WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 51 | 52 || 54 | 55 |   ...   | 59 |

«ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів Сучасні проблеми розбудови Збройних Сил України 26 квітня 2013 ...»

-- [ Страница 53 ] --

Події, які відбуваються у світі, спричиняють появу нової спеціальної лексики, у тому числі термінології. Термінологія будь-якої сфери дипломатії, культури, економіки, постійно збагачується. Цю зміну найкраще демонструють ключові терміни дипломатичних документів. Сьогодні в мові дипломатії такі терміни як superpowers, blocks втрачають свої позиції. Особливої ваги набувають нові терміни, які позначають реалії та проблеми в міжнародному житті, наприклад, ethnic cleansing, free trade zona.

Дипломатична термінологія англійської мови – це складна та добре структурована система термінологічних одиниць, характерною рисою якої є постійне збагачення з одного боку та величезна кількість архаїзмів та іншомовних асимільованих і неасимільованих запозичень з іншого. Останній факт ускладнює переклад, адже треба передати не лише зміст, але й стиль документа, його емоційне забарвлення та прагматичне спрямування. Терміносистема дипломатії, яка здебільшого виражає специфічні поняття, що належать до теорії та практики дипломатії, містить також елементи політики, економіки та юриспруденції, які можуть ускладнювати переклад. Тому необхідним є ознайомлення з типами термінів, дослідження їхньої структури, функціонування та семантичного потенціалу.

Одним із найважчих є переклад складних термінів і термінів-словосполучень.

Переклад складних термінів складається з двох основних етапів: аналітичного та синтетичного. Важливим під час перекладу словосполучень є саме аналітичний етап – переклад окремих компонентів. А для цього треба правильно визначити компоненти складного терміна, оскільки ними можуть бути не лише слова, а й словосполучення, що входять до складу складного терміна.

Важливо також встановити, в яких семантичних зв’язках перебувають компоненти між собою та з головним компонентом терміна-словосполучення. Характер цих зв’язків і визначає порядок та зміст перекладу складного терміна.

Синтетичний етап перекладу передбачає вибудовування компонентів залежно від зазначених семантичних зв’язків і отримання остаточного варіанта перекладу складного терміна.

Отже, у процесі дослідження з’ясовано, що переклад складних дипломатичних термінів складається з двох етапів: аналітичного та синтетичного.

Важливу роль відведено саме аналітичному етапу: з’ясування та перекладу окремих компонентів скорочених лексичних одиниць, термінологічних словосполучень, складних термінів, неасимільованих термінів-запозичень. Варто наголосити на необхідності розуміння структурних типів англійських дипломатичних термінів під час перекладу. Дослідження дозволило з’ясувати, що загалом дипломатичні терміни мають такі ж спосиби перекладу українською мовою, як і терміни інших галузей, проте пріоритетними способами такого перекладу є переклад за допомогою усталеного еквівалента, калькування, транслітерація, транскрибування, використання описового еквівалента. Переклад у сфері дипломатії приносить велике моральне задоволення, адже кожен перекладач відчуває, що робить свій власний внесок у творення історії.

Космацька Ю.С. (ВІКНУ) Космацька Ю.С. Труднощі перекладу кластерів у військово-політичних документах НАТО Труднощі перекладу кластерів у військово-політичних документах НАТО Відповідно до програми розвитку відносин нашої держави з євроатлантичними інститутами, а саме з Організацією Північноатлантичного договору, сьогодні спостерігається збільшення кількості офіційних візитів делегацій іноземних відомств, міжнародних навчань тощо. У ході переговорів та під час перекладу документації НАТО перекладачі стикаються з певними особливостями перекладу офіційної документації НАТО. А саме з особливостями перекладу кластерів у військово-політичній документації. Виникла необхідність поглибленого вивчення, аналізу вищезазначених особливостей, що стане допоміжним інструментом перекладачеві при подоланні труднощів під час адаптації перекладу.

