WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 5 | 6 ||

«Методичні рекомендації вчителю щодо вибору шляхів до професійного зростання Упорядник: Гусь І.М., директор Харківського приватного ліцею міського господарства Харківської області Харків ...»

-- [ Страница 7 ] --

проведення психолого-педагогічних досліджень на основі експериментальних даних, рівня інтелектуального розвитку та коефіцієнта самореалізації;

створення умов для підвищення соціального статусу обдарованих учнів та гармонізації їхніх соціальних взаємин у класних колективах;

тренінги з підготовки учасників олімпіад, турнірів, конкурсів, а також реабілітації їх після участі в конкурсі.

З боку вчителів:

визначення мети, планування, режиму роботи школяра;

упровадження в навчально-виховний процес нових гуманістичних підходів, які б ґрунтувалися на принципах педагогічної співпраці;

модернізація форм, методів навчання та виховання;

створення належних умов для розвитку особистості;

стимулювання постійного самоаналізу учнем своєї самостійної діяльності.

З боку батьків:

створення стимульованої духовної та морально-психологічної атмосфери;

побудова оптимального режиму життя, діяльності та розвитку учня;

пріоритет взаємин співпраці;

забезпечення адекватної та матеріальної підтримки дитини.

–  –  –

Очікувані результати

Виконання заходів роботи з обдарованою молоддю дасть можливість забезпечити:

системну роботу з виявлення й відбору обдарованої молоді та надання їй соціально-педагогічної підтримки;

координування діяльності органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, громадськості та навчальних закладів, установ та організацій у роботі з обдарованою молоддю;

стимулювання обдарованої молоді, педагогічних і науково-педагогічних працівників, які проводять роботу з нею.

Система роботи зі здібними учнями

1. Виявлення здібних учнів через діагностику, спостереження.

2. Поглиблена психодіагностика, вивчення особистісних рис.

3. Залучання до участі в конкурсах, фестивалях, конференціях, олімпіадах, змаганнях, презентаціях власного досвіду тощо.

4. Індивідуальна робота з обдарованими дітьми.

Профорієнтаційні дослідження та рекомендації для майбутнього навчання у вищих навчальних закладах.

Орієнтовна тематика навчання педагогів:

1. Сутність управління процесом розвитку творчих здібностей, обдарованості особистості.

2. Психологічне забезпечення управління процесом розвитку творчих здібностей, обдарованості особистості.

3. Методичне забезпечення процесом розвитку творчих здібностей учня.

Учителі, які працюють із здібними учнями, є визначальним чинником у системі навчання творчо розвинених дітей.

Вимоги до вчителів, що працюють із творчо розвиненими дітьми:

Формування позитивної «Я – концепції» складає одну з найважливіших характеристик учителя, що працює з творчо розвиненими дітьми. Учитель, що вирізняється низькою самооцінкою, як правило, почувається тривожно перед своїми талановитими вихованцями, а отже не може викликати в них поваги.

Учителям мають бути властиві зрілість, успішний досвід педагогічної роботи, емоційна стабільність, цілеспрямованість і креативність.

Високий рівень професійної компетентності педагога, що навчає творчо розвинених дітей, має ґрунтуватися на його спеціальній теоретичній підготовці, тісно пов’язаній із досвідом практичної роботи.

Учителі повинні мати теоретичну підготовку та практичний досвід роботи із різними категоріями дітей.

Педагоги мають вирізнятися:

- глибоким знанням спеціальних програм зі свого та інших навчальних предметів;

- враховувати досвід інших учителів при вдосконаленні своїх програм;

- систематично ознайомлюватися з відповідними концептуальними моделями, що використовуються в навчанні для творчо розвинених дітей різного віку;

- уміти вибирати та застосовувати ті моделі, що близькі до їхніх педагогічних принципів;

- уміти правильно вибирати навчальний матеріал.

Під час організації навчально-виховного процесу слід передбачити сприятливі умови для педагогічної творчості, диференційовано підходити до організації методичної роботи, надавати індивідуальну допомогу в самоосвіті вчителя.

