WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 52 | 53 || 55 | 56 |   ...   | 59 |

«ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів Сучасні проблеми розбудови Збройних Сил України 26 квітня 2013 ...»

-- [ Страница 54 ] --

Миненко В.С. (ВІКНУ) Миненко В.С. Порівняльний аналіз військової термінології ЗС США та Великобританії Порівняльний аналіз військової термінології ЗС США та Великобританії Попри те, що різниця між англійською мовою в Англії та Сполучених Штатах віддавна привертала до себе увагу дослідників, в лінгвістичній літературі немає робіт, присвячених систематизованому зіставленню цих двох основних варіантів англійської мови.

Тим більше що, що така реальна картина існуючого співвідношення між американським і британським варіантом англійської мови, можливо розкрита не шляхом простого переліку їх відмінних рис, а лише шляхом виявлення частини відмінних елементів, і навіть сфер зовнішніх та внутрішніх відмінностей на всіх рівнях мовної структури. І це можна досягнути лише в тому випадку, якщо відмінні та спільні елементи розглядатимуться як частина єдиної мовної системи.

У минулому увага лінгвістів була у значній мірі звернута на походження різниці між американським і британським варіантами, ніж виявлення співвідношень між ними у сучасній мові.

У той самий час у порівняльному вивченні американського і британського варіантів доведеться ще багато чого зробити. Багато незрозумілого й не розібраного у самій методиці такого дослідження.

Відмінності між англійською мовою в Америці та англійською у Великій Британії протягом багато часу обговорювалися як і в спеціальній лінгвістичній, так і у іншій популярній літературі. Суперечки у тому, яку англійську можна вважати "зразковою" і чи треба вважати англійську в Америці самостійною мовою, остаточно відокремленою від британського варіанту, мають місце і по сьогодні.

Момот О.В. (ВІКНУ) Момот О.В. Інтернаціоналізми у військовому перекладі Інтернаціоналізми у військовому перекладі Упродовж останніх років Україна наполегливо бажає наблизитися до європейських стандартів та стати повноцінним і рівноправним членом світової спільноти. Далеко не останню роль в процесі світової інтеграції України відіграють збройні сили, розбудова яких надасть нашій державі змогу вийти на новий рівень міжнародних відносин.

Активна участь ЗС України в миротворчих місіях під егідою ООН та НАТО викликає потребу у лінгвістичному забезпеченні військ, однією з актуальних проблем якого є поява в останні роки все більш зростаючої кількості інтернаціоналізмів. Інтернаціоналізація лексики пов’язана з інтернаціоналізацією та глобалізацією військових операцій. Інтернаціоналізми розповсюдились на великих географічних територіях внаслідок мовного втілення спільних понять сучасної науки, культури, техніки, політики.

Проблема перекладу інтернаціональної лексики на сьогодні, на жаль, не так багато вивчена. На нашу думку, інтернаціоналізм – це лексична одиниця, що існує в декількох мовах і в жодній не втрачає свого початкового значення, а лише набуває фонетичних та морфологічних особливостей кожної. Він виникає внаслідок мовної взаємодії народів у різноманітних галузях суспільного життя і виражає загальні для багатьох мов поняття.

Щодо перекладу інтернаціоналізмів, виділяють такі способи: буквений переклад (транслітерація), транскрибування, практичне транскрибування, описовий переклад та переклад шляхом заміни інтернаціоналізмів синонімами. У процесі перекладу інтернаціоналізімів на рівні як мови, так і мовлення до уваги треба брати кілька факторів: будову, джерело походження, звукову та орфографічну форму інтернаціоналізмів в обох мовах. Крім того, іноді переклад може залежати від встановленого стереотипу, згідно з яким інтернаціоналізм було запозичено в мові перекладу.

Перекладачеві доводиться остерігатися численних псевдоінтернаціоналізмів, які можуть повністю перекрутити зміст вислову. Виникають так звані "фальшиві (хибні) друзі перекладача (ФДП)". Вони викликають помилкові асоціації з певними термінами рідної мови, схожими за зовнішнім виглядом, але відмінними за змістом. ФДП, на відміну від справжніх інтернаціоналізмів, перекладають не шляхом транскодування (транслітерації чи транскрибування), а шляхом пошуку словникових відповідників.

