WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 50 | 51 || 53 | 54 |   ...   | 59 |

«ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів Сучасні проблеми розбудови Збройних Сил України 26 квітня 2013 ...»

-- [ Страница 52 ] --

Джава Ю.О. (ВІКНУ) Джава Ю.О. Лексико-семантичні особливості офіційного листування (військовий аспект) Лексико-семантичні особливості офіційного листування (військовий аспект) На сьогоднішній день між Україною та країнами світу стрімко розвиваються інтеграційні процеси та тісна співпраця. На сучасному етапі інтенсифікації співробітництва між військовими інституціями значно зросли обсяги перекладу військових документів збройних сил країн-партнерів, а також офіційного листування України з іншими державами. Головною вимогою при здійсненні перекладу військових офіційних листів є максимально можливий ступінь його відповідності оригіналу. Для адекватного перекладу листів необхідний правильний підбір відповідників, які прийнято застосовувати при веденні офіційного листування, проте дуже часто виникає ряд труднощів через відмінності між мовою оригіналу та цільовою мовою. У таких випадках перекладач вдається до різноманітних трансформацій.

Переклад офіційних листів часто виконується не на належному рівні, що може спричинити міждержавні непорозуміння та конфлікти. Для забезпечення якісного перекладу необхідне вивчення лексико-семантичних особливостей перекладу, які досліджуються в даному дослідженні.

У роботі проаналізовано основні лексико-семантичні трансформації при перекладі офіційних листів та охарактеризовано листи вищих посадових осіб країн-членів НАТО та ЄС до України.

Лексико-семантичні трансформації – це спосіб перекладу лексичних одиниць оригіналу шляхом використання в перекладі одиниць цільової мови, значення яких не співпадає зі значенням вихідних одиниць, але може бути виведено з них, за допомогою визначеного типу логічних перетворень. Основними видами таких замін є конкретизація, генералізація та модуляція (розвиток значення) значення вихідної одиниці.

Лексико-семантичні трансформації виникають у тому випадку, коли еквівалентність не може бути досягнута прямим шляхом, тобто способом прямої підстановки.

Існують такі причини лексико-семантичних трансформацій:

1. Один мовний знак може мати більшу, або меншу за обсягом семантичну структуру, ніж його словниковий відповідник;

2. Деякі поняття можуть не мати в мові перекладу спеціальних засобів вираження;

3. Одне поняття може мати в різних мовах різну кількість денотатів;

4. Мовні знаки пари мов, що позначають одне поняття, у цих мовах можуть мати різні сфери вжитку та різну сполучуваність і тому не можуть перекладатися за допомогою словникових еквівалентів без смислових і стилістичних відхилень.

В перспективі залишається подальше вивчення правил та норм офіційного листування, формуванні понятійного апарату та більш поглибленого вивчення термінології, яка застосовується під час ведення офіційної переписки.

Дзядзя А.М. (ВІКНУ) Дзядзя А.М. Лексико-семантичні труднощі перекладу американських військових жаргонізмів Лексико-семантичні труднощі перекладу американських військових жаргонізмів В сучасному мовознавстві не існує єдиного загальноприйнятого визначення поняття ненормованої лексики, до неї ми відносимо шар лексики, яка різними дослідниками визначається як жаргон, арго, сленг, вульгаризми та просторіччя. Отже, виникає необхідність постійного вивчення та аналізу нових жаргонізмів, адже склад даної ненормативної лексики постійно поповнюється;

з’являються все нові й нові приклади жаргонізмів. Зокрема, в результаті проведення військових операцій, таких як операції в Афганістані, Іраку та інші.

Головним завданням є дослідити проблематику жаргонізмів та знайти необхідні прийоми перекладу даної жаргонної лексики для правильної їх інтерпретації на українську мову.

А це в свою чергу включає в себе наступне:

пошук нових жаргонізмів та труднощів їх перекладу; компаративний аналіз американських та українських військових жаргонізмів; визначення способів їх перекладу.

