WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 ||

«Анотація. У статті проаналізовано результати визначення рівня сформованості професійних компетенцій майбутніх перекладачів технічної літератури. Виявлено, що рівень сформованості ...»

-- [ Страница 2 ] --

Результати опитування майбутніх перекладачів технічної літератури на предмет уміння використовувати ІКТ у своїй професійній діяльності свідчать про високу готовність студентів застосовувати ІКТ у професійній діяльності, їхнє розуміння важливості таких технологій у сучасному суспільстві, усвідомлення окремих позитивних рис ІКТ (доступність, зрозумілість, швидкодія, здатність забезпечити спілкування людей на відстані, наявність майже невичерпних джерел інформації тощо). Тим не менш, додаткові інтерв’ю свідчать про те, що високий рівень готовності поєднується із відсутністю глибоких і ґрунтовних знань про весь наявний арсенал ІКТ і неспроможністю адекватно їх оцінити.

Узагальнені результати визначення сформованості професійних компетенцій майбутніх перекладачів технічної літератури за діяльнісним критерієм наведено на рис. 3.

Рис. 3 Рівень сформованості професійних компетенцій майбутніх перекладачів технічної літератури за діяльнісним критерієм Результати аналізу студентських відповідей на питання «Чи вважаєте Ви себе компетентним перекладачем технічної літератури? Чому?» та «Чого Вам не вистачає, щоб назвати себе компетентним перекладачем технічної літератури? Що для цього треба зробити?» дають нам змогу стверджувати про високу самокритичність опитаних, їхню готовність до професійного розвитку та саморозвитку. При цьому майбутні перекладачі технічної літератури не можуть виділити конкретні труднощі та віднайти адекватні шляхи їх подолання. Так, опитаних студентів указали, що до рівня 57,83% «компетентний перекладач технічної літератури» їм не вистачає лише досвіду, хоча виконані переклади демонструють значно глибші проблеми. Для того, щоб скласти орієнтовну програму розвитку та її дотримуватися опитаним студентам потрібен досвідчений помічник, який надавав би їм професійні консультації. Це свідчить про усвідомлення себе не «майбутніми перекладачами технічної літератури», тобто самостійними професіоналами, а «учнями», які потребують «учителя», і демонструє недостатній рівень сформованості уміння здійснювати суб’єктивний контроль власних професійних досягнень.

Щоб дослідити, чи здатні майбутні перекладачі технічної літератури знаходити помилки й виправляти їх, ми запропонували студентам-учасникам пілотажного експерименту виконати завдання двох типів: проаналізувати й обговорити запропоновані викладачем реальні ситуації помилок перекладачівпрофесіоналів; виправити помилки у реальних перекладах, при чому виконаних як самими опитуваними, так і іншими людьми.

Підчас аналізу ситуацій студенти демонстрували здатність тверезо поглянути на перекладацьку проблему, виявити її причини, запропонувати конкретні шляхи розв’язання. Незважаючи на те, що запропоновані шляхи не завжди були адекватними, вони свідчили про те, що майбутні перекладачі ТЛ розуміють важливість їхнього виправлення й працюють над такими помилками.

Тим не менш, підчас редагування перекладених текстів (особливо тих, які були виконані ними самими), студенти часто виявлялися неспроможними знайти виправити реальні лексичні, граматичні, стилістичні помилки. З нашої точки зору, це свідчить про те, що майбутнім перекладачам технічної літератури не вистачає досвіду та реальної практики коригувальної діяльності на рівні конкретних перекладацьких дій.

Узагальнені результати визначення сформованості професійних компетенцій майбутніх перекладачів технічної літератури за рефлексивним критерієм наведено на рис. 4.

Рис. 4 Рівень сформованості професійних компетенцій майбутніх перекладачів технічної літератури за рефлексивним критерієм Висновки і перспективи подальшого пошуку з означеної проблеми.

Узагальнений аналіз результатів дослідження свідчить про недостатній рівень сформованості професійних компетенцій майбутніх перекладачів технічної літератури. Це має прояв у нестійкому характері професійної мотивації;

поганому розумінні сутності професійної діяльності перекладача технічної літератури та неповному відтворенні змісту та структури його професійних компетенцій; недостатній сформованості професійних та рефлексивних умінь.

