WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 5 | 6 || 8 | 9 |   ...   | 59 |

«ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів Сучасні проблеми розбудови Збройних Сил України 26 квітня 2013 ...»

-- [ Страница 7 ] --

Жодна влада не обходиться без ідеології, яка орієнтує громадян на певну систему цінностей, норм поведінки, відповідний спосіб життя. Ідеологія інтегрує суспільство. Яка ж ідеологія може об’єднати суспільство? Стрижнем об’єднуючої, інтегративної ідеології в Україні може стати українська національна ідея, ідея захисту Вітчизни. Вона й буде універсальною ідеологемою для суспільства. Закріплення такої ідеї у свідомості мас дозволило б об’єднати навколо неї й інші цінності (національні, патріотичні тощо).

Вчені пропонують для мобілізації українського суспільства на період реформ інтегративну ідеологію, "…що ґрунтується на духовності народу та відповідних моральних цінностях, що притаманні йому. Така ідеологія не повинна обмежуватися змістом тієї чи іншої доктрини, закріплювати перемогу певної ідеології, а зобов’язана забезпечити умови їх існування та діалогу.

Загальнонаціональна ідеологія не може бути згодою всіх окремих ідеологій, оскільки існують ідеології недемократичні, ті, що не приймають умов демократичного діалогу. Тому інтегративна ідеологія – це ідеологія не всіх, а більшості".

Нині мало хто займається ідеологічною роботою, особливо з молоддю.

Нехтування цією справою має негативні наслідки. Людська свідомість, як і природа, не терпить вакууму, і він неминуче заповнюватиметься певним змістом, який не завжди буде позитивним. Сьогодні з’являються не притаманні нашому народу такі явища, як неофашизм; молодіжна субкультура екстремального характеру, що протиставляє себе решті суспільства; ксенофобія, що проявляється у ненависті до штучно створеного "образу ворога". У суспільстві, включаючи й військове середовище, виникають конфлікти під час зіткнення різновекторних ціннісних установок та цільових орієнтацій, які базуються на типі світогляду, життєвої стратегії, досвіду, стереотипах світосприйняття тощо.

Відсутність інтегруючої ідеології, нехтування загальноприйнятою системою норм і цінностей не сприяє зміцненню зв’язків між людьми, молоді та представників старшого покоління, збереженню спадкоємності, військово-патріотичному вихованню. Окремі засоби масової інформації не завжди керуються інтересами суспільства і держави.

Достатньо навести приклад. Так, у лютому–березні 2013 року на телеканалу "Україна" відбулася трансляція 5 серій документального фільму І. Кобрина "1941. Заборонена правда", які викликали бурхливі дискусії. Зрозуміло, що ст. 34 Конституції України гарантує право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань. Але ж ця стаття вказує і на необхідність здійснення обмежень з метою захисту репутації або прав інших людей. У цьому фільмі версія подій, пов’язаних із початком Другої світової та Великої Вітчизняної війн ображає фронтовиків, принижує їх вклад в Перемогу, тенденційно, однобоко висвітлює причини подій того часу. Пропонується не вважати святом 9 травня.

Робота з особовим складом Збройних Сил потребує посилення ідеологічної складової. Основою цієї роботи може стати інтегративна ідеологія, тобто ідеологія більшості громадян України, що дбають про забезпечення прав і свобод людини та гідних умов її життя, піклуються про зміцнення громадянської злагоди. Виконання цих завдань можливе тільки через проведення ідеологічної роботи, заходів щодо своєчасного доведення і роз’яснення суспільно значущої інформації військовослужбовцям, організованого та планомірного впливу на свідомість і поведінку особового складу щодо формування патріотизму, формування та розвиток військових традицій. Створення системи ідеологічного впливу на особовий склад Збройних Сил забезпечить усвідомлення кожним військовослужбовцем необхідності дотримання вимог Конституції України та законів України у воєнній сфері, Військової присяги, виконання поставлених завдань та особистої відповідальності за захист Вітчизни.

Євтушенко В.А. (ВІКНУ) Євтушенко В.А. Психологічні особливості розвитку комунікативної компетентності військовослужбовців строкової служби Психологічні особливості розвитку комунікативної компетентності військовослужбовців строкової служби На основі аналізу психолого-педагогічної літератури уточнила сутність і визначити структуру комунікативної компетентності військовослужбовців строкової служби.

