WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 45 | 46 || 48 | 49 |   ...   | 59 |

«ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів Сучасні проблеми розбудови Збройних Сил України 26 квітня 2013 ...»

-- [ Страница 47 ] --

Окреслена ситуація спричинена насамперед наявністю в Україні низки внутрішніх чинників, зокрема: відсутністю концептуальних підходів до формування та імплементації державної інформаційної політики, спрямованої на обстоювання національних інтересів у вітчизняному та світовому інформаційному просторі; недосконалістю та фрагментарністю вітчизняного законодавства на інформаційно-психологічному напрямі; а також невідповідністю системи державного управління інформаційною сферою сучасним викликам та загрозам.

Враховуючи викладене, необхідно констатувати, що задля нівелювання наявних загроз та викликів в національному інформаційному просторі України необхідно вжити низку системних заходів на державному рівні:

– розробити та прийняти засадничі документ з регулювання інформаційного простору, зокрема Концепцію інформаційної політики держави та Стратегію забезпечення інформаційно-психологічної безпеки;

– здійснеити унормування діяльності в інформаційній сфері у відповідності до міжнародних правових норм та сучасних викликів, зокрема щляхом визначення понять "матеріали протизаконного змісту" та "матеріали засудливого змісту" за прикладом Європейського Союзу, встановлення правової відповідальності за їх створення та розповсюдження тощо;

– здійснити оптимізацію державного управління інформаційною сферою, зокрема шляхом утворення спеціально уповноваженого координаційного органу у сфері інформаційно-психологічної безпеки.

Куманченко М.О. (ВІ КНУ) Куманченко М.О. Маніпулятивний вплив ЗМІ на інформаційний простір України Маніпулятивний вплив ЗМІ на інформаційний простір України Протягом другої половини ХХ століття людське суспільство зазнало істотних змін, насамперед в галузі комунікаційних та інформаційних технологій, які ознаменували перехід до якісно нового формату суспільного ладу. В постіндустріальному суспільстві, що утворилось внаслідок цих змін інформація перетворилась у надзвичайно важливий чинник впливу, перетворюючи засоби масової комунікації на потужний інструмент регулювання суспільного життя.

Досліджувана тема є актуальною через повсякденне всебічне застосування різноманітних маніпулятивних технологій в засобах масової інформації, які на постійній основі формують ставлення широких прошарків населення до подій чи процесів у соціумі.

Маніпуляція перетворилась сьогодні на невід’ємну частину оточуючої дійсності, необхідною складовою та основною рушійною силою суспільного розвитку. В сучасному світі маніпулятивні технології відіграють координаційну роль, керують, спрямовують та консолідують цільові верстви населення на певну поведінку у відповідності до групи інтересів. Застосування маніпулятивних технологій в засобах масової комунікації надає можливість ефективно впливати на широкі верстви населення шляхом задоволення інформаційних потреб.

Протидія використанню подібних технологій з боку інших держав по відношенню до України можлива виключно через чітке розуміння природи даних процесів.

Вивчення та аналіз сутності і змісту маніпулювання інформацією свідчить про те, що в сучасних умовах даний вид комунікації широко застосовується на різних рівнях спілкування. Сьогодні можна виділити три основних комунікаційних канали, які призначені для розповсюдження будь-якої інформації (у тому числі й маніпулятивної). До них належать: засоби масової комунікації, суспільні організації, неформальні контакти. У відповідності до цих критеріїв обирається метод, який найкраще відповідає конкретному випадку. Варіативність застосування різноманітних маніпулятивних технологій як правило пов’язана з потребами широких верств населення та політичною обстановкою в державі.

Застосування маніпулятивних технологій у мас-медіа має певні особливості, оскільки спілкування з глядачем відбувається двома основними каналами сприйняття у людини, аудіальним та візуальним. Основні прийоми поділяються на наступні: посилання на авторитет, посилання на анонімний авторитет, створення позитивного іміджу на асоціативній основі, навішування ярликів та відволіканню уваги. Кожен з цих методів може застосовуватись неодноразово, в комбінаціях протягом одного ефіру, забезпечуючи таким чином найефективніший вплив на цільову аудиторію.

Маринченко О.О. (ВІКНУ) Маринченко О.О. Інформаційна розвідка як невід’ємна складова забезпечення національної безпеки України Інформаційна розвідка як невід’ємна складова забезпечення національної безпеки України Актуальність дослідження полягає в тому, що сьогодні стратегічна геополітична перевага і економічне процвітання держави найбільше залежить від ступеня її залучення в інформаційну сферу.

Все більшого значення набувають не силові, а інформаційні фактори. Інформація стає найважливішою основою для прийняття рішень у військових інфраструктурах, в органах державної влади. За таких умов інформаційна розвідка, як практика так і теорія збору інформації про супротивника або конкурента забезпечує отримання переваг для Збройних Сил, воєнних дій, політики як зовнішньої так і внутрішньої, економіки тощо.

