WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 49 | 50 || 52 | 53 |   ...   | 59 |

«ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів Сучасні проблеми розбудови Збройних Сил України 26 квітня 2013 ...»

-- [ Страница 51 ] --

Активне військове співробітництво цих держав проявляється у намаганні створити Литовсько-Польско-Українську бригаду для проведення миротворчих операцій, в участі українського персоналу в Литовській групі при реконструкції афганської провінції Гор, а також в регулярних міжнародних навчаннях.

Всі зазначені факти українсько-прибалтійської співпраці в різних сферах підтверджують вагомість та актуальність українсько-прибалтійських відносин.

Доцільно лише раціонально використовувати всі потенційні ресурси, які дозволяють цим відносинам, продовжувати активно розвиватись. Тісне співробітництво України з країнами Прибалтики у військовій сфері має надзвичайне значення для будівництва стабільності та миру в нашому регіоні.

–  –  –

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛІНГВІСТИЧНОГО

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

7 @@@ Бутримович Ю.С. (ВІКНУ) Бутримович Ю.С. Лексико-граматичні особливості перекладу офіційної документації НАТО Лексико-граматичні особливості перекладу офіційної документації НАТО Україна та НАТО тісно співпрацюють у проведенні міжнародних операцій з підтримки миру та запроваджують широкомасштабну програму практичної співпраці з широкого кола інших питань. Триває процес інтенсифікованого діалогу з питань членства України в НАТО та відповідних реформ. Таке широке співробітництво у військовій сфері вимагає відповідних знань структури та особливостей міжнародної документації. Інтеграція України в НАТО та участь у миротворчих операціях потребує стандартизації у сфері документації, яка має забезпечувати згуртовану роботу між військовим контингентом. Офіційні документи є дуже цінним джерелом інформації оскільки інформація, одержана в результаті обробки документів, може зробити суттєвий вплив на прийняття певного рішення. Так як процес інтеграції України у європейський та світовий простори стає все активнішим і помітнішим явищем, це вимагає наявності широкого кола відповідних професійно підготовлених кадрів, серед яких на одне з перших місць висувається професія перекладача.

Переклад – справа непроста, особливо коли це стосується перекладу офіційних документів. Зазвичай, офіційна документація несе в собі різноманітний характер, що свою чергу викликає неабиякі труднощі для перекладача. Загалом офіційна документація НАТО має низку своїх особливостей, які необхідно враховувати під час перекладу.

В першу чергу, здійснюючи такий переклад, необхідно знати загальну класифікацію документів, а саме комунікативно-прагматичні, жанрово-стилістичні та структурно-композиційні особливості тексту, що набагато полегшують переклад тексту.Адже визначення належності тексту перекладу до певного жанру прискорює та оптимізує вибір певних перекладацьких стратегій. Загалом, класифікація документів на інформаційно-аналітичні чи інформаційно-довідкові, військово-ділові, статути та настанови покращує процес перекладу робочих документів, адже правильне визначення типу документа є першим кроком до його опрацювання та значною мірою сприятиме досягненню адекватності перекладу. Найчастіше труднощами перекладу є переклад лексичних одиниць.

Переважна частина лексикону документації НАТО представлена військовоспеціальною, загальновійськовою та політичною термінологією, що саме налічує безліч стандартних термінів та словосполучень, які потребують чіткого перекладу. Це зумовлюється наявністю скорочень, абревіатур та стандартизованих військових термінів. Важливе місце у перекладі також посідає і граматичний аспект: це розгляд морфологічних та синтаксичних особливостей перекладу документів. Характеризується цей аспект формою множини, яка не завжди виражається у скороченнях, та наявність у текстах неповних речень та кліше.

Загалом, розуміння лінгвістичних, лексичних, граматичних та структурно-композиційних особливостей документів є необхідною передумовою їх адекватного перекладу.

