WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |

«Методичні рекоМендації щодо забезпечення саМостійної роботи студентів здисципліни “психологія праці” (длябакалаврів) Київ 2007 Підготовлено професором кафедри соціальної психології О. ...»

-- [ Страница 1 ] --

МІЖРЕГІОНАЛЬНА

АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

Методичні рекоМендації

щодо забезпечення саМостійної

роботи студентів

здисципліни

“психологія праці”

(длябакалаврів)

Київ 2007

Підготовлено професором кафедри соціальної психології

О. Р. Охременком

Затверджено на засіданні кафедри соціальної психології

(протокол № 2 від 28.02.07)

Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом

охременкоо.р. Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни “Психологія праці”. (для бакалаврів). — К.:

МАУП. 2007. — 37 с.

Методичні рекомендації містять пояснювальну записку, характеристику основних видів навчальної, навчально-наукової (пошуково-аналітичної і практичної) самостійної роботи студентів, а також список літератури.

© Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП), Пояснювальна заПиска Уведення модульної системи організації навчального процесу приводить до зменшення аудиторного навантаження на студентів і зростання обсягу їх самостійної роботи, зокрема з використанням письмових робіт, есе, рефератів, тестів тощо.

У зв’язку з цим одним з основних завдань навчального процесу нині — навчити студентів працювати самостійно шляхом:

• заучування певної інформації;

• опрацювання літературних джерел (конспектування, реферування);

• підготовки тез (для доповіді, виступу) за літературними джерелами та іншими шляхами надходження інформації (постановка дослідів, робота з аудіовізуальними засобами тощо);

• дослідницької і пошукової діяльності;

• участі в іграх (навчальних, розвиваючих та ін.);

• тестування і самоатестування;

• алгоритмування.

Але кожна людина, крім загальноприйнятих, виробляє власні методи, притаманні лише їй. Тому самостійну навчальну діяльність доцільно розглядати як особисту творчу працю, цілеспрямовані розумові та психічні дії.

Ефективний вид навчальної діяльності — самостійна робота студентів — спланована, пізнавальна, організаційно і методично забезпечена особиста діяльність. Самостійна робота студентів традиційно поділяється на аудиторну (підготовка до поточних аудиторних занять і позааудіторну (кваліфікаційну та пошуково-аналітичну), що дозволяє на практиці застосовувати здобуті знання, вміння, навички. Це творче осмислення певної наукової думки, літератури, засіб підвищення теоретичного і методичного рівня професійних знань.

Методичні рекомендації призначені для організації самостійної роботи студентів з курсу психологія праці.

Мета курсу — навчити студентів застосовувати набуті теоретичні знання з психології праці на практиці.

Завдання курсу — зміцнити навички та вміння самостійно і творчо розв’язувати різноманітні проблемні ситуації, завдання, що стоять перед практичним психологом у освітніх і медичних закладах, на підприємствах, з метою оптимізації організаційної структури та підвищення ефективності праці.

Вимоги до знань та умінь слухачів дисципліни “Психологія праці”:

• знання структури професійної діяльності; підходів до визначення професійної придатності людини та методів вивчення особистості працівника; основних психологічних процесів і станів трудової діяльності;

• вміння визначати складові компонентів внутрішнього та зовнішнього боків професійної діяльності; здійснювати аналіз структури особистості та складати психограми до різних професій; застосовувати на практиці знання про стадії працездатності людини;

• оцінювати рівень працездатності та попереджувати розвиток основних негативних станів; складати професіограми на основні професії.

аудиторна самостійна робота студентів Мета самостійної аудиторної роботи — розглянути найважливіші і складні питання курсу, перевірити засвоєння студентами матеріалу лекцій, підручників, посібників з метою вирішення ними ряду освітніх завдань:

• навчитися осмислювати різні питання і проблеми соціальних наук;

• здобути і закріпити знання;

• сформувати навички самостійної роботи з першоджерелами і довідковою літературою;

• навчитися вести діалог, дискусію;

• сформувати уміння і навички з використання знань як теоретичної і методичної бази для вивчення спеціальних дисциплін;

• сформувати потребу і надалі удосконалювати свої знання за обраним фахом.

самостійнароботанадматеріаломлекцій Конспект лекцій. Його роль суто навчальна: він допомагає зафіксувати основні поняття та положення й у потрібний момент їх відтворити, наприклад, під час написання реферату чи підготовки до іспиту.

Власне кажучи, його і складати треба як огляд, що містить основні положення лекції без подробиць і другорядних деталей. Тому він має, так би мовити, індивідуалізований характер: розрахований на самого автора, а для інших може виявитися малозрозумілим. У всякому навчальному тексті утримується інформація двох видів: основна і допоміжна. Основна має найістотніше значення для розкриття змісту теми або питання: визначення наукових понять, формулювання законів, теоретичних принципів тощо. Допоміжна сприяє студентові ліпше засвоїти матеріал.

