WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 54 | 55 || 57 | 58 |   ...   | 59 |

«ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів Сучасні проблеми розбудови Збройних Сил України 26 квітня 2013 ...»

-- [ Страница 56 ] --

Воєнний дискурс (military discourse) визначається як інституціональний тип дискурсу, що складається з формальних та неформальних частин, які, в свою чергу, включають текст та контекст (Юсупова 2009).До формальних частин воєнного дискурсу відносять всі науково-технічні матеріали та акти управління, пов’язаних з життям та діяльністю військ та військових закладів. Неформальний військовий дискурс включає безпосередньо неформальне спілкування в військовому середовищі, армійський сленг та армійський анекдот (Юсупова 2009). Н.Т. Акульшина зазначає, що воєнний дискурс є широким поняттям та може включати елементи військового дискурсу (Акульшина 2011).

Засобам масової інформації, що стали невід’ємною частиною мислення та мовної свідомості сучасної людини, належить не остання роль в творенні та розповсюдженні воєнного дискурсу. Медіа-тексти, що продукуються сучасними ЗМІ сприяють виникненню низки яскравих слів та словосполучень (buzz words), пов’язаних з подіями військово-політичного характеру. Так, наприклад, за даними лінгвістичних досліджень американської мовної компанії "The Global Language Monitor" словосполучення Iraq War, 9/11 Terrorist Attacks, Waron Terror ввійшли в рейтинг топових фраз, що продукуються ЗМІ. Наслідком обговорення військово-політичних подій в сучасному медіа-просторі є збагачення лексичного складу англійської мови. Наприклад, іменники 9/11 та ground zero, пов’язаних з трагічними подіями 11 вересня 2001 року, офіційно увійшли в лексичну систему англійської мови.

Хакімова Ю.О. (ВІКНУ) Хакімова Ю.О. Пареміологічні константи в англійській фразеології на матеріалі фітонімів Пареміологічні константи в англійській фразеології на матеріалі фітонімів У кожного народу з давніх часів поряд зі словами та стійкими словосполученнями використовуються й стійкі фрази, одним з різновидів яких є паремії.

Паремії – це вторинні мовні знаки – замкнуті стійкі фрази (прислів’я та приказки), що є маркерами ситуацій чи відносин між реаліями. Вони приваблюють учасників діалогу своєю семантичною глибиною та здатністю до вживання в різних мовленнєвих ситуаціях і з різними мовленнєвими цілями. Ці одиниці утворюють одну із семіотичних підсистем, що забезпечує процес повноцінної комунікації носіїв однієї мови.

Дослідження проблеми пареміологічних констант в англійській фразеології припускає введення певних базових понять. Одним з найважливіших є макрополе "Людина", яке представлене значною кількістю паремій, що в сукупності складають "пареміологічний портрет" людини.

На основі емпіричного матеріалу, використавши як методологічний інструмент кластерний аналіз, стаття пропонує класифікацію пареміологічних одиниць, що містять фітоніми, що характеризують макрополе "Людина". До класифікації увійшли кластери (морально-етичні уявлення, мова, індивідуальність, тощо), у кожному з яких були визначені домінуючі репрезентативні якості.

Порівнюючи паремії по кластерах, доповідь звертає увагу також на їх синтаксичну структуру, тому, що наш погляд, у синтаксичних конструкціях закладена логіка кореляції фітонімів з оцінкою людини.

Слід також зауважити, що в рамках однієї етнокультури відношення до певних пареміологічних концептів не завжди однакове. Завжди присутній компонент оцінювання, тобто схвальна чи несхвальна оцінка, яка міститься в значенні фразеологізму або паремії.

