WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 48 |

«Київ «Генеза» ББК 67я72 Г Рекомендовано Міністерством освіти і науки України ( наказ МОН України № 235 від 16.03.2011 р.) Психолого-педагогічну експертизу проводив Інститут педагогіки ...»

-- [ Страница 1 ] --

Підручник

для 11 класу

загальноосвітніх

навчальних

закладів

П роф ільний

рівень

Рекомендовано

Міністерством освіти

11щуки України

С.Б. Гавриш

В.Л. Сутковий

Т.М. Філіпенко

Київ

«Генеза»

ББК 67я72

Г

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

( наказ МОН України № 235 від 16.03.2011 р.)

Психолого-педагогічну експертизу проводив

Інститут педагогіки НАПН України.

Гавриш С.Б.

Г12 Правознавство : підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч.

закл.: проф. рівень /С.Б. Гавриш, В.Л. Сутковий, Т.М. Фі­ ліпенко. - К. : Генеза, 2011. - 416 с.

ISBN 978-966-11-0078-6.

Зміст підручника відповідає чинній навчальній програмі з правознавства для профільного рівня і передбачає, що отримані знання можуть стати основою майбутньої професії.

Матеріал підручника складається з двох частин: «Публічне пра­ во» і «Приватне право». Розділи і параграфи наповнені таблицями та схемами, для систематизації правової інформації в доступній логічній формі, що дає можливість змінити вид навчальної діяль­ ності при самостійній роботі. Подані статті нормативно-правових актів полегшують організацію групової роботи. Після кожного розділу розміщено контрольно-узагальнюючі завдання для пере­ вірки засвоєння навчального матеріалу.

Підручник підготовлено відповідно до психолого-вікових особ­ ливостей одинадцятикласників. Матеріал сприяє розвитку кри­ тичного мислення, а також уміння формулювати аналітичні су­ дження.

ББК 67я72 ©Гавриш С.Б., Сутковий B.JL, Філіпенко Т.М., 2011 ©Видавництво «Генеза», ISBN 978-966-11-0078-6 оригінал-макет, 2011 Вступ Шановні одинадцятикласники!

Ви продовжуєте знайомство з навчальним курсом «Право­ знавство». Потрібно пригадати: що цікавого ви дізналися по­ переднього року із цього предмета? Чи бажаєте ви розширити свої правові знання?

Правознавство належить до предметів суспільно-гумані­ тарного напряму. Правова наука посідає особливе місце в ци­ клі предметів, що вивчають суспільство, саме своєю практич­ ною спрямованістю на використання набутих знань у кон­ кретних життєвих ситуаціях. Метою навчального курсу «Правознавство» є формування розуміння права як відкритої системи, що ґрунтується на принципах єдності та нерозрив­ ності співіснування суспільства та держави, законів та по­ всякденного життя.

Програмою для профільного навчання передбачено поглиб­ лене вивчення матеріалу. Курс структуровано за такими за­ гальними змістовно-тематичними блоками: «Основи теорії держави і права України»; «Основи публічного права»; «Осно­ ви приватного права». У 10-му класі ви вже вивчили перший блок та ознайомились з основами публічного права, опрацю­ вавши тему «Конституційне право України».

В 11-му класі продовжується вивчення основ публічного права України.

Курс включає такі теми:

• Адміністративне право України.

• Фінансове право України.

• Кримінальне право України.

• Екологічне законодавство України.

Шкільний курс правознавства завершиться вивченням блоку «Основи приватного права»:

• Цивільне право України.

• Господарське право України.

–  –  –

• Трудове право України. Соціальний захист.

• Сімейне право України.

• Житлове та земельне право України.

Користуватися підручником вам допоможуть піктограми, які сприятимуть орієнтуванню в структурі навчального мате­ ріалу:

-Jbss*. Норма закону Пропонуємо вивчити поняття та терміни, що позна­ чені рубрикою «Норма закону», як обов’язкові за прог­ рамними вимогами.

Для допитливих (з іс то р ії поняття) Рубрика може містити дослівний переклад терміна, історію його виникнення, цікаві подробиці.

Буква закону Піктограма означає, що для аналізу подано фраг­ менти юридичних документів, які познайомлять з кон­ кретною правовою нормою.

Р озв’яжіть ситуацію Побачивши цей символ, потрібно не тільки розв’язати певну ситуацію, а й скористатися запропонованим ал­ горитмом діяльності: розглянути певне коло питань, проаналізувати юридичні джерела, якими слід керува­ тися саме в цьому випадку.

Запитання для сам оперевірки ш Рубрика пропонує запитання для самоперевірки й завдання, які можна виконати колективно в класній аудиторії.

