WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 53 | 54 || 56 | 57 |   ...   | 59 |

«ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів Сучасні проблеми розбудови Збройних Сил України 26 квітня 2013 ...»

-- [ Страница 55 ] --

Sava (війна), arpma, mcadele (зіткнення, боротьба), atma, kar karya gelme (конфлікт, зіткнення), Anlamazlk (конфлікт), Kavga, uyumazlk, ihtilaf (боротьба, розбрат, суперечка), Cepheleme, savam (конфронтація, протиборство), Askeri harekat (військові дії) тощо.

У публіцистиці електронного формату вони, як правило, виступають в наступних функціях: підмет, додаток, предикатив, обставина.

В онлайн текстах також виділяється достатньо велика група дієслів, які виражають ідею розвитку протистояння, боротьби, конфронтації, війни: sava halinde bulunmak (знаходитися у стані війни), mcadele etmek, kavga etmek (битися, боротися), sava amak (розв’язувати війну), savamak (воювати), sava iln etmek (оголошувати війну) та ін.

Специфіку поля "види війни" визначає велика група прикметників, що характеризують різні типи військових дій. Ці слова широко використовуються в статтях на політичну і міжнародну тематику для номінації видів протистояння між людьми та державами: ideolojik sava (ідеологічна війна), i sava (громадянська війна), dnya sava (світова війна), souk sava (холодна війна), smrge sava (колоніальна війна), deniz sava (війна на морі), kimyasal sava (хімічна війна), hava sava (повітряна війна), hakl/adil sava (справедлива війна), nkleer sava (ядерна війна) тощо.

Наступний тип мовної номінацій – дієприкметники, які об’єднують властивості дієслова і прикметника, а в реченні виступають в ролі визначення. Як ми знаємо, визначення в турецькому реченні завжди стоять перед словом, яке визначають: sava halinde bulunan (що знаходиться в стані війни), mcadele eden (що бореться), sava aan biri (що розв’язує війну), savaan (воюючий), atan (конфліктуючий), dayanan (що протистоїть) та ін.

На лексичному рівні реалізація концепту "війна" в турецьких онлайн текстах представлена великою кількістю складних і похідних слів, а також словосполученнями з лексемою "війна", які широко використовуються в різних видах дискурсу (політичному, економічному та ін.): sava naras (бойовий клич), sava bal (боєголовка) та ін.

У турецькій мовній картині світу концепт "війна" є складовим елементом численних власних назв, що позначають назви війн: Vietnam Sava (Війна у В’єтнамі), Alt Gn Sava (Шестиденна війна), Sovyet-Afgan Sava (Війна в Афганістані) та ін.

Лексичні засоби реалізації концепту "Sava" досить численні, особливо це проявляється через іменники і дієслова, в чому ми могли переконатися на наведених вище прикладах. Онлайн статті лише підтверджують цю думку.

Санталов М.І. (ВІКНУ) Санталов М.І. Концептуальні запозичення в контексті глобалізації Концептуальні запозичення в контексті глобалізації Тенденція дослідження в області запозичень в основному сфокусована на їхній класифікації та способах запозичення. Однак деякі з досліджень розроблені у рамках когнітивної лінгвістики, що дає можливість проаналізувати наслідки цих запозичень на когнітивно-семантичному рівні.

Формування нового – когнітивного – напрямку в сучасній лінгвістиці додає нові акценти в традиційні уявлення про сутність запозичення. Згідно принципам когнітивної лінгвістики, при взаємодії різних лінгвокультур запозичуються не лише одиниці лексичної системи мови, але відбувається також і обмін системами категоризації світу, когнітивними просторами, когнітивними базами. Таким чином виникає взаємодія не просто носіїв різних мов, а “представників різних мовних, концептуальних, наукових картин світу”.

