WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 |

«МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ здисципліни “МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ МЕНЕДЖМЕНТУ” (длямагістрів) Київ 200 Підготовлено доцентом кафедри менеджменту Н. І. Новальською Затверджено на ...»

-- [ Страница 1 ] --

МІЖРЕГІОНАЛЬНА

АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

здисципліни

“МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ МЕНЕДЖМЕНТУ”

(длямагістрів)

Київ 200

Підготовлено доцентом кафедри менеджменту Н. І. Новальською

Затверджено на засіданні кафедри менеджменту

(протокол № 6 від 24.01.07)

Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом Новальська Н. І. Методичне забезпечення контролю знань з дисципліни “Методика викладання менеджменту” (для магістрів). — К.: МАУП, 2007. — 26 с.

Методична розробка містить пояснювальну записку, тестові завдання, а також список літератури.

© Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП),

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Процес навчання висококваліфікованих магістрів з управління бізнесом полягає у формуванні знань і навичок викладача, педагога, методиста, психолога, що повинні сприяти підготовці фахівців із синтезованими знаннями та вміннями, адекватними кваліфікаційним вимогам.

Тестові завдання з дисципліни “Методика викладання менеджменту” розроблені для студентів спеціальності “Менеджмент організацій” денної та заочної форм навчання.

Тестові завдання можуть використовуватися для поточного, рубіжного та підсумкового контролю знань студентів, а також при підготовці до комплексного державного іспиту за освітньо-кваліфікаційним рівнем “магістр”.

Мета діагностування знань студентів з дисципліни “Методика викладання менеджменту”:

• виявити ступінь засвоєння навчального матеріалу;

• стимулювати систематичну самостійну роботу студентів;

• підвищити рівень об’єктивності оцінювання знань студентів.

Ці тестові завдання можуть бути покладені в основу комп’ютерних тестуючих програм.

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

1. Змістосвіти—це:

А) науково обґрунтована система дидактично та методично оформленого навчального матеріалу для різних освітніх і кваліфікаційних рівнів;

Б) сукупність норм, які визначають вимоги до певного освітнього (кваліфікаційного) рівня;

В) основні вимоги до професійних якостей, знань і вмінь фахівця, необхідних для успішного виконання професійних обов’язків;

Г) нормативний документ, який визначає організацію навчального процесу в конкретному напрямі освітньої або кваліфікаційної підготовки.

2. Освітньо-професійнапрограмапідготовки—це:

А) перелік нормативних і вибіркових навчальних дисциплін із зазначенням обсягу годин, відведених для їх вивчення (аудиторних  занять і самостійної роботи), форм підсумкового контролю з кожної навчальної дисципліни;

Б) основні вимоги до професійних якостей, знань і вмінь фахівця, необхідних для успішного виконання професійних обов’язків;

В) сукупність норм, які визначають вимоги до певного освітнього (кваліфікаційного) рівня;

Г) нормативний документ вищого навчального закладу, який складається на основі освітньо-професійної програми та структурно-логічної схеми підготовки і визначає перелік та обсяг нормативних і вибіркових навчальних дисциплін, послідовність їх вивчення, конкретні форми проведення навчальних занять та їх обсяг, графік навчального процесу, форми та засоби здійснення поточного і підсумкового контролю.

3. Структурно-логічнасхемапідготовки—це:

А) організація та методика виконання планової студентської науково-дослідної роботи;

Б) послідовність вивчення навчальних дисциплін, форм і періодичність виконання індивідуальних завдань і здійснення контролю;

В) основна форма здобуття певного рівня освіти або кваліфікації;

Г) основні вимоги до професійних якостей, знань і вмінь фахівця, необхідних для успішного виконання професійних обов’язків.

4. Державнийстандартосвіти–це:

А) сукупність норм, які визначають вимоги до певного освітнього (кваліфікаційного) рівня;

Б) основні вимоги до якостей і знань особи, яка здобула певний освітній рівень;

В) основні вимоги до професійних якостей, знань і вмінь фахівця, необхідних для успішного виконання професійних обов’язків;

Г) система формалізованих завдань, призначених для встановлення відповідності освітнього (кваліфікаційного) рівня особи вимогам освітніх (кваліфікаційних) характеристик.

5. Основним нормативним документом, що визначає організаціюнавчальногопроцесувконкретномунапряміосвітньоїабо кваліфікаційноїпідготовки,єтакий:

А) робоча навчальна програма дисципліни;

Б) тематичний план;

В) державний стандарт освіти;

Г) навчальний план.