Найчастіше дослідники визначають компетентність, як одну із сходинок професіоналізму, тобто систему знань, умінь, навичок, способів діяльності, психологічних якостей необхідних для здійснення діяльності, виокремлюючи в структурі компетентності певний склад компонентів М.В. Киргищев пропонує визначити у якості структурних елементів професійної компетентності наступні блоки: комунікативний, інтелектуальний, спеціальний. Автор стверджує, що ці блоки складають ніби ядро інтегративного конструкта професійної компетентності.

Провела емпіричне дослідження, щодо визначення психологічних особливостей розвитку комунікативної компетентності військовослужбовців строкової служби. Дослідження було проведене на 60 солдатах строкової служби.

Дослідження проводилося за наступними методиками: "Тест комунікативних умінь Міхельсона", "Діагностика мотиваційних орієнтацій у міжособистісних комунікацій (І.Д. Ладанов, В.А. Уразаєва)", "Оцінка рівня комунікабельності (тест В.Ф. Ряховського)", "методика діагностики комунікативної соціальної компетентності (КСК)", "Діагностика комунікативного контролю", "Експресдіагностика рівня соціальної ізольованості особистості (Д. Расел та М. Фергюсон)".

За результатами дослідження були виявлені рівні розвитку комунікативної компетентності військовослужбовців, якість сформованості основних комунікативних вмінь, визначені основні комунікативні орієнтації, рівень комунікативного контролю та були розроблені рекомендації стосовно оптимізації розвитку комунікативної компетентності військовослужбовців строкової служби у відповідності до визначених психологічних особливостей.

Єфімова А.О. (ВІКНУ) Єфімова А.О. Воєнно-політична обстановка, алгоритм її оцінки та методика прогнозування її розвитку Воєнно-політична обстановка, алгоритм її оцінки та методика прогнозування її розвитку Радикальні зміни, що відбуваються сьогодні у розвитку світового співтовариства свідчать про те, що людство переживає переломний момент своєї історії. Україна як повноправний член світового співтовариства, розв’язуючи надзвичайно складні питання подолання кризи у всіх сферах внутрішнього суспільного життя, повинна виконувати і нову роль в системі міжнародних відносин. Така обставина обумовлює особливу актуальність проблеми аналізу, оцінки та прогнозування розвитку воєнно-політичної обстановки, яка, у свою чергу, здійснює суттєвий вплив на розв’язання внутрішніх та зовнішніх проблем.

Будучи складним утворенням, у якому органічно перетинаються процеси і явища міжнародних відносин, внутрішньої і зовнішньої політики окремих держав та їх угруповань, воєнно-політична обстановка характеризується надзвичайним динамізмом, різноманітністю форм вияву та тенденцій їх розвитку. Тому класифікація усіх чинників та параметрів, якими визначається воєнно-політична обстановка, є досить складною проблемою. При цьому базовими чинниками, які безпосередньо детермінують конкретний характер воєнно-політичної обстановки в конкретному місці і у конкретний час, є воєнна політика та воєннополітичні відносини між окремими країнами або їх об’єднаннями.

Аналіз сучасної воєнно-політичної обстановки в світі потрібний, перш за все, для оцінки рівня воєнної небезпеки і воєнної загрози або ж її відсутності для України. Ця проблема має не тільки науково-теоретичне, але й безпосередньо практичне значення.

Воєнно-політичне прогнозування – це визначення перспективних імовірних даних про можливі напрямки і тенденції розвитку збройних сил, військової техніки і військового мистецтва як у своїй державі, так і в імовірного супротивника, ходу і результату військової боротьби в цілому.

Аналіз, оцінка і прогнозування воєнно-політичної обстановки є досить важливими чинниками в системі стратегічного планування державної політики Національної безпеки України. Адже виявлення тенденцій воєнно-політичних відносин передбачає виявлення осередків напруги, які можуть в подальшому привести до локальних або світових війн. Прогнозування воєнно-політичної обстановки дозволяє отримати цінну та необхідну інформацію для органів та установ, що розробляють воєнну політику держави. В свою чергу воєнна політика держави, що ставить за мету забезпечення воєнної безпеки, оборони, самостійності, суверенітету, територіальної цілісності, конституційного ладу держави є найбільш вагомою частиною державної політики національної безпеки України.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Воєнно-політичне прогнозування аналізує характерні риси воєнної політики держав, виявляє ймовірні тенденції розвитку обстановки, розкриває спрямованість і інтенсивність дій агресивних сил, що можуть привести до створення воєнної небезпеки, напруженим відносинам, кризовим ситуаціям, до локальних конфліктів і світової війни. На основі принципів та методів складається методика прогнозування розвитку воєнно-політичної обстановки.

