WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 |

«МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ з дисципліни “ГЕРОНТОПСИХОЛОГІЯ” (для спеціалістів, магістрів) Київ ДП«Видавничийдім«Персонал» ...»

-- [ Страница 1 ] --

МІЖРЕГІОНАЛЬНА

АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

з дисципліни

“ГЕРОНТОПСИХОЛОГІЯ”

(для спеціалістів, магістрів)

Київ

ДП«Видавничийдім«Персонал»

Підготовленовикладачемкафедримедичноїпсихологіїтапсихокорекції

Л.Г.Тарасенко

Затвердженоназасіданнікафедризагальноїтапрактичноїпсихології

(протокол№7від01.04.08) СхваленоВченоюрадоюМіжрегіональноїАкадеміїуправлінняперсоналом Тарасенко Л. Г. Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів з дисципліни “Геронтопсихологія” (для спеціалістів, магістрів).—К.:«Вид.дім«Персонал»,2009.—38с.

Методичні рекомендації містять пояснювальну записку, загальні положеннящодоорганізаціїтаформсамостійноїроботистудентів,питаннядля самоконтролю,тестовізавдання,списоклітератури.

© МіжрегіональнаАкадемія управлінняперсоналом(МАУП),2009 © ДП«Видавничийдім«Персонал»,2009

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Геронтопсихологія—галузьпсихологічноїнауки,щовивчаєявищаіпроцеси,пов’язанізістарінняморганізму,властивимийомуінволюційнимитенденціями(притупленнямокремихпсихічнихфункцій,затуханнямокремихпроцесів,спадомактивностіособистості).

Предметомгеронтопсихологіїєз’ясуванняпсихологічнихаспектівстаростііпсихологічноїпідготовкиособистостідоцього.

Психічний розвиток людини проходить ряд періодів, послідовна зміна яких нео оротна й передбачувана. Кожен період (вік)— б своєрідний ступінь психічного розвитку з притаманними йому відносностійкимиякіснимиособливостями.

Важливого значення для організації психологічної служби для старих людей та осіб передпенсійного віку набуває розмежування компетенціїспеціалістів,якіпрацюютьусферіпсихічногоздоров’я.

Чільнемісцетутналежитьекспертнимпитаннямпростанпсихічногоздоров’ятаособливостіпізнавальноїсферилюдейпохилоговіку, щоєокремимвидомекспертизи,звідповіднимпредметом,цілямита завданнями.

Узв’язкузцимпередстудентамистоїтьважливезавдання—навчитися визначати актуальні психологічні проблеми осіб пізнього віку,складативисновок(умежахсвоєїкомпетенції)втіснійвзаємодії зусімаспеціалістами,якіпрацюютьусферіпсихічногоздоров’я,мають знати основні напрями надання соціальними працівниками соціально-психологічноїдопомогилюдямпохилоговікутаметодипрофесійноїпсихотерапевтичноїроботизцієюкатегорієюосіб.

Програму(54години)дисципліни“Геронтопсихологія”розробленодлястудентів,якінавчаютьсязафахом“Психологія”.

Студент повинен знати:

•організаційніпроблемигеронтопсихології;

•формивикористанняспеціальнихпсихологічнихзнаньугеронтології;

•порядокпсихологічногооглядулітнихлюдей;

•особливості взаємодії зі всіма спеціалістами, що працюють у сферіпсихічногоздоров’я;

•структурупсиходіагностичноїдіяльностігеронтопсихолога;

•основнізавданняекспериментально-психологічнихдосліджень угеронтопсихології;

вміти:

•здійснюватискринінговепсихологічнедослідженнялітнихлюдей;

•скласти висновок за результатами експериментально-психологічногодослідження;

•аналізуватипсихологічнийстанлітнихлюдей;

•визначатимежісвоєїкомпетентностіякпсихолога,взаємодіючи зіншимиспеціалістамиусферіпсихічногоздоров’я.

Міжпредметні зв’язки: “Психологія розвитку і вікова психологія”, “Загальна психологія”, “Психологія особистості”, “Соціальна психологія”,“Психологічнеконсультування”,“Психологіясоціальної роботи”.

