WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 |

«ЮРИДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ ПРОГРАМА нормативної навчальної дисципліни для підготовки до вступного іспиту зі спеціальності 19.00.06 – Юридична психологія Київ – 2014 Програма зі спеціальності ...»

-- [ Страница 1 ] --

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Кафедра юридичної психології

ЮРИДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ

ПРОГРАМА

нормативної навчальної дисципліни для підготовки до

вступного іспиту зі спеціальності

19.00.06 – Юридична психологія

Київ – 2014

Програма зі спеціальності 19.00.06 – юридична психологія

Укладач: кандидат психологічних наук, професор Казміренко Л.І.

Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри юридичної психології, протокол № ___ від ___ ___________ 2014 р.

ЗМІСТ

1. Загальні положення

2. Зміст вступного іспиту зі спеціальності 19.00.06 – юридична психологія

3. Запитання, що виносяться на іспит

4. Критерії оцінювання

5. Список рекомендованих джерел

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Організація і проведення вступного іспиту до ад’юнктури з юридичної психології проводиться згідно з Законами України «Про освіту» та «Про вищу освіту», Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, відомчих нормативних актів і рішень Вченої ради та розпоряджень ректора академії.

Вступний іспит із спеціальності 19.00.06 проводиться у формі усного іспиту.

Згідно паспорту спеціальності, наукова спеціальність 19.00.06 є науково-практичною дисципліною, що досліджує психологічні закономірності системи «людина – суспільство – право»; поведінку, особистість і діяльність осіб, які здійснюють правотворчість та правозастосування (суб’єкти юридичної діяльності) та осіб, щодо яких правові норми застосовуються, чиї права захищаються чи охороняються (об’єкти юридичної діяльності); розробляє рекомендації, спрямовані на підвищення ефективності функціонування цієї системи.

Іспит проводиться як комплексна перевірка знань кандидатів із навчальної дисципліни за завданнями (екзаменаційними білетами), складеними кафедрою юридичної психології згідно з навчальною програмою і за методикою, визначеною вищим закладом освіти.

Зміст питань комплекту екзаменаційних білетів охоплює навчальну програму дисципліни та складається з метою забезпечення перевірки знань, умінь і навичок, а також творчих здібностей вступників до ад’юнктури з відповідної спеціальності.

Кандидат має продемонструвати кваліфікаційний рівень підготовки фахівців, при якому повинен:

знати:

1) на понятійному рівні: категорійно-понятійний апарат науки, його специфіку та закономірності функціонування в сфері суспільно-правових відносин та правової поведінки;

2) на фундаментальному рівні: психологічні особливості особистості правопорушника та злочинних груп; закономірності індивідуально-психологічних i соціально-психологічних явищ у правоохоронній і правозастосовній діяльності;

3) на практично-творчому рівні: предмет, завдання таосновні проблеми правової та кримінальної психології, психології процесуальної та непроцесуальної діяльності, психології юридичної праці, пенітенціарної психології;

вміти:

1) на репродуктивному рівні: відтворювати основні категорії та поняття, що відображають сутність юридико-психологічних відносин;

2) на алгоритмічному рівні: довільно використовувати засвоєні знання для вирішення типових ситуацій професійної діяльності (складання психологічного портрету правопорушника, оцінювання приналежності особи до кримінального середовища; виявлення агресивних станів i намірів людини чи групи, психологічного впливу на них);

3) на евристичному рівні: здійснювати соціальнопсихологічний аналіз стосунків у злочинній групі; визначати чинники та динаміку розвитку натовпу; враховувати психологічні аспекти при розробці системи профілактичних заходів; обирати адекватні особистості та ситуації методи i прийоми психологічного впливу на об’єкти професійної діяльності; встановлювати особливості виникнення i перебігу екстремальних ситуацій в правоохоронній діяльності; визначати психологічні особливості процесуальних дій та формулювати запитання до психологаексперта;

4) на творчому рівні: переосмислювати наявні знання стосовно нових фактів; адаптувати раніше отриманий досвід до змінних умов та нестандартних ситуацій; варіативно розв’язувати професійні завдання; самостійно вести експериментальну та науково-дослідну діяльність. В разі висвітлення проблеми, з якої в юридичній психології немає єдиної сталої думки, – знати різні точки зору щодо неї, аргументовано викласти власну позицію.

–  –  –

ТЕМА 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЮРИДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ Психологія і юриспруденція як база юридичної психології.