Вовчаста Н.Я. (ЛДУБЖ) Вовчаста Н.Я. Лінгвістичне забезпечення фахівців ДСНС України Лінгвістичне забезпечення фахівців ДСНС України На основі аналізу сучасного стану організації і науково-методичного забезпечення навчального процесу педагоги генерують ідеї, принципи і параметри розвитку нових методів підготовки військових кадрів. Важливою відмінністю змін у навчальному процесі ВНЗ ДСНС України є широке впровадження сучасних інформаційних технологій та інноваційних методик навчання у підготовці фахівців у сфері безпеки життя людини. Використання ІКТ у навчальному процесі істотно змінює роль і місце викладача та курсанта в системі "викладач-інформаційна технологія навчання-курсант".

Нами представлено у курсі "Іноземна мова за професійним спрямуванням" напрямку підготовки "Пожежна безпека" та "Цивільний захист" Інформаційно-довідкову систему яка є електронною гіпертекстовою структурою (глосарій) і включає два електронні словники-довідники, один з дисципліни "Пожежна та аварійно-рятувальна техніка", інший "Словник пожежно-рятувальних термінів". Пошук дефініцій може здійснюватися двома способами.

Перший з них передбачає послідовний перегляд всіх наявних в словнику слів, а другий – набір потрібного слова в спеціальному "вікні".

Важливо відзначити, що інформаційно-довідкова система є свого роду інструментальною програмною оболонкою, що дозволяє користувачеві ще і створювати власний словник, вносячи доповнення. Крім того, передбачена можливість підключення до довідкової системи інших словників, наприклад з технічних дисциплін, математики, фізики, більш вузько спеціалізованих.

Наприклад, пожежно-технічні словники-мінімуми, які використовуються при вивченні іноземних мов майбутніми фахівцями цивільного захисту та у їх професійній діяльності. Невеликі за об’ємом, ретельно підібрані, вони дають змогу курсантові не лише знайти відповідний переклад слова, а й побачити типові приклади застосування у словосполученнях та реченнях. Словники можуть бути корисними, в першу чергу, на заняттях з іноземної мови. Вони необхідні також при роботі з іноземною науково-технічною літературою, документацією на спеціалізоване обладнання закордонного виробництва тощо, для розширення особистісного тезауруса курсантів.

Гальчус А.О. (ВІКНУ) Поняття терміну та важливість вивчення проблем термінології Поняття терміну та важливість вивчення проблем термінології Літературна мова, крім загальновживаної частини, має численні підмови, які задовольняють потреби спілкування людей в найрізноманітніших сферах.

Однією з таких підмов є наукова мова (інші назви мова науки й техніки, фахова мова), найголовнішу частину якої становить термінологія. Професійне спілкування в будь якій галузі неможливе без термінології.

Вивчення проблем термінології надзвичайно актуальне з кількох причин.

По перше, термінологія є головним джерелом поповнення лексичного складу високорозвинених сучасних мов. Саме термінологія як частина природної людської мови є найуніверсальнішим засобом зберігання, передавання, оброблення інформації.

Обсяги ж інформації зростають шаленими темпами: за даними науковців, зараз її обсяги подвоюються через кожні п’ять сім років, що спричиняє так званий "термінологічний вибух" появу великої кількості нових термінів.

По друге, наукове знання інтернаціональне за своєю природою. У сучасному світі відбуваються потужні інтеграційні процеси, які не оминають наукової сфери і висувають проблему міжнародної стандартизації термінів як основи для порозуміння між фахівцями різних країн.

По третє, українська термінологія, яка повинна розвиватися разом із термінологіями інших національних мов, має низку специфічних проблем, зумовлених історично, гостру потребу у створенні національних термінологічних стандартів, термінологічних словників тощо.

Термін (від латин. terminus межа, кінець) це слово або словосполучення, яке позначає поняття певної галузі знання чи діяльності людини. Так, термінами є такі назви, як пінобетон, видатки, мінералізація гумусу, брутто прибуток, вододжерело, господарський механізм.

