WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 |

«Методичні МАтеРіАЛи щодо зАбезпечення сАМостійної Роботи студентів з дисципліни “оРгАнізАція діяЛьності психоЛогічної сЛужби” (для бакалаврів) Київ ДП«Видавничийдім«Персонал» ...»

-- [ Страница 1 ] --

МІЖРЕГІОНАЛЬНА

АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

Методичні МАтеРіАЛи

щодо зАбезпечення сАМостійної

Роботи студентів

з дисципліни

“оРгАнізАція діяЛьності

психоЛогічної сЛужби”

(для бакалаврів)

Київ

ДП«Видавничийдім«Персонал»

ПідготовленодоцентомкафедризагальноїтапрактичноїпсихологіїМАУП

О.Б.Мельничук

Затвердженоназасіданнікафедризагальноїтапрактичноїпсихології

(протокол№2від19.10.07)

СхваленоВченоюрадоюМіжрегіональноїАкадеміїуправлінняперсоналом Мельничук о. б. Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботистудентівздисципліни“Організаціядіяльностіпсихологічноїслужби”(длябакалаврів).—К.:ДП«Вид.дім«Персонал»,2008.—34с.

Методичні матеріали містять пояснювальну записку, тематичний план, змістсамостійноїроботиздисципліни“Організаціядіяльностіпсихологічної служби”,атакожсписоклітератури.

© МіжрегіональнаАкадемія управлінняперсоналом(МАУП),200 © ДП«Видавничийдім«Персонал»,2008

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Методичнірекомендаціїдлясамостійноїроботистудентівпідготовленівідповіднодопрограмикурсу“Організаціядіяльностіпсихологічноїслужби”.

Самостійній роботі студентів з курсу організації діяльності психологічної служби належить важливе місце у навчальному процесі вищого навчального закладу при підготовці фахівців з практичної психології.

Метасамостійноїроботистудентівзкурсу—сприятисвідомому татворчомузасвоєннютеоретичнихосновсучасноїпрактичноїпсихології, усвідомленню основних підходів до організації і діяльності психологічної служби, врахуванню її специфіки в різних сферах, формуваннюстійкогоінтересудопрактичноїпсихології.

завданнядлясамостійноїроботиспрямовані нарозвиток у студентівпізнавальноїактивностіісамостійностівїхнавчальнійдіяльності з цієї дисципліни та активуванню процесу самоосвіти під час професійного становлення загалом. Практика виконання самостійнихзавданьмаєсприятиглибшомузасвоєннюстудентамиінформації зрізнихпроблемкурсуорганізаціїдіяльностіпсихологічноїслужбив процесіїхпідготовкидосемінарсько-практичнихзанять.

Методичніматеріалищодозабезпеченнясамостійноїроботистудентівзкурсу“Організаціядіяльностіпсихологічноїслужби”мають такубудову:

1)напочаткукожноїтемиподанометодичнівказівкидляпідготовкидосемінарсько-практичнихзанять;

2)виокремленоосновніпоняттядокожноїтеми,якіобов’язково маютьбутивідображеністудентомупсихологічномусловникутермінів;

3)визначенопитаннядлясамоконтролюзнань;

4)визначеносписоклітературидляобов’язковоїроботизпершоджерелами,щопередбачаєанотуванняабоконспектуваннявказаних робітзагаломчиїхокремихчастин(відповіднодотемитапроблем, щорозглядатимутьсянасемінарсько-практичномузанятті);

5)поданотворчізавдання(проблемніситуації),щоспрямованіна розвитокуміньзастосовуватинабутітеоретичнізнаннявпрактичній роботі;

6)вказанорекомендовануосновнутадодатковулітературу.

Залежно від профілю спеціальності фахівця, умов організації навчального процесу (денна, заочна, вечірня, дистанційна форми навчання)тачасу,визначеногоунавчальнихпланахнасемінарськопрактичнізаняттязкурсу,вкожномуокремомувипадкуможутьбути відібранітакождеякііззапропонованихзавданьдлясамостійноїроботистудентів,визначеніпроцедуривиконанняцихзавданьтаоцінкирезультатів.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

дисципліни “ОргАНіЗАціЯ діЯЛЬНОСТі ПСИхОЛОгіЧНОї СЛужбИ” № Назвазмістовогомодуляітеми пор.