Однозначні ФДП мають тільки один перекладний еквівалент (однозначний еквівалент):

billet – заготовка, transformer – трансформатор.

Багатозначні ФДП мають кілька перекладних еквівалентів, залежно від кількості лексичних значень (лексико-семантичних варіантів). Такі слова перекладають шляхом пошуку в словнику варіантних відповідників.

Невмержицький І.В. (ВІКНУ) Невмержицький І.В. Військові лінгвістичні бази даних Військові лінгвістичні бази даних Сучасне мовознавство характеризується явно вираженою тенденцією комп’ютеризації лінгвістичних досліджень, що зумовлює надзвичайну актуальність виявлення та опису теоретико-прикладних аспектів формування лінгвістичних баз даних як основи автоматизації лінгвістичних досліджень, а також як засобу, що, разом з підвищенням ступеня об’єктивності результатів досліджень, надає можливість отримання цілком нової інформації про мовний матеріал, отримати котру іншим шляхом не представляється можливим.

Різноманітні види лінгвістичних баз даних (словарні, текстові, термінологічні) широко застосовуються практично в усіх розвинутих країнах світу (Англія, США, Італія, Німеччина, Норвегія, Фінляндія та ін.). Створюються такі базі, як правило, емпіричним шляхом під конкретні цілі дослідження.

Не зважаючи на достатньо широке прикладне застосування, розробку теорії лінгвістичних баз даних можна вважати цілком новим напрямом в мовознавстві. Звідси – термінологічна невизначеність, відсутність типології лінгвістичних баз даних та дослідницьких задач, що вирішуються на їх основі.

Специфіка ж військових лінгвістичних баз даних, що виступають об’єктом даного дослідження, полягає в їх інформаційному наповненні (контенті), що обирається у відповідності з сучасними потребами лінгвістичного забезпечення ЗСУ. На сьогоднішній день військовими можна назвати такі лінгвістичні бази: Військова лінгвістична база даних mildic.com, AHWG (Ad hoc Working Group) Defense Reform TerminologicalDatabase, United Nations Terminology Database, CRITER (Corpus du Rseau Interministriel de Terminologie), Banque de Donne Terminologique du Service de la langue franaise тощо.

Охрамович Л.В. (ВІКНУ) Охрамович Л.В. Екстралінгвістичні аспекти військового перекладу Екстралінгвістичні аспекти військового перекладу За останні десятиліття у перекладознавстві дедалі частіше поєднують в собі поруч з актуальними проблемами, що мають значну традицію вивчення, проблеми застосування новітніх технологій та методик вивчення лінгвістичних явищ. Значне місце в таких працях належить і знанням з інших наук, зокрема психології, соціології, культурології. Такий підхід дозволяє по-новому оцінити мовленнєві факти, зробити значний внесок у розвиток теорії перекладознавчої діяльності. А тому очевидною є актуальність нашого дослідження.

Військовий переклад як дослідницька проблема вже неодноразово ставав об’єктом лінгвістичних досліджень. На матеріалі різних мов вивчалися мовленнєві явища у працях В.В. Балабіна, К.О. Кошарного, А.А. Васильченка, Г.М. Стрелковського. До сьогодні екстралінгвістичні фактори військового перекладу в їх системному теоретико-практичному описі не потрапляли в поле зору дослідників.

У даній роботі ми намагалися описати особливості поняття "екстралінгвістичні фактори перекладу" як лінгвістичної проблеми, а також дослідити основні поняття проблеми визначення екстралінгвістичних факторів перекладу:

поняття фонових знань. Ці фонові знання є основним об’єктом лінгвокраїнознавства, оскільки пов’язані з національною культурою. Їхня ж лінгвістична природа полягає в тому, що семантика слова одним лексичним поняттям не вичерпується. Мова також іде про лінгвокультурний бар’єр, подолання якого може бути здійснено виключно з урахуванням лінгвістичного та етнографічного аспектів, оскільки причинами є: специфічність семантики мовних знаків, несумісність "картин світу", розходження в культурі й цивілізації носіїв різних мов, розбіжність граматичних структур мов.

