WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 43 | 44 || 46 | 47 |   ...   | 59 |

«ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів Сучасні проблеми розбудови Збройних Сил України 26 квітня 2013 ...»

-- [ Страница 45 ] --

Проаналізувавши стан економіки, роль Збройних Сил на сучасному етапі становлення нашої Держави, розвиток суспільно-економічних відносин та політики забезпечення її обороноздатності, ми дійшли до висновку, що на даному етапі господарська діяльність в Збройних Силах, не зважаючи на вимушений характер такого рішення, є економічно доцільною, обґрунтованою і досить ефективною діяльністю військових частин та Збройних Сил в цілому задля отримання додаткових джерел фінансування потреб військ. Крім того, виникає можливість покращення житлових умов військовослужбовців, поліпшення керування військами та створення інфраструктури регіонів.

Яблочков Д.А. (ВІКНУ) Яблочков Д.А. Актуальні питання фінансового планування у військових частинах ЗСУ Актуальні питання фінансового планування у військових частинах ЗСУ Для забезпечення національних інтересів у галузі безпеки і оборони Україна передбачає мати відповідну обороноздатність, основу якої будуть складати ЗСУ, що будуть побудовані за принципом оборонної достатності та утримуватись на найнижчому чисельному рівні в межах, що забезпечуватимуть виконання завдань оборони держави та інших місій.

Безперечно, витрати на оборону мають безліч національних особливостей. Проте більшість країн дотримуються принципу, що ресурси, які виділяються, повинні відповідати планам, а головне – створювати умови для надійного забезпечення безпеки держави.

В Україні головною проблемою залишається недостатнє задоволення рівня фінансових потреб МО України. В результаті, фінансування запланованих заходів здійснювалося не ритмічно та не в повному обсязі.

Фактично протягом усієї історії свого існування, кошти, що виділялися ЗСУ, витрачалися на їх утримання, мінімальні обсяги призначення на реформування ЗСУ, розробку, закупівлю і ремонт ОВТ та підготовку військ (сил). Все це вкрай негативно впливає на боєздатність ЗСУ в цілому.

Як один із елементів підтримки діяльності військ на законодавчому рівні у ЗСУ здійснюється економічна та господарська діяльність.

Держава планує у найближчі роки значно покращити стан фінансування ЗСУ. Але без суттєвого прискореного скорочення бойового та чисельного складу, позбавлення від надлишкової інфраструктури, ОВТ і майна неможливо буде змінити структуру оборонного бюджету і, за рахунок цього, поліпшити стан ЗСУ та їх готовність до виконання завдань в нових умовах.

Планування в умовах ринкових відносин має рекомендаційний характер.

Його найважливіші завдання – формування уявлення про майбутню економічну структуру і провідні напрями розвитку шляхом організації приватного та державного секторів економіки, визначення сфер появи гострих проблем, які вимагають активного державного втручання, та його масштабів. В індикативному плануванні прогноз поєднується з непрямим регулюванням соціальноекономічних процесів через розгалужену систему законів і правових актів, що визначають основи діяльності урядових органів.

–  –  –

ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНЕ ПРОТИБОРСТВО

В СУЧАСНОМУ СВІТІ 6 @@@ Арадовська Д. (ВІКНУ), Кукарцева О. (ВІКНУ) Арадовська Д., Кукарцева О. Статус збройних сил у сучасних міжнародних відносинах Статус збройних сил у сучасних міжнародних відносинах Як у традиційному, так і сучасній державі збройні сили володіє винятковим політичним статусом. Виявлення причин цієї довгострокової тенденції, політичний аналіз тенденцій у зміні даного інституту в політичному житті в короткостроковій, середньостроковій і довгостроковій перспективі актуалізує тему дослідження.

Сучасність як особлива соціокультурна, політико-економічна реальність детермінує зміни у акторами, інститутах, механізмах, закономірності політичного процесу, що робить актуальним виявлення сутності сучасного політичного процесу і визначення ролі і місця в ньому збройних сил.