змістовий модуль і. зміст і завдання практичної психології 1 Практичнапсихологіяякгалузьпсихології 2 Основніпоняттяпрактичноїпсихології 3 Практикуючийтапрактичнийпсихолог:змісттаособливості діяльності змістовий модуль іі. види та принципи професійної діяльності практичних психологів 4 Видипрофесійноїдіяльностіпрактичнихпсихологів 5 Принципипрофесійноїдіяльностітаметодидосліджень практичнихпсихологів 6 Організаційно-методичніосновипрофесійноїдіяльності тапідготовкипрактичнихпсихологів змістовий модуль ііі. національна система психологічних служб: завдання та особливості діяльності 7 Розвитокпрактичноїпсихологіїякнаціональноїсистеми психологічнихслужб 8 Організаційнімоделідіяльностіпсихологічнихслужб 9 Особливостіуправліннянаціональноюсистемою психологічнихслужб змістовий модуль іV. особливості діяльності психологічних служб у різних соціальних сферах 10 Організаціядіяльностіпсихологічноїслужбивсистемі освіти 11 Організаціядіяльностіпсихологічноїслужбивсистемі соціальнихслужбдлямолоді 12 Організаціядіяльностіпсихологічноїслужбивсистемі охорониздоров’я 13 Організаціядіяльностіпсихологічноїслужбиусфері державноїслужбитаполітики 14 Організаціядіяльностіпсихологічноїслужбиворганах внутрішніхсправ 15 Організаціядіяльностіпсихологічноїслужбиусферібізнесу

Разомгодин:8

–  –  –

змістовий модуль і. зміст і завдання практичної психології Тема 1. Практична психологія як галузь психології Методичні вказівки: привиконаннізавдань студентампотрібно звернути увагу на поняття теоретичної, прикладної та практичної психології. У процесі вивчення рекомендованої літератури варто звернути особливу увагу на характеристики основних теоретикометодологічних підходів у вітчизняній та зарубіжній психології до визначенняїхзмісту.Студентимаютьознайомитисязрізнимипідходамищодорозуміннявзаємозв’язкупрактичноїпсихологіїтапсихологічноїпрактики.

Важливо звернути увагу на основні завдання практичної психологіїякпрофесійноїдіяльностітагалузіпсихологічноїнауки(практичні, що пов’язані з наданням безпосередньої допомоги людині у розв’язанніїїпсихологічнихпроблем;наукові,щопов’язанізвивченняміндивідуальностілюдиничипсихологічнихособливостейгрупи людейуконкретнихобставинахїхжиттєдіяльностізметоюобґрунтуваннявпливівнанихтазбереженняпсихологічногоздоров’я).

Насамостійнеопрацюваннявиносятьсяпитанняосновнихтеоретико-методологічнихпідходівупрактичнійпсихологіїЗаходу(психодинамічний напрям, поведінковий, когнітивний, гуманістичний) таосновніетапистановленняірозвиткупрактичноїпсихологіївУкраїні.

Словникова робота: теоретичнапсихологія, прикладнапсихологія, практична психологія, побутова психологія, психологічна практика, психодинамічний напрям, поведінковий напрям, когнітивний напрям,гуманістичнийнапрям.

Питання і завдання

1. Розкрийтезмістпоняття“теоретичнапсихологія”.

2. Розкрийтезмістпоняття“прикладнапсихологія”та“практичнапсихологія”.

3. Якіособливостістановленняпредметапрактичноїпсихології?

4. Розкрийтезмістосновнихзавданьпрактичноїпсихологіїякгалузіпрофесійноїдіяльності.

5. Розкрийтеособливостівзаємозв’язкуміжпрактичноюпсихологієюіпсихологічноюпрактикою.

6. РозкрийтеособливостіосновнихетапівстановленнятарозвиткупрактичноїпсихологіїнаЗаході.

7. Дайте характеристику основних теоретико-методологічних підходівузахіднійпрактичнійпсихології.

8. Розкрийте особливості становлення та розвитку практичної психологіївУкраїні.

Робота з першоджерелами (анотування)

1. Кісарчук З.Г. Теоретико-методологічні проблеми діяльності практикуючого психолога // Практ. психол.: теорія, методи, технології.—К.—1997.—С.18–27.

2. Панок В.Г. Українська практична психологія: визначення, структуратазавдання//Практ.психол.тасоціальнаробота.— 1997.—Жовт.—С.8–10.