Програму розроблено на основі сучасних підходів до розуміння основних періодів індивідуального психічного розвит у, що виявк ляє притаманні для кожного віку цілісні новоутворення. Такими є тіпсихічнійсоці льнізмінивжиттілюдини,яківизначаютьїїсвіа домістьідіяльність,ставленнядосередовища,увесьхідрозвиткуна певномуетапі.

Один із періодів індивідуального розвитку, який вивчає геронтопсихологія,—цестаріння.Закономірнимтанеминучимперіодом віковогорозвитку,заключнимперіодомонтогенезу,результатом,наслідкомпроцесустарінняєстарість.

Наведеніупрограміпитаннядлямодульнихконтролівзабезпечуютьпоточнийконтрользазасвоєннямнавчальногоматеріалу.Позначеніпрограмнізаліковіпитаннябудезакладеновосновуформування заліковихбілетівзкурсу“Геронтопсихологія”.

ВідповіднодоприйнятоговМАУПнавчальногопланупрограма курсу“Геронтопсихологія”передбачаєлекційнітасемінарськіформи занять,атакожсамостійнуроботустудентівпідкерівництвомвикладача.

Усамостійнуроботустудентавходитьзасвоєннязрекомендованоїлітературитеоретичногоматеріалу,здійсненняаналізусучасних уявлень про психологічні особливості у процесі старіння, психологічнудопомогулітнімлюдям,формуванняшляхіввирішеннямедико-соціальних проблем безпеки, що склалися нині у суспільстві, та розвиткуособистості.

Важливою соціально-психологічною проблемою сьогодення є процес старіння людської популяції, який значною мірою залежить від рівня суспільно-економічного розвитку держави. Дані демографічногопрогнозусвідчатьпропостійнезростаннякількостіосібпохилоговікувзагальнійструктурінаселеннянашоїдержави.Сьогодні коженп’ятийжительУкраїнидосяг60-річноговіку.Числолюдей65 роківістарших,котріу1994роціскладали14%,у2025роцізбільшитьсядо21%.

Гостро постає питання дослідження не лише медичних, соціальних,айпсихологічнихаспектівпроблемипохилоговіку.

Соціальна трансформація в суспільстві неминуче призводить до змінуставленнідолюдейпохилоговіку.Змінюєтьсязмістосновних понять—“старість”і“психічнездоров’явпізньомувіці”.Збільшення тривалостіжиттяусучасномусвітіспричинилоінтенсивнестаріння людстваівиникненняновихпроблемадаптаціїлітніхлюдейтачисленнихзахворюваньстаречоговіку.

Перебіг процесу старіння визначається еволюційними механізмами, але пов’язаний як з згасанням, так і з включенням активних механізмів дестабілізації життєдіяльності. В процесі старіння на основі зсувів саморегуляції розвивається не тільки деградація, але й важливі пристосувальні механізми. Таким чином, в ході еволюції порядзстаріннямрозвивавсяпроцесвітаукту(отлат.vita—життя, auctum— збільшувати), що стабілізує життєдіяльність організму та підвищуєйогоадаптаційніможливості.

Томудоцільнимвважаєтьсявивченнядисципліни“Геронтопсихологія”,щоохоплюєтеоріюіпрактикузмінуголовнихсистемахорганізмутаорганізаціїпсихологічноїдопомогиособамлітньогоістаречоговіку.

Зміни,щовідбуваютьсявпроцесістаріння,необхіднорозглядати навсіхрівняхфункціонуваннялюдиниякживоїбіологічноїсистеми, включаючи, таким чином, біологічний, психологічний і соціальний рівні.

Опанування студентами та молодими фахівцями таких питань формуєосновизнань,пов’язанихзпоняттямистаростіістаріння,соціально-психологічними проблемами людей старечого віку, особливостямиособистості,міжособистістнихстосунків,патологієюіпсихопатологієюлюдейпохилоговіку.Важливимєтакожознайомлення зсучаснимизасобамипрофілактикидезадаптаціївпосттрудовийперіоджиттялюдини.

Привикладаннідисциплінивеликаувагаприділяєтьсянабуттюі закріпленнюнавичокроботиздезадаптованимилітнімилюдьмипіслявиходунапенсію,зродичамилітніхлюдей,розробкипсихокорекційноїпрограмипідвищенняякостіжиттявпроцесістаріння.