Зв’язок юридичної психології з філософськими, юридичними, психологічними та іншими науками.

Об’єкт і предмет юридичної психології. Категорії та поняття юридичної психології. Система та структура юридичної психології, її гносеологічні, теоретичні та практичні завдання.

Етапи розвитку юридичної психології. Розвиток юридичної психології в Радянському Союзі. Історія розвитку юридичної психології в Україні.

Розвиток психологічних ідей в кримінології (І. Гофбауер, Г. Грос, М. М. Гернет, С. В. Познишев, В. М. Кудрявцев, Ю. М. Антонян). Юридична психологія та антропологія (Ч. Ломброзо, О. Ф. Лазурський, У. Кречмер, У. Шелдон).

Психологічна теорія права (Л. Петражицький). Юридична психологія та соціологія (Е. Дюркгейм, Г. Тард).

Принципи юридичної психології. Методи юридичної психології. Правові та етичні межі застосування психологічного впливу в правоохоронній та правозастосовній діяльності.

ТЕМА 2. ЗАГАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ЮРИДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

Загальні закономірності біологічної еволюції в розвитку психіки. Психіка та мозок. Загальна будова аналізатора.

Рефлекторна теорія психіки (І. М. Сечєнов, І. П. Павлов, О. О. Ухтомський, П. К. Анохін). Структура рефлекторного акту.

Поняття «особистість». Етапи вивчення особистості. Людина як індивід, індивідуальність та особистість. Сутність та структура особистості (Б. Г. Ананьєв, О. Г. Ковальов, К. К. Платонов, С. Л. Рубінштейн). Проблема особистості в українській психології (Г. С. Костюк, С. Д. Максименко, В. В. Рибалка, В. А. Роменець).

Ознаки особистості. Основні теорії особистості. Проблеми особистості в «глибинній психології» (З. Фрейд, К. Юнг, К. Хорні, Е. Фром). Біхевіористична концепція (Е. Торндайк, Дж. Уотсон).

Гештальт-психологічна теорія (М. Вертгаймер, В. Келер).

Персоналістичні теорії (Г. Олпорт, А. Маслоу).

Психологічна характеристика діяльності. Діяльність і особистість. Діяльність і поведінка. Складові елементи діяльності.

Дія як одиниця людської діяльності. Засоби (операції) виконання дій. Рухова активність. Вчинок як основна складова діяльності.

Класифікація різновидів діяльності за окремими критеріями:

загальногенетичним (гра, навчання, праця), за засобами (матеріально-практична, духовна), за характером психічної активності (репродуктивна, творча), за змістом (пізнавальна, перетворююча, ціннісно-орієнтаційна, художня).

Загальна характеристика пізнавальних процесів. Відчуття та їх класифікація. Сприймання, його закономірності та властивості.

Пам’ять, її основні процеси, різновиди та типи. Мислення: поняття та класифікація. Види і форми мислення. Уява, її механізми, закономірності і різновиди. Увага: форми, види, властивості.

Спостереження та спостережливість.

Поняття емоцій, їх класифікація. Емоція як стан і процес.

Різновиди емоційних станів. Настрої, їх вплив на діяльність.

Конфліктні емоційні стани. Поняття про стрес. Вплив стресорів на особистість та діяльність. Конфлікт, афект, фрустрація. Почуття, їх різновиди. Цілісність та амбівалентність почуттів.

Поняття та функції волі. Вольові якості особистості. Вольовий контроль поведінки. Різновиди та динаміка вольових актів.

ТЕМА 3. ПСИХОЛОГІЯ ГРУПОВОЇ ПОВЕДІНКИ

Специфіка соціально-психологічних явищ, їх відмінність від явищ індивідуально-психологічних. Основні види соціальнопсихологічних явищ. Врахування соціально-психологічних явищ у правоохоронній діяльності.

Соціальна група та її основні ознаки. Різновиди соціальних груп, їх характеристика. Колектив та його ознаки.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Феномен великих спільнот: національна свідомість, національний характер та етноцентризм.

Психологія масової поведінки. Чинники, що впливають на формування натовпу. Натовп, його різновиди і особливості. Панічна та протестна поведінка натовпу. Склад натовпу та основні етапи його розвитку. Психологічні особливості діяльності працівників правоохоронних органів при попередженні та виникненні масових заворушень.