Геополітичні трансформації, захлеснули сучасний світ в кінці ХХ століття, політичні трансформації, що відбуваються в багатьох державах як Європи, Азії, Африки, Латинської Америки поставили перед науковим співтовариством ряд проблем, пов’язаних з демократизацією, демілітаризацією, з цивільним контролем за збройними силами. Виявлення закономірностей між процесами демократизації і демілітаризації, демократизацією і професіоналізацією збройних сил, мілітаризацією і зростанням інститутів громадянського суспільства робить тему дисертаційного дослідження актуальною.

Формування військово-промислових комплексів в економічно розвинених державах призводить до виникнення нових форм мілітаризму, так як відразу кілька сфер соціального буття: промислова, фінансова, наукова, залучаються до регулярні військові приготування, ретранслюючи їх специфічні форми і механізми в практику сучасного політичного процесу.

Використовуючи свій економічний вплив у регіоні присутності, структури ВПК набувають свою власну політичну владу, беручи участь у прийнятті, в тому числі і політичних, рішень. З іншого боку, без вирішення проблем ВПК неможливо вирішити багато соціальні та політичні проблеми, забезпечити безпеку і стабільність розвитку держави.

Бєлошевич Я.С. (ВІКНУ) Бєлошевич Я.С. Інформаційна безпека держави в сучасних умовах Інформаційна безпека держави в сучасних умовах В наш час у геополітичному середовищі активізується чинник невизначеності майбутнього, адже зміни суспільного розвитку сьогодні настільки масштабні і динамічні, що вимагають серйозного переосмислення, комплексного і глибокого аналізу всіх факторів і тенденцій, які зумовлюють і визначають розвиток світового співтовариства, об’єктивної оцінки міжнародних відносин у всьому їх різноманітті, суперечливості і складності. Зростання конфліктності у світі та зростаюча невпевненість у визначенні союзників і противників вимагають підготовки до невизначеного майбутнього, що посилює значення воєнно-силових компонентів у міжнародних відносинах.

В наш час інформація є чинником, який може призвести до значних технологічних аварій, військових конфліктів та поразок у них, дезорганізувати державне управління, фінансову систему, роботу бізнесових структур тощо. І чим вищий рівень інформатизації суспільства, тим потрібнішою стає надійна ІБ, оскільки реалізація інтересів людей та держав все більше здійснюється за допомогою інформатизації.

В сучасному світі "інформаційний потенціал" стає одним з найважливіших чинників забезпечення НБ наряду з "економічним потенціалом", "військовим потенціалом".

Забезпечення ІБ держави нині має бути зосереджено на конструктивному поєднанні діяльності держави, громадянського суспільства і людини за трьома головними напрямами: інформаційно-психологічному та технологічному розвитку, захисті інформації. В сучасних умовах важливим завданням держави щодо забезпечення ІБ є організація інформаційного протиборства. Адже, успіх інформаційних операцій на міжнародній арені багато в чому буде залежати саме від правильності визначення слабких місць геополітичних супротивників, активного характеру інформаційних заходів і вмілого використання результатів цих заходів.

Отже, на сьогодні ми маємо ситуацію значних невизначеностей наукового характеру, що є чи не вирішальним гальмуючим чинником для реалізації практичних зусиль щодо забезпечення ІБ України, зокрема й у воєнній сфері. В наш час питання забезпечення ІБ України мають стояти на одному рівні із захистом суверенітету і територіальної цілісності, забезпеченням її економічної безпеки, а роботи над концепцією ІБ України мають бути спрямовані на систематизацію питань, які поєднані в проблему забезпечення ІБ, на визначення методів та засобів захисту життєво важливих інтересів особистості, суспільства, держави в ІС, на створення засад для формування державної політики ІБ, розвитку інформаційного простору (ІП) країни. Ігнорування проблем ІБ може призвести до труднощів в прийнятті найважливіших політичних, економічних, соціальних, військових рішень тощо, адже саме ІБ нині відіграє суттєву роль в забезпеченні життєво важливих інтересів будь-якої країни (у їх числі України).

