WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 37 | 38 || 40 | 41 |   ...   | 59 |

«ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів Сучасні проблеми розбудови Збройних Сил України 26 квітня 2013 ...»

-- [ Страница 39 ] --

Таким чином, можна стверджувати, що для поліпшення та подальшого зміцнення становища Збройних Сил України важливим є створення та належне наповнення спеціального фонду. Знаходження додаткових джерел фінансування допоможе вирішити значну кількість питань, на які не вистачає коштів загального фонду і тим самим забезпечити розвиток та процвітання Збройних Сил України.

Пахольчук В.В. (ВІКНУ), к.е.н., доц. Медведєв Ю.Б. (ВІКНУ) Пахольчук В.В., Медведєв Ю.Б. Фінансування оборонного бюджету України в сучасних умовах Фінансування оборонного бюджету України в сучасних умовах В умовах реформування Збройних сил України питання про способи та об’єми фінансування діяльності військових частин, закладів, установ та інших структур ЗСУ є не просто актуальним для вирішення, як одне із багатьох, а одним із основних, які повинні розглядатися у першу чергу. До цього моменту фактичне фінансування ЗСУ не відповідало Закону України "Про оборону"і з кожним роком скорочувалося в обсягах.

Характерною ознакою оборонного бюджету за даних умов стала тенденція його "проїдання", коли фінансових коштів вистачає лише на утримання Збройних сил, а розвиток озброєння та військової техніки залишається недофінансованим. Доказом цього недоцільного використання коштів може слугувати структура їх розподілу на утримання, модернізацію, будівництво і т.д. Для України частка коштів спрямованих на утримання майже втричі більша за інші видатки( озброєння, модернізація і т.д.). Результатом даної фінансової політики держави є невідповідність оборонного замовлення потребам військової організації держави. Саме вирішення даного питання постає перед командуванням ЗСУ. До нього спонукає і прийнятий бюджет у якому передбачено значний дефіцит, а отже і чергове недофінансування оборонного сектору.

Однією з причин такої ситуації є розподіл видатків Державного бюджету для Міністерства оборони на загальний та спеціальний фонди. Головне призначення спеціального фонду є отримання додаткових коштів від комерційних операцій. Цифри, закладені в розподілі держбюджету, свідчать про те, що весь тягар фінансування по закупівлі і модернізації військової техніки, відновленню боєздатності і т.д. покладено саме на спеціальний фонд. Основою для його наповнення є господарська діяльність військових частин, яка повинна таким чином самостійно фінансувати реформування та розвиток ЗСУ. Фактично 90 % даних статей фінансується зі спеціального фонду. Загальний фонд ( відповідно до даних статистики) слугує для утримання апарату управління ЗСУ та особового складу. Військова частина є головною ланкою в структурі господарської діяльності Збройних Сил України, яка відповідає за виконання певного плану господарювання військ у мирний та воєнний час, забезпечення не тільки власних потреб, а й потреб Збройних сил загалом.

Проаналізувавши стан економіки, політику забезпечення її обороноздатності, ми дійшли до висновку, що на даному етапі господарська діяльність в Збройних Силах спирається на надходження із спеціального фонду, що обумовлює необхідність збільшення надходжень до спеціального фонду, за рахунок здійснення господарської діяльності військовими частинами.

Петроченков О.В. (ВІКНУ) Петроченков О.В. Алгоритм здійснення внутрішнього фінансового контролю у військовій частині та шляхи його вдосконалення Алгоритм здійснення внутрішнього фінансового контролю у військовій частині та шляхи його вдосконалення Проголошені керівництвом держави необхідність інтеграції України у світові економічні відносини, співробітництво з міжнародними організаціями та фінансовими установами, діяльність на валютних, фондових та інвестиційних ринках потребують відкритості та прозорості інформації з економічних питань, її відповідності діючими міжнародними стандартами. Однією з передумов вступу України в ЄС є адаптація державного внутрішнього фінансового контролю України до правил країн Європейського Союзу.