Метою роботи є визначення умов для здійснення ефективної інформаційної розвідки в інтересах забезпечення національних інтересів України в нових інформаційних вимірах.

Меті роботи підпорядкована низка часткових завдань дослідження, а саме:

– дослідити поняття національної та інформаційної безпеки України,

– визначити роль та місце розвідки в забезпеченні національної безпеки держави,

– проаналізувати геополітичне становище України в Чорноморському регіоні

– визначити можливості ведення розвідки з відкритих джерел за допомогою пошукових та мета пошукових систем країн досліджуваного регіону.

Об’єктом дослідження є актуальні питання національної безпеки в умовах стрімкого розвитку та використання сучасних інформаційних технологій.

Предмет дослідження – інформаційна розвідка як невід’ємна складова національної безпеки України.

В роботі досліджується геополітичне становище кожної країни Чорноморського регіону для виявлення загроз національній безпеці України, проводиться детальний аналіз та метапошукових та пошукових систем даних країн, також для забезпечення ведення якісної розвідки даних з відкритих джерел виводиться алгоритм дій або система роботи з пошуковими та мета пошуковими системами, надається перелік найактуальніших пошукових систем кожної країни Чорноморського регіону. Проводиться дослідження щодо оцінки достовірності інформації, в результаті якого виводяться певні правила перевірки добутої інформації. На підставі аналізу загроз національній безпеці в Чорноморському регіоні визначені пріоритетні напрями ведення інформаційної розвідки за відкритими джерелами в цьому регіоні.

Маркевич М.М. (ВІКНУ) Маркевич М.М. Місце Регіональних медіацентрів в системі зв’язків військової організації держави з громадськістю Місце Регіональних медіацентрів в системі зв’язків військової організації держави з громадськістю На сьогодні розвиток інформаційного суспільства викликає об’єктивну необхідність в створенні нової атмосфери відносин між Збройними Силами та населенням, вимагає більшої відкритості Збройних Сил, впровадження нових форм контактів Міністерства оборони із населенням, співробітництва воєнної структури з державними установами та неурядовими організаціями, налагодження ефективної взаємодії між Збройними Силами та громадськістю. Тому, створення позитивного іміджу ЗСУ є актуальним питанням сьогодні.

Розглядаючи імідж Збройних Сил як відносно стійкі, цілісні уявлення населення і його окремих соціальних груп, у тому числі й військовослужбовців, про соціальний характер, призначення та функції збройних сил, а також про їх стан, відповідно до призначення у конкретних історичних умовах, слід зазначити, що професійно створений позитивний імідж функціонує як оптимальний інформаційний об’єкт. Саме він формує прихильність і визнання з боку громадськості та забезпечує адекватне сприйняття української армії як силової державної інституції.

Всім відомо, що саме засоби масової інформації здатні вплинути на громадську думку та суспільні емоції з приводу будь-якої події. Тому, на сьогодні, одну з важливих ролей у створенні позитивного іміджу української армії відіграють Регіональні медіа центри (далі – РМЦ).

На сьогодні в Міністерстві оборони України створено дієву систему РМЦ, а саме сім підрозділів (Чернігівский, Вінницький, Львівський, Одеський, Сімферопольський, Дніпропетровський та Харківський).


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Їхнім головним завданням є розповсюдження інформації про Збройні Сили та забезпечення нею суспільства, популяризації української армії, проведення заходів, конференцій та покращення іміджу ЗСу, що безпосередньо впливає на військово-патріотичне виховання громадськості, а головне – молоді.

Таким чином, РМЦ відтворюють саме ту атмосферу, що сприяє створенню та підтримці позитивної думки громадян держави про армію, воєннополітичне керівництво та військовослужбовців. Така інформаційна сітка підвищує оперативність та швидкість надходження інформації до Міністерства оборони України і будує постійну міцну систему зв’язків безпосередньо в регіонах дислокації військових частин Збройних Сил України.

–  –  –

національній безпеці України в інформаційній сфері постає здійснення іноземними державами негативного інформаційно-психологічного тиску (проведення інформаційних акцій, операцій, кампаній тощо), з метою просування власних національних інтересів в політичній, економічній, військовій та інших сферах.

Варто зауважити, що проникнення іноземних мас-медіа в національний інформаційний простір держав є стійкою тенденцією і незворотнім наслідком інформаційної глобалізації. Нині учасниками інформаційного протиборства є всі сучасні держави. Проте, якщо одні виступають суб’єктами інформаційних воєн, то інші в силу низки чинників змушені обмежуватися роллю об’єктів.