Боревич О.О. (ВІКНУ) Боревич О.О. Комп’ютерна злочинність та кібертероризм як загроза інформаційній безпеці Комп’ютерна злочинність та кібертероризм як загроза інформаційній безпеці Сучасний тероризм як важливий чинник формування нового світового порядку перетворився на невід’ємний компонент міжнародних політичних процесів. Оперуючи обмеженими раніше ресурсами й зазнаючи радикальних змін, він став значною загрозою національній безпеці. Тероризм належить до найбільш небезпечних і важко прогнозованих явищ, вирізняється особливим динамізмом і багатоплановістю, а також здатністю до адаптації й модернізації в умовах основних цивілізаційних тенденцій сучасності – глобалізації та інформатизації.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Проблема тероризму є об’єктом активних наукових дискусій останніх десятиліть, але, незважаючи на значну кількість теоретичних праць із цієї тематики, практичного вирішення цієї проблеми досі не знайдено. Навпаки, в усьому світі посилюється силове протистояння, тому проблема тероризму залишається найбільш актуальною сьогодні. Безпрецедентні терористичні акти, здійснені в США 11 вересня 2001 року, стали своєрідною точкою відліку нового "постманхеттенського" століття, їх можна визнати поворотним пунктом не тільки у розвитку самого тероризму, але і в його переосмисленні. Акцент досі робиться на політичному, кримінально-правовому аспектах явища, але поза увагою залишаються такі важливі питання як способи досягнення та розповсюдження інформаційно-психологічного ефекту, на який розраховано більшість терористичних актів, механізми впливу терористів на громадськість задля реалізації власних політичних цілей та механізми формування "суспільної свідомості". Дослідження обумовлено необхідністю осмислення питань ґенези сучасного тероризму, уточнення медійного складника феномена, що вивчається.

На сьогодні кібертероризм та інформаційна злочинність набули значного розповсюдження. Україною мають бути на нормативно-правовому рівні чітко визначити такі поняття як "кіберзлочин" та "кібератака" і відповідно закріплена за ними кримінальна відповідальність. Спецслужби мають бути в змозі протистояти незаконному втручанню у внутрішні інформаційні потоки держави і несанкціонованому доступу до конфіденційної інформації та інформації, яка становить державну таємницю, що може призвести до виведення з ладу елементів критичної інфраструктури країни та завдати шкоди національним інтересам України. Підготовка фахівців в даній сфері має здійснюватися в спеціалізованих навчальних закладах, а фахівці з інформаційної безпеки повинні бути введені в організаційно-штатні структури всіх найважливіших органів державного управління, з метою контролю та регулювання інформації.

Гойко Д.О. (ВІКНУ) Гойко Д.О. Інформаційне забезпечення підрозділів ЗСУ в рамках програми "Партнерство заради миру" Інформаційне забезпечення підрозділів ЗСУ в рамках програми "Партнерство заради миру" Розвиваючи співпрацю з НАТО, Україна ставить за мету забезпечити свою незалежність, демократичний розвиток та територіальну цілісність, зміцнити зовнішні гарантії національної безпеки, протидіяти появі нових загроз стабільності та безпеці.

Велика увага приділяється підвищенню взаємосумісності органів управління, систем зв’язку та інформатизації Збройних Сил України з об’єднаними збройними силами НАТО з метою забезпечення спроможності діяти разом при виконанні спільних завдань в ході військових навчань та під час миротворчих операцій.

"Спільні зусилля – 97" стали першими військовими навчаннями, в яких взяла участь Україна. Понад 480 військовослужбовців, службовців міністерств оборони і працівників за контрактом із 16 країн-учасниць (Австрія, Болгарія, Чехія, Естонія, Македонія, Франція, Німеччина, Угорщина, Латвія, Литва, Польща, Румунія, Словаччина, Словенія, Україна і США) з’їхались для проведення військових навчань з 9 по 23 червня 1997 року на армійській базі "Гермерсхейм" (Німеччина).