Черевко Д.Г. (ВІКНУ) Черевко Д.Г. Військово-політичні терміни-синоніми та їх переклад українською мовою Військово-політичні терміни-синоніми та їх переклад українською мовою Кінець ХХ та початок ХХІ століття відзначилися багатьма локальними війнами, терористичними актами, боротьбою з міжнародними злочинцями, подіями, які широко висвітлювалися англомовною пресою. Війна у Перській затоці, антитерористична операція військ американської коаліції викликали появу багатьох лексичних інновацій. Інноваційна військова лексика знайшла своє відображення не тільки у спеціальних засобах масової інформації, але й в суспільно-політичних та економічних ЗМІ, що розраховані на широке коло читачів.

Склад сучасної військової термінології не є стабільним. Він постійно змінюється завдяки зміні значення, поповненню новими термінами у зв’язку з реорганізацією видів збройних сил, появою нових зразків зброї та військової техніки, нових методів ведення війни.

Одним з різновидів військової лексики є терміни-синоніми, які не входять до літературної мови і вживаються, головним чином, в усному спілкуванні військових.

Лексика мови постійно збагачується. В процесі мовного спілкування одне й те ж саме поняття характеризується з різних сторін, виділяються нові його ознаки. Це приводить до утворення нових слів. У лексемах може відбиватися ставлення мовців до предметів реального світу, їхні емоції та волевиявлення.

Між словами, що позначають одне розгалужене поняття чи його компоненти або різні відтінки й оцінки, встановлюються близькі зв’язки, їх називають синонімічними, а слова – синонімами.

Перекладач не повинен прагнути обов’язково перекласти кожне слово, точно передаючи його емоційне і стилістичне забарвлення, бо кінцевий спільний якісний результат не знаходитиметься відповідно до норм даного виду (підвиду) мовного стилю в українській мові.

Дотримання самостійно підібраних відповідників при перекладі українською мовою не створює спільної правильної стилістичної відповідності, а навпаки, руйнує його.

д.пед.н., проф. Шуневич Б.І. (ЛДУБЖ), к.пед.н., доц. Рак Н.В. (ЛДУБЖ) Шуневич Б.І., Рак Н.В. Комп’ютерний "Англійсько-український словник пожежно-технічних термінів" Комп’ютерний "Англійсько-український словник пожежно-технічних термінів" Розвитку лексикографічної роботи в Україні сприяють кафедри теорії та практики перекладу, прикладної лінгвістики вищих навчальних закладів, в яких курсантам і студентам читається курс "Лексикографія" або "Комп’ютерна лексикографія", "Теорія і практика перекладу" та інші дисципліни, які стосуються укладання і перекладу різних спеціалізованих словників. Вони стають лексикографічними і дослідницькими центрами, де твориться і досліджується сучасна українська та іншомовна термінологія нових, а також давно відомих терміносистем.

Мета доповіді – описати процес укладання комп’ютерного "Англійськоукраїнського словника пожежно-технічних термінів" студентами напряму підготовки "Філологія" кваліфікації "Перекладач" спільно з викладачами відповідних технічних кафедр під час практичних занять з дисципліни "Комп’ютерна лексикографія" з використанням сучасних технологій.

У 2012/2013 навчальному році на гуманітарному факультеті Львівського державного університету безпеки життєдіяльності проведено перший набір студентів за згаданим вище напрямом підготовки. Ліцензовано підготовку фахівців з перекладу технічної літератури з таких мов: англійська-українська, німецька-українська, французька-українська і польська-українська. Цього навчального року розпочалася підготовка майбутніх перекладачів з англійської та української мов.

В Україні поки що не опубліковано англо-українських та українськоанглійських словників пожежно-технічної термінології, які б охоплювали більшість термінів з цієї тематики.

Під час проведення практичних занять з дисципліни "Комп’ютерна лексикографія" студентам було запропоновано укласти комп’ютерний "Англійсько-український словник пожежно-технічних термінів", залучивши до цієї роботи професорсько-викладацький штат кафедр університету, які безпосередньо займаються підготовкою пожежників і добре володіють англійською та українською мовами, кафедри управління інформаційною безпекою, а також колишніх випускників університету, які зараз працюють в пожежних частинах англомовних країн.