Сподіваємося, що підручник надихне вас на навчання, ста­ не помічником у складних життєвих ситуаціях, допоможе корисною інформацією. Автори бажають успіхів і нагадують відомий афоризм «Шлях здолає той, хто йде!».

n 91 I I 1 I I ( І С П їУч'Уїїї її * 4 і't t lltlllllllillll,1gП І І і І п II I,, і 1I I I 1I I ( 1I (, a » * * » «

–  –  –

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

§ 1. Загальна характеристика адміністративного права України

1. Поняття адміністративного права Адміністративне право є однією з провідних галузей в україн­ ській системі права, яка відрізняється предметом та специфіч­ ним методом правового регулювання суспільних відносин.

Норма закону ~— ~ Адм ініст рат ивне право - це самостійна галузь пра­ ва, за допомогою якої держава регулює суспільні відно­ сини у сфері державного управління.

Предметом регулювання адміністративного права є сус­ пільні відносини, що виникають і припиняються у сфері дер­ жавного управління та пов’язані з процесом здійснення керів­ ництва економічним, соціально-культурним і адміністративнополітичним будівництвом. Правове регулювання суспільних відносин здійснюється за допомогою норм права (правил по­ ведінки), обов’язкових для всіх суб’єктів, якщо їх учасниками є відповідні органи державного управління (посадові особи), які здійснюють управлінську діяльність.

Відносини, регульовані адміністративним правом, класифі­ куються залежно від особливостей його учасників:

• між суб’єктами виконавчої влади різного організаційноправового рівня (вищими та нижчими органами);

• між суб’єктами виконавчої влади, що знаходяться на одна­ ковому організаційно-правовому рівні (наприклад, два міністерства);

ПРАВОЗНАВСТВО

• між суб’єктами виконавчої влади і державними підприєм­ ствами, установами і організаціями, що знаходяться в їх підпорядкуванні;

• між суб’єктами виконавчої влади і підприємствами, уста­ новами (з питань фінансового контролю, адміністративного нагляду тощо), що знаходяться у їх підпорядкуванні;

• між суб’єктами виконавчої влади та виконавчими органа­ ми органів місцевого самоврядування;

• між суб’єктами виконавчої влади та громадськими об’єд­ наннями;

• між суб’єктами виконавчої влади та громадянами.

Метод правового регулювання, який застосовується в ад­ міністративному праві, має особливу специфіку правового впливу.

Методами адміністративного права є:

• метод приписів - встановлення певного порядку дій учас­ ників відносин у сфері державного управління;

• метод дозволів - надання учасникам відносин можливості вибору поведінки в межах умов, передбачених адміністра­ тивно-правовою нормою;

• метод заборон - заборона певних дій учасникам відносин.

Наявність власного предмета та методу правового регулю­ вання виокремлює адміністративне право в окрему галузь.

Об’єднуючись, норми та інститути цієї галузі утворюють за­ гальну, особливу та спеціальну частини адміністративного права України.

Адміністративне право забезпечує:

• оптимальні рамки правових стандартів, усередині яких повинно здійснюватись управління державою і суспільст­ вом;

• оптимальний рівень управління суспільством з викорис­ танням адміністративних інститутів державної влади;

• справедливі умови реалізації прав особи в управлінні суспільством;

• через правову законність і оптимальне управління сус­ пільними справами забезпечуються інтереси кожного індивіда.

2. Загальна, особлива та спеціальна частини адміністративного права Адміністративне право становить певну систему, тобто су­ купність адміністративно-правових норм та інститутів, об’єд­ наних єдиним предметом і методом, принципами і цілями та розташованих у певній логічній послідовності. Вона містить три частини: загальну, особливу та спеціальну.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


___________________________________________ Адміністративне право України Норми загальної частини адміністративного права мають універсальний характер і розраховані на застосування в усіх галузях і сферах функціонування органів виконавчої влади, інших уповноважених здійснювати управлінську діяльність суб’єктів. Ці норми закріплюють принципи здійснення дер­ жавного управління; правове становище суб’єктів адміністра­ тивного права; форми і методи управлінської діяльності орга­ нів виконавчої влади, місцевого самоврядування; спеціальні адміністративно-правові режими; засоби забезпечення закон­ ності і дисципліни в сфері управління, а також регламенту­ ють адміністративний процес та відповідальність за адміні­ стративним правом.

Особливу частину адміністративного права становлять нор­ ми, призначені для регулювання відносин, що виникають в окремих сферах управління. Ця частина об’єднує адміні­ стративно-правові засади організації: матеріального виробни­ цтва (управління народним господарством); соціально-куль­ турного будівництва; адміністративно-політичного будівництва.