творчі завдання та проблемні ситуації

Завдання 1.Вякомузнаступнихвідношеньзнаходятьсяпарипонять:

1.А—теоріяпсихології—В—практикапсихології;

2.А—психологічнапрактика—В—навчанняпсихології;

3.А—теоретичнапсихологія—В—практичнапсихологія;

4.А—практичнапсихологія—В—побутовапсихологія;

5.А—науковапсихологія—В—практичнапсихологія.

Завдання 2. Прокоментуйте наступні тези Г. Мюнстерберга. Чи погоджуєтесявизнимічому?Спробуйтевизначити,щотакепрактичнапсихологіянасучасномуетапі.

1....Прикладноюпсихологієюможевважатисялишетанаука,яка користуєтьсяпсихологієюдляреалізаціїлюдськихзавдань.Вонаповиннабути...упевномусмисліпсихологічноютехнікою...

2.Психотехніка—ценаукапропрактичнезастосуванняпсихологіїдозавдань“культури”,томуслідрозрізнятисоціальнупсихотехніку, медичну психотехніку, господарську психотехніку, правову психотехніку.

3....Дляпрактичногозастосуваннянампотрібнівиключнофакти, азовсімнеїхфілософськетлумачення.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


4....Віднесення даної особистості до числа людей, придатних до певноїдіяльності,можезпевноюдолеюймовірностібутиздійснене втомувипадку,якщоминебудемодосліджуватиїїякіндивідуальність, а лише констатуємо, що вона належить до певної соціальної групи,якійпритаманніціякості.

5. Якби навчання підпорядковувалось лише законам м’язового скорочення,топотрібнобулобговоритинепропсихологіюфабричної роботи, а про прикладну фізіологію. І справді, вирішальне значення для навчання індустріальній роботі мають психічні навички і ті психофізіологічні функції, засобами яких свідомо чи несвідомо організуютьсягрупим’язовихскорочень...впливвправвиявляється насампередуцентральномуапараті,аненапериферіїтіла...наперший план виступили тут психологічні фактори вольового імпульсу, усвідомленнянеобхідноїзадачітаін.

Література[1–3;6;17;21] Тема 2. Основні поняття практичної психології Методичні вказівки: при вивченні теми та підготовці самостійнихзавданьстудентампотрібнозвернутиувагуназмісттакихпсихологічних понять, як “психологічна проблема”, “життєва ситуація особистості”, “життєвий шлях особистості”. Також ознайомитися, по-перше, із співвідношенням життєвої проблеми та психологічної проблеми, багатоаспектністю життєвих ситуацій та психологічної проблематики,типологієюпсихологічнихпроблем;по-друге,зосновнимискладовимижиттєвоїситуації,їїоб’єктивнимитасуб’єктивнимикомпоненти,атакожзроллюпрактикуючогопсихологавдослідженніобставинжиттяклієнта,матеріальнихтасоціальнихчинників його поведінки, із співвідношенням життєвої ситуації та соціальної ситуаціїрозвитку.По-третє,звернутиувагунааналізжиттєвоїситуації в контексті життєвого шляху особистості. На самостійне опрацювання виносяться питання соціальної активності особистості та проблемиїїжиттєвогошляху.

Словникова робота: психологічнапроблема,життєвапроблема, психологічнийзапит,типипсихологічнихпроблем,життєваситуація особистості,життєвийшляхособистості,життєвакризаособистості, життєва перспектива особистості, життєва стратегія особистості, доляособистості,життєтворчістьособистості.

Питання і завдання

1. Щотакепсихологічнапроблемаособистості(групи,організації)?

2. Визначтетипологіюпсихологічнихпроблемособистості(групи,організації).

3. Розкрийте особливості співвідношення життєвої та психологічноїпроблем.

4. Розкрийтезмістпоняття“життєваситуаціяособистості”.

5. Якіосновніскладовіжиттєвоїситуаціїособистості?

6. Проаналізуйтежиттєвуситуаціювконтекстіжиттєвогошляху особистості.

7. Щотакежиттєвакризаособистості?

Робота з першоджерелами (анотування)

1. ГоловахаЕ.И.Жизненнаяперспективаипрофессиональноесамоопределениемолодежи.—К.,1988.

творчі завдання та проблемні ситуації Завдання 1. Внаведеномувисловлюванніклієнтавиокремтекатегорії психологічного запиту та психологічної проблеми. Поясніть своїміркування.

1.Ябхотів,щобВипояснилимоїйдружиніпомилкиувихованні нашоїдитини.