За основу взято виданий у нашому університеті "Англійсько-український словник пожежно-технічних термінів", доповнено термінами із зарубіжних словників з цієї тематики. Загальний обсяг комп’ютерного словника становить близько 20 000 термінів і термінологічних сполучень.

–  –  –

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ГЕОІНФОРМАЦІЙНОГО,

ТОПОГЕОДЕЗИЧНОГО ТА НАВІГАЦІЙНОГО

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

8 @@@ Валієв Д.О. (ВІКНУ) Валієв Д.О. Комбінаторний підхід до дешифрування рухомих об’єктів Комбінаторний підхід до дешифрування рухомих об’єктів Мінливість бойових дій нового покоління зумовлюються тезисом "Тут і зараз" і зумовлює вимоги від офіцерів Топографічної служби забезпечувати командирів підрозділів для старанної і повної підготовки до бою повною і актуальною інформацією про місцевість театру бойових дій.
Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


За для цього у цілях отримання вичерпної і найактуальнішої інформації проводиться аналіз і дешифрування матеріалів ДЗЗ. Вони надають інформацію не тільки про стан місцевості, але й різноманітних об’єктів на ній – як топографічних так і військових, тому ці дії виконуються багатьма організаціями не тільки геоінформаційних служб, але й розвідки різних країн світу.

Класичні технологічні схеми підготовки бойових графічних документів

В сучасному світі високих технологій аналогові матеріали знімань замінили цифровими, основні переваги яких:

– швидкість передачі інформації до споживачів;

– дозволяють отримувати знімки різного масштабу і розрізненості;

– знімки мають різні формати і можуть передаватися різними носіями.

Відхід від традиційних технологій дозволив значно зменшити час на обробку і доведення навіть у друкованому форматі, адже замість цілого комплексу перетворень все обмежується напівавтоматизованим робочим місцем за персональним комп’ютером (ПК), на якому і проводиться обробка. Але для отримання переваги під час бою цього не достатньо – детальне планування зумовлює потрібність в визначені рухомих об’єктів, як своїх, так і противника Саме поступовий розвиток комп’ютерних та ІТ-технологій дозволяє швидше оброблювати та застосовувати нові шляхи виконання вже більш різноманітних завдань. Так неуспішність автоматизованих розпізнавачів цілей, що застосовувались у літаках нового покоління під час війни у Перській затоці змусила поставитись критичного до недоліків панхроматичних знімків. Вирішення цього недоліку – було знайдено у новітніх технологіях – для визначення об’єктів-цілей почали використовувати гіперспектральні радіознімки.

Особливість їх у тому, що окрім звичайного зображення на знімку (кольорового значення) у панхроматичному відображенні, кожен піксель має свою частотну характеристику (ЧХ) у спектральних каналах – методика еталонного дешифрування отримує новий розвиток, адже завдяки ЧХ об’єкти місцевості виокремилися за рахунок більшої кількості відмінностей об’єктів порівняно зі звичайним зйомками. Основна робота з аналізу знімків виконується на ПК за допомогою програмного продукту ENVI, що містить у своєму арсеналі багато функцій та макросів для обробки таких знімків, я в ручну так в автоматичному і напівавтоматичному режимах.

Впроваджуються засоби автоматизації в процеси обробки інформації і виконання певних умов для проведення таких процесів.

Це досягається завдяки:

– налагодження і застосування спеціальних алгоритмів різних методів розпізнавання рухомих об’єктів у програмному середовищі IDL;

– отримання необхідної кількості знімків з мінімальним проміжком часу знімання;

– великої кількості методів й технологічних схем отримання потрібної інформації.

Зокрема, більшість технологічних схем являють собою комбіновані шляхи вирішення проблем.

Мій вибір дослідження радіолокаційних методик був зумовлений тим, що останні технологічні новинки дозволяють отримувати вісім знімків однієї місцевості за один прохід над необхідною територією, що надає найменшу різницю в часі і дозволяє задовольнити основну умову для роботи – наявність не менше трьох зображень для визначення рухомого об’єкту у заданому секторі моніторингу.