6. Нормативним документом вищого навчального закладу, який складаєтьсянаосновіосвітньо-професійноїпрограмитаструктурно-логічноїсхемипідготовкиівизначаєпереліктаобсягнормативних і вибіркових навчальних дисциплін, послідовність їх вивчення,конкретніформипроведеннянавчальнихзанятьтаїх обсяг,графікнавчальногопроцесу,формитазасобиздійснення поточногоіпідсумковогоконтролю,єтакий:

А) державний стандарт освіти;

Б) тематичний план;

В) робоча навчальна програма дисципліни;

Г) навчальний план.

7. Нормативнінавчальнідисциплінивстановлюються:

А) вищим навчальним закладом і вводяться для задоволення освітніх і кваліфікаційних потреб особи, ефективного використання можливостей і традицій конкретного навчального закладу, регіональних потреб тощо;

Б) державним стандартом освіти (дотримання їх назв та обсягів обов’язкове для навчального закладу);

В) державним стандартом освіти (дотримання їх назв та обсягів не обов’язкове для навчального закладу);

Г) правильної відповіді немає.

8. Вибірковінавчальнідисциплінивстановлюються:

А) вищим навчальним закладом і вводяться для задоволення освітніх і кваліфікаційних потреб особи, ефективного використання можливостей і традицій конкретного навчального закладу, регіональних потреб тощо;

Б) державним стандартом освіти (дотримання їх назв та обсягів обов’язкове для навчального закладу);

В) державним стандартом освіти (дотримання їх назв та обсягів не обов’язкове для навчального закладу);

Г) правильної відповіді немає.

9. Виклад конкретного змісту навчальної дисципліни, послідовність,організаційніформиїївивченнятаїхобсяг,формитазасобипоточногоіпідсумковогоконтролюмістить:

А) освітньо-професійна програма підготовки;

Б) державний стандарт освіти;

В) робоча навчальна програма дисципліни;

Г) навчальний план.

–  –  –

ципліниненалежать:

А) тематичний план;

Б) засоби для здійснення поточного та підсумкового контролю;

В) перелік навчально-методичної літератури;

Г) роздатковий матеріал.

1.Комплексвластивостейособистості,щозабезпечуютьсамоорганізаціювисокогорівняпрофесійноїдіяльності,—це:

А) структура теоретичних знань;

Б) педагогічна майстерність;

В) педагогічна техніка;

Г) самостійна робота.

2.Важливоюскладовоюпедагогічноїмайстерностієтака:

А) гуманістична спрямованість;

Б) професійна компетентність;

В) педагогічні здібності та педагогічна техніка;

Г) усі відповіді правильні.

3.Знанняпредмета,методикийоговикладання,педагогікиіпсихології—це:

А) гуманістична спрямованість;

Б) професійна компетентність;

В) педагогічні здібності та педагогічна техніка;

Г) усі відповіді правильні.

4.Особливостівикладача,щозабезпечуютьдосягненнявисоких результатівунавчанні,—це:

А) гуманістична спрямованість;

Б) професійна компетентність;

В) педагогічні здібності;

Г) усі відповіді правильні.

5.Професійназдатністьпедагога,щохарактеризуєтьсяпотребою у спілкуванні, готовністю легко вступати в контакт, викликати позитивніемоціїуспіврозмовникайвідчуватизадоволеннявід спілкування,—це:


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


А) динамізм особистості;

Б) комунікативність;

В) креативність;

Г) емоційна стабільність.

6.Здатністьопануватисебе,зберігатисамоконтроль,здійснюватисаморегуляціюзабудь-якоїситуаціїнезалежновідсилизовнішніхчинників,щопровокуютьемоційнийзрив,—це:

А) динамізм особистості;

Б) комунікативність;

В) креативність;

Г) емоційна стабільність.

7.Здатність до творчості, генерації незвичних ідей, відходу від традиційнихсхем,швидкогорозв’язуванняпроблемнихситуацій—це:

А) динамізм особистості;

Б) комунікативність;

В) креативність;

Г) емоційна стабільність.

8.Здатністьактивновпливатинаіншуособистість—це:

А) динамізм особистості;

Б) комунікативність;

В) креативність;

Г) емоційна стабільність.

9.Вміння використовувати психофізичний апарат як інструмент виховного впливу, прийом володіння собою (власним організмом,настроєм,мовленням,увагоюіуявою)івпливунаінших (вербальнимиіневербальнимизасобами)—це:

А) педагогічна майстерність;

Б) педагогічна техніка;

В) професійна здатність;

Г) професійна компетентність.

0.Докритеріївмайстерностіпедагоганалежать:

А) продуктивність;

Б) діалогічність;

В) оптимальність;

Г) усі відповіді правильні.