У зв’язку з цим, згідно положень когнітивістики, в мовному запозиченні необхідно розрізняти два пласти – поверхневий та глибинний. Лексика, граматичні явища, синтаксичні структури, що проникають з однієї мови в іншу при безпосередньому контакті двох народів, визначають, як стверджують в своїх працях Є.В. Урисон та В.В. Красних поверхневий ярус запозичення. При цьому у мову-реципієнт проникають приховані смислові структури, готові концепти, які є частками іншої національної картини світу. Саме вони складають другий, глибинний пласт запозичення, надзвичайно актуальний з точки зору лінгвокогнітології. Є.В. Урисон вважає, що можливі два варіанти засвоєння запозичень мовною свідомістю народа-реципієнта. У першому випадку семантика іншомовного слова перетворюється відповідно до способу концептуалізації дійсності, властивому даному народові. У другому випадку мова сприймає чужий спосіб концептуалізації, запозичує фрагмент іншої моделі світу.

Сучасна дійсність динамічна, вона характеризується взаємопроникненням культур, що спричинює переоцінку старих традицій та виникнення нових.

Бурний розвиток засобів масової інформації сприяє стиранню меж між елітарною та масовою культурою, що в результаті призвело до спрощення структур розмовної мови. Процес глобалізації концептуальних просторів настільки стрімкий, що явища, які з’являються в одній лінгвокультурі, одразу стають надбанням інших культур.

Сидоренко Т.А. (ВІКНУ) Сидоренко Т.А. Особливості перекладу військової кореспонденції з англійської мови Особливості перекладу військової кореспонденції з англійської мови Військова кореспонденція – це листування між окремими військовослужбовцями або установами, що можуть надходити у вигляді сукупності поштових відправлень, таких як листів, телеграм, факсів, електронного повідомлення.

Види військової кореспонденції та їх назви визначаються способами передачі ділової інформації, які представлені у двох основних видах: поштовому та електронному зв’язку.

Кореспонденція у Збройних Силах України – це невід’ємний засіб зв’язку і в наші дні. Зв’язки військових частин з закордонними установами, встановлюються саме за допомогою службових листів, що з’єднують організацію та автора з іншими частинами. Адже ділове листування займає значне місце в сучасному документальному масиві військових установ. Ведення справ з іноземними військовими установами найчастіше починається з листа, надісланого факсом чи електронною поштою. Будучи сполучною ланкою із зовнішніми організаціями, ведення кореспонденції один з необхідних елементів ведення будь-якої службової діяльності, адже кореспонденція займає близько 80 % вхідної та вихідної документації військової частини.

Службова кореспонденція зі ЗС інших країн, здійснюється здебільшого на англійській мові між військовими частинами, установами та іншими організаціями, не підпорядкованими по службі, але потребують взаємного рішення для узгодження різних питань, а також для обміну міжнародною інформацією пов’язаних з військовою діяльністю військ.

Якщо раніше перекладацька діяльність розглядалась більшою мірою у зв’язку із перекладом військових текстів загальної тематики, то сьогодні все більш важливе місце, як за обсягом так і за соціальним значенням, посідають переклади спеціального характеру – переклад міжнародної військової кореспонденції з англійської мови.

Інтерес до перекладу військової кореспонденції пов’язаний з розширенням міжнародних зв’язків нашої країни з іншими державами, та за участі ЗСУ у миротворчих операціях, тому важливе значення набуває наявність у державі кваліфікованих спеціалістів з перекладу ділової кореспонденції. Через це значення перекладацької діяльності постійно зростає, але разом з цим виникають різноманітні перекладацькі проблеми. Загострення мовних проблем диктує пошук нових рішень, адже існують певні вимоги щодо ведення та перекладу службового листування з англійської мови, такі як з’ясування закономірностей функціонування військової кореспонденції та визначення особливостей перекладу військової кореспонденції, що висвітлені у даній роботі.

Сухецький Н.С. (ВІКНУ) Сухецький Н.С. Проблеми перекладу новоутворених абревіатур в офіційних документах НАТО Проблеми перекладу новоутворених абревіатур в офіційних документах НАТО В сучасній англійській мові спостерігається стрімкий розвиток ролі скорочень. Має місце тенденція до створення якомога економніших лексичних одиниць, що є наслідком оптимізації мовотворчих процесів, які є характерними рисами англійської мови, особливо в останні десятиріччя, зважаючи на пришвидшення загального темпу життя людини та комплексного розвитку суспільства в цілому.