Вчерашній М.В. (ВІКНУ) Вчерашній М.В. Фактори картографічної генералізації Фактори картографічної генералізації

Основними факторами, що визначають напрямок (характер) картографічної генералізації, є:

– призначення карти та її тема;

– масштаб карти;

– особливості картографованого об’єкта (території).

Крім цих, визначальних факторів, на характер і ступінь генералізації впливають фактори підлеглі, тобто залежні від основних.

До них відносяться:

– способи та умови користування картою;

– засоби картографічного зображення;

– джерела для складання карти;

– технічні способи й засоби, що використовуються при складанні карти, і способи читання з неї картографічної інформації.

Із трьох основних факторів картографічної генералізації визначальними є призначення й тема карти. Ці фактори забезпечують вимоги замовника до змісту й оформлення (способу зображення) карти (які об’єкти, скільки і як показати). До цих факторів безпосередньо примикають умови користування картою (польова, камеральна, настільна, настінна).

Другий з основних факторів – масштаб карти – відіграє обмежувальну роль. Він визначає, що можна показати на карті не на шкоду її читаності, тобто від нього залежать кількісні параметри змісту карти. Масштаб також впливає на вибір способів зображення об’єктів, на малюнок і розміри умовних знаків і шрифтів підписів назв об’єктів.

Третім важливим фактором картографічної генералізації є особливості зображуваної дійсності (місцевості). Усяка дійсність являє собою комплекс об’єктів різного типу, що перебувають між собою в складній залежності й утворюють безліч різних сполучень. Наприклад, для місцевості – це населені пункти, дорожня мережа, рельєф, гідрографії.

–  –  –

З початку сучасної незалежності України дуже гостро стало питання Державних кордонів України. Поділ меж колишніх республік СРСР відбувся по кордонам адміністративно-територіального поділу станом на січень 1991 року.

Пізніше стало питання делімітації (визначення лінії державного кордону документально та на топографічних картах) а потім і демаркації державних кордонів з Молдовою, Білоруссю і Росією.

Кращий стан справ складається на кордонах України, які раніше (до 1991 року) були кордонами СРСР, де демаркація проводилась раз на 7–10 років.

Гірше – на кордонах з східними сусідами, де лінія державного кордону місцями навіть не помічена на місцевості.

Сутність демаркації кордону включає в себе декілька окремих видів робіт.

Перший – це визначення координат та висот прикордонних знаків які на місцевості позначають проходження лінії державного кордону з максимальною точністю.Pages:     | 1 |   ...   | 54 | 55 || 57 | 58 |   ...   | 59 |
 
Похожие работы:

«ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КОГНІТИВНОЇ ТА ПОВЕДІНКОВОЇ СКЛАДОВОЇ ОБРАЗУ СІМЇ ДОШКІЛЬНИКІВ Терещенко М.В. УДК: 159.92.27 Постановка проблеми. Сьогодні у нашому суспільстві все більше поширюються альтернативні форми шлюбно-сімейних стосунків, що ставить під загрозу не лише становлення позитивного образу сім’ї дошкільника, але й існування сім’ї як інституту. У своєму дослідженні поділяємо точку зору про те, що повноцінний розвиток особистості можливий у традиційних сім’ях [2;3;4]. До основних...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М.П. ДРАГОМАНОВА КОРЕЦЬ Микола Савич УДК 372.833:37.035.3 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ТЕХНІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук Київ – 2007 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова, Міністерство освіти і науки України доктор педагогічних наук, професор, Науковий...»

«Київський національний університет імені Тараса Шевченка АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІОЛОГІЇ, ПСИХОЛОГІЇ, ПЕДАГОГІКИ ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ ВИПУСК 1 КИЇВ ЛОГОС201 УДК316. + 519.9 + 37](082) ББК 88.я43 А43 Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: Збірник наукових праць. – К.:Логос, 2011. -251 с. ISBN 978-966-171-498-3 Наведено результати теоретичних, прикладних та науковоекспериментальних досліджень з актуальних питань соціології, психологі та педагогіки. Для науковців, викладачів,...»