На нашу дослідників, жаргонізм – це емоційно забарвлене лексична одиниця, вживання якої обмежується сферами професій, уподобань, віковим показником; застосовуються на неофіційному рівні, надаючи словам загальнонародного вжитку специфічного звучання.

Походження жаргонізмів як української так і англійської мов досліджуться ще з початку попереднього століття. В обох мовах існують різні прошарки, що використовують жаргонну лексику. Це, зокрема, молодь, військовослужбовці та інші.

Основним завданням при перекладі є подолання лінгвокультурного бар’єру. Лінгвокультурний бар’єр – лінгвістичні перешкоди при здійсненні комунікації, що зумовлюються рядом причин: незнання мови, розбіжність культур, етносів, соціальних груп, психології та сприйняття картин світу. При перекладі ненормативної лексики також потрібно враховувати цей аспект, адже від цього залежить адекватність перекладу.

к.пед.н. Златніков В.Г. (ВІКНУ) Златніков В.Г. Організація позааудиторної роботи курсантів під час вивчення дисцтпліни "Іноземних мова" Організація позааудиторної роботи курсантів під час вивчення дисцтпліни "Іноземних мова" За останні роки в системі військових навчальних закладів особливого значення набуває підготовка курсантів з іноземних мов, значно зростають вимоги до випускників вищих військових навчальних закладів (військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів) стосовно їх професіоналізму, компетентності та особливо знання іноземних мов. Це зумовлено низкою важливих чинників, а саме: розширенням міжнародного військового співробітництва між Збройними Силами України та збройними силами інших держав; збільшенням кількості міжнародних контактів, виникненням необхідності в успішному вирішенні завдань з реалізації міжнародних договорів та програм тощо.

Тому вивчення іноземних мов є невід’ємним елементом підготовки фахівців для Збройних Сил нашої держави.

Важливим елементом є формування у курсантів умінь та навичок самостійного читання і розуміння різноманітних автентичних текстів англійською мовою на суспільну та військово-професійну тематику.

Дидактичними цілями позааудиторної самостійної роботи курсантів є:

– закріплення, поглиблення, розширення і систематизація знань, отриманих під час занять;

– самостійність оволодіння новим навчальним матеріалом;

– формування умінь і навичок самостійної розумової праці;

– розвиток самостійності мислення;

– формування професійних умінь;

– формування вольових якостей, здатності до самоорганізації, творчості.

Одним з питань організації позааудиторної самостійної роботи є її планування. При аналізі загальної структури дисципліни необхідно заздалегідь визначити, які теми, фрагменти курсанти можуть засвоїти самостійно. Далі потрібно продумати варіанти завдань репродуктивного і творчого характеру, спрямовані на розвиток загальнонавчальних, спеціальних умінь, індивідуальних здібностей курсантів, а також звернути увагу на форми організації самостійної роботи (індивідуальна, колективна, в парах або в малих групах).

Слід пам’ятати, що час, який відводиться на позааудиторну самостійну роботу, по відношенню до обов’язкового аудиторного навантаження не повинен перевищувати приблизний орієнтовний показник (приблизно 30%). Для того, щоб виконання позааудиторної самостійної роботи проходило успішно, необхідно проводити інструктаж щодо її виконання. Інструктаж викладача включає ознайомлення із змістом та термінами виконання домашнього завдання, його особливостями, типовими помилками, критеріями виставлення оцінок.

При визначенні змісту завдань доцільно враховувати такі дидактичні принципи, як послідовність та поступовість. На першому етапі навчання пропонуються завдання, спрямовані на первинне оволодіння знаннями: техніка читання та перекладу, робота зі словником, складання плану, короткий переказ тощо.

к.філол.н. Каптюрова О.В. (ВІКНУ) Каптюрова О.В. Мовленнєві тактики інтерв’юера в ток-шоу Мовленнєві тактики інтерв’юера в ток-шоу Мас-медійний дискурс відіграє значну роль у розвитку сучасного суспільства, оскільки формує свідомість шляхом впливу на суспільство взагалі та на кожного його члена зокрема. Сьогодні, коли відбувається глобальна комунікативна взаємодія в численних царинах людської діяльності, коли діяльність масмедіа поширюється поза національними межами, в умовах сучасного інформаційного буму, особливої актуальності набуває вивчення медійного дискурсу.