ТЕМА 4. ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ СПІЛКУВАННЯ

Поняття та основні ознаки спілкування. Функції спілкування.

Різновиди спілкування та їх характеристика. Структура спілкування.

Закономірності та механізми сприймання та розуміння людини людиною. Вікові, індивідуальні та професійні особливості соціальної перцепції.

Психологічний вплив в міжособистісних взаєминах:

переконання, навіювання, зараження та наслідування. Явище контрсугестії.

ТЕМА 5. ПСИХОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

ЕКСТРЕМАЛЬНИХ СИТУАЦІЙ В ПРАВООХОРОННІЙ

ДІЯЛЬНОСТІ.

Поняття екстремальних ситуацій, основні чинники їх виникнення. Характер та різновиди екстремальних ситуацій в правоохоронній діяльності.

Адаптивна і дезадаптивна поведінка:

причини і умови прояву. Психоемоційна напруженість в екстремальній ситуації. Основні різновиди деструктивних станів психоемоційної напруженості, їх особливості.

Поняття особистої безпеки, групи заходів її забезпечення.

Різновиди небезпеки, їх характеристика. Тактико-операційні та ситуативно-психологічні чинники «небезпечної» поведінки правознавця. Психологічна готовність правоохоронця до дій в екстремальних умовах та її структурні компоненти. Психологічна підготовленість до екстремальних ситуацій службової діяльності, шляхи та напрями її формування.

ТЕМА 6. ОСОБИСТІСТЬ І ДІЯЛЬНІСТЬ В СФЕРІ ПРАВОВІДНОСИН.

Соціальні норми та їх властивості. Функції соціальних норм.

Основні види нормативних систем та їх характеристика.

Психологічні аспекти правової поведінки. Загальні ознаки правової поведінки. Правосвідомість: ознаки та різновиди. Правові норми та їх засвоєння особистістю. Функції та компоненти правосвідомості. Дефекти правосвідомості.

Поняття та показники соціальних відхилень. Психологічна характеристика девіантної поведінки. Різновиди девіантної поведінки. Делінквентна поведінка.

Психологічні аспекти правової соціалізації особистості. Типи та механізми соціалізації. Етапи соціалізації. Асоціалізація, десоціалізація, ресоціалізація. Шляхи засвоєння правових норм і цінностей. Правова ідеологія та правова культура.

ТЕМА 7. КРИМІНАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ.

Поняття особистості злочинця та основні детермінанти її формування. Біологізаторські концепції особистості злочинця (антропологічна, конституціональна, генетична, фрейдизм, аналітична психологія К. Юнга). Соціологізаторські концепції особистості злочинця (індивідуальна психологія А. Адлера, теорія диференційного зв’язку, теорія аномії, теорія субкультур, теорія стигматизації). Роль біологічного і соціального у формуванні особистості злочинця.

Типи злочинців. Структура особистості злочинця.

Спрямованість особи злочинця та її різновиди. Психологічні особливості злочинців різних категорій.

Злочинна поведінка та механізми її формування. Етапи формування злочинної поведінки. Мотиви та мотивація при вчиненні злочину. Мета злочинної поведінки. Структура прийняття рішення про вчинення злочину.

Психологічні чинники, що обумовлюють суспільну небезпечність злочинних груп. Поняття злочинної групи та її психологічна характеристика. Причини об’єднання осіб у злочинну групу. Закономірності функціонування злочинних груп.

Психологічні особливості різновидів злочинних груп: злочинні групи неповнолітніх і молоді; злочинні групи, що складаються з раніше засуджених осіб; злочинні групи розкрадачiв державної чи приватної власності; злочинні групи, що вчиняють пограбування та розбійні напади з метою заволодіння державною чи приватною власністю; злочинні групи, що вчиняють насильницькі злочини.

Організовані злочинні групи та організована злочинність.

Психологічні аспекти організованої злочинності. Структура організованої злочинності.

ТЕМА 8. ПСИХОЛОГІЯ ЮРИДИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.

Юридична діяльність як різновид трудової діяльності, її диференціація за профілем та суб’єктами діяльності. Характеристика основних різновидів юридичної діяльності. Характеристика допоміжних компонентів структури юридичної діяльності. Елементи та етапи планування юридичної діяльності.

Психологічні особливості юридичної діяльності.

Проблема професійної придатності юриста до діяльності.

Психологічний розвиток, формування та деформація фахівця.