Термінологія, це:

1) розділ мовознавства, що вивчає терміни (у цьому значенні все частіше використовують слово термінознавство);

2) сукупність термінів певної мови або певної галузі. Наприклад, можемо говорити про англійську, польську, російську, українську та ін. термінологію, а також про термінологію математичну, економічну, юридичну, хімічну, технічну тощо.

Галузеві термінології (тобто сукупності термінів конкретних галузей) називають терміносистемами, або термінологічними системами. На чому ґрунтується системність термінології?


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Системність термінології зумовлена двома типами зв’язків, які надають множинам термінів системного характеру:

1) логічними зв’язками (якщо між поняттями певної науки існують системні логічні зв’язки а вони є в кожній науці, то терміни, які називають ці поняття, мають теж бути системно пов’язаними);

2) мовними зв’язками (хоча терміни позначають наукові поняття, вони залишаються одиницями природної людської мови, а відповідно їм властиві всі ті зв’язки, які характерні для загальновживаних слів синонімічні, антонімічні, словотвірні, полісемічні, граматичні і т.д.). Академік Реформатський про ці особливості терміна сказав образно: "Термін служить двом панам науці і мові".

Таким чином, термінологія це не хаотична множина слів, а організована на логічному й мовному рівні система спеціальних назв.

Гулей Т.В. (ВІКНУ) Гулей Т.В. Реалізація концепту military urbanism в сучасній англійській мові Реалізація концепту military urbanism в сучасній англійській мові Вже в середині ХІХ ст., за часів, коли місто стало спеціальним об’єктом дослідження, з’явилося поняття урбанізму (від лат. urbanus – міський), яке вживається для позначення міського планування та спричинило виникнення англомовних новоутворень, що характеризують модернізацію військових територій (urban sprawl, urban renewal,urban littoral, urban warfare, urban guerilla, urban terrain, urban region, urban zone).

Поняття урбанізму лежить в основі теорії, яка характеризує відносини в містах. Найбільшого впливу ця теорія набула у немарксистській формі у працях таких видатних науковців, як Мануель Кастельс та Анрі Лефевр: урбанізм – це низка просторових відносин, що мають і розподільні, і класові наслідки, незалежно від породжених індустріальним розвитком (способом виробництва) подій.

Конгресом нового урбанізму (CNU) виокремлена низка принципів, яким повинна підпорядковуватись містобудівна концепція "нового урбанізму": пішохідна доступність, сполучуваність, багатофункціональність, змішана забудова (органічність поєднання якості архітектури та міського планування), традиційна структура сусідства, щільність зосередження поселень, екологічний транспорт (green transport), екологічно чисті технології, енергоефективність. Військовий урбанізм (military urbanism) передбачає мілітаризацію урбанізованих територій, а саме удосконалення облаштування зон підвищеної небезпеки, модифікацію сітіскейпів з метою посилення чи нівелювання впливукерівних органів, планування зон укріплення тощо.

Поява концепту military urbanism призвела до формування багатокомпонентних номінативних одиниць в англійській мові: military urban design, builtup areas, military landscape planning, below-ground infrastructure, three-dimension alenvironment.

Найбільш продуктивним засобом деривації англомовних лексичних одиниць, що утворилися в результаті урбанізації військових територій, є лексична компресія, а саме, абревіація: UO – urbanoperations, MOUT – military operations in urban terrain, OBUA – operations in built-up areas, FIBUA – fighting in builtupareas, FISH – fighting in someone’shouse, FISH and CHIPS – fighting in someone’s house and causing havoc in people’s streets, FOFO – fighting in fortified objectives).

Сучасний процес мілітаризації урбанізованих територій (new military urbanism) враховує втілення таких базових положень як зв’язок військових технологій спостереження та цифрової форми репрезентації урбанізованого життя, культурний перформенс військового медійного простору, а також розвиток урбанізованої політично-економічної бази для становлення індустрії цінних паперів.