Одним з різновидів мас-медійного дискурсу, що виявляє спільні інваріантні ознаки, є теледискурс, в межах якого можна виділити деяку кількість жанрів, чильне місце серед яких посідає телевізійне інтерв’ю. У будь-якому інтерв’ю визначальною виявляється роль інтерв’юера – він задає весь хід обміну інформацією. Окремим типом телевізійного інтерв’ю є ток-шоу, що, поєднуючи суттєві ознаки інтерв’ю, дискусії, гри, концентруються навкруги особистості ведучого.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Об’єктом нашого дослідження обрано одну з найбільш тривалих (25 років) програм телебачення Сполучених Штатів "Larry King Live", що привертала до себе увагу понад мільйона телеглядачів. Визначальну роль в популярності цього шоу відіграв ведучий – Ларі Кінг.

З боку організації мовленнєвої взаємодії, ток-шоу – це діалог інтерв’юера з особою, запрошеною на програму, із залученням аудиторії. Тип комунікації в ток-шоу можна назвати нерівноправним діалогом, коли ініціатива постійно належить одному із співрозмовників. У діалозі можна знайти репліки, що мають особливе призначення – вплив на розвиток співбесіди. Такі репліки мають метатекстовий характер, за їхньою допомогою ініціатор скеровує мовленнєву взаємодію у певному напрямку. Завдання інтерв’юера складається в сприянні найбільш повному, логічному та послідовному розкриттю теми розмови співбесідником. У такому випадку доречно говорити про тактику передавання ініціативи. У деяких випадках інтерв’юеру доводиться використовувати тактики збереження ініціативи, оскільки співбесідник намагається уникнути теми розмови. Оскільки завданням інтерв’юера є допомога співбесіднику висловитися, Ларі Кінг звертається до тактики заохочення мовленнєвої ініціативи.

Мовленнєва взаємодія під час комунікативної ситуації ток-шоу, як і будьяка інша, підпорядкована загальним правилам спілкування, оскільки останнє відбувається в рамках соціально прийнятної поведінки. Міжособистісне спілкування, яке не має конфліктного характеру, знаходиться в межах етикетного обрамлення. В ході нашого дослідження було виявлено, що вибір комунікативних тактик залежить від типу дискурсу, міжособистісних стосунків комунікантів та фази спілкування. Вибір комунікативних тактик характеризує мовну особистість інтерв’юера.

Каптюрова В.В. (ВІКНУ) Каптюрова В.В. Сленг соціальних мереж та мікроблогів Сленг соціальних мереж та мікроблогів Сфера комп’ютерних технологій та Інтернету наповнюють словникові запаси користувачів новими лексичними одиницями. Мова користувачів Інтернету є продуктом включення специфічної термінологічної мови та професіонального сленгу до мови повсякденного спілкування. В той самий час ця лексика виходить за межі побутового спілкування. Вона активно використовується в пресі, на телебаченні та радіо.

Сленг користувачів інтернет-мереж можуть виходити за межі віртуальної комунікації.У 2011 році до Oxford English Dictionary були додані нові лексичні одиниці – LOL (laughing outloud) та OMG (oh my God). Раніше до словника були додані такі абревіатури, як IMHO (in my humble opinion), TMI (too much information) та BFF (best friends forever). Зростання популярності соціальної мережі Facebook призвело до того, що в 2009 році лексична одиниця unfriend була визнана New Oxford American Dictionary словом року. Наведені приклади підтверджують той факт, що окремі сленгові одиниці соціальних мереж та мікроблогів мають потенціал до входження до активного словникового запасу користувачів та до дескриптивних словників.