Державний фінансовий контроль – невід’ємна частина державного устрою, одна з важливих функцій управління державою, обов’язкова умова нормального функціонування фінансово-кредитної системи. Його складовою є внутрішній фінансовий контроль, який здійснюється міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади.

Сьогодні перед органами внутрішнього фінансового контролю Міністерства оборони України та ЗС України стоїть завдання надзвичайно важливого значення як для МО України, так і для держави в цілому – забезпечити в установленому порядку реалізацію державної політики у сфері контролю за використанням відповідно до законодавства військовими формуваннями коштів державного бюджету, збереженням державного майна, веденням достовірного бухгалтерського обліку і складанням об’єктивної фінансової звітності.

Фінансовий контроль в ЗС України розповсюджується на всі сторони фінансово-господарської діяльності військ (сил). Його необхідність обумовлена потребою забезпечити правильну організацію фінансово-господарської діяльності у військах (силах) і у виробничій сфері; законне і доцільне використання фінансових, матеріальних і трудових ресурсів; підвищення ефективності витрачання державних коштів.

Існуюча в МО України та ЗС України система внутрішнього фінансового контролю була створена за принципами, які існували в умовах командноадміністративної системи державного управління, а тому її діяльність ґрунтуться на чисельних не узгоджених поміж собою нормативно-правових актах та лише частково враховує основні принципи системи державного фінансового контролю, визначені чинним законодавством та міжнародною практикою.

За результатами контрольних заходів найбільше фінансових порушень у ЗС України було допущено внаслідок заниження вартості активів при їх реалізації (передачі в оренду), оплати завищеної вартості робіт (наданих послуг, не забезпечення належного зберігання майна та коштів, що призводило до їх втрат та розкрадання, нецільового використання коштів, переплат та незаконних виплат грошового забезпечення і заробітної плати.

Процеси реформування і вдосконалення внутрішнього фінансового контролю в державному секторі економіки залишаються актуальними і на сьогоднішній день. Особливо важливим є контроль за використанням фінансових, матеріальних, і трудових ресурсів у бюджетних установах держави, оскільки вони опановують кошти, отримані із державного бюджету.

Необхідність пошуку шляхів удосконалення внутрішнього фінансового контролю в ЗС України пов’язано з тим, що виділення державою коштів на воєнні потреби завжди супроводжувався контролем за їх використанням як зі сторони держави, так і з боку керівництва збройних сил.

Поймало А.О. (ВІКНУ) Поймало А.О Актуальні питання складання фінансової звітності військової частини Актуальні питання складання фінансової звітності військової частини Фінансова звітність представляє собою певний комплекс взаємопов’язаних між собою показників, що характеризують в загальному вигляді стан фінансово-господарської діяльності тієї чи іншої ланки господарства держави за окремий період, вона є завершальним етапом облікового процесу.

Метою складання фінансової звітності є надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства Вона повинна повністю висвітлювати всі напрямки діяльності підприємства і разом з тим містить тільки доречну інформацію, яка впливає на прийняття рішень користувачами, дає можливість своєчасно оцінити минулі, теперішні і майбутні події, підтвердити і скоригувати їх оцінки, зроблені у минулому.

Військові частини складають та подають фінансову звітність за встановленими формами та у визначені терміни.

Звітним періодом для складання фінансової звітності є календарний рік.

Фінансова звітність складається з:

– балансу

– звіту про результати фінансової діяльності

– звіту про рух грошових коштів Також до фінансової звітності додається пояснювальна записка.

Розпорядниками бюджетних коштів складається та подається до органів

Казначейства та розпорядників вищого рівня:

Фінансова звітність:

а) квартальна;

б) річна.

Бюджетна звітність:

а) місячна;

б) квартальна;

в) річна.