Чинники, що стимулюють творчий розвиток педагогів:

участь у методичній роботі;

проходження курсів підвищення кваліфікації;

співпраця в колективі з колегами;

позитивний вплив адміністрації школи, стимулювання;

новаторський підхід. Інноваційна ініціатива в діяльності;

постійна самоосвіта;

самоствердження;

визнання в колективі.

Чинники, що перешкоджають творчому розвитку:

інертність;

невдачі;

нездоровий мікроклімат у колективі;

відсутність підтримки адміністрації;

низька або завищена самооцінка;

поганий стан здоров’я;

відсутність вільного часу;

складні життєві обставини;

негативні особистісні риси педагога, його авторитарність.

Тезаурус до теми «Педагогічний аналіз в управлінській діяльності»

Адресна (цільова) група – це потенційні чи наявні покупці товарів або послуг, вироблених організацією; ті, хто приймає рішення про купівлю, чи ті, хто впливає на прийняття такого рішення.

Диференціація навчання (диференційований підхід у навчанні):

1) створення різноманітних умов для навчання;

2) комплекс методичних, психолого-педагогічних і організаційно-управлінських заходів.

Диференційоване навчання:

1) форма організації навчального процесу, коли вчитель працює з групою, об’єднаною за наявністю в кожного її члена значущих спільних рис для навчального процесу;

2) частина загальної дидактичної системи, що забезпечує спеціалізацію навчального процесу для різних груп.

Задатки – це анатомо-фізіологічні риси індивіда, які під впливом середовища в процесі виховання перетворюються в здібності. На основі однакових задатків можуть розвиватися різні здібності; залежно від умов життя людини й спрямованості її діяльності.

Зовнішнє середовище організації – це величезна сукупність чинників навколо організації, які створюють контекст її діяльності й на які організація на може впливати взагалі або справляє незначний вплив.

Індивідуалізація навчання:

1) організація навчального процесу, коли вибір способів, прийомів, темпів навчання обумовлюється індивідуальними особливостями учнів;

2) різноманітні навчально-методичні, психолого-педагогічні та організаційноуправлінські заходи, що забезпечують індивідуальний підхід.

Індивідуальне навчання – це форма, модель організації навчального процесу, за якої педагог взаємодіє лише з одним учнем; один учень взаємодіє лише із засобами навчання (книги, комп’ютер тощо).

Індивідуальний підхід:

1) принцип педагогіки, згідно з яким у процесі навчальної роботи з групою педагог взаємодіє з окремими учнями за індивідуальною моделлю, враховуючи їхні особистісні риси;

2) орієнтація на індивідуальні особливості учня в спілкуванні з ним;

3) урахування індивідуальних особливостей суб’єкта навчання;

4) створення психолого-педагогічних умов для розвитку як усіх учнів, так і кожного зокрема.

Креативність – це сукупність особливостей психіки, які забезпечують продуктивні перетворення в діяльності особистості.

Макросередовище – це вид соціального середовища, яке охоплює всю соціальноекономічну систему суспільства, соціум, до якого належить індивід.

Менеджерська функція – це посилення уваги керівника школи до керівництва педагогічним колективом, оновлення системи контролю; раціональна розстановка кадрів, створення умов для творчої праці співробітників; зв'язок із зовнішнім середовищем (органи державної влади, установи освіти, органи управління освіти, громадськість);

активізація та модернізація форм господарської й економічної діяльності.

Менеджмент – це теорія та практика управління виробництвом і збутом товарів і послуг.

Обдарованість – це сукупність високого рівня вроджених додатків і схильностей як передумова розвитку здібностей до певних видів діяльності.

Освітній моніторинг – це всі види послуг у сфері освіти, які може надати певний навчальний заклад.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Педагогічні здібності – це сукупність психічних рис особистості, необхідних для успішного опанування педагогічної діяльності. Її ефективного здійснення. Педагогічні здібності є передумовою для формування педагогічної майстерності.

Політико – дипломатична функція – це правильне розуміння, роз’яснення та втілення в життя зовнішньої і внутрішньої політики держави; знання національної свідомості;

розкриття досягнень національної науки, культури, багатства національних традицій і звичаїв українського народу.