Основна мета викладання дисципліни — озброїти майбутнього спеціалістатеоретичнимизнаннямиіпрактичниминавичкамизосновнихнапрямівнаданнясоціально-психологічноїдопомогилюдям похилоговікутаоволодінняметодамипрофесійноїпсихотерапевтичноїроботизцієюкатегорієюосіб.

Завданням вивчення студентамикурсу є:

•засвоїтинеобхіднийобсягтеоретичнихзнань,пов’язанихзпроцесомстаріння;

•порядокпсихологічногооглядулітнихлюдей;

•особливості взаємодії зі всіма спеціалістами, які працюють у сферіпсихічногоздоров’я;

•опануватиструктурипсиходіагностичноїдіяльності;

•навичкивикористанняпсихокорекційнихметодівнаданняпсихологічноїдопомогилітнімлюдям;

•засвоїтиосновнізавданняекспериментально-психологічнихдослідженьугеронтопсихології.

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ФОРМИ

САМОСТІЙНОЇРОБОТИСТУДЕНТІВ

Самостійна робота студентів з дисципліни “Геронтопсихологія” потребує наявності серйозної та стійкої мотивації, що визначається необхідністюефективноїпрофесійноїдіяльності.

Активізаціясамостійноїроботистудентівможебутизабезпечена:


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


1.Участюутворчійдіяльності.

2.Використанням у навчальному процесі активних методів навчання.

3.Мотивуючими факторами контролю знань (рейтингова та накопичувальнасистемиоцінюваннязнань).

4.Необхідністю обов’язкового виконання індивідуальних завдань.

5.Розширенням обсягу знань з дисципліни за рахунок ознайомленняздодатковоюлітературою.

6.Набуттямуміньтанавичокпостійнопідвищуватисвоюкваліфікацію.

Форми методичної допомоги в організації студентами самостійної роботи

1.Навчальнезаняттязознайомленнязіспецифікоюсамостійної роботизапідручникомзгеронтопсихологіїтанауковоюпсихологопедагогічноюлітературою.

2.Навчальнезаняттязознайомленнястудентівзосновамипрактичноїроботи.

Вивчення курсу “Геронтопсихологія” сприяє формуванню у студентівцілісногоуявленняпросучаснінауковіпроблеми.Узв’язкуз цимпроцеснавчаннявключає:

•ознайомленнязтеоретичнимиосновамигеронтопсихології;

•семінарськізаняття,орієнтованінавикористаннятеоретичних знань;

•самостійнуроботузпсихологічноюлітературоюприпідготовці досемінарськихзанятьірозробкипрограм.

Прививченнікурсуважливофіксуватиматеріал,щовивчається, у письмовій формі. У разі відсутності студент зобов’язаний подати конспектматеріалу,опрацьованогосамостійно.

Самостійнаробота—цеєдністьтакихїївзаємопов’язанихформ:

•аудиторнаробота;

•позааудиторнапошуково-аналітичнаробота;

•творчанауковаробота.

Аудиторна самостійна робота реалізується в процесі лекційних,практичнихісемінарськихзанять.

Так,підчаспрактичногозаняттядокладноаналізуютьсяпроблемистаріннявумовахсучасногосуспільства,враховуючирізноманітні психологічні,біологічнітасоціальнічинники;особливостіфізіології іпсихологіїстаріння;особливостіадаптаціївпохиломувіці;основи психопрофілактики розладів психіки у похилому та старечому віці;

особливостіпсихотерапевтичноїдопомоги.

Студенти закріплюють теоретичні положення психологічних і медико-соціальнихпроблемстаріння,набуваютьвміньінавичокіндивідуальноговиконаннявідповіднодосформульованихзавдань.

Напрактичнихзаняттяхперевіряєтьсязасвоєннязнаньзадопомогоюпопередньопідготовленогометодичногоматеріалу—тестів.

Крімтого,викладачівдаютьсядопроведенняопитування,аналізу типових помилок, рефлексійного аналізу розуміння матеріалу, дискусій,семінарівтощо.Підготовкадотакихзанятьпотребуєгрунтовної теоретичноїіпрактичноїсамостійноїроботи.