8

2.Дайтемені,будьласка,які-небудьтести—хочудружинуперевірити.

3.Незнаю,чизумієтеВименідопомогти,аледляменеВи—останнянадія...Яневідчувающастявжитті,чийогозовсімнема?

Завдання 2. Закінчітьнаступнітвердження.

1. Життєва ситуація особистості— це сукупність обставин життєдіяльності,які...впливаютьнаповедінкулюдини,їїстан,внутрішнійсвіт,зумовлюючизмістіндивідуальногорозвитку.

2.Життєвийшляхособистості—цесукупністьподійтаобставин індивідуального розвитку, які вирішальним чином вплинули на...

особистості,їїструктурутапроблематику;це...таіншічинники.

Література[6;10;12]

Тема 3. Практикуючий та практичний психолог:

зміст та особливості діяльності Методичні вказівки: впроцесіпідготовкидозаняття івиконання завдань самостійної роботи слід звернути увагу на співвідношення понять“практикуючийпсихолог”,“психолог-практик”,“практичний психолог”.

Слідтакожзвернутиувагунаособливостістатусупрактикуючого психологавзарубіжнійтавітчизнянійпсихологічнійпрактиці,проаналізувати основні труднощі, які існують в діяльності практикуючих психологів у вітчизняній психологічній практиці (професійноорганізаційні, пов’язані з невизначеністю соціального статусу серед іншихфахівцівтощо;професійно-смислові,пов’язанізнеобхідністю рефлексіїзарубіжноїтеоріїтапрактикинаданняпсихологічнихпослуг,отриманнятаузагальненнясвоговласногодосвіду,власноїконцепціїтастратегіїнаданняпсихологічноїдопомогитощо).

Насамостійнеопрацюваннявиносятьсяпитаннящодопроблеми підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації психологівпрактиків.

Словникова робота: практикуючийпсихолог,психолог-практик,практичнийпсихолог.

Питання і завдання

1. Порівняйтезмістпонять“практикуючийпсихолог”,“психологпрактик”,“практичнийпсихолог”.

2. Учомуособливостістатусупрактикуючихтапрактичнихпсихологівузарубіжнійтавітчизнянійпсихологічнійпрактиці?

3. Визначтеосновнітруднощі,якііснуютьудіяльностівітчизнянихпрактикуючихтапрактичнихпсихологів.

4. У чому полягає проблема підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації практикуючих та практичних психологів?

Робота з першоджерелами (анотування)

1. ПанокВ.Г.Концептуальніпитанняпідготовки,перепідготовки іпідвищеннякваліфікаціїпсихологів-практиків//Практ.психол. у системі освіти: Питання організації та методики.— К.:

ІСДО,1996.—С.18–41.

творчі завдання та проблемні ситуації Завдання 1.Прокоментуйтенаступніетичнізапитанняпсихологічноїпрактики,аргументуйтесвоювідповідь.

1.Чимвідрізняєтьсядіяльність“продавцяпсихологічнихпослуг” відроботипрактичногопсихолога?

2.Щоєбільшзначущимдляпрактичногопсихолога—теоретична професійнапідготовкачивеликапрактикатавіравсебе?

3.Проталановитихмузикантів,артистівговорять,щовдитинстві їхпоцілуваламузамузикичитеатру.Чиємузапсихології?Чиможна вважатисебе“психологомвідБога”?

4.Чиможназайматисяпсихологічноюроботоюзлюдьми,немаючиспеціальноїпсихологічноїосвіти?

5.Чинесепсихологюридичнутаморальнувідповідальністьзадії клієнта,якітойздійснивпідйоговпливом?

Завдання 2. Якізназванихякостейтачому,навашудумку,можна вважатипрофесійнозначущимиякостямипрактичногопсихолога?Pages:   || 2 | 3 | 4 |
Похожие работы:

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міжнародний жіночий правозахисний центр «Ла Страда-Україна» СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ ПРОТИДІЇ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ДІТЕЙ навчально-методичний посібник За загальною редакцією К.Б. Левченко, Л.Г. Ковальчук, О.А. Удалової Київ 2011 ББК 74.6я7 С69 Авторський колектив: Н.П. Бочкор, М.В. Євсюкова, Л.Г. Ковальчук, канд. пед. наук, К.Б. Левченко, д-р юрид. наук, Т.В. Татуревич, О.А....»