Актуальністьдослідження проблем перекладу абревіатур в офіційних документах НАТО підтверджується, насамперед тим, що використання абревіатур в обох мовах, особливо в англійській, є надзвичайно поширеним явищем.

Сучасний розвиток військової справи призвів до появи багатьох нових абревіатур. Збройні сили продовжуюють свій розвиток і документи пов’язані з ними також змінюються, а це означає, що будуть з’являтися нові абревіатури, які викликатимуть складнощі для перекладу.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Прагнення нашої держави стати повноправним членом НАТО є ще одним підтвердженням важливості даної роботи. Україна і надалі продовжує представляти себе як на міжнародній арені, так і на європейській її частині, як могутня та важлива країна, що розвивається. Співпраця нашої країни у рамках різних програм та рад НАТО (Програма "Партнерство заради миру", Рада євроатлантичного партнерства, Державна програма спiвробiтництва України з НАТО на 2001–2004 роки та ін.), підписання різноманітних угод України з НАТО (напр.

Угода з безпеки тощо) вимагає більш детального розгляду та аналізу офіційних документів цієї організації.

Зі стрімким розвитком озброєння, військової техніки, засобів оборони та безпеки з’являються відповідно нові загрози та виклики світовій безпеці. Таким чином, НАТО періодично поновлює та поширює свою базу термінів та абревіатур, що не може не викликати цікавість та прагнення до дослідження даного матеріалу в українських наукових колах. Це зумовлює необхідність дослідження даного матеріалу на основі офіційних документів та публікацій НАТО.І оскільки зараз політичним курсом України є вступ до НАТО, то ми маємо звернути особливу увагу на це явище, адже документи цієї організації мають в собі безліч абревіатур.

Тимошенко О.П. (ВІКНУ) Тимошенко О.П. Переклад військової документації з тематики кібербезпеки Переклад військової документації з тематики кібербезпеки Незважаючи на значну кількість досліджень, присвячених перекладу даної документації, досі недостатньо вивченими залишаються питання, що пов’язані з особливостями перекладу документів у сфері кібербезпеки. Необхідність заповнення цієї прогалини зумовлюється не лише виключно науковим інтересом, а й реальною потребою всебічного перекладознавчого аналізу текстів згаданої документації з метою виявлення закономірностей, специфіки та основних труднощів перекладу для подальшого вироблення ефективних перекладацьких стратегій.

Сучасні тенденції розвитку кіберсфери свідчать про невпинне збільшення її значення для подальшого розвитку суспільства, в результаті чого з’являються різного роду документи: концепції, доктрини, резолюції, правові документи.

Оскільки поняття кібербезпеки відносно нове в системі чинної міжнародноправової бази, на сьогодні не існує єдиного понятійно-термінологічного апарату.

Терміни з приставкою "кібер-" ще не отримали сформованого загальновизнаного значення ні на науковому, ні на нормативно-правовому рівні і залишаються предметом відкритої дискусії. Незважаючи на це, сфера до якої належать явища позначені цими термінами (кіберсфера) завдяки їх суспільній значущості, наприкінці 20 сторіччя стала об’єктом уваги на державному та міжнародному рівнях, а також об’єктом актуальних наукових досліджень. Саме тому можна стверджувати, що постає проблема формування термінологічної кібербезпекової системи, а звідси виникатимуть лексичні та граматичні труднощі при перекладі текстів даної тематики.

Зазначені чинники створюють гостру необхідність у законодавчому закріпленні основних понять кіберсфери з урахуванням сучасних та перспективних можливостей як України, так і США. Уже найближчим часом мають бути здійснені практичні кроки задля вирішення термінологічних проблеми в сфері кібербезпеки. Першочерговим завданням є створення базового документу із визначеннями основних понять в кібербезпековій сфері – "кіберпростір", "кібербезпека", "кібератака", "кібернапад", "кіберзахист", "кібертероризм", "кіберзлочин", які характеризуватимуться однозначністю, адекватністю, а також єдність використання. У зв’язку з тим, що лексичний склад сфери кібербезпеки буде унормовано, робота перекладача полегшиться.