Напрактичнихзаняттяхстудентиповиннівміти:

•здійснювати скринінгове психологічне дослідження літних людей;

•скласти висновок за результатами експериментально-психологічногодослідження;

•аналізуватипсихологічнийстанлітнихлюдей;

•визначатимежісвоєїкомпетентностіякпсихолога,взаємодіючи зіншимиспеціалістамиусферіпсихічногоздоров’я.

При проведенні семінарів обговорюються попередньо визначені питання,доякихстудентиготуютьтезивиступів,реферати.

Припроведеннісемінаріввизначаються:

•вмінняаналізуватинавчальнийматеріал;

•здатністьформулюватитавідстоюватисвоюпозицію;

•активність;

•можливістьнауковомислити;

•навички самостійної роботи з літературою, першоджерелами з дисциплінитаметодикоюїхопрацювання;

•якістьнаписаннярефератівтощо.

Дискусіїдозволяютьвиявитиіндивідуальніособливостірозуміння обговорюваного питання, навчитись у творчій суперечці шукати істину, встановлювати особисті і спільні погляди з обговорюваної проблеми.Впроцесідискусіїстудентизбагачуютьзміствжевідомого матеріалу,впорядковуютьізакріплюютьйого.

Форми проведення семінарів і дискусій можуть бути різними.

З дисципліни“Геронтопсихологія”застосовуютьтакі:

•увиглядізапитаньівідповідейзкоментарями;

•розгорнутібесіди;

•дискусії;

•обговоренняписьмовихрефератівстудентівтаїхоцінювання;

•вирішенняпроблемнихпитаньтарозбірконкретнихситуацій;

•“майстер-класи”.

Позааудиторна робота з дисципліни “Геронтопсихологія” має характерпошуково-аналітичноїінауковоїроботи.Завдання,яківиконуютьстудентивпроцесісамостійноїроботи,сприяютьмисленню, формуваннювміньтанавичок.

Завдання для самостійної роботи поглиблюють і закріплюють знання та вміння, які студенти отримують на лекціях і практичних заняттях.

Доцільнимипрививченннідисципліни“Геронтопсихологія”єтакі формипроведеннясамостійноїроботи,як:

•пошуктаогляднауковихджерелзазаданоюпроблематикою;

•підготовкарефератів;

•формулюванняпонять;

•відповідальневиконаннядомашніхзавдань;

•ретельна підготовка до семінарських занять і дискусій різних видів.

Оцінювання виконання навчальних завдань є одним з основних способівперевіркизнань,уміньінавичокстудентівздисципліни“Геронтопсихологія”.Приоцінюваннізавданьзаосновуслідбратиповнотуіправильністьїхвиконання.Необхідновраховуватитаківміння інавичкистудентів:

•диференціювати,інтегруватиотриманізнання;

•застосовуватизнаннязгеронтопсихології,враховуватизакономірностііособливостіпсихічнихпроцесівулюдейпохилогота старечоговіку;

•викладатиматеріаллогічнотапослідовно;

•користуватисьдодатковоюлітературою.

ЗМІСТСАМОСТІЙНОЇРОБОТИСТУДЕНТІВ

Змістовий модуль І. Старість, соціальні, біологічні та психологічні особливості людей похилого (старечого віку) Тема1.Геронтологія.Соціальнагеронтологія

1.Розвитокгеронтології.

2.Розвитоксоціальноїгеронтології.

3.Соціально-демографічніпроблемисучасногосуспільства.

4.Теоріїстаріння.Видистаріння.

5.Соціальнітеоріїстаріння.

Література[2;4;9;11;13;22;27]

Тема2.Навчаннядорослих 1.Завданнянавчанняпсихологіїдорослих.

2.Навчанняівік.

3.Андрагогійнамодельнавчаннядорослих.

4.Особливостізасвоєннязнаньдорослими.

ПрактичнезавданняPages:   || 2 | 3 | 4 |
 
Похожие работы:

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів здисципліни “психологіяуправління” (длябакалаврів) Київ 200 Підготовлено доцентом кафедри соціальної психології А. М. Грись Затверджено на засіданні кафедри соціальної психології (протокол № 8 від 15.05.07) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом грись а. м. Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни “Психологія...»

«Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» Комітет Верховної Ради України у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів Міністерство освіти і науки України Міністерство праці та соціальної політики України Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту Інститут спеціальної педагогіки АПН України Фонд соціального захисту інвалідів Всеукраїнське громадське соціально політичне об’єднання «Національна Асамблея інвалідів України» Всеукраїнська громадська організація...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ Методичні Матеріали щодо забезпечення саМостійної роботи студентів з дисципліни “психологія спільної діяльності” (для бакалаврів, спеціалістів) Київ 200 Підготовлено професором кафедри загальної та практичної психології О. О. Суською Затверджено на засіданні кафедри соціальної психології (протокол № 13 від 19.11.07) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом суська о. о. Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної...»

«Психологія особистості. 2013. № 1(4) 15. ГудУ. Дезорганизация семи / У.Гуд // Семья как объект философского и социологического исследования. – М. 1972. – С.63.16. Гаврилова Н.В. Нарушение функций семьи как объект социологического исследования / Н.В. Гаврилова // Семья как объект философского и социологического исследования. – М., 1977. – С.34.17. Антонов А.И. Семья и время / А.И. Антонов // Вестник Московского гос. унта. Сер. 18. – 1997. – № 2. – С. 3-4. 18. Архангельский В.Н. К вопросу о...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ Методичні рекоМендації щодо забезпечення саМостійної роботи студентів здисципліни “психологія праці” (длябакалаврів) Київ 2007 Підготовлено професором кафедри соціальної психології О. Р. Охременком Затверджено на засіданні кафедри соціальної психології (протокол № 2 від 28.02.07) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом охременкоо.р. Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ Методичні МАтеРіАЛи щодо зАбезпечення сАМостійної Роботи студентів з дисципліни “оРгАнізАція діяЛьності психоЛогічної сЛужби” (для бакалаврів) Київ ДП«Видавничийдім«Персонал» ПідготовленодоцентомкафедризагальноїтапрактичноїпсихологіїМАУП О.Б.Мельничук Затвердженоназасіданнікафедризагальноїтапрактичноїпсихології (протокол№2від19.10.07) СхваленоВченоюрадоюМіжрегіональноїАкадеміїуправлінняперсоналом Мельничук о. б. Методичні матеріали щодо забезпечення...»

«Національний лісотехнічний університет України 6. ОСВІТЯНСЬКІ ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ШКОЛИ УДК 373.6:372.461 Асист. Л.М. Гнатик – НУ Львівська політехніка КОМУНІКАЦІЯ: ПОХОДЖЕННЯ, ТИПОЛОГІЯ, ФУНКЦІЇ Розглянуто походження комунікативної діяльності, проаналізовано комунікативні акти, представлено типологію форм і засобів комунікації. Подано характеристику комунікативного середовища та функцій, особливості невербальної комунікації. Ключові слова: типологія, функції, комунікація, походження, комунікативний...»

«катування та жорстоке поводження з дітьми в україні ХаркІВ «праВа людини» ББК 67.9(4УКР) К 29 Художник-оформлювач Захаров Б. Є. На обкладинці — твір Джотто ді Бондоне «Побиття немовлят». Фреска капели дель Арена в Падуї. 1305 р.Автори: Михайло Романов, правник, к.ю.н. — розділ І Геннадій Токарeв, правозахисник, адвокат — розділи ІІ, ІІІ, V, VІ, VІІ, VІІІ Віктор Пушкар, соціальний психолог, к.п.н. — розділ ІV Наталія Картопольцева, психолог — розділи ІІ, ІІІ Здійснено в рамках проекту за...»

«КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «КІРОВОГРАДСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО» НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ЛАБОРАТОРІЯ ІНФОРМАТИКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ Безпека дітей в Інтернеті: попередження, освіта, взаємодія Матеріали обласної науково-методичної Інтернет-конференції 11 лютого 2014 року Друкується за рішенням вченої ради комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ студентів спеціальності “ПсИхОЛОГія” спеціалізації “МЕДИЧНА ПсИхОЛОГія” (освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр) Київ 200 Підготовлено старшим викладачем кафедри медичної психології та психокорекції С. О. Лобановим і старшим викладачем кафедри медичної психології та психокорекції І. В. Кузнєцовим Затверджено на засіданні кафедри кафедри медичної психології та психокорекції (протокол № 7 від 15.03.06) Схвалено Вченою...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»