Основні завдання навчань "Спільні зусилля – 97" були сфокусовані на випробуванні взаємодії комутаторів, радіорелейних станцій, короткохвильових і ультракороткохвильових радіостанцій, засобів передачі даних в комп’ютерних мережах, продовженні набуття досвіду і знань в ретельному плануванні систем зв’язку та інформатизації, документуванні всіх результатів і подальшому розвитку засобів досягнення взаємодії для проведення майбутніх спільних бойових дій. "Спільні зусилля – 97" мали такий великий успіх, що стали зразком для навчань програми "Партнерство заради миру".

"Спільні зусилля – 99" пройшли на полігоні "Баумхолдер" (Німеччина). В них взяли участь спеціалісти зв’язку з 30 країн. Був складений ретельний план випробувань. Увага акцентувалась на взаємодії інформаційних мереж, питаннях управління багатонаціональною мережею, можливостях гнучкої зміни архітектури мережі, абонентському засекречуванні, впровадженні відео конференції та документуванні взаємодії. Випробування дозволили зробити висновок, що міжнародні мережі, які складаються з різнотипного обладнання, придатні до використання в багатонаціональних формуваннях.

Таким чином, розвиваючи співробітництво з країнами-учасницями програми "Партнерство заради миру" в галузі військового зв’язку та інформатизації, держава використовує досвід та допомогу розвинених країн у розбудові власних збройних сил шляхом впровадження та використання сучасних систем зв’язку та інформаційних технологій.

Дем’яненко В.С. (ВІКНУ) Дем’яненко В.С. Аналіз особливостей роботи військового журналіста при виконанні завдань у складі миротворчого військового контингенту Аналіз особливостей роботи військового журналіста при виконанні завдань у складі миротворчого військового контингенту Військові конфлікти, які раніше були локальними тепер погрожують розгорнутися по всьому світу, не в останню чергу через розвиток науки та техніки.

Їх характерна особливість – інформаційна відкритість громадянам всього світу, хоча б потенційна. Збройні конфлікти останніх 20 років продемонстрували світовій спільноті, що військові журналісти стали їх безпосередніми учасниками. Військові журналісти показали, що вони є реальною силою у формуванні громадської думки, від них багато в чому залежить подальший розвиток подій, адже, як відомо, головною цінністю 21 століття є інформація. Вищезазначене обумовлює актуальність теми досліджень.

Об’єкт дослідження – локальні війни і збройні конфлікти.

Предмет дослідження – аналіз особливостей перебування журналістів в зоні бойових дій.

Мета роботи – всебічно розкрити особливості діяльності журналіста в зоні збройного конфлікту.

Для досягнення мети необхідно вирішити низку часткових завдань дослідження, а саме:

– проаналізувати локальні війни та збройні конфлікти сучасності;

– визначити роль і місце військового журналіста при висвітленні подій пов’язаних з воєнними конфліктами;Pages:     | 1 |   ...   | 43 | 44 || 46 | 47 |   ...   | 59 |
 
Похожие работы:

«УДК. 37.048.4 Меркулова Світлана Іванівна, аспірант ЦІППО АПН України, в. о. зав. кафедри рекламної лінгвістики, доцент ВНЗ Інститут Реклами м. Київ Педагогічна спрямованість старшокласників на подальший вибір професії Стаття присвячена проблемам відповідності професіограми вчителя і психолого-педагогічного портрету старшокласника, а також, педагогічній спрямованостіі старшокласників на подальший вибір професії вчителя. Проблема складається у ранньому виявленні педагогічної спрямованості...»

«ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ УДК 373.5.016:91 Н. В. МУНІЧ ВИВЧЕННЯ ЛАНДШАФТОЗНАВЧИХ ПОНЯТЬ У КУРСІ ШКІЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЇ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ Проаналізовано етимологію поняття «ландшафт», шляхи визначення понять, наукові пошуки місця ландшафтознавчих понять в географічній науці. З’ясовано зміст поняття як психологопедагогічної категорії, що сприяє пізнанню об’єктів і явищ об’єктивної дійсності. Розглядаються теоретико-методологічні аспекти формування ландшафтознавчих понять у процесі...»