Звітність в обов’язковому порядку повинна бути перевірена органом Державної казначейської служби України, засвідчена підписом та штампом на кожному аркуші звітів.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Звітність подається особисто начальником фінансового органу (головним бухгалтером) військової частини (установи),із супровідним листом, у якому зазначається перелік звітів та кількість аркушів. При поданні обов’язково мати свій примірник звітів.

Поліщук О.Ю. (ВІКНУ) Поліщук О.Ю. Забезпечення соціальних гарантій працівників ЗСУ шляхом укладання колективних договорів Забезпечення соціальних гарантій працівників ЗСУ шляхом укладання колективних договорів На сучасному етапі розвитку нашої держави виникла гостра проблема недостатнього фінансування Збройних Сил України. Найпростішим способом зменшення видатків є економія на витратах на робочу силу: низький рівень заробітної плати, збільшення тривалості робочого часу, скорочення відпустки, погіршення умов праці.

Позитивне вирішення цієї проблеми може бути досягнуто двома шляхами регулювання організації та оплати праці: з боку держави та колективно-договірним регулюванням. Державне здійснюється державою шляхом встановлення державою розміру мінімальної заробітної плати, доплат та надбавок працівникам, мінімальних соціальних гарантій та умов праці.

Колективно-договірне регулювання здійснюється через систему колективних договорів та угод укладених між роботодавцями (їх обєднаннями), представниками трудящих (профспілками) та уповноваженими представниками державного органу (органів) управління.

Система колективних договорів та угод представляє собою укладання:

Генеральної угоди (державний рівень), Галузевої угоди ( на рівні міністерств), Регіональних угод та колективних договорів (на рівні підприємств).

На даному етапі трудових взаємовідносин вирішальну роль в захисті прав та інтересів працівників відіграє система колективних договорів та угод. І для нормального захисту своїх інтересів працівники повинні не тільки знати про наявність колективного договору на підприємстві, а й вміти в практичній діяльності використовувати його, як засіб захисту своїх прав та інтересів перед роботодавцями.

–  –  –

Організація роботи начальника фінансово-економічної служби в умовах казначейського виконання Державного бюджету Задля функціонування військової частини як розпорядника третього ступеня бюджетних коштів здійснюється фінансове забезпечення, що має ряд елементів. Правильне та вчасне здійснення всіх елементів фінансово-економічною службою в особі її начальника забезпечує належне і повне виконання зобов’язань та завдань, які покладаються на підрозділ та на Збройні Сили в цілому. Окрім того, виконання Державного бюджету згідно кошторису та плану асигнувань регулюється органами Державної казначейської служби, які здійснюють контроль та перевірку роботи фінансово-економічної служби. Виконання Державного бюджету у військовій частині організовує та контролює начальник фінансово-економічного органу, починаючи з планування бюджетних коштів та закінчуючи економним та ефективним їх використанням та веденням документування.

Органи ДКСУ надають та перераховують кошти військовій частині, передбачені кошторисом та планом асигнувань на певні встановлені цілі.

Організація здійснення видатків військової частини проводиться начальником фінансово-економічного органу відповідно до законодавства на підставі платіжних доручень та документів, які підтверджують цільове направлення коштів. Документи приймаються органами ДКСУ від військової частини: за загальним фондом та іншими доходами спеціального фонду. Перевірка підтвердних документів на оплату рахунків розпорядників коштів Державного бюджету або одержувачів здійснюється в органах Державної казначейської служби за наявності: зареєстрованих зобов’язань; залишків коштів на рахунках розпорядників коштів у розрізі кодів економічної класифікації видатків за загальним фондом державного бюджету або залишків коштів за спеціальним фондом державного бюджету; відповідності змісту операцій, представлених підтверджувальними документами, кодам економічної класифікації видатків, зазначеним у призначенні платежу.

При невиконанні однієї з цих вимог орган Державної казначейської служби України відмовляє в оплаті та повертає документи на доопрацювання.

Всі ці недоліки начальник фінансово-економічної служби повинен усунути за короткий термін та повторити операції зі здійснення видатків.