Професійний перекладач має не лише вільно володіти мовами, а й мати хист витлумачити думку та поняття однієї мовленнєвої системи іншою, бути знавцем всіх категорій вихідної та цільової мов, вміти зіставити фонетичні, морфологічні і синтаксичні одиниці англійської й української мов. Сучасна англійська мова насичена іменниковими словосполученнями, які вживаються в основному в газетах і наукових текстах (board members – члени правління, school reform – шкільна реформа). Проте, досить часто іменникові конструкції, а саме кластери, можна зустріти у військово-політичній термінології. Кластер – це багатокомпонентна номінативна граматична конструкція, яка несе в собі повне лексичне значення через логічний та послідовний зв’язок між елементами словосполучення.

Багаточленні номінативні словосполучення представляють собою різноманітні за своїми синтаксичними зв’язками елементи-кластери, які складаються із цілої низки визначень. Ці конструкції дозволяють досягнути максимальної короткості під час висловлювання, не характерної для інших мов. Їх переклад на українську мову потребує поділення конструкцій на смислові групи.

Існує багато труднощів при перекладі військово-політичних словосполучень у документації НАТО. Причини існування труднощів перекладу англійських іменникових словосполучень українською мовою полягають в компактності англійської мови, відсутності флективних зв’язків між словами, що спричинює швидке утворення подібних словосполучень, за якими українська синтетична мова не встигає.

Підходи до перекладу іменникових словосполучень різняться, це безпосередньо залежить від кількості компонентів словосполучення. Але головним при перекладі є виділити головне слово і залежне, а також слід врахувати, що складники таких структур завжди знаходяться у підрядному зв’язку один від одного.

Але найбільші труднощі виникають у перекладача під час перекладу термінів, які складаються з групи слів. Можна поділити ці терміни на декілька груп, згідно з кількістю компонентів, які вони в себе включають, для більш простішого винесення основних способів перекладу кластерів на українську мову.

Кінцевий вибір способу залежить в кожному конкретному випадку від лексичного наповнення атрибутивної багатокомпонентної групи і від інформаційного навантаження всього контексту. Першим способом є перестановка компонентів під час перекладу (NATO Annual Manpower Plan – щорічний план формування особового складу НАТО). Другим способом є переклад за допомогою сполучення іменника та прийменникової групи, яке використовується, коли атрибутивна група сполучення виражає адвербіальне відношення.

Костішко Р.В. (ВІКНУ) Костішко Р.В. Лінгвопедагогічна діяльність військового перекладача в системі лінгвістичного забезпечення військ Лінгвопедагогічна діяльність військового перекладача в системі лінгвістичного забезпечення військ На сучасному етапі становлення громадянського суспільства, правової української держави, побудови її збройних сил вагомої актуальності набуває визначення концептуальних засад військової освіти. Перехід до інформаційного суспільства, зміна парадигми суспільного розвитку, нові, більш високі вимоги до працівника – все це призводить до якісно нової, а саме інноваційної освіти.

Військова освіта є складовою частиною загальної державної освіти. Вона являє собою аналогічно визначений процес становлення і розвитку особистості та передачі її соціального досвіду. Однак, на відміну від цивільної, військова освіта формує особистість військового фахівця, який повинен і здатен займатися військовою діяльністю.

Складність та глобалізація сучасного світу стирає щільні кордони між державами. Тому без обміну напрацюваннями, обговорення здобутків та проблем з провідними експертами інших країн годі уявити розбудову Збройних Сил України. Звісно, постає питання високого рівня володіння іноземними мовами, передусім мова йде про робочі мови країн-членів Європейського Союзу та НАТО. Вкрай актуалізується така необхідність для тих, хто безпосередньо пов’язаний з європейською та євроатлантичної інтеграцією України, адже це безсумнівна передумова якісного виконання покладених на них завдань.

Розуміючи таку потребу, Міністерство оборони України знайшло можливість приділити їй належну увагу.