Урахування всіх особливостей та чинників, котрі впливають на оцінку та прогноз обстановки та послідовне здійснення етапів прогнозування нададуть найбільш повну та чітку картину розвитку воєнно-політичної обстановки в країні та у світі. А це в свою чергу, дозволить створити проект певного політичного курсу, стратегії і тактики військово-політичної діяльності.

Забалуй Л.В. (ВІКНУ) Забалуй Л.В. Психологічні особливості прояву тривожності у курсантів у процесі навчання у ВВНЗ Психологічні особливості прояву тривожності у курсантів у процесі навчання у ВВНЗ Один із найважливіших станів людини, який відіграє чималу роль у формуванні особистості є стан тривожності. Тривожність розглядається як стійка характеристика особистості, як її властивість, що відображає потенційну схильність розцінювати різні ситуації, які утримують в собі загрозу. Нажаль, існують деякі чинники, які негативно впливають на формування стійких психологічних якостей та психічного стану курсанта: погані соціально – економічні умови життєдіяльності; особистість викладача, його ставлення до курсанта, розуміння його запиту; взаємовідносини курсанта з батьками та родичами, емоційна нестабільність курсанта, індивідуально – психологічні властивості тощо. Звичайно, все це може вплинути на зміну психічних станів курсантів, що може відображатись на поганих взаєминах з товаришами, а також на погіршенні успішності навчальної діяльності.

Нашою метою було емпірично дослідити особливості проявів тривожності курсантів у процесі навчання у ВВНЗ. Виявилося, що до сесії та під час сесії показники прояву тривожності у курсантів значно менші, аніж у студентів.

Це стосується певного рівня дисциплінованості та організованості, курсанти більш пристосовані до ускладнених умов діяльності.

Було виявлено основні сторони високого рівня особистісної тривожності:

особистість з високим рівнем тривожності сприймає світ, який містить в собі загрозу і небезпеку в значно більшому ступені, чим особистість з низьким рівнем тривожності; високий рівень тривожності створює загрозу психічному здоров’ю особистості і сприяє розвитку передневротичних станів; високий рівень тривожності негативно впливає на результат діяльності; високий рівень тривожності позначається на стійкості поведінки і прояві навичок його самоконтролю. Тривожність надає неоднаковий вплив на ефективність навчання.

Оптимальний рівень тривожності робить навчання ефективніше: активізує увагу, пам’ять, сприйняття, інтелектуальні здібності. Але коли рівень тривожності перевищує норму, це призводить до паніки. Щоб уникнути невдачі, особистість відсторонюється від навчання, боячись відповідати, переживає, щоб її не запитали на парі.

Таким чином, рішення проблеми тривожності належить до гострих і актуальних завдань психології і ставить дослідників перед необхідністю якомога більш ранньої діагностики рівня тривожності. В даний час існують дослідження показують, що тривога, зароджуючись у дитини вже в семимісячному віці, при несприятливому збігу обставин у старшому віці стає тривожністю є стійкою властивістю особистості. Вивчення, а також своєчасна діагностика та корекція наявності страхів, рівня тривожності в особистості допоможе уникнути її негативні наслідки.

Залеська К.М. (ВІКНУ) Залеська К.М. Психологічні особливості комунікативної сфери військовослужбовців за контрактом Психологічні особливості комунікативної сфери військовослужбовців за контрактом Проблема розвитку комунікативної сфери особистості є однією з найбільш актуальних у сучасній психології.

В періоди інтенсивної зміни економічного та політичного життя суспільства завжди загострюється інтерес до проблеми головних рушійних сил людського життя, можливостей пристосування особистості до оточуючого її соціального середовища. У зв’язку з цим питання становлення, розвитку та функціонування комунікативної сфери людини напряму пов’язані з проблемами спілкування, міжособистісної взаємодії та професійних відносин.

Комунікація є інформаційним зв’язком суб’єкта з тим чи іншим об’єктом.

Комунікація є односпрямованим процесом; кількість інформації в процесі її руху від відправника до одержувача зменшується. У спілкуванні інформація циркулює між партнерами, оскільки вони обидва однаково активні, а тому вона не зменшується, а збільшується, збагачується, розширюється. Орієнтація на певний стиль зумовлена змістом індивідуального комунікативного еталону, який задається внутрішніми і зовнішніми детермінантами професійного розвитку особистості. Структура стилю має два взаємопов’язані рівні: зовнішній, операційно-дієвий, і внутрішній, який включає в себе когнітивно-ціннісні характеристики особистості і відіграє детермінуючу, визначальну роль щодо першого.