«Часопис Національного університету Острозька академія. Серія Право. – 2011. – №2(4) УДК 159.955-057.8 : 34.08 М. Б. Цип’ящук викладач кафедри державно-правових дисциплін (Національний університет Острозька академія) ПРОФЕСІЙНЕ МИСЛЕННЯ ЮРИСТІВ: ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ Попри безспірну значимість юридичної професії в житті майже кожної людини досить багато її важливих аспектів, в тому числі і психологічних, лишаються поза увагою дослідників. Так, відомо, що ефективність дій юриста та якісна...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ В.Н. КАРАЗІНА ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ КАФЕДРА МЕТОДИКИ ТА ПРАКТИКИ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ МЕТОДИЧНІ ТА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ Матеріали V Міжнародної науково-методичної конференції 22 листопада 2012 Харків 2012 УДК 81‘243:37.013.77 (082) ББК 81.2 я 43 М 54 Затверджено до друку рішенням Вченої ради Харківського національного університету імені...»

«Психологія особистості. 2013. № 1(4) 15. ГудУ. Дезорганизация семи / У.Гуд // Семья как объект философского и социологического исследования. – М. 1972. – С.63.16. Гаврилова Н.В. Нарушение функций семьи как объект социологического исследования / Н.В. Гаврилова // Семья как объект философского и социологического исследования. – М., 1977. – С.34.17. Антонов А.И. Семья и время / А.И. Антонов // Вестник Московского гос. унта. Сер. 18. – 1997. – № 2. – С. 3-4. 18. Архангельский В.Н. К вопросу о...»

«I ТИ МАЄШ ЗНАТИ БІЛЬШЕ посібник для чсч ЗМІСТ Шляхи передачі ВІЛ. Ризики та питання використання презервативів Тест на ВІЛ. Необхідність та умови тестування, питання конфіденційності, різновиди тест систем. Значення результатів тестів Життя з ВІЛ. Психологічні та соціальні аспекти життя з ВІЛ. Питання дискримінації та розкриття свого ВІЛ статусу перед іншими Життя з ВІЛ, АРВ препарати, здоровий спосіб життя 39 Душа і тіло 43 Дискордантні гей пари Перелік послуг для ВІЛ позитивних ЧСЧ в Україні...»

«Полтавська обласна державна адміністрація Головне управління освіти і науки Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського Майорщинська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат Підготовка вихованців школи-інтернату до самостійного життя Просвітницька програма Майорщина-2011 Схвалено рішенням експертної комісії при центрі практичної психології і соціальної роботи Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені М. В....»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ Методичні Матеріали щодо забезпечення саМостійної роботи студентів з дисципліни “конфліктологія” (для бакалаврів, спеціалістів, магістрів) Київ ДП «Видавничий дім «Персонал» Підготовлено завідувачем кафедри соціальної психології та соціальної педагогіки О.Р.Охременко Затверджено на засіданні кафедри соціальної психології та соціальної педагогіки (протокол № 13 від 04.12.07) СхваленоВченоюрадоюМіжрегіональноїАкадеміїуправлінняперсоналом охременко о....»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ Методичні Матеріали щодо забезпечення саМостійної роботи студентів з дисципліни “психологія спільної діяльності” (для бакалаврів, спеціалістів) Київ 200 Підготовлено професором кафедри загальної та практичної психології О. О. Суською Затверджено на засіданні кафедри соціальної психології (протокол № 13 від 19.11.07) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом суська о. о. Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ здисципліни “МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ МЕНЕДЖМЕНТУ” (длямагістрів) Київ 200 Підготовлено доцентом кафедри менеджменту Н. І. Новальською Затверджено на засіданні кафедри менеджменту (протокол № 6 від 24.01.07) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом Новальська Н. І. Методичне забезпечення контролю знань з дисципліни “Методика викладання менеджменту” (для магістрів). — К.: МАУП, 2007. — 26...»

«Підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів П роф ільний рівень Рекомендовано Міністерством освіти 11щуки України С.Б. Гавриш В.Л. Сутковий Т.М. Філіпенко Київ «Генеза» ББК 67я72 Г Рекомендовано Міністерством освіти і науки України ( наказ МОН України № 235 від 16.03.2011 р.) Психолого-педагогічну експертизу проводив Інститут педагогіки НАПН України. Гавриш С.Б. Г12 Правознавство : підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл.: проф. рівень /С.Б. Гавриш, В.Л. Сутковий, Т.М....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»