Серед напрямів підвищення кваліфікації військовослужбовців чільне місце посіла саме мовна підготовка, насамперед поліпшення володіння англійською, німецькою та французькою мовами. Виконання цього завдання безумовно сприятиме зростанню професійності служби в Збройних Силах України у сучасному європейському розумінні, де однією з ознак європейського адміністративного простору є відсутність мовного бар’єру.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Дана робота спрямована саме на висвітлення та узагальнення методології викладання військовими перекладачами іноземних мов солдатам, офіцерам та курсантам (студентам) в межах Збройних Сил України. Адже на даний момент досить актуальним є вивчення та вимір таких характеристик лінгвопедагогічної системи як процесів самонавчання, саморозвитку і самоорганізації особистості в умовах іншомовної освіти. Мова йде про міжкультурну соціалізацію та виховання особистості при навчанні мов.

Використання результатів дослідження даної роботи покращать методику проведення практичних занять з мовної та лінгвокраїнознавчої підготовки, оцінювання рівня мовної компетенції та сертифікації мовних знань, для відпрацювання лінгвопедагогічної складової професійної компетенції військового перекладача, а також при подальшому, більш поглибленому та структурованому дослідженні даної теми.

Криворучко В.Д. (ВІКНУ) Криворучко В.Д. Прагматичний компонент заголовків статей військової тематики з англійської мови на українську Прагматичний компонент заголовків статей військової тематики з англійської мови на українську Друковані та недруковані засоби інформації відіграють значну роль в сучасному житті. Газетну публіцистику й інформативні сайти називають літописом сучасності, адже вони є віддзеркаленням подій і звертаються до щоденних проблем суспільства – політичних, соціальних, побутових, філософських, військово-політичних. Можна помітити, що останнім часом збільшилася кількість газетних статей, які висвітлюють проблеми, пов’язані із нестабільною політичною ситуацією нашого сучасного світу. У свою чергу заголовок таких статей є орієнтиром читача у вирі публіцистики. Заголовок – це також і політичне обличчя видання. Він формує ставлення до публікації, вказує на авторську позицію в тлумаченні того чи іншого факту. Вдалий заголовок несе в собі велике інформаційне навантаження, що є особливо важливим у наше сторіччя "вибуху інформації". Саме заголовок формує у читача загальне уявлення про матеріал статті та дозволяє обрати найбільш важливе для подальшого ознайомлення.

В газетах, журналах та інших друкованих виданнях заголовок відіграє особливу роль. Він покликаний виразити основну мету повідомлення, встановити контакт із читачем, привернути його увагу, викликати зацікавленість до теми матеріалу, що публікується. У той же час заголовок актуалізує найбільш важливу інформацію повідомлення та слугує дійовим засобом впливу на її сприйняття читачем. Внаслідок такої цілеспрямованості як в англомовній, так і в українській пресі сформувався окремий стиль газетного заголовку із низкою притаманних йому лексико-граматичних та функціонально-стилістичних рис.

Актуальність дослідження прагматичного компоненту заголовків статей військової тематики полягає в тому, що в сучасних умовах функціонування Збройних Сил, в умовах вільного доступу до видань, що публікуються в інтернеті, переклад заголовків статей набуває особливого значення, оскільки вони визначають рівень важливості подальшого опрацювання статті та надає необхідні інструменти для значного прискорення обробки великих масивів публіцистичної інформації.

Лісовський В.М. (ВІКНУ) Лісовський В.М. Системи машинного перекладу як засіб підвищення продуктивності перекладацької праці Системи машинного перекладу як засіб підвищення продуктивності перекладацької праці Однією з можливостей подолання мовного бар’єру у спілкуванні є застосування систем машинного перекладу як засобу підвищення продуктивності перекладацької праці.