Зміст конспектування — перероблення основної інформації з метою її узагальнення і скорочення. Узагальнити — означає подати її у загальній, схематичній формі: визначень, висновків, окремих заголовків, викладу основних результатів тощо.

На лекції студент повинен користуватися певними опорними фразами, що називаються ключовими і несуть у собіосновне значеннєве навантаження. Основна інформація записується як найповніше в опорний конспект. Допоміжна, як правило, випускається, крім тих випадків, коли студенту не зовсім зрозумілі основні положення.

Основними вимогами до конспекту є наочність записів і таке їх розташування, щоб можна було усвідомити логічні зв’язки й ієрархію понять. Обсяг рукописного конспекту не повинен перевищувати чверть (2 %) лекційних матеріалів, повно відображати їх зміст. Конспект містить: лекційну тему, її план, бібліографічні джерела, власне конспект матеріалу. Бажано виділяти основні положення і визначення.

Форма звітності: рукописний конспект лекційних матеріалів.

темилекційздисципліни“Психологіяпраці”:

–  –  –

1.1. Предмет,завданнятаметодипсихологіїпраці Предмет та основні завдання психології праці. Основні психологічні ознаки праці. Взаємозв’язок психології праці з іншими науками.

Сутність і зміст методів психології праці. Вимоги до практичного застосування методів психології праці.

1.2. Психічністаниупроцесіпраці Стійкі та тривалі, перехідні стани особистості під час праці. Прямі та опосередковані характеристики психічних станів людини під час

–  –  –

1.3. Працездатністьлюдини Стадії працездатності людини. Стани організму і психіки на стадіях працездатності. Вплив внутрішніх і зовнішніх факторів на працездатність людини. Шляхи зменшення напруження у праці. Психологічні аспекти підвищення професійної працездатності.

1.4.теоріявтомилюдинипідчаспраці Поняття про основні ритми трудової діяльності. Принципи ритмічності праці. Види напруження у праці. Теоретичне пояснення появи утоми. Методи експериментального оцінювання працездатності і втоми.

Засоби управління функціональними станами. Способи підтримки працездатності. Основні напрями індивідуальної профілактики і корекції.

1.5 стрес Адаптаційний синдром. Процес адаптації/дезадаптації. Професійний стрес. Професійна адаптація/дезадаптація. Психологічна готовність до діяльності. Структура стану психологічної готовності. Процесс формування стану психологічної готовності. Засоби управління функціональними станами. Структура готовності особистості до праці, її компоненти.

змістовиймодульіі.

2.1 освоєннядіяльностіособистістю Інтереси і прагнення. Основні види, типи і структура діяльності.

Мотиви та цілі діяльності. Психологія міжособистісних відносин у трудовій діяльності. Зовнішні та внутрішні компоненти професійної діяльності, їх характеристика, вплив на успішність здійснення професіоналом своєї професійної діяльності. Загальнотрудові та професійно важливі якості особистості.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.
2.2. структураособистостіпрацівника Системно-структурний та прагматичний підходи до аналізу структури особистості. Структурна теорія особистості К. К. Платонова.

Підструктури спрямованості, досвіду, психічних процесів, біопсихічних властивостей особистості. Роль здібностей і характеру у структурі особистості працівника.

Розвиток особистості професіонала.

2.3. Професіоналізаціясуб’єктапраці.основністадії професіоналізації Прогресивна стадія професійного становлення особистості. Формування мотивів професійної діяльності. Формування професійних знань та професійно-важливих якостей. Етапи формування професійних здібностей.

Регресивна стадія професійного становлення особистості. Професійні деформації особистості. Професійні деформації в мотиваційній сфері. Прояв професійної деформації у пізнавальній сфері.

Професійна деформація особистісних характеристик. Синдром емоційного вигорання.

2.4. Психологічніосновитрудовихдій,уміньтанавичок Специфіка трудових дій і операцій. Загальнотрудові, професійні й особистісні вміння та навички. Розумова діяльність у праці. Рухова діяльність у праці. Характеристика творчої та винахідницької діяльності.

2.5. Психологічніосновипрофесійноговідборуідоборукадрів Поняття та рівні придатності до професійної діяльності. Поняття про професіограму та психограму. Сутність, мета і порядок професійного відбору. Карта профвідбору. Відповідність властивостей і якостей особистості вимогам професії. Трудова кар’єра, її сутність, етапи.