Представницька функція – це вміння належно представити школу, педагогічний колектив, групу вчителів чи окремого вчителя, будь-якого працівника школи на всіх рівнях, включаючи міжнародний; розкривати досягнення в навчанні та вихованні учнів;

виступати на конференціях, засіданнях, педагогічних рад; видавати друковану продукцію про досвід педагогічного колективу школи тощо.

Прогностична функція – це передбачення перспектив розвитку школи, прогнозування результативності її діяльності, створення умов для виховання соціально активної особистості, здатність виокремлювати педагогічних процесах істотне.

Реклама – це популяризація товару чи послуги.

Ринок – це сукупність усіх покупців певного виду товару чи послуги – як наявних, так і потенційних.

STEP – аналіз – це інструмент зовнішнього аналізу, який передбачає вивчення соціальних, технологічних, економічних і політичних чинників, що впливають на діяльність підприємства.

Талант – це видатні вроджені риси, особливі природні здібності, обдарованість.

Творча особистість – це індивід, який має високий рівень знань, потяг до нового, оригінального.

Творчість – це діяльність людини. Яка породжує щось нове, відрізняється неповторністю, оригінальністю та суспільно-історичною унікальністю.

Технологія диференційованого навчання – це сукупність організаційних рішень, засобів і методів диференційованого навчання, що охоплює частину навчального процесу.

Якість – це суб’єктний показник відповідності товару чи послуги уявленню покупця про цей товар або послугу.

SWOT – аналіз – це інструмент для визначення сильних і слабких сторін організації, можливостей і загроз.

–  –  –

Мета семінару: довести до відома педагогічних працівників зміни до Типового положення про атестацію педагогічних кадрів, внесені згідно з наказом Міністерства освіти і науки №1135 (z1417-13) від 08.08.2013

–  –  –

Керівникам методичних об’єднань Критерії вимірювання ефективності роботи РМО вчителів базових навчальних предметів.

І. Організація та планування роботи МО.Якість аналізу діяльності за минулий рік.

–  –  –

1.Якість аналізу діяльності за минулий рік.

2. Актуальність обраної теми.

3. Посилання на нормативні документи.

4. Якісність визначення пріоритетних напрямів роботи.

5. Упровадження моніторингу ефективності. Діяльності членів МО.

6.Охоплення всіх напрямів роботи:

-секційні засідання;

-робота з педкадрами;

-робота з обдарованими дітьми;

-позакласна робота.

7. Оформлення, мова, грамотність ІІ. Колективна робота з учителями

1. Проведення тематичних семінарів:

-регулярність;

-актуальність тематики.

2. Організація обміну досвідом.

3. Діагностична робота щодо виявлення освітніх потреб та утруднень учителів.

4. Використання сучасних форм методичної Роботи.

5. Використання інформаційнокомунікаційних Технологій.

6. Інтеграція нових навчальних програм У навчально-виховний процес.

7. Апробація та введення інноваційних освітніх Технологій.

ІІІ. Індивідуальна робота з учителями.

1.Підвищення професійного рівня кадрового

Складу членів РМО:

-робота з молодими вчителями;

-підготовка членів МО до атестації;

-проведення обміну досвідом успішної Педагогічної діяльності;

-створення умов для безперервної фахової Майстерності.

IV. Організація роботи з учнями

1. Організація та проведення олімпіад

2. Організація та проведення учнівських конкурсів, МАН

3. Організація та проведення учнівських турнірів.

4. Організація та проведення предметних тижнів.

V. Вивчення стану викладання предметів

1. Результативність вивчення стану викладання предмета

1.Стан відвідування уроків.

2. Заповнення сторінок класного журналу відповідно до чинних рекомендацій.

3. Надання рекомендацій та відстеження їх виконання.

VI. Програмно-методичне забезпечення

1. Викладання предмета Забезпеченість підручниками

2. Забезпеченість навчальними програмами 3. Інформація педагогів про нові видання, рекомендації.

4. Створення фонду літератури, аудіо- та відеоматеріалу.Pages:     | 1 |   ...   | 5 | 6 ||
 
Похожие работы:

«Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка ТИМКІВ ЯРОПОЛК ІГОРОВИЧ УДК 327:351.86] (438) ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛІТИКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ. 23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук Львів – 2007 Дисертацією є рукопис Робота виконана на кафедрі міжнародних відносин і...»