Саме зростанням нормативно-правової бази з тематики кібербезпека, вільним використанням значної кількості термінів, їх синонімів та з’ясуванням особливостей перекладу ключових термінів кібербезпекової сфери у військовій документації зумовлена актуальність дослідження.

Вивчення особливостей перекладу конструкцій у текстах військової документації та формування понятійного апарату з тематики кібербезпека стане предметом подальшого дослідження.

Тирон І.В. (ВІКНУ) Тирон І.В. Воєнний дискурс в сучасному мас-медіному просторі Воєнний дискурс в сучасному мас-медіному просторі Вперше термін "дискурс"(discourse) використав американський лінгвіст З. Харис у 1952 р. для позначення методу дистрибутивного аналізу надфразових одиниць. Визначення поняття "дискурс" залежить від існуючих підходів, наукових традицій до вивчення мови та мовної діяльності. Так, з точки зору прагмалінгвістики дискурс трактується як інтерактивна діяльність спілкування, обмін інформацією, вплив один одного, використання різноманітних комунікативних стратегій (T. VanDijk). Функціональний підхід припускає обумовленість аналізу функцій дискурсу визначенням функцій мови в широкому соціокультурному контексті (G. Brown). Лінгвостилістичний аналіз дискурсу виокремлює регістри спілкування, розмежовує усне та писемне мовлення в її жанрових різновидах (V. Bhatia). З позицій структурно орієнтованої лінгвістики дискурс визначається як мова вищого рівня – речення чи словосполучення (M.Stubbs).

Лінгвокультурне значення дискурсу встановлює специфіку спілкування в межах певного етносу, визначає формальні моделі етикету та мовної поведінки в цілому (В. Карасик). Соціолінгвістичний підхід до досліджень дискурсу припускає аналіз учасників спілкування як представників різноманітних соціальних груп та аналіз умов спілкування в широкому соціокультурному контексті (G. Brown, G. Yule). Когнітивне моделювання дискурсу пов’язане з поясненням процесу комунікативної діяльності в межах аналізу когнітивних структур, що продовжуються комуні кантами (О. Кубрякова, А. Кібрік).Pages:     | 1 |   ...   | 53 | 54 || 56 | 57 |   ...   | 59 |
 
Похожие работы:

«ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІКИ АПН УКРАЇНИ ГУЗИК Микола Петрович УДК 37.042+371.21 КОМБІНОВАНА СИСТЕМА ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ 13.00.09 теорія навчання Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Київ 2004 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Інституті педагогіки АПН України. Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, член-кореспондент АПН України МАЛЬОВАНИЙ Юрій Іванович, АПН України,...»

«УДК 378.017: 316.346.2(477) : 37.013.76 Приходькіна Н.О., к.пед.н., ст. викл. ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» АПН України ФЕНОМЕН ПОНЯТТЯ «ҐЕНДЕР» І ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ ҐЕНДЕРНОГО ПІДХОДУ У ПЕДАГОГІЧНІЙ НАУЦІ Анотація. У статті розкрито сутність поняття «ґендер» та визначено передумови виникнення ґендерного підходу у педагогічній науці. Ключові слова: ґендер, ґендерний підхід, феміністична педагогіка, критична педагогіка. Аннотация. В статье дано определение термина «гендер» и...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ щОДО зАбЕзпЕЧЕННя сАМОсТІйНОї РОбОТИ сТуДЕНТІв з дисципліни “ТЕОРІя ТА ОРГАНІзАЦІя ДЕРЖАвНОї сЛуЖбИ зАйНяТОсТІ” (для спеціалістів) Київ ДП «Видавничий дім «Персонал» Підготовлено доцентом кафедри соціальної психології та соціальних технологій Л. А. Овсянкіною Затверджено на засіданні кафедри соціальної психології та соціальних технологій (протокол № 5 від 18.09.08) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління...»