Під час дослідження ми з’ясували особливості прояву екстралінгвістичних факторів у військовому перекладі та виявили специфіку екстралінгвістичних факторів у текстах різних жанрів військової тематики у перекладі з української на англійську мову та навпаки.

Зумовленість адекватності перекладу культурою, традиціями, певними соціальними чинниками носіїв мови неодноразово ставала об’єктом лінгвістичних досліджень як теоретичного, так і практичного характеру. Проте екстралінгвістичні фактори військового перекладу досі не були об’єктом окремого дослідження.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Проноза В.О. (ВІКНУ) Проноза В.О. Аналогія і словникарська стаття Аналогія і словникарська стаття В даних тезах автор продовжує і розвиває тему організації і структури словникарської статті, уже стисло окреслену в попередніх тезах під назвою "До питання словникарської статті". Мета нинішніх тез – означити вступ до принципу аналогії (поняттєвого гуртування слів), який має бути однією із складових словникарської статті майбутнього національно-іноземного (українсько-французького) військового словника.

Будь-яка система, а мова є такою, функціонує комплексно, узгоджено.

Слова мови не ізольовані одні від інших, а гармонійно взаємодіють у всіх своїх аспектах. Визначення значення слова не може бути повним, поки не будуть враховані інші слова, що викликають асоційовані думки (ідеї, образи, поняття).

Застосування ж лише алфавітного порядку, чим зловживють укладачі сучасних термінологічних словників, роз’єднує сполучення слів і заважає отримати точне їх значення.

Справді, принцип аналогії має активне і виправдане застосування в лексикографії. Одним з яскравих прикладів цього є ефективне використання аналогії у побудові статтей такого відомого французького тлумачного словника, як ЛеРобер (Le Petit Robert 1, 1984). Він дозволяє групувати слова за значеннями.

Метод аналогії звертається тут до принципу руху від слова до слова через зв’язки думок та від думки до думки через слова, на які робиться посилання в тій чи тій статті словника. Перевагу Ле-Робер надає відносинам між словами, а не зв’язкам між думками. Звичайно, такі слова об’єднані однаковою граматичною категорією частини мови, що дозволяє замінювати їх тим або іншим словом в реченнях, що є близькими за змістом або аналогічними. Отже, ми маємо факт збагачення засобів вираження і засобів вивчення словника мови, що є однією з визначальних рис системи аналогії для навчального процесу.

І ще:

аналогічний словник є також єдиним, в якому можна знайти слово, яке попередньо було невідоме. Будь-яка особа, зокрема курсант ВІКНУ, що вивчає мову, іноземну та й свою рідну, не може не оцінити таку перевагу і властивість лексикографічної праці, укладеної з врахуванням аспекту аналогії.

Важливо, що значення аналогічних слів (поняттєвого гуртування) об’єднуються залежно від синтаксичної конструкції, в яких вони з’являються. Позначення синтаксичного плану фукціонування слів в поєднанні з іншими словами (іменники з прикметниками, іменники в функції підмета, додатку тощо), є також невід’ємною потребою, що має знайти місце у словникарській статті.

Аналогія (поняттєве гуртування слів) межує з синонімією, яка є її різновидом. Останній проте притаманна більш вузька схожість значень.

Завершуючи тези, необхідно зазначити, що метод аналогії грунтується на баченні словника як структурованого комплексу. Лише реальне вживання слова важливо і, відповідно, його зв’язки з іншими словами. Враховуючи викладене вище, автор вважає доцільним будувати словникарську статтю за алфавітноаналогічним методом, який є більш практичним, логічним і дидактичним підходом у лексикографічній роботі.