Україна, насамперед через її геополітичне розташування, є об’єктом інтересів багатьох держав, тому проти України велися, ведуться і вестимуться інформаційні війни. Специфіка України полягає в тому, що з часу здобуття незалежності на українське суспільство було спрямовано інформаційну дію з двох боків - як із Заходу, так і зі Сходу.

Мета дослідження полягає в тому, щоб провести аналіз системи інформаційної безпеки України, з метою встановлення ефективності протидії інформаційно-психологічним загрозам.

Реалізація поставленої мети передбачає виконання таких завдань:

1. Визначити сучасні тенденції інформаційно-психологічного тиску на Україну

2. Визначити чинники і особливості внутрішнього інформаційно-психологічного впливу з боку нацменшин в контексті загроз національній безпеці України.

3. Проаналізувати найбільш характерні чинники зовнішнього інформаційно-психологічного впливу на Україну.

4. Проаналізувати і визначити зміст та особливості здійснення інформаційно-психологічного впливу на Україну.

Об’єктом дослідження є небезпечні інформаційно-психологічні впливи на національну безпеку держави.

Предметом дослідження є сучасні тенденції і закономірності здійснення інформаційно-психологічного впливу на Україну за останні роки Методи дослідження. У роботі використано такі наукові методи дослідження, як аналіз, синтез, узагальнення, дедукція, індукція, описовий метод.

Параніч О.П. (ВІКНУ) Параніч О.П. Україна та Російська федерація в нерозповсюдженні засобів масового ураження Україна та Російська федерація в нерозповсюдженні засобів масового ураження З розпадом СРСР на території України залишився ядерний потенціал, який перевищував арсенали Великобританії, Франції та Китаю разом узятих.

Україна була третьою державою світу за кількістю ядерної зброї. У районі м.

Первомайськ і м. Хмельницький було в наявності 176 шахтних пускових установок міжконтинентальних балістичних ракет, стратегічних ядерних сил, що дислокувалися на Україні. Розташовані на території України частини ракетних військ стратегічного призначення могли донести до цілі 1240 ядерних боєзарядів.

Дислоковані на території України стратегічні ядерні сили включали дві дивізії далекої авіації, які нараховували 21 стратегічний бомбардувальник ТУМС та 20 ТУ-160 останніх модифікацій, що мали 600-650 ядерних боєприпасів, на складах налічувалось близько 100 крилатих ракет повітряного базування, призначених для заміни озброєнь. Крім того, на початку 1992 р. Українська держава налічувала 2600 боєприпасів тактичної ядерної зброї.

Президентами чотирьох держав, на території яких на той час розташовувалася ядерна зброя, була підписана Угода "Про спільні заходи щодо ядерної зброї", в якій було наголошено, що ядерна зброя об’єднаних стратегічних збройних сил гарантує колективну безпеку усіх учасників СНД; до повної ліквідації ядерної зброї на територіях Республіки Білорусь і України рішення у разі необхідності її застосування ухвалюються лише за погодженням глав держав-членів Співдружності з Президентом РФ.

Шлях України до без’ядерного статусу був досить складним і тривалим.

Одним із перших документів у цій площині стала Угода про спільні заходи країн СНД щодо ядерної зброї, укладена в Алма-Аті 21 грудня 1991 р. Суть документа, який підписали глави ядерних держав С. Шушкевич, Н. Назарбаев, Б. Єльцин, Л. Кравчук, полягала в тому, що рішення про необхідність застосування ядерної зброї прийматиме Президент Росії за узгодженням з главами держав-учасниць Угоди.

До 1 липня 1992 р. держави-учасниці Угоди – Республіка Білорусь, Республіка Казахстан і Україна – забезпечать вивезення тактичної ядерної зброї на центральні перед заводські бази для її розукомплектування. Держави дотримуватимуться в ядерній політиці трьох "ні" – не передавати, не виробляти і не зберігати ядерної зброї.

На третьому саміті СНД 30 грудня 1991 р. (Мінськ) було підписано Угоду між державами Співдружності Незалежних Держав про стратегічні ядерні сили.

При цьому зазначалося, що Україна братиме участь в угоді про стратегічні сили лише до вивезення ядерної зброї за межі її території.

Україна до 31 травня 1996 р. передала Росії і тактичну, і стратегічну ядерну зброю і оголосила про свій неядерний статус.

Відмова України від ядерної зброї виявилась перепусткою до цивілізованого світу. Рішення щодо без’ядерності вважається правильним: воно відповідало намірам інтеграції у світовий політичний процес, економічним і військовотехнічним можливостям держави.Pages:     | 1 |   ...   | 45 | 46 || 48 | 49 |   ...   | 59 |
 
Похожие работы:

«УДК 378.017: 316.346.2(477) : 37.013.76 Приходькіна Н.О., к.пед.н., ст. викл. ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» АПН України ФЕНОМЕН ПОНЯТТЯ «ҐЕНДЕР» І ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ ҐЕНДЕРНОГО ПІДХОДУ У ПЕДАГОГІЧНІЙ НАУЦІ Анотація. У статті розкрито сутність поняття «ґендер» та визначено передумови виникнення ґендерного підходу у педагогічній науці. Ключові слова: ґендер, ґендерний підхід, феміністична педагогіка, критична педагогіка. Аннотация. В статье дано определение термина «гендер» и...»