Психологічна сутність професійної деформації. Основні сфери прояву професійної деформації. Вплив професійної деформації на ефективність виконання діяльності. Психологічна характеристика основних груп детермінант професійної деформації. Система профілактики та корекції професійної деформації.

Пізнавальна діяльність юриста як вирішення пізнавальних завдань. Особливості комунікації та основні елементи комунікативної діяльності. Особливості здійснення юридичної праці, що визначають необхідність організаційної діяльності. Види профілактичного впливу та їх основні групи. Психологічні чинники засвідчувальної діяльності.

ТЕМА 9. ПСИХОЛОГІЯ СЛІДЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Функціонально-психологічна характеристика слідчої діяльності. Психологічна структура слідчої діяльності. Психологічні особливості слідчої діяльності.

Слідча ситуація та її компоненти. Проблемна ситуація. Види завдань, що вирішує слідчий. Емоційні стани, що впливають на ефективність діяльності слідчого. Рефлексія та емпатія в діяльності слідчого. Типи особистості слідчого.

Психологічні чинники огляду місця події. Психологічна сутність пред’явлення для впізнання. Врахування психологічних чинників слідчого експерименту. Психологічні особливості проведення обшуку. Психологія виявлення інсценувань.Pages:   || 2 | 3 |
Похожие работы:

«катування та жорстоке поводження з дітьми в україні ХаркІВ «праВа людини» ББК 67.9(4УКР) К 29 Художник-оформлювач Захаров Б. Є. На обкладинці — твір Джотто ді Бондоне «Побиття немовлят». Фреска капели дель Арена в Падуї. 1305 р.Автори: Михайло Романов, правник, к.ю.н. — розділ І Геннадій Токарeв, правозахисник, адвокат — розділи ІІ, ІІІ, V, VІ, VІІ, VІІІ Віктор Пушкар, соціальний психолог, к.п.н. — розділ ІV Наталія Картопольцева, психолог — розділи ІІ, ІІІ Здійснено в рамках проекту за...»

«КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «КІРОВОГРАДСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО» НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ЛАБОРАТОРІЯ ІНФОРМАТИКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ Безпека дітей в Інтернеті: попередження, освіта, взаємодія Матеріали обласної науково-методичної Інтернет-конференції 11 лютого 2014 року Друкується за рішенням вченої ради комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»...»

«Нетішинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 Практичний психолог Панкіна Катерина Вікторівна Тренінгові заняття для учнів та батьків з профілактики відхилень у поведінці підлітків Нетішин 2009 р. Посібник розрахований для шкільних психологів та соціальних педагогів. Посібник містить розробку занять, які спрямовані на корекцію поведінки підлітків. Рецензент: Кухар Н. Я., методист інформаційнометодичного кабінету з питань психології. Рекомендовано методичною радою міста Нетішина -2Зміст...»

«Підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів П роф ільний рівень Рекомендовано Міністерством освіти 11щуки України С.Б. Гавриш В.Л. Сутковий Т.М. Філіпенко Київ «Генеза» ББК 67я72 Г Рекомендовано Міністерством освіти і науки України ( наказ МОН України № 235 від 16.03.2011 р.) Психолого-педагогічну експертизу проводив Інститут педагогіки НАПН України. Гавриш С.Б. Г12 Правознавство : підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл.: проф. рівень /С.Б. Гавриш, В.Л. Сутковий, Т.М....»

«Психологія особистості. 2013. № 1(4) Кучма В.Р. Синдром дефицита внимания с гиперактивностью у детей: 3. (вопросы эпидемиологии, этиологии, диагностики, лечения, профилактики и прогноза) / В.Р. Кучма, И.П. Брязгунов. – М.: Олег и Павел, 1994. – 98 с.Лютова Е.К. Шпаргалка для родителей / Е.К. Лютова, Г.Б. Монина. – СПб. : 4. Речь, 2007. – 136 с. Обухівська А. Психологу про дітей з особливими потребами у 5. загальноосвітній школі / А. Обухівська, Т. Ілляшенко, Т. Жук. – К. : Редакції загально...»

«Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» Комітет Верховної Ради України у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів Міністерство освіти і науки України Міністерство праці та соціальної політики України Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту Інститут спеціальної педагогіки АПН України Фонд соціального захисту інвалідів Всеукраїнське громадське соціально політичне об’єднання «Національна Асамблея інвалідів України» Всеукраїнська громадська організація...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»