Ращенко В.В. (ВІКНУ) Ращенко В.В. Труднощі двостороннього перекладу військово-політичних текстів Труднощі двостороннього перекладу військово-політичних текстів Процес військового перекладу представляє собою складний творчий процес, який не обмежується лише межами лінгвістичної проблематики, але торкається й багатьох екстралінгвістичних факторів. Це особливо яскраво проявляється в практиці військового перекладу, оскільки вся військова діяльність досить суттєво відрізняється від інших галузей людської діяльності.

В умовах забезпечення участі Збройних Сил України в міжнародному співробітництві, підтримання миру та стабільності в світі, підвищення рівня взаємосумісності зі збройними силами держав-членів НАТО виникли потреби в здійсненні перекладів як усних виступів, так і військової документації, особливо військово-політичного характеру.

Основна мета здійснення перекладу – це надання адекватного перекладу.

Але на практиці досягнення адекватності викликає ряд труднощів. Розуміння суті труднощів перекладу озброює військового перекладача методикою пошуків необхідних еквівалентних відповідників. Сучасні військово-політичні тексти характеризуються великою кількістю однорідних словосполучень, які є усталеними та багатокомпонентними термінами, широким використанням інтернаціоналізмів, складнішою структурно – композиційною побудовою речень тощо.

Багатокомпонентні терміни становлять труднощі при перекладі, оскільки вони можуть бути однокомпонентними термінами в англійській мові, а еквівалентами в українській мові виступатимуть багатокомпонентні терміни чи навпаки. Або в межах однієї мови можуть існувати однокомпонентні терміни з багатокомпонентними синонімами.

Переклад інтернаціоналізмів також призводить до труднощів, оскільки перекладач при перекладі на рідну мову, природно, згадує, перш за все, однокорінне слово, яке, однак, в його мові має інше значення.

Структурно-композиційна побудова речення також становить труднощі при здійсненні перекладу, адже в англійській мові вона відрізняється від побудови речення в українській мові. Головним є той фактор, що в англійській мові чітко визначений порядок слів у реченні, а в українській мові – довільний. Тому перекладач може упустити ключову інформацію в реченні, зосередивши свою увагу на незначних деталях.

Загалом військові тексти мають низку своїх особливостей та їх приналежність до того чи іншого військового жанру багато в чому визначає конкретні шляхи вирішення практичних військово-перекладацьких проблем.

–  –  –

arasnda gerekleen topyekn silahl mcadele" ("збройне протиборство між країнами, блоками країн або всередині країни між великими соціальними групами").

Отже, класифікація дозволяє систематизувати мовні номінації, складові концепту "Sava" по їх приналежності до частин мови. Адже в реченні кожне слово функціонально залежне і належить до тієї чи іншої частини мови. Таким чином, слова можуть бути виражені іменником, дієсловом, дієприкметником або прикметником.

Перший тип мовних номінацій концепту "Sava" виражається іменниками, які змінюються в реченні за відмінками, числами і синтаксичним функціям.Pages:     | 1 |   ...   | 52 | 53 || 55 | 56 |   ...   | 59 |
 
Похожие работы:

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ВИХОВАННЯ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ПРОБЛЕМИ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ТА УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ Випуск 14 Засновано в 1999 р. Книга І Кіровоград — 2010 УДК 37.013-053.5 (082) ББК 74.200я43 Т43 Рецензенти: В. В. Радул, доктор педагогічних наук, професор Г. М. Лактіонова, доктор педагогічних наук. Редакційна колегія: І. Д. Бех, доктор психологічних наук, дійсний член АПН України; В. М....»