Із виникненням нового комунікативного середовища з’являються нові реалії, які потребують створення нових лексичних засобів для їхнього опису. До лексичних одиниць, які відображають особливості спілкування в соціальних мережах та мікроблогах, належать наступні одиниці: FBOCD (Facebook Obsessive Compulsive Disorder, FBF (Facebook friend), FBO (Facebook official), LMS (like my status), PC4PC (Picture comment for picture comment), retweet, unfriend.

До іншої групи лексичних одиниць належать ті, в яких відбувається повний або частковий зсув у лексичному значенні, що викликано необхідністю відображення нових реалій цього комунікативного середовища: connect, follow, friend, like, share, tweet.

Серед способів словотворення неологізмів, розповсюджених у повідомленнях у соціальних мережах та мікроблогах, неабияку продуктивність мають одиниці, які утворено за допомогою телескопічного способу: detweet (the tweet you wrote buterased, for whate ver reasons, before it was posted), mistweet (a tweet in which one later regrets), neweeter (a new tweeter), politweet (a political tweet), reportwitters (reporter style twitterers), twake-up (to tweet as soon as you wake up in the morning, mostly before performing any other morning ritual), twedit (to make edit stoare tweet to make it fit within the 140 character limit).

Аналіз неологізмів соціальних мереж Facebook і MySpace та мікроблогів

Tumblr і Twitter показав, що їх можна поділити на три основні групи:

1) власне неологізми (нова форма – новий зміст: beetweet, bberrytweet, FBO, LMS тощо);

2) перейменування (нова форма – відомий зміст: eavesdropping, quidproquo, Crank Tweet тощо);

3) переосмислення (вже існуюча у мові форма – новий зміст: connect, like, tweet тощо).

Коміренко Ю.А. (ВІКНУ) Коміренко Ю.А. Дипломатичні терміни та особливості їх перекладу Дипломатичні терміни та особливості їх перекладу Дипломатичний переклад знаходиться в царині, яка не часто досліджуться лінгвістами, адже вона досить закритого світу дипломатії. У роботі досліджуються ключові питання цього надзвичайно складного виду перекладу, зокрема особливостей англомовних дипломатичних текстів та визначення шляхів перекладу англомовних дипломатичних термінів українською мовою.

Дослідження зумовлено особливою роллю, яку виконує переклад у сфері дипломатії в сучасному міжнародному житті, від якості якого залежить прийняття важливих для країни рішень.

Переклад у сфері дипломатії має власні правила та особливості. Оскільки він здійснюється в посольствах, консульствах та дипломатичних місіях, то вимагає не лише бездоганного знання термінології, дипломатичного такту, глибокої обізнаності в подіях, що відбуваються в міжнародній, політичній, економічній і соціальній сферах власної країни, але й спеціальних методів та професійної техніки.Pages:     | 1 |   ...   | 50 | 51 || 53 | 54 |   ...   | 59 |
 
Похожие работы:

«УДК 371.1 К. І. ПРИХОДЧЕНКО (докт. пед. наук, проф.) Донецький національний технічний університет ВСЕБІЧНЕ ОСОБИСТІСНЕ УДОСКОНАЛЕННЯ ЯК РОЗВИТОК ЗРІЛИХ ФОРМ СОЦІАЛЬНОСТІ ІНДИВІДА Стаття ставить проблему особистісного самоудосконалення через розвиток таких взаємоповязаних категорій, як самопізнання, самоконтроль, самооцінку. Принцип всезростаючої самостійності особистості, на якому робиться акцент в статті, актуалізований ученими сьогодення як ведучий діяльницький напрям. Ключові слова:...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ КАФЕДРА ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН Р.О. Стефанчук, О.В. Головкін, О.В. Кобець, А.А. Матвієць, Я.О. Леляк ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЧНОГО, ЗЕМЕЛЬНОГО ТА ПРИРОДНОРЕСУРСОВОГО ПРАВА Навчально-методичний комплекс для магістрантів денної форми навчання КИЇВ УДК 349.4+349.6 Рекомендовано до друку навчально-методичною радою Національної академії прокуратури України (протокол № 60 від 6 лютого 2014 року). Проблеми екологічного, земельного та природноресурсового права:...»

«ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ Тактика судового слідства як складова та самостійна частина криміналістичної тактики Гєрцик Ростислав Валерійович, суддя апеляційного суду Донецької області, здобувач кафедри криміналістики Донецького юридичного інституту ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка УДК 343.139 Досудове та судове слідство забезпечують юридичні науки кримінальнопроцесуального циклу: кримінальне право, кримінальний процес та криміналістика. Їй належить особливе місце, бо вона розробляє техніку,...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА дисципліни “ОРГАНізАція діяЛЬНОсті ПсихОЛОГіЧНих сЛужб” (для бакалаврів) Київ 2005 Підготовлено старшим викладачем кафедри психології Р. М. Ткачем Затверджено на засіданні кафедри психології (протокол № 3 від 14.10.05) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом ткач Р. М. Навчальна програма дисципліни “Організація діяльності психологічних служб” (для бакалаврів). — К.: МАУП, 2005. — 32 с. Навчальна...»

«Деякі аспекти допиту експерта у кримінальному процесі Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского Серия «Юридические науки». Том 26 (65). 2013. № 2-1 (Ч. 2). С. 363-368. УДК 343.132 ДЕЯКІ АСПЕКТИ ДОПИТУ ЕКСПЕРТА У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ Титов А. М., Тютюнник Т. В. Донецький університет економіки та права м. Донецьк, Україна Стаття присвячена правовому регулюванню допиту експерта відповідно до нового Кримінального процесуального кодексу України. Розглянуті стадії...»

«Національний лісотехнічний університет України У декларації Йоганнесбургської зустрічі відзначено, що Генеральна Асамблея ООН має перетворити стійкий розвиток на один з ключових елементів всеосяжних рамок діяльності ООН, особливо з метою досягнення узгоджених на міжнародному рівні цілей розвитку, включаючи цілі, що містяться у Декларації Тисячоліття, і взяти на себе загальне політичне керівництво здійсненням і перегляду Порядку денного на ХХІ століття. Необхідно відзначити, що більшість...»

«ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «Запорізький національний університет» Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України Заснований у 1997 р. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Cерія КВ № 15436-4008 ПР, 22.06.2009 р.Адреса редакції: Вісник Україна, 69600, м. Запоріжжя, МСП-41, вул. Жуковського, 6 Запорізького національного Телефон університету для довідок: (061) 289-12Педагогічні науки № 2(15), 2011 Запоріжжя 2011 Вісник Запорізького національного...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ здисципліни “МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ МЕНЕДЖМЕНТУ” (длямагістрів) Київ 200 Підготовлено доцентом кафедри менеджменту Н. І. Новальською Затверджено на засіданні кафедри менеджменту (протокол № 6 від 24.01.07) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом Новальська Н. І. Методичне забезпечення контролю знань з дисципліни “Методика викладання менеджменту” (для магістрів). — К.: МАУП, 2007. — 26...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ КІРОВОГРАДСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА КАФЕДРА ПСИХОЛОГІЇ Л. В. Клочек В. Г. Зубченко АСИСТЕНТСЬКА ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА СТУДЕНТІВ-МАГІСТРАНТІВ. ПСИХОЛОГІЧНИЙ МОДУЛЬ Навчально-методичний посібник Кіровоград – 2011 Асистентська педагогічна практика студентів-магістрантів ББК 88.40 К 50 Клочек Л. В., Зубченко В. Г. Асистентська педагогічна практика студентів-магістрантів. Психологічний модуль. –...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ Методичні Матеріали щодо забезпечення саМостійної роботи студентів з дисципліни “психолого-управлінське консультування” (для магістрів) Київ ДП «Видавничий дім «Персонал» Підготовлено професором кафедри соціальної психології та педагогіки МАУП О. Л. Туриніною Затверджено на засіданні кафедри соціальної психології та педагогіки (протокол № 6 від 21.03.08) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом туриніна о. л. Методичні...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»