2.6. Професійнеконсультування Основні напрямки професійного консультування. Консультування з профорієнтації. Основні етапи процедури професійного консультування. Роль і місце профконсультування в структурі роботи з персоналом організації. Напрями роботи психолога-консультанта:

професійна адаптація; консультування з планування кар’єри; психодіагностичний супровід професійного шляху особистості; групова робота з персоналом. Поняття кризи кар’єри. Основні кризи професійної діяльності. Методи професійного консультування. Діагностика.

Навчання. Групова робота. Психологічний ассесмент. Зворотний зв’язок. Проектування. Організаційно-управлінські ігри. Критерії ефективності професійного консультування.

Перевіркатаоцінюванняконспектувідбуваєтьсязатакими параметрами:

• чи вміє студент зорієнтуватися в загальній композиції лекції (визначити основні положення).

• чи виділена логіко-значеннєва канва повідомлення, чи зрозуміла студенту система викладу інформації в цілому, а також розвиток кожної окремої думки.

• чи виявлені “ключові” положення, тобто основні значеннєві віхи, на які “нанизаний” зміст.

• Чи присутня інформація, що деталізує основні положення.

• Чи достатньо стисло, лаконічно сформульована основна інформація, чи не перенесено її в конспект цілком і дослівно.

семінарськізаняття

Пам’ятка студенту:

• почніть підготовку до семінарського заняття з повторення матеріалу записаних вами лекцій;

• далі уважно вивчіть відповідний матеріал у навчальних посібниках (бажано в кількох — порівняння допоможе зрозуміти матеріал і структурувати передбачуваний виступ на семінарському занятті);

• для поглибленого вивчення питань семінарського заняття необхідно опрацювати з першоджерела і додаткову літературу.

У традиційній моделі викладання семінар орієнтований на засвоєння (найчастіше на переказ) інформації, отриманої на лекціях або з підручників. У моделі трансформованої вищої освіти семінар стає самостійною й основною формою організації навчального процесу. І це пов’язано не тільки зі скороченням кількості лекцій, а й із самою специфікою соціального і гуманітарного знання, коли необхідно самостійне уважне вивчення інформації, а потім її проблемне обговорення в аудиторії: це і навчальний матеріал, і проблемні та аналітичні документи тощо.

Від студента вимагається знайомитися з необхідними матеріалами самостійно і обговорювати їх в аудиторії. Характер, способи організації і проведення семінару обираються викладачем залежно від змісту і специфіки курсу. Однак у будь-якому випадку слід пам’ятати про головний критерій його ефективності: у тій чи іншій формі всі студенти мають брати участь у творчому обговоренні його проблемного поля. Крім розгляду найважливіших і складних питань курсу, семінар дає змогу перевірити глибину засвоєння студентами матеріалу лекцій, підручників, інших навчальних посібників. Отже, вони сприяють підвищенню якості знань, засвоєнню навичок самостійної роботи тощо.

Семінарські заняття покликані:

• поглиблювати теоретичні знання, отримані під час прослуховування і запам’ятовування лекційного матеріалу;

• знайомити з навчальною і науковою літературою;

• розвивати здатність осмислювати різні питання і проблеми курсу;

• формувати навички самостійної роботи з першоджерелами і довідковою літературою;

• набувати уміння вести діалог, дискусію, обґрунтовувати свої позиції, шанобливо ставитися до інших точок зору.;

• формувати навички діалогічного і критичного мислення.

Починаючи підготовку до семінарського заняття, студенти повинні, насамперед, уважно ознайомитися з його планом та навчальною програмою, щоб якісно і правильно сформулювати короткий план відповіді, структурувати свої знання.

Необхідно також звернутися до конспектів лекцій і підручників, рекомендованої додаткової літератури. До найбільш важливих і складних питань теми пропонується складати конспекти відповідей.

Плідному засвоєнню навчального матеріалу також сприяє конспектування додаткової літератури. Крім підготовки питань заняття, студенти повинні вміти давати визначення основним категоріям і поняттям до визначеної семінарської теми.

Повторення лекційного матеріалу — це процес відновлення в пам’яті на новому, вищому рівні раніше отриманих знань. Важливою формою повторення є систематизація знань після вивчення тем і розділів курсу.

–  –  –

семінарськезаняття1:Методологіяіметодипсихологіїпраці

1. Використання методів психології праці при вивченні трудової діяльності.

2. Професіографічний аналіз праці.

3. Психофізична характеристика професійної діяльності.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |
Похожие работы:

«КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «КІРОВОГРАДСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО» НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ЛАБОРАТОРІЯ ІНФОРМАТИКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ Безпека дітей в Інтернеті: попередження, освіта, взаємодія Матеріали обласної науково-методичної Інтернет-конференції 11 лютого 2014 року Друкується за рішенням вченої ради комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»...»