«Випуск 8 Студентський науковий вісник ПСИХОЛОГО–ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ Ольга БАЄВА ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ У ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ КОСТЯНТИНА ДМИТРОВИЧА УШИНСЬКОГО (магістрантка психолого-педагогічного факультету) Науковий керівник: канд. пед. наук, професор О.С. Радул К.Д. Ушинський – корифей вітчизняної і світової педагогіки. Його праці, насамперед фундаментальна монографія «Людина як предмет виховання», шкільні підручники, літературні твори для дітей, педагогічногромадська діяльність...»

«М. І. Бурда, Т. В. Колесник, Ю. І. Мальований, Н. А. Тарасенкова МАТЕМАТИКА Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів Рівень стандарту Рекомендовано Міністерством освіти і науки України S C B M A Підручник — переможець Всеукраїнського конкурсу підручників Міністерства освіти і науки України в 2010 р. Київ «Зодіак-ЕКО» ББК 22.151я721 Б91 Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (наказ Міністерства освіти і науки України від 3 березня 2010 р. № 177) Видано за рахунок...»

«ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІКИ АПН УКРАЇНИ ГУЗИК Микола Петрович УДК 37.042+371.21 КОМБІНОВАНА СИСТЕМА ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ 13.00.09 теорія навчання Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Київ 2004 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Інституті педагогіки АПН України. Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, член-кореспондент АПН України МАЛЬОВАНИЙ Юрій Іванович, АПН України,...»

«Людмила ШМАЛЬ, старший науковий співробітник відділу досліджень проблем злочинності у сфері службової діяльності та корупції Науково-дослідного інституту Національної академії прокуратури України, юрист 3 класу УДК 343.35 ПРИЧИНИ ТА УМОВИ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ І ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ПОВ’ЯЗАНОЇ і професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, с. 212–218 З НАДАННЯМ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ Розглядаються окремі причини та умови вчинення злочинів у сфері службової...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М.П. Драгоманова МАЛИНА ОЛЕНА ГРИГОРІВНА УДК 159.922.7 – 159.923.2 ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ СТИЛЮ ЖИТТЯ ОСОБИСТОСТІ В ПІДЛІТКОВОМУ І ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ 19.00.07педагогічна та вікова психологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Київ-2009 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі практичної психології Запорізького національного університету, Міністерство освіти і науки України. Науковий...»

«УДК 159.9.072.42 : 164 ПСИХОЛОГІСТИКА: КОНТУРИ РОЗДІЛУ. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ОБРАЗУ МИСЛЕННЯ ПСИХОЛОГА-ДОСЛІДНИКА Коваленко В.О., к.пед.н., доцент, Коваленко О.В., студент Запорізький державний університет Професійна підготовка майбутніх психологів здійснюється, з одного боку, на основі оволодіння теоретичними знаннями основ загальної психології та її галузей, знайомства з різноманітними напрямками вітчизняної та зарубіжної психології. Саме тут формуються уявлення студентів...»

«Всеукраїнський громадський рух Твереза Україна Київська мiська органiзацiя товариства тверезостi та здоров’я Бiлоцеркiвська мiська молодiжна громадська органiзацiя Молода Елiта Ми за тверезе життя! Збiрник кращих конкурсних робiт учнiв 4–8 класiв Київ УДК: 373/82-3 ББК: 51.204.0 М-57 М-57 Ми за тверезе життя: збiрник конкурсних творiв учнiв 4–8 класiв // Ред. Почекета О.А. Київ, 2013. 72 с. До збiрника увiйшли 53 лiтературнi твори учнiв 4–8 класiв загальноосвiтнiх навчальних закладiв України на...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ з дисципліни “ДИФЕРЕНЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ” (для бакалаврів) Київ ДП «Видавничий дім «Персонал» Підготовлено професором кафедри соціальної психології та соціальних технологій О. О. Сусською Затверджено на засіданні кафедри загальної та практичної психології (протокол № 2 від 24.10.08) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом Сусська О. О. Методичні матеріали...»

«Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького КОСТЕНКО Василь Андрійович УДК 377.6.016.343.9(043) ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МОЛОДШОГО НАЧАЛЬНИЦЬКОГО СКЛАДУ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧИХ УСТАНОВ 13.00.04 – “Теорія і методика професійної освіти” Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Хмельницький – 2008 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова,...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»