Системи машинного перекладу (МП) здійснюють переклад текстів, ґрунтуючись на формальному "знанні" мови (синтаксису мови – правил побудови пропозицій, правил словотвору) і використанні словників. Програма-перекладач спочатку аналізує текст на одній мові, а потім конструює цей текст на іншій мові.

З часу виникнення ідеї МП до теперішнього часу було розроблено і спроектовано більше сотні реально працюючих систем у різних країнах світу.

Більшість з них є спеціалізованими з певної проблемної галузі, що дозволяє покращити якість перекладу, проте зустрічаються і системи більш універсального характеру.

Можна виділити дві основні причини розвитку робіт в сфері машинного перекладу в сучасному світі. Перша – власне наукова; вона визначається комплексністю і складністю комп’ютерного моделювання перекладу. Як вид мовної діяльності переклад торкається усіх рівнів мови – від розпізнавання графем (і фонем при перекладі усної мови) до передачі змісту висловлювання і тексту.

Крім того, для перекладу характерним є зворотний зв’язок і можливість відразу ж перевірити теоретичну гіпотезу про устрій тих або інших мовних рівнів і ефективності пропонованих алгоритмів.

Дана характеристична риса перекладу взагалі і машинного перекладу зокрема привертає увагу теоретиків, внаслідок чого продовжують виникати все нові теорії автоматизації перекладу і формалізації мовних даних і процесів.

Друга причина – соціальна, і обумовлена вона зростаючою роллю самої практики перекладу в сучасному світі як необхідної умови забезпечення міжмовної комунікації, обсяг якої зростає з кожним роком. Інші способи подолання мовних бар’єрів на шляху комунікації – розробка або прийняття єдиної мови, а також вивчення іноземних мов – не можуть зрівнюватися з перекладом в плані ефективності. З цієї точки зору можна стверджувати, що альтернативи перекладу немає, тобто розробка якісних і високопродуктивних систем машинного перекладу сприяє вирішенню найважливіших соціально-комунікативних завдань.

Одним із перспективних напрямів розвитку військового перекладу є опрацювання актуальних питань прикладної лінгвістики, зокрема штучного інтелекту, що становлять інтерес для військових перекладачів-практиків.

В процесі розробки алгоритмів, а саме – під час складання словника, зручно задавати лише афікси (оскільки у мовах, які ми розглядаємо, їх кількість відносно невелика) та, виходячи з прийнятого списку афіксів, виділяти основи (з поданих у тексті словоформ) за допомогою певних правил.Pages:     | 1 |   ...   | 51 | 52 || 54 | 55 |   ...   | 59 |
 
Похожие работы:

«Національна академія педагогічних наук України Інститут психології імені Г. С. Костюка Волеваха Сергій Вікторович УДК 159.922.27 СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ СПІЛЬНОТ, ПОСТРАЖДАЛИХ ВІД КАТАСТРОФ 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Київ – 2010 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Інституті психології імені Г.С. Костюка НАПН України, лабораторія екологічної...»

«УДК 371.113.1 Г.В. Єльникова, проректор з науковопедагогічної роботи – директор інституту менеджменту та психології УМО НАПН України, м. Київ КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ДО МОДЕЛЮВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКА ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ Анотація. У статті подано теоретичне обґрунтування розробки описової та кваліметричної моделей фахової компетентності керівника вищого навчального закладу. Ключові слова: кваліметрична модель, фахова компетентність, керівник вищого навчального закладу....»

«ПОЛТАВСЬКИЙ ТЕХНІКУМ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДОВІДНИК ПЕРШОКУРСНИКА Полтава 2013 Укладачі: Гавриленко Н.І., викладач вищої категорії Полтавського технікуму харчових технологій НУХТ, Єчкалова Т.Є., викладач вищої категорії Полтавського технікуму харчових технологій НУХТ Довідник першокурсника – це збірник інформації про навчальний заклад, його структуру, про форми навчальної діяльності, основні вимоги до студентів та їх права, рекомендації, які...»