«дїИТВО ОЛЕНА М1ЩЕНКО ББК 83.34УКР.Я721 М71 Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (наказ МОН України № 179 від 17.03.2008 р.) Видано за рахунок державних коштів. Продаж заборонено Рецензенти: Забарний О.В., доцент кафедри методики викладання української мови і літератури Ніжинського державного педагогічного університету імені М. Гоголя, кандидат педагогічних наук; Біляга В.І., учительметодист Р а д о м и ш л ь с ь к о ї гімназії; Омельчук С.А., доцент Херсонського державного...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ В.Н. КАРАЗІНА ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ КАФЕДРА МЕТОДИКИ ТА ПРАКТИКИ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ МЕТОДИЧНІ ТА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ Матеріали V Міжнародної науково-методичної конференції 22 листопада 2012 Харків 2012 УДК 81‘243:37.013.77 (082) ББК 81.2 я 43 М 54 Затверджено до друку рішенням Вченої ради Харківського національного університету імені...»

«ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ УДК 159.922:373.5 ПРОБЛЕМА КОНФЛІКТНИХ СТОСУНКІВ СУЧАСНИХ ПІДЛІТКІВ ТА ЮНАКІВ З БАТЬКАМИ А. Ш. Апішева старший викладач кафедри психології і педагогіки Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» apisheva@bigmir.net Дорослішання підлітків та юнаків пов’язано з потребою самоствердженні, що виражається в прагненні бути самостійним, незалежним, вільним; бажанні прийняти на себе права та обов’язки дорослої людини. Реалізація цієї потреби може...»

«Міжнародний науковий форум:  соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент Sadowski A. Pogranicze polsko-biaoruskie: tosamo mieszkacw. – Biaystok : 1995. Sajewicz M. O biaorusko-ukraiskiej granicy jzykowej na Biaostocczynie / Ze studiw nad gwarami wschodniosowiaskimi w Polsce // Rozprawy Slawistyczne, 1997. t. 12. Sajewicz M. Zrnicowanie etniczno-jzykowe wiejskiej spoecznoci prawosawnej Biaostocczyzny // Jzyk ukraiski: wspczesno – historia. Pod red. F.Czyewski, P.Hrycenko. – Lublin : 2003....»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М.П. ДРАГОМАНОВА КАЛЬБА ЯРОСЛАВА ЄВГЕНІВНА УДК 159.922.7:159.943.2 ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ВЧИНКОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОСОБИСТОСТІ УЧНЯ 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Київ – 2006 Дисертацією є рукопис. Робота виконана у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка, Міністерство освіти і науки України. Науковий...»

«ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ Тактика судового слідства як складова та самостійна частина криміналістичної тактики Гєрцик Ростислав Валерійович, суддя апеляційного суду Донецької області, здобувач кафедри криміналістики Донецького юридичного інституту ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка УДК 343.139 Досудове та судове слідство забезпечують юридичні науки кримінальнопроцесуального циклу: кримінальне право, кримінальний процес та криміналістика. Їй належить особливе місце, бо вона розробляє техніку,...»

«Міністерство освіти та науки України Державний вищий навчальний заклад “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” В І СН И К ПРИКАРПАТСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ Філософські і психологічні науки Випуск 17 Видається з 1995 р. Івано-Франківськ Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника Вісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки. Випуск 17 ББК 87–88 В53 Друкується за рішенням ученої ради Прикарпатського національного університету імені...»

«Іванова Олена аспірант кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди РОЗВИТОК МОЛОДШИХ ПІДЛІТКІВ У ПОЗАНАВЧАЛЬНІЙ ПІЗНАВАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ У даній статті проаналізовано можливості, що містить позанавчальна пізнавальна діяльність для розвитку молодших підлітків. Позакласна пізнавальна діяльність є продовженням цілеспрямованої роботи зі збагачення школярів знаннями, розвитку їх творчих можливостей і здібностей. Її...»

«Психологія особистості. 2013. № 1(4) 15. ГудУ. Дезорганизация семи / У.Гуд // Семья как объект философского и социологического исследования. – М. 1972. – С.63.16. Гаврилова Н.В. Нарушение функций семьи как объект социологического исследования / Н.В. Гаврилова // Семья как объект философского и социологического исследования. – М., 1977. – С.34.17. Антонов А.И. Семья и время / А.И. Антонов // Вестник Московского гос. унта. Сер. 18. – 1997. – № 2. – С. 3-4. 18. Архангельский В.Н. К вопросу о...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»