«УДК 378.147 Драч І.І., канд. пед. наук, доцент ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» АПН України АКМЕОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ Анотація. У статті розглядається проблема формування професійної компетентності випускника вищого навчального закладу з позицій акмеологічного підходу. Висвітлюються поняття «акмеологія», «компетентність», «ключові компетентності». Пропонується структура професійної компетентності випускника вищого...»

«НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ ЗА НАПРЯМКАМИ СПРИЙНЯТТЯ НИМИ ЦІННОСТЕЙ ОЛІМПІЙСЬКОГО РУХУ ЯК ОСОБИСТІСНО ЗНА ЧУЩИХ Кириченко О.В. Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Анотація. У статті розглянуті актуальні науково-методичні аспекти модернізації процесу фізичного виховання учнів національних загальноосвітніх шкіл за напрямками олімпійського гуманістичного ідеалу. Визначені психолого -педагогічні умови сприйняття молоддю олімпійських цінностей як...»

«ВІННИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені Михайла Коцюбинського Дудікова Лариса Володимирівна УДК 378.147:378.046.4(477) ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ДО ПРОФЕСІЙНОГО САМОВДОСКОНАЛЕННЯ У МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Вінниця – 2011 Дисертацією є рукопис. Робота виконана у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського, Міністерство освіти і науки,...»

«як навчальний посіб Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів технічних спеціальностей вищих навчальних закладів Київ Видавництво Національного авіаційного університету «НАУ-друк» УДК 159.938.363.5(076.5) ББК Ю949.2я7 В 23 Тиражувати без офіційного дозволу НАУ забороняється Рецензенти: В. О. Татенко, д-р психол. наук, проф., чл.-кор. АПН України, головний наук. співроб. (Інститут соціальної та політичної психології АПН України); В. Г. Панок, канд....»

«Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку, випуск 20, 2008 71 УДК 32:316.77 Л. Климанська Національний університет “Львівська політехніка” ЧУТКИ ЯК СПОСІБ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА САМООРГАНІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ ПОЛІТИКИ © Климанська Л., 2008 Розглянуто певну “мережу координат”, понять, ключових запитань, якими дослідник інформаційного простору політики може скористатися у вивченні чуток, і технолог – робити певні висновки щодо управлінських, технологічних моментів у...»

«Інститут психології імені Г.С. Костюка АПН України АКТУ АЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ Том 12 ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ ТВОРЧОСТІ Випуск 7 За загальною редакцією В.О. Моляко Вид-во ЖДУ імені Івана Франка Житомир ББК 88.45 А43 У ДК 159.928 +159.954 + 159.955 Друкується за ухвалою вченої ради Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України Зареєстровано постановою президії ВАК України (№ 0105/9 від 8 /09/ 1999р.) Редакційна колегія: Моляко В.О., академік АПН У країни, доктор психол. наук, професор;...»

«Випуск 23 2013 УДК 378.016:811.111 ЗАСОБИ ПОДОЛАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО БАР’ЄРУ У СТУДЕНТІВ НА ЗАНЯТТЯХ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ Кобзар О.І., Лєшньова Н.О. (Харків) У статті розглядаються форми та методи навчання англійської мови, які сприяють усуненню психологічного бар’єру у студентів: рольова гра, проблемне навчання, гумористичні ситуації. Даються практичні рекомендації з їх використання у навчальному процесі. Ключові слова: гумористична ситуація, проблемне навчання, психологічний бар’єр, рольова гра....»

«Педагогіка і психологія професійної освіти № 6 2012. УДК 378.6:373.31 Галина Подановська ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ОСНОВ ЧИТАЦЬКОЇ САМОСТІЙНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ Вирішення першочергового завдання сучасної школи – створення умов розвитку і самореалізації кожної особистості – потребує використання нових резервів її початкової ланки. Особливо актуальною стала проблема розвитку читацької самостійності молодших школярів, оскільки саме сформованість навичок самостійної...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»