–  –  –

Компаративний аналіз військової юридичної терміносистеми в українській та англійській мовах На нашу думку, компаративний аналіз – це порівняльний метод, який застосовується при дослідженні та вивченні як споріднених, так і неспоріднених мов у перекладознавчій теорії і практиці на основі лексико-семантичному, морфологічному чи граматичному значенні слів.

Різні форми порівняльного методу:

– власне порівняльний метод, що виявляє природу різнорідних об’єктів,

– порівняння історико-типологічне, яке пояснює подібність не зв’язаних за своїм походженням явищ однаковими умовами генезису й розвитку,

– історико-генетичне порівняння, при якому подібність явищ пояснюється як результат їхнього споріднення за походженням,

– порівняння, при якому фіксуються взаємовпливи різних явищ.

Проблема визначення меж терміна пов’язана з такими вимогами до терміна, як точність і стислість. Але вимога стислості передбачає створення одно-, двослівних термінів, а вимога точності передбачає й появу багатокомпонентних термінів.

Деякі вчені пропонують визначати межі термінів, виходячи з мовних фактів, а не на підставі штучних методів і правил.

Відсутність чіткої та усталеної системи юридичної термінології і нестача відповідних юридичних термінологічних двомовних словників призводить до виникнення термінологічної двозначності, а разом із тим закріплення кількох варіантів на позначення одного і того ж самого терміну.

Основна складність перекладу військових юридичних текстів, а саме переклад термінів, полягає у розкритті та передачі засобами української мови іншомовних реалій.

Проблемою, яка залишається актуальною при перекладі військових юридичних термінів – їхня багатозначність. Багатозначність проявляється не тільки серед різних галузей науки але й всередині самої юридичної галузі тексту.

Відсутність перекладних відповідників (у випадку термінів-неологізмів) та національна варіативність термінів (тобто наявність різних термінів в американському, британському, канадському та інших варіантах англійської мови, що позначають одне й те ж явище, процес, об’єкт тощо) – одна з головних труднощів їх перекладу.

Наприклад: Attorney General означає в Великій Британії посаду Генерального прокурора і посаду Міністра юстиції в США. Однак міністр юстиції в Канаді – Minister of Justice. Міністерство юстиції в США та Міністерство юстиції в Канаді – Department of Justice, у Великобританії – Department of Justice.Pages:     | 1 |   ...   | 49 | 50 || 52 | 53 |   ...   | 59 |
 
Похожие работы:

«ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО Твори: В 2 т. К.: Дніпро, 1990. Т.2: Історико-літературні та літературознавчі праці / Упоряд. Г.П.Кочура, Д.В.Павличка. К., 1990. 601 с.; 7. Зеров М. Пам’яті Коцюбинського / Микола Зеров // Зеров М. Українське письменство / Упоряд. М.Сулима; Післям. М.Москаленка. К. : Вид-во Соломії Павличко “Основи”, 2002. 1301 с.; 8. Зубрицька М. Філософські основи європейського модернізму / Марія Зубрицька // Антологія світової літературно-критичної думки XX ст. / За ред. М. Зубрицької. –...»

«Правове регулювання в освітній сфері 2010 р. Як врегульовано питання здобуття повної загальної середньої освіти іноземними громадянами в Україні? Відповідно до ст. 6 Закону України «Про загальну середню освіту» іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, здобувають повну загальну середню освіту в порядку, встановленому для громадян України. Ст. 14 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» визначено, що іноземці та особи без...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ КАФЕДРА ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН Р.О. Стефанчук, О.В. Головкін, О.В. Кобець, А.А. Матвієць, Я.О. Леляк ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЧНОГО, ЗЕМЕЛЬНОГО ТА ПРИРОДНОРЕСУРСОВОГО ПРАВА Навчально-методичний комплекс для магістрантів денної форми навчання КИЇВ УДК 349.4+349.6 Рекомендовано до друку навчально-методичною радою Національної академії прокуратури України (протокол № 60 від 6 лютого 2014 року). Проблеми екологічного, земельного та природноресурсового права:...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА На правах рукопису ТЕРЛЕЦЬКА ЮЛІАНА МИРОНІВНА УДК: 159.922:159.93-057.875+378.015.3 ВПЛИВ СОЦІАЛЬНОЇ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ДЕПРИВАЦІЇ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ НА ЇХ ПРОФЕСІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Науковий керівник: Москалець Віктор Петрович, доктор психологічних наук, професор Івано-Франківськ...»

«ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ УДК 373.5.016:91 Н. В. МУНІЧ ВИВЧЕННЯ ЛАНДШАФТОЗНАВЧИХ ПОНЯТЬ У КУРСІ ШКІЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЇ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ Проаналізовано етимологію поняття «ландшафт», шляхи визначення понять, наукові пошуки місця ландшафтознавчих понять в географічній науці. З’ясовано зміст поняття як психологопедагогічної категорії, що сприяє пізнанню об’єктів і явищ об’єктивної дійсності. Розглядаються теоретико-методологічні аспекти формування ландшафтознавчих понять у процесі...»

«XІ ЩОДО ЕМПІРІЇ ПРОЦЕСУ ІНДИВІДУАЦІЇ* Форма великого життя цілком наслідує Дао. Дао творить речі невидимо, несхопно. Несхопні, невидимі брази у ньому! Несхопні, невидимі речі у ньому! Незбагненне, темне сім’я у ньому! Це сім’я — істина. А в ній — віра. Від початків і донині обійтись без імені його не можна, Якщо прагнеш збагнути речей усіх виникнення. І звідки мені ще знати, що речей усіх виникнення Саме так відбувається? * У двадцяті роки в Америці я познайомився із високоосвіченою дамою —...»

«як навчальний посіб Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів технічних спеціальностей вищих навчальних закладів Київ Видавництво Національного авіаційного університету «НАУ-друк» УДК 159.938.363.5(076.5) ББК Ю949.2я7 В 23 Тиражувати без офіційного дозволу НАУ забороняється Рецензенти: В. О. Татенко, д-р психол. наук, проф., чл.-кор. АПН України, головний наук. співроб. (Інститут соціальної та політичної психології АПН України); В. Г. Панок, канд....»

«УДК: 658.8:659.113.25 С. Я. Касян, Ю. В. Лукасевич Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара СПОЖИВЧА МОТИВАЦІЯ ПОКУПКИ ТОВАРІВ СЕЛЕКТИВНОГО ПОПИТУ © Касян С. Я., Лукасевич Ю. В., 2012 Наведено результати практичного дослідження мотивів поведінки споживачів на основі методу опитування, а саме анкетування. Проведене дослідження дало змогу зробити висновки щодо виконання завдань зі стимулювання придбання товару споживачами. Дослідження закладає основу для подальших пошуків...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М. П. ДРАГОМАНОВА Лисичарова Галина Олександрівна УДК 908 (477.63)+371.134 ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ГЕОГРАФІЇ ДО КРАЄЗНАВЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ВЕЛИКОГО МІСТА 13.00.02 – теорія та методика навчання (географія) АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук КИЇВ – 2008 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Дніпропетровському національному університеті Міністерство освіти і науки України доктор педагогічних...»

«ПОЛТАВСЬКИЙ ТЕХНІКУМ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДОВІДНИК ПЕРШОКУРСНИКА Полтава 2013 Укладачі: Гавриленко Н.І., викладач вищої категорії Полтавського технікуму харчових технологій НУХТ, Єчкалова Т.Є., викладач вищої категорії Полтавського технікуму харчових технологій НУХТ Довідник першокурсника – це збірник інформації про навчальний заклад, його структуру, про форми навчальної діяльності, основні вимоги до студентів та їх права, рекомендації, які...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»