«Серія № 11. Випуск 2, 2004 – К.: Вища школа, 2000.5. Михайлушин А. И., Сергейчук В. С. Некоторые пути интенсификации учебного процесса в вузе // Проблемы интенсификации подготовки специалистов и эффективность их использования в народном хозяйстве. – Л.: ЛИЭИ, 1987.6. Рейнгард И. А., Ткачук В. И. Интенсификация учебного процесса – основа его перестройки // Психолого-педагогическое обеспечение интенсификации учебно-воспитательного процесса. – Днепропетровск, 1988. – С. 3 – 12. 7. Нісімчук А. С.,...»

«ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ УДК 373.5.016:91 Н. В. МУНІЧ ВИВЧЕННЯ ЛАНДШАФТОЗНАВЧИХ ПОНЯТЬ У КУРСІ ШКІЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЇ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ Проаналізовано етимологію поняття «ландшафт», шляхи визначення понять, наукові пошуки місця ландшафтознавчих понять в географічній науці. З’ясовано зміст поняття як психологопедагогічної категорії, що сприяє пізнанню об’єктів і явищ об’єктивної дійсності. Розглядаються теоретико-методологічні аспекти формування ландшафтознавчих понять у процесі...»

«Книга скачана с сайта http://e-kniga.in.ua Издательская группа «Основа» — «Электронные книги» Харків Видавнича група «Основа» УДК 373.2 ББК 74. Серія «ДНЗ + школа» Т33 Заснована 2007 року Теорія і практика формування дитячого колективу / уклад. О. В. Кулаченко, І. В. Молодушкіна. — Х. : Вид. Т33 група «Основа», 2012. — 144 с. — (Серія «ДНЗ + школа»). ISBN 978-617-00-1301-9. Книга стане в пригоді тим, хто організовує дозвілля дітей 3–10 років у сім’ї, дитячому садку і початковій школі. Шановні...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки факультет психології кафедра педагогічної та вікової психології ВИРОБНИЧА ПЕДАГОГІЧНА ТА НАУКОВОДОСЛІДНА ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКИ: МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ підготовки: спеціаліст галузь знань: 0301 – Соціально-політичні науки напряму (спеціальності): 7.03010201 – «Психологія» Луцьк – 201 Виробнича педагогічна та науково-дослідна переддипломна практики: методичні рекомендації для студентів за напрямом...»

«Наталія Кордунова Психологія криз особистості Програма нормативної навчальної дисципліни Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки Факультет психології Кафедра педагогічної та вікової психології ПСИХОЛОГІЯ КРИЗ ОСОБИСТОСТІ Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки спеціаліста спеціальності 7.03010201 Психологія Луцьк-2014 УДК 159.923 (073) ББК 88.37р 30–2 К–66 Рекомендовано до друку науково-методичною радою Східноєвропейського національного університету імені...»

«УДК 378.126 Г.В.Єльникова, проректор з науково-педагогічної роботи-директор Інституту менеджменту та психології УМО НАПН України ПРО ВПРОВАДЖЕННЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ У НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ Анотація.У статті розглядається сутність компетентнісного підходу до підготовки фахівців у вищій школі, розкриваються зміст та структура моделі майбутнього магістра, послідовність дій викладачів щодо організації навчання на компетентнісній основі. Ключові слова: компетентнісний...»

«Лекція 2. Тема. Надзвичайні ситуації мирного та воєнного часу, їх вплив на безпеку життєдіяльності населення України Питання для обговорення 1. Класифікація надзвичайних ситуацій 2. Надзвичайні ситуації техногенного характеру та їх можливі наслідки 3. Надзвичайні ситуації природного характеру 4. Надзвичайні ситуації соціально-політичного і воєнного характеру 1. КЛАСИФІКАЦІЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ. В Україні щорічно виникають тисячі тяжких надзвичайних ситуацій, внаслідок яких гине велика...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»