1.Дляелементарногорівняоволодінняпедагогічноюмайстерністюхарактерні:

А) наявність у викладача лише окремих якостей професійної діяльності, володіння знаннями для виконання педагогічних дій, предметом викладання, проте через брак спрямованості на розвиток студента, техніки організації діалогу продуктивність його навчально-виховної діяльності низька;

Б) педагогічні дії викладача, що гуманістично зорієнтовані, відносини зі студентами і колегами розвиваються позитивно, добре засвоєно предмет викладання, методично впевнено і самостійно організовано навчально-виховний процес на занятті;

В) чітка спрямованість дій викладача, їх висока якість, діалогічна взаємодія у спілкуванні, самостійне планування та організація власної діяльності на тривалий час з основним завданням розвинути особистість студента;

Г) ініціативність викладача і творчий підхід до організації професійної діяльності, самостійне конструювання оригінальних педагогічних доцільних прийомів взаємодії, будуванні діяльності на основі рефлексивного аналізу.

2.Длябазовогорівняоволодінняпедагогічноюмайстерністюхарактерні:

А) наявність у викладача лише окремих якостей професійної діяльності, володіння знаннями для виконання педагогічних дій, предметом викладання, проте через брак спрямованості на розвиток студента, техніки організації діалогу продуктивність його навчально-виховної діяльності низька;

Б) педагогічні дії викладача, що гуманістично зорієнтовані, відносини зі студентами і колегами розвиваються позитивно, добре засвоєно предмет викладання, методично впевнено і самостійно організовано навчально-виховний процес на занятті;

В) чітка спрямованість дій викладача, їх висока якість, діалогічна взаємодія у спілкуванні, самостійне планування і організація власної діяльності на тривалий час з основним завданням розвинути особистість студента;

Г) ініціативність викладача і творчий підхід до організації професійної діяльності, самостійне конструювання оригінальних педагогічних доцільних прийомів взаємодії, будуванні діяльності на основі рефлексивного аналізу.

3.Длядосконалогорівняоволодінняпедагогічноюмайстерністю характерні:

А) наявність у викладача лише окремих якостей професійної діяльності, володіння знаннями для виконання педагогічних дій, предметом викладання, проте через брак спрямованості на розвиток  студента, техніки організації діалогу продуктивність його навчально-виховної діяльності низька;

Б) педагогічні дії викладача, що гуманістично зорієнтовані, відносини зі студентами і колегами розвиваються позитивно, добре засвоєно предмет викладання, методично впевнено і самостійно організовано навчально-виховний процес на занятті;

В) чітка спрямованість дій викладача, їх висока якість, діалогічна взаємодія у спілкуванні, самостійне планування і організація власної діяльності на тривалий час з основним завданням розвинути особистість студента;

Г) ініціативність викладача і творчий підхід до організації професійної діяльності, самостійне конструювання оригінальних педагогічних доцільних прийомів взаємодії, будування діяльності на основі рефлексивного аналізу.

4.Длятворчогорівняоволодінняпедагогічноюмайстерністюхарактерні:

А) наявність у викладача лише окремих якостей професійної діяльності, володіння знаннями для виконання педагогічних дій, предметом викладання, проте через брак спрямованості на розвиток студента, техніки організації діалогу продуктивність його навчально-виховної діяльності низька;

Б) педагогічні дії викладача, що гуманістично зорієнтовані, відносини зі студентами і колегами розвиваються позитивно, добре засвоєно предмет викладання, методично впевнено і самостійно організовано навчально-виховний процес на занятті;

В) чітка спрямованість дій викладача, їх висока якість, діалогічна взаємодія у спілкуванні, самостійне планування і організовування власної діяльності на тривалий час з основним завданням розвинути особистість студента;

Г) ініціативність викладача і творчий підхід до організації професійної діяльності, самостійне конструювання оригінальних педагогічних доцільних прийомів взаємодії, будування діяльності на основі рефлексивного аналізу.

5.Додирективно-методичнихзнаньвикладачаналежать:

А) праці провідних українських і зарубіжних вчених у галузі освіти, навчання, виховання молоді, що становлять методологічні засади процесу навчання;

Б) Положення про вищий навчальний заклад України: права і обов’язки студентів, викладачів, керівництва вищого навчального закладу;В) система заходів, яка забезпечує оптимізацію викладання управлінських дисциплін;Pages:   || 2 | 3 | 4 |
Похожие работы:

«Підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів П роф ільний рівень Рекомендовано Міністерством освіти 11щуки України С.Б. Гавриш В.Л. Сутковий Т.М. Філіпенко Київ «Генеза» ББК 67я72 Г Рекомендовано Міністерством освіти і науки України ( наказ МОН України № 235 від 16.03.2011 р.) Психолого-педагогічну експертизу проводив Інститут педагогіки НАПН України. Гавриш С.Б. Г12 Правознавство : підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл.: проф. рівень /С.Б. Гавриш, В.Л. Сутковий, Т.М....»

«КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «КІРОВОГРАДСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО» НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ЛАБОРАТОРІЯ ІНФОРМАТИКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ Безпека дітей в Інтернеті: попередження, освіта, взаємодія Матеріали обласної науково-методичної Інтернет-конференції 11 лютого 2014 року Друкується за рішенням вченої ради комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»...»

«Психологія особистості. 2013. № 1(4) Кучма В.Р. Синдром дефицита внимания с гиперактивностью у детей: 3. (вопросы эпидемиологии, этиологии, диагностики, лечения, профилактики и прогноза) / В.Р. Кучма, И.П. Брязгунов. – М.: Олег и Павел, 1994. – 98 с.Лютова Е.К. Шпаргалка для родителей / Е.К. Лютова, Г.Б. Монина. – СПб. : 4. Речь, 2007. – 136 с. Обухівська А. Психологу про дітей з особливими потребами у 5. загальноосвітній школі / А. Обухівська, Т. Ілляшенко, Т. Жук. – К. : Редакції загально...»

«катування та жорстоке поводження з дітьми в україні ХаркІВ «праВа людини» ББК 67.9(4УКР) К 29 Художник-оформлювач Захаров Б. Є. На обкладинці — твір Джотто ді Бондоне «Побиття немовлят». Фреска капели дель Арена в Падуї. 1305 р.Автори: Михайло Романов, правник, к.ю.н. — розділ І Геннадій Токарeв, правозахисник, адвокат — розділи ІІ, ІІІ, V, VІ, VІІ, VІІІ Віктор Пушкар, соціальний психолог, к.п.н. — розділ ІV Наталія Картопольцева, психолог — розділи ІІ, ІІІ Здійснено в рамках проекту за...»

«Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» Комітет Верховної Ради України у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів Міністерство освіти і науки України Міністерство праці та соціальної політики України Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту Інститут спеціальної педагогіки АПН України Фонд соціального захисту інвалідів Всеукраїнське громадське соціально політичне об’єднання «Національна Асамблея інвалідів України» Всеукраїнська громадська організація...»

«Часопис Національного університету Острозька академія. Серія Право. – 2011. – №2(4) УДК 159.955-057.8 : 34.08 М. Б. Цип’ящук викладач кафедри державно-правових дисциплін (Національний університет Острозька академія) ПРОФЕСІЙНЕ МИСЛЕННЯ ЮРИСТІВ: ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ Попри безспірну значимість юридичної професії в житті майже кожної людини досить багато її важливих аспектів, в тому числі і психологічних, лишаються поза увагою дослідників. Так, відомо, що ефективність дій юриста та якісна...»

«Нетішинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 Практичний психолог Панкіна Катерина Вікторівна Тренінгові заняття для учнів та батьків з профілактики відхилень у поведінці підлітків Нетішин 2009 р. Посібник розрахований для шкільних психологів та соціальних педагогів. Посібник містить розробку занять, які спрямовані на корекцію поведінки підлітків. Рецензент: Кухар Н. Я., методист інформаційнометодичного кабінету з питань психології. Рекомендовано методичною радою міста Нетішина -2Зміст...»

«УДК 378.12 – 057.87: 174.8 ПРОБЛЕМА ВЗАЄМОВІДНОСИН МІЖ СТУДЕНТОМ ТА НАУКОВИМ КЕРІВНИКОМ Пащенко С.Ю., к.пед.н., доцент, Дорошенко Т.Г., магістр, Заноздра О.І., магістр Запорізький національний університет Актуальність матеріалу, викладеного в статті, обумовлена нагальними потребами молоді, яка навчається у ВНЗ. Мета статті – комплексне дослідження психологічних особливостей взаємин між науковим керівником і студентом та розробка рекомендацій щодо успішної роботи над проектом. За допомогою...»

«Полтавська обласна державна адміністрація Головне управління освіти і науки Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського Майорщинська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат Підготовка вихованців школи-інтернату до самостійного життя Просвітницька програма Майорщина-2011 Схвалено рішенням експертної комісії при центрі практичної психології і соціальної роботи Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені М. В....»

«МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ Кафедра юридичної психології ЮРИДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ ПРОГРАМА нормативної навчальної дисципліни для підготовки до вступного іспиту зі спеціальності 19.00.06 – Юридична психологія Київ – 2014 Програма зі спеціальності 19.00.06 – юридична психологія Укладач: кандидат психологічних наук, професор Казміренко Л.І. Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри юридичної психології, протокол № _ від _ _ 2014 р. ЗМІСТ 1. Загальні...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»