Зазначені норми спрямовані на упорядкування суспільних відносин у певних сферах. Так, за допомогою норм першої групи регламентуються відносини у сферах економіки, сіль­ ського господарства, будівництва й житлово-комунального господарства, комунікацій, використання й охорони природ­ них ресурсів, торгівлі, фінансів та інші. Відносини у сферах освіти, науки, охорони здоров’я населення, культури, соціаль­ ного захисту регулюються нормами, які належать до другої групи. У третій групі містяться норми, спрямовані на регла­ ментацію відносин у сферах національної безпеки, оборони, внутрішніх справ, юстиції, закордонних справ.

Спеціальна частина охоплює адміністративно-правові нор­ ми, інститути та нормативно-правові акти, що регулюють адміністративно-правову діяльність конкретних органів (на­ приклад, внутрішніх справ, митної служби, податкової адмі­ ністрації тощо).

Приписи загальної, особливої та спеціальної частин взаємо­ залежні і становлять єдине ціле - систему адміністративного права.

3. Джерела адміністративного права Джерелами адміністративного права є прийняті уповно­ важеними органами акти правотворчості, які складаються з адміністративно-правових норм або містять хоча б одну з та­ ких норм.

Особливістю адміністративного права є різноманітність і велика кількість його джерел. Це обумовлено тим, що нормами

ПРАВОЗНАВСТВО

цієї галузі права регламентується широке коло суспільних відносин. Джерела адміністративного права становлять систе­ му логічно і послідовно розміщених актів, оскільки всі ці акти взаємозалежні.

Виокремлюють такі групи джерел адміністративного права:

1. Конституція України - має установчий характер, оскіль­ ки містить ряд приписів, які є вихідними для адміністратив­ ного права. Так, в Основному законі визначається статус лю­ дини і громадянина, статус Президента України, структура та повноваження Кабінету Міністрів України, закріплюється система органів державної виконавчої влади тощо.

2. Окреме місце серед джерел адміністративного права по­ сідають кодекси: Кодекс України про адміністративні право­ порушення, Митний кодекс України.

3. Закони - є найістотнішим джерелом, оскільки вони за­ кріплюють механізм реалізації державної виконавчої влади.

До них належать закони України «Про державну службу», «Про Кабінет Міністрів України», «Про звернення громадян»

та інші.

4. Укази і нормативні розпорядження Президента України.

5. Постанови і нормативні розпорядження Кабінету Міні­ стрів України.

6. Міжнародні договори і угоди та виконавчі приписи до них, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України.

7. Акти центральних органів виконавчої влади України та АРК: міністерств, державних комітетів.

8. Акти місцевих державних адміністрацій.

9. Рішення рад та виконавчих органів місцевого самовря­ дування.

Перші три позиції - це джерела вищої юридичної сили.

Норми Конституції України, що закріплюють права людини й громадянина, мають пряму дію.

Р озв’яжіть ситуацію Виконком Катеринівської міської ради, розглянувши скаргу Нерідного Анатолія про визнання недійсним заповіту, складе­ ного його батьком на користь свого двоюрідного брата, при­ йняв рішення про задоволення його прохання.

Чи правомірне рішення виконкому Катеринівської місь­ кої ради?

Запитання для сам оперевірки

1. Що є предметом адміністративного права?

2. Схарактеризуйте метод правового регулювання адміні­ стративних правовідносин.

___________________________________________ Адміністративне право України

3. Порівняйте загальну та особливу частини адміністратив­ ного права.

4. Визначіть особливості джерел адміністративного права.

§ 2. Адміністративні правовідносини

1. Поняття адміністративних правовідносин та їх особливості У процесі реалізації функцій держави виникають організа­ ційні зв’язки між учасниками, значна частина яких потребує правового регулювання. Таке регулювання здійснюється за допомогою адміністративно-правових норм, що перетворює їх на адміністративні правовідносини.

Норма закону “ А дм ініст рат ивні правовідносини - це суспільні від­ носини у сфері державного управління, учасники яких виступають носіями прав і обов’ язків, урегульованих нормами адміністративного права.

Адміністративні правовідносини є різновидом правових відносин, і тому їм властиві загальні ознаки. Складовими ад­ міністративних правовідносин є суб'єкти, об'єкти та зміст.

Підставами виникнення, зміни чи припинення адміністра­ тивних правовідносин є юридичні факти.

–  –  –

Адміністративні правовідносини мають деякі особливості, що відрізняють їх від інших правовідносин:

• вони складаються у сфері державного управління;

• в усіх відносинах однією зі сторін обов’язково є орган ви­ конавчої влади (державного управління), орган місцевого

ПРАВОЗНАВСТВО

самоврядування або громадська організація, наділена державно-владними повноваженнями;Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 48 |Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»