«УДК 159.9.072.42 : 164 ПСИХОЛОГІСТИКА: КОНТУРИ РОЗДІЛУ. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ОБРАЗУ МИСЛЕННЯ ПСИХОЛОГА-ДОСЛІДНИКА Коваленко В.О., к.пед.н., доцент, Коваленко О.В., студент Запорізький державний університет Професійна підготовка майбутніх психологів здійснюється, з одного боку, на основі оволодіння теоретичними знаннями основ загальної психології та її галузей, знайомства з різноманітними напрямками вітчизняної та зарубіжної психології. Саме тут формуються уявлення студентів...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ студентів спеціальності “ПсИхОЛОГія” спеціалізації “МЕДИЧНА ПсИхОЛОГія” (освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр) Київ 200 Підготовлено старшим викладачем кафедри медичної психології та психокорекції С. О. Лобановим і старшим викладачем кафедри медичної психології та психокорекції І. В. Кузнєцовим Затверджено на засіданні кафедри кафедри медичної психології та психокорекції (протокол № 7 від 15.03.06) Схвалено Вченою...»

«МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ Кафедра юридичної психології ЮРИДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ ПРОГРАМА нормативної навчальної дисципліни для підготовки до вступного іспиту зі спеціальності 19.00.06 – Юридична психологія Київ – 2014 Програма зі спеціальності 19.00.06 – юридична психологія Укладач: кандидат психологічних наук, професор Казміренко Л.І. Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри юридичної психології, протокол № _ від _ _ 2014 р. ЗМІСТ 1. Загальні...»

«УДК 378.12 – 057.87: 174.8 ПРОБЛЕМА ВЗАЄМОВІДНОСИН МІЖ СТУДЕНТОМ ТА НАУКОВИМ КЕРІВНИКОМ Пащенко С.Ю., к.пед.н., доцент, Дорошенко Т.Г., магістр, Заноздра О.І., магістр Запорізький національний університет Актуальність матеріалу, викладеного в статті, обумовлена нагальними потребами молоді, яка навчається у ВНЗ. Мета статті – комплексне дослідження психологічних особливостей взаємин між науковим керівником і студентом та розробка рекомендацій щодо успішної роботи над проектом. За допомогою...»

«Часопис Національного університету Острозька академія. Серія Право. – 2011. – №2(4) УДК 159.955-057.8 : 34.08 М. Б. Цип’ящук викладач кафедри державно-правових дисциплін (Національний університет Острозька академія) ПРОФЕСІЙНЕ МИСЛЕННЯ ЮРИСТІВ: ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ Попри безспірну значимість юридичної професії в житті майже кожної людини досить багато її важливих аспектів, в тому числі і психологічних, лишаються поза увагою дослідників. Так, відомо, що ефективність дій юриста та якісна...»

«Психологія особистості. 2013. № 1(4) Кучма В.Р. Синдром дефицита внимания с гиперактивностью у детей: 3. (вопросы эпидемиологии, этиологии, диагностики, лечения, профилактики и прогноза) / В.Р. Кучма, И.П. Брязгунов. – М.: Олег и Павел, 1994. – 98 с.Лютова Е.К. Шпаргалка для родителей / Е.К. Лютова, Г.Б. Монина. – СПб. : 4. Речь, 2007. – 136 с. Обухівська А. Психологу про дітей з особливими потребами у 5. загальноосвітній школі / А. Обухівська, Т. Ілляшенко, Т. Жук. – К. : Редакції загально...»

«Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» Комітет Верховної Ради України у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів Міністерство освіти і науки України Міністерство праці та соціальної політики України Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту Інститут спеціальної педагогіки АПН України Фонд соціального захисту інвалідів Всеукраїнське громадське соціально політичне об’єднання «Національна Асамблея інвалідів України» Всеукраїнська громадська організація...»

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міжнародний жіночий правозахисний центр «Ла Страда-Україна» СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ ПРОТИДІЇ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ДІТЕЙ навчально-методичний посібник За загальною редакцією К.Б. Левченко, Л.Г. Ковальчук, О.А. Удалової Київ 2011 ББК 74.6я7 С69 Авторський колектив: Н.П. Бочкор, М.В. Євсюкова, Л.Г. Ковальчук, канд. пед. наук, К.Б. Левченко, д-р юрид. наук, Т.В. Татуревич, О.А....»

«Полтавська обласна державна адміністрація Головне управління освіти і науки Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського Майорщинська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат Підготовка вихованців школи-інтернату до самостійного життя Просвітницька програма Майорщина-2011 Схвалено рішенням експертної комісії при центрі практичної психології і соціальної роботи Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені М. В....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»