Комунікативна сфера, як система, включає в себе такі компоненти:

мотиваційно-ціннісні, емоційно-вольові та орієнтовні, операційно-поведінкові та виконавчі. Основним показником ефективності комунікативної сфери є гнучкість, здатність до швидкого переходу від одного способу комунікації до іншого, адекватного ситуації. Тому найбільш продуктивним є гармонійний стиль спілкування, який забезпечує врахування ситуаційних умов професійної взаємодії.Pages:     | 1 |   ...   | 5 | 6 || 8 | 9 |   ...   | 59 |
 
Похожие работы:

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М.П. ДРАГОМАНОВА КОРЕЦЬ Микола Савич УДК 372.833:37.035.3 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ТЕХНІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук Київ – 2007 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова, Міністерство освіти і науки України доктор педагогічних наук, професор, Науковий...»

«Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка ТИМКІВ ЯРОПОЛК ІГОРОВИЧ УДК 327:351.86] (438) ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛІТИКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ. 23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук Львів – 2007 Дисертацією є рукопис Робота виконана на кафедрі міжнародних відносин і...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ Затверджено Вченою Радою економічного факультету Протокол № 7 від 23 квітня 2010 р. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Теорія та практика менеджменту» для спеціальності 6050200 « Менеджмент організацій» (всіх форм навчання) Донецьк 2010 Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Теорія та практика менеджменту» для спеціальності 6050200 « Менеджмент організацій» (всіх...»

«ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «Запорізький національний університет» Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України Заснований у 1997 р. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Cерія КВ № 15436-4008 ПР, 22.06.2009 р.Адреса редакції: Вісник Україна, 69600, м. Запоріжжя, МСП-41, вул. Жуковського, 6 Запорізького національного Телефон університету для довідок: (061) 289-12Педагогічні науки № 2(15), 2011 Запоріжжя 2011 Вісник Запорізького національного...»

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Факультет психології МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО НАПИСАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНИХ РОБІТ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «ПСИХОЛОГІЯ» Дніпропетровськ У методичному посібнику викладено основні вимоги до написання дипломних робіт освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «спеціаліст», «магістр». Висвітлено питання методології наукового дослідження, оформлення наукової роботи, подаються зразки...»

«МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ Український науково-дослідний інститут соціальної і судової психіатрії та наркології Прокопович Євгеній Михайлович УДК 616.89-008.12:616.833.1-001 КЛІНІКО-ПСИХОПАТОЛОГІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ КОРЕЛЯТИ АГРЕСИВНОСТІ НЕПОВНОЛІТНІХ ПРАВОПОРУШНИКІВ 14.01.16 Психіатрія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Київ 2000 Диссертацією є рукопис. Роботу виконано в Харківському державному медичному університеті. Науковий...»

«ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ВИХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УДК 378.14:37.036:373.3 Богдан НЕСТОРОВИЧ МЕТОДИ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО МУЗИЧНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ З МОЛОДШИМИ ШКОЛЯРАМИ У статті презентовані специфічні методи музично-педагогічної підготовки майбутніх учителів початкових класів до виховної роботи у школі першого ступеня. В статье представлены специфические методы музыкально-педагогической подготовки будущих учителей начальных классов к...»

«ОБГОВОРЮЄМО ПРОБЛЕМУ 3. Галицких Е. О. Интегративный подход к профессиональному становлению учителя на этапе вузовской подготовки / Е. О. Галицких // Вестник ВГПУ. – 1999. – № 2. – С. 34–38.4. Краус Г. Введение в дифференциальную психологию учения : пер. с нем. / Г. Клаус. – М.: Педагогика, 1987. – 173 с.5. Лазарєв М. І. Полісистемне моделювання змісту технологій навчання загальноінженерних дисциплін : монографія / М. І. Лазарєв. – Х. : Вид-во НФаУ, 2003. – 356 с. 6. Матрос Д. Ш. Управление...»

«Міністерство освіти і науки України Вінницький національний технічний університет Інститут інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії Реферат з дисципліни “ Педагогіка та психологія вищої школи” на тему: “ФОРМИ І ВИДИ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ” Підготував студент групи 1КН-13м Титко Микола Васильович Перевірив викладач Мацко Лариса Анатоліївна Вінниця 2014 ЗМІСТ ВСТУП 1. ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ. 5 1.1 Дослідницька робота студентів у позанавчальний час 2....»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ Методичні рекоМендації щодо забезпечення саМостійної роботи студентів здисципліни “актуальні проблеМи МенеджМенту” (длямагістрів) Київ 2007 Підготовлено доцентом кафедри менеджменту Л. О. Згалат-Лозинською Затверджено на засіданні кафедри менеджменту (протокол № 9 від 18.04.07) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом згалат-лозинськал.о.Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»