«УДК 378.126:796.071.42 ДЕЯКІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА СПОРТУ ДО МАЙБУТНЬОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ Безкоровайна Л.В., к.пед.н., доцент, Сватьєв А.В., к.пед.н., доцент Запорізький національний університет На підставі аналізу психолого-педагогічної літератури та власного досвіду в статті визначені деякі аспекти організації процесу підготовки фахівців фізичного виховання та спорту до майбутньої професійної діяльності у вищих...»

«М. І. Бурда, Т. В. Колесник, Ю. І. Мальований, Н. А. Тарасенкова МАТЕМАТИКА Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів Рівень стандарту Рекомендовано Міністерством освіти і науки України S C B M A Підручник — переможець Всеукраїнського конкурсу підручників Міністерства освіти і науки України в 2010 р. Київ «Зодіак-ЕКО» ББК 22.151я721 Б91 Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (наказ Міністерства освіти і науки України від 3 березня 2010 р. № 177) Видано за рахунок...»

«УДК 378.017: 316.346.2(477) : 37.013.76 Приходькіна Н.О., к.пед.н., ст. викл. ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» АПН України ФЕНОМЕН ПОНЯТТЯ «ҐЕНДЕР» І ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ ҐЕНДЕРНОГО ПІДХОДУ У ПЕДАГОГІЧНІЙ НАУЦІ Анотація. У статті розкрито сутність поняття «ґендер» та визначено передумови виникнення ґендерного підходу у педагогічній науці. Ключові слова: ґендер, ґендерний підхід, феміністична педагогіка, критична педагогіка. Аннотация. В статье дано определение термина «гендер» и...»

«Онищук С.В., кандидат наук з державного управління, доцент Прикарпатського юридичного інституту Львівського державного університету внутрішніх справ Морально-психологічний та соціально-економічний аспекти адаптації працівників після звільнення У науковій статті досліджуються морально-психологічний та соціально-економічний аспекти адаптації працівників після звільнення. Наводяться власні визначення понять “психологічна адаптація”, “соціальна адаптація”. Наводяться основні рекомендації, які б...»

«Всеукраїнський громадський рух Твереза Україна Київська мiська органiзацiя товариства тверезостi та здоров’я Бiлоцеркiвська мiська молодiжна громадська органiзацiя Молода Елiта Ми за тверезе життя! Збiрник кращих конкурсних робiт учнiв 4–8 класiв Київ УДК: 373/82-3 ББК: 51.204.0 М-57 М-57 Ми за тверезе життя: збiрник конкурсних творiв учнiв 4–8 класiв // Ред. Почекета О.А. Київ, 2013. 72 с. До збiрника увiйшли 53 лiтературнi твори учнiв 4–8 класiв загальноосвiтнiх навчальних закладiв України на...»

«УДК 3 78.0 9 4 :3 7.0 13 Л. О. О рел, кандидат педагогічних наук, старший викладач (Житомирський державний університет імені Івана Франка) ФОРМУВАННЯ П О ЗИ ТИ В Н О Ї М О ТИ ВА Ц ІЇ С А М О С ТІЙ Н О Ї РОБОТИ З М А ТЕМ АТИКИ М А Й БУ ТН ІХ У Ч И ТЕЛ ІВ ПОЧА ТКО ВИ Х КЛАСІВ Устатті розглянуто мотиваційно-цільовий компонент у структурі організації самостійної роботи з математики майбутніх учит елів початкових класів, з ’ совано ієрархію мотивів; виділено мотиваційний я критерій, визначено його...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ з дисципліни “ПРАКТИКУМ ІЗ ЗАГАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ” (для бакалаврів) Київ ДП «Видавничий дім «Персонал» Підготовлено професором кафедри загальної та практичної психології О. Л. Туриніною Затверджено на засіданні кафедри загальної та практичної психології (протокол № 1 від 19.09.08) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом Туриніна О. Л. Методичні матеріали...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»