Зонем Затверджено на засіданні кафедри соціальної психології та соціальних технологій (протокол № 5 від 18.09.08) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом зонь в. в. Методичні...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»