«ISSN 2226-4078. Психологія і особистість. 2013. № 1 (3) УДК: 159.923.2 – 053.6. ЛАВРІНЕНКО Віталій Анатолійович асистент кафедри психології Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ СМИСЛОВОЇ СФЕРИ ПІДЛІТКІВ У статті аналізуються особливості становлення смислової сфери підлітків. Розглядаються основні теоретичні моделі розуміння смислів та їх формування в онтогенезі; психологічні особливості впливу самооцінювання, рефлексії і...»

«УДК 37. 013. 42:347. 633-054. 6 Слабковська А. І. Київський національний університет імені Тараса Шевченка факультету психології, аспірантка ПЕРІОДИЗАЦІЯ ВХОДЖЕННЯ ДИТИНИ В ПРИЙОМНУ РОДИНУ (НА ПРИКЛАДІ УСИНОВЛЕННЯ ДІТЕЙ ІНОЗЕМЦЯМИ) У статті детально розглядаються періоди входження української дитини-сироти у прийомну іноземну родину; звертається увага на проблеми, що виникають у результаті даного процесу, та пропонуються шляхи їх вирішення. Ключові слова: прийомна родина, діти-сироти,...»

«Актуальні фінансово – економічні проблеми сучасного розвитку України Міжвузівська студентська наукова конференція УДК: 331.108 Кадрова політика як метод економії фінансів та підвищення ефективності виробництва Автор: Константинов Л.М. Науковий керівник: доцент каф. економіки та організації виробництва к. е. н. Дибач І.Л. Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова Однією із нагальних проблем з якими стикається менеджмент більшості підприємств в сучасних умовах...»

«Педагогіка і психологія професійної освіти № 5 2012. УДК 159.922 Зоряна Ковальчук РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ – СУТНІСНА ОЗНАКА ГЕНЕТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ Будь-які спроби (від античності до сьогодення) пізнати вікові особливості психічного розвитку особистості завжди опинялися перед необхідністю з’ясування його джерел, рушійних сил, сфери розгортання, а також закономірностей і наслідків. У поглядах на цю проблематику окреслилися дві точки зору, жодній з яких не вдалося побачити її у всій багатоманітності....»

«Микола Пимоненко (1862—1912) талановито змалював українські замріяних, закоханих або зажурених людей, акцентуючи увагу на обра пейзажі й жанрові сцени з народного життя, достовірно відтворюючи де зах дівчат. Такою є картина «На річці», де на тлі сільського краєвиду талі побуту й одягу селян. Ілля Репін із захопленням писав про митця як зображено дівчину, що несе з річки воду. Неподалік бачимо вершника, про «живого образотворця України». Одним із провідних у творчості Пи який із зацікавленням...»

«ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО Твори: В 2 т. К.: Дніпро, 1990. Т.2: Історико-літературні та літературознавчі праці / Упоряд. Г.П.Кочура, Д.В.Павличка. К., 1990. 601 с.; 7. Зеров М. Пам’яті Коцюбинського / Микола Зеров // Зеров М. Українське письменство / Упоряд. М.Сулима; Післям. М.Москаленка. К. : Вид-во Соломії Павличко “Основи”, 2002. 1301 с.; 8. Зубрицька М. Філософські основи європейського модернізму / Марія Зубрицька // Антологія світової літературно-критичної думки XX ст. / За ред. М. Зубрицької. –...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ Методичні Матеріали щодо забезпечення саМостійної роботи студентів з дисципліни “конфліктологія” (для бакалаврів, спеціалістів, магістрів) Київ ДП «Видавничий дім «Персонал» Підготовлено завідувачем кафедри соціальної психології та соціальної педагогіки О.Р.Охременко Затверджено на засіданні кафедри соціальної психології та соціальної педагогіки (протокол № 13 від 04.12.07) СхваленоВченоюрадоюМіжрегіональноїАкадеміїуправлінняперсоналом охременко о....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»