Перспективу подальших досліджень вбачаємо у розробленні способів застосування ІКТ для формування професійних компетенцій перекладачів технічної літератури та експериментальному перевіренні їхньої ефективності.

Література

1. Бахов І. С. Формування професійної міжкультурної компетентності майбутніх перекладачів у вищих навчальних закладах : автореф. дис. на здобуття канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

/ І. С. Бахов. – К., 2011. – 20 с.

2. Желясков В. Я. Дидактичне забезпечення процесу навчання майбутніх перекладачів на засадах компетентнісного підходу : автореф. дис. на здобуття канд. пед. наук : спец. 13.00.09 «Теорія навчання» / В. Я. Желясков. – Кривий Ріг, 2011. – 20 с.

3. Мацюк О. О. Формування професійної компетентності майбутніх перекладачів засобами інформаційно-комунікаційних технологій : автореф. дис.

на здобуття канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / О. О. Мацюк. – Хмельницький, 2011. – 20 с.

4. Підручна З. Ф. Формування професійної комунікативної компетентності майбутніх перекладачів у процесі фахової підготовки : автореф. дис. на здобуття канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

/ З. Ф. Підручна. – Тернопіль, 2008. – 22 с.

5. Рогульська О. О. Педагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх перекладачів засобами сучасних інформаційних технологій : автореф. дис. на здобуття канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / О. О. Рогульська. – Вінниця, 2010. – 21 с.

Стаття відправлена: 05.03.2014 © Пизіна Є.В.Pages:     | 1 ||
 
Похожие работы:

«УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ КІРОВОГРАДСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ОСВІТИ МЕТОДИЧНИЙ ВІСНИК № 47 Друкується за рішенням вченої ради Кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського КІРОВОГРАД ББК – 74.21 М 54 Науково-методичне забезпечення модернізації системи освіти. Методичний вісник №...»

«ВІДПОВІДІ НА ЗАУВАЖЕННЯ, що містяться у позитивному відзиві1 офіційного опонента начальник кафедри громадської безпеки навчально-наукового інституту підготовки кадрів громадської безпеки та психологічної служби Національної академії внутрішніх справ України, кандидата юридичних наук, доцента Андрія Олександровича Галай на дисертацію та автореферат Євгена Володимировича Кириленка на тему «Можливості удосконалення адміністративного права» : Зауваження № 1. Сформульована автором система завдань...»

«Всеукраїнський громадський рух Твереза Україна Київська мiська органiзацiя товариства тверезостi та здоров’я Бiлоцеркiвська мiська молодiжна громадська органiзацiя Молода Елiта Ми за тверезе життя! Збiрник кращих конкурсних робiт учнiв 4–8 класiв Київ УДК: 373/82-3 ББК: 51.204.0 М-57 М-57 Ми за тверезе життя: збiрник конкурсних творiв учнiв 4–8 класiв // Ред. Почекета О.А. Київ, 2013. 72 с. До збiрника увiйшли 53 лiтературнi твори учнiв 4–8 класiв загальноосвiтнiх навчальних закладiв України на...»

«Науковий вісник, 2006, вип. 16. УДК 341.24 Проф. Герд Ван Хорік – Ґентський університет, Бельгія ПРИНЦИП СПІЛЬНОЇ СПАДЩИНИ ЛЮДСТВА ЯК ОСНОВА ЕКОЛОГІЧНОЇ КОНСТИТУЦІЇ ЗЕМЛІ Висвітлено джерела міжнародного законодавства, права і обов'язки держави стосовно природних ресурсів. Розкрито сутність принципу спільної спадщини людства як наріжного каменя Екологічної Конституції Землі. Prof. Dr. Geert Van Hoorick – Professor in Administrative and Environmental Law, Faculty of Law, Ghent University The...»

«Київський національний університет імені Тараса Шевченка АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ ВИПУСК 1 КИЇВ ЛОГОС201 УДК316. + 519.9 + 37](082) ББК 88.я43 А43 Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: Збірник наукових праць. – К.:Логос, 2011. -251 с. ISBN 978-966-171-498-3 Наведено результати теоретичних, прикладних та науковоекспериментальних досліджень з актуальних питань соціології, психологі та педагогіки. Для науковців, викладачів,...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»