«Полтавська обласна державна адміністрація Головне управління освіти і науки Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського Майорщинська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат Підготовка вихованців школи-інтернату до самостійного життя Просвітницька програма Майорщина-2011 Схвалено рішенням експертної комісії при центрі практичної психології і соціальної роботи Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені М. В....»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М.П. ДРАГОМАНОВА ЯЦЮК МАРІЯ ВАЛЕРІЇВНА УДК 159.922.8:923.2 СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ АВТОНОМНОСТІ ОСОБИСТОСТІ В ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Київ – 2009 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано на кафедрі психології Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, Міністерство освіти і науки України Науковий...»

«Випуск 23 2013 УДК 378.016:811.111 ЗАСОБИ ПОДОЛАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО БАР’ЄРУ У СТУДЕНТІВ НА ЗАНЯТТЯХ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ Кобзар О.І., Лєшньова Н.О. (Харків) У статті розглядаються форми та методи навчання англійської мови, які сприяють усуненню психологічного бар’єру у студентів: рольова гра, проблемне навчання, гумористичні ситуації. Даються практичні рекомендації з їх використання у навчальному процесі. Ключові слова: гумористична ситуація, проблемне навчання, психологічний бар’єр, рольова гра....»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ГНАТЮКА Півненко Юлія Володимирівна УДК 373.31:796.011.3(043.5) ФОРМУВАННЯ ФІЗИЧНОГО ЗДОРОВ’Я УЧНІВ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 13.00.07 – теорія і методика виховання АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Тернопіль – 2013   Дисертацією є рукопис. Робота виконана у Запорізькому інституті післядипломної педагогічної освіти,...»

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Cерія педагогічна. 2003. Вип.17. С. 3-10 Ser. Pedagog. 2003. N 17. P.3-10 ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА УДК 371.132:377.8 ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖУ ДО РОБОТИ В НАВЧАЛЬНО-ОСВІТНІХ ЗАКЛАДАХ КОМПЕНСУЮЧОГО ТИПУ Лариса Малинович Педагогічний коледж Львівського національного університету імені Івана Франка, вул.Туган-Барановського, 7, 79000 Львів, Україна Реформування структури і змісту загальної і корекційної освіти призвело до загострення...»

«Техніки та інструменти управління для працівників суду УПРАВЛІННЯ В СУДАХ: управління персоналом УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ, або ХОДА ПЕРЕМОЖЦЯ Посібник для працівників апарату суду КИЇВ 2010 О. Сорочан, І. Хахуда УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ, або хода переможця. Посібник для працівників апарату суду. – Київ, 2010. – 160 с. Художник Анастасія Шкуренко Текст видання підготовлено в рамках діяльності Проекту ЄС «Прозорість та ефективність судової системи України: компонент державної служби». У цьому посібнику...»

«Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку, випуск 20, 2008 71 УДК 32:316.77 Л. Климанська Національний університет “Львівська політехніка” ЧУТКИ ЯК СПОСІБ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА САМООРГАНІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ ПОЛІТИКИ © Климанська Л., 2008 Розглянуто певну “мережу координат”, понять, ключових запитань, якими дослідник інформаційного простору політики може скористатися у вивченні чуток, і технолог – робити певні висновки щодо управлінських, технологічних моментів у...»

«КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «КІРОВОГРАДСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО» НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ЛАБОРАТОРІЯ ІНФОРМАТИКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ Безпека дітей в Інтернеті: попередження, освіта, взаємодія Матеріали обласної науково-методичної Інтернет-конференції 11 лютого 2014 року Друкується за рішенням вченої ради комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ ШЕМЧУК ВАДИМ АНДРІЙОВИЧ УДК [378.046-021.68+378.22]:[159.955:355.233] ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ УПРАВЛІНСЬКОГО МИСЛЕННЯ МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ ВІЙСЬКОВОГО УПРАВЛІННЯ В СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Київ – 2012 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Національному університеті оборони...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»