Але існують ситуації коли неможливість здійснення платежів не залежить від військової частини, або Казначейської служби. Це відбувається коли фактично за кошторисом і планом асигнувань кошти передбачені, але практично коштів не вистачає на забезпечення певних видатків у державі.

Ці та інші питання є актуальними в даний час і можливість вирішення їх полягає, на мою думку, у модернізації здійснення платежів та автоматизації.

Прокопів О.І. (ВІКНУ), Котій Д.М. (ВІКНУ) Прокопів О.І., Котій Д.М. Фінансово-економічні проблеми розвитку Збройних Сил України Фінансово-економічні проблеми розвитку Збройних Сил України Національна безпека залишається однією з найважливіших основ і функцій сучасної держави. Здатність держави самостійно захищатися від зовнішньої загрози є головним елементом традиційних уявлень про суверенітет.

Натомість нездатність держави забезпечити недоторканність своїх кордонів і гарантувати безпеку своєму населенню ставить під сумнів її право на існування.

Забезпечення національної безпеки в Україні практично унеможливлються внаслідок існування значної кількості проблем функціонування вітчизняного військово-промислового комплексу, зокрема:

– проблема військово-технічної модернізації та переоснащення ЗСУ новітніми й перспективними зразками озброєнь;

– істотне мілітарне навантаження в Україні з урахуванням її позаблокового;

– незначні можливості технічного переоснащення Збройних Сил України;

– спостерігається поступове згортання за останні 5 років фінансування за важливими позиціями;

– нерівномірне фінансування заходів розвитку озброєння та військової техніки протягом року.Pages:     | 1 |   ...   | 37 | 38 || 40 | 41 |   ...   | 59 |
 
Похожие работы:

«Житомирський державний педагогічний університет імені Івана Франка Кафедра соціальної та практичної психології З АВ Д АН Н Я З П СИ ХО ЛО Г ІЇ Д О ПЕ Д АГ О Г ІЧ Н ОЇ ПР АК Т ИК И для студентів ІІІ курсу Методичні рекомендації УКЛАДАЧІ: Т.М. МАЙСТРЕНКО, І.В. КИРИЛЬЧУК, О.О. МУЗИКА Житомир – 2001 Кафедра соціальної та практичної психології Житомирського державного педагогічного університету імені Івана Франка МЕТА ПРАКТИКИ. Основною метою психологічної практики на III курсі є дослідження...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ КІРОВОГРАДСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА КАФЕДРА ПСИХОЛОГІЇ Л. В. Клочек В. Г. Зубченко АСИСТЕНТСЬКА ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА СТУДЕНТІВ-МАГІСТРАНТІВ. ПСИХОЛОГІЧНИЙ МОДУЛЬ Навчально-методичний посібник Кіровоград – 2011 Асистентська педагогічна практика студентів-магістрантів ББК 88.40 К 50 Клочек Л. В., Зубченко В. Г. Асистентська педагогічна практика студентів-магістрантів. Психологічний модуль. –...»

«УДК: 331.108.37 Д. М. Котенок, докторант, ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» МОНІТОРИНГ РОЗВИТКУ УПРАВЛІНСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ МУНІЦИПАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ Анотація. У статті визначено місце управлінського потенціалу у системі економічно потенціалу міста. Розглянуто питання змістового наповнення системи моніторингу розвитку управлінського потенціалу. За результатами проведено аналізу виявлено специфіку розвитку управлінського потенціалу муніципальних органів влади м. Київ. Ключові слова: акмеологія,...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М.П.ДРАГОМАНОВА МОРЕВ ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ УДК 372.833 ФОРМУВАННЯ КОНСТРУКТИВНИХ УМІНЬ СТАРШОКЛАСНИКІВ У ПРОЦЕСІ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ 13.00.02 Теорія і методика трудового навчання АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Київ-2006 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано в Південноукраїнському регіональному інституті післядипломної освіти педагогічних кадрів, Міністерство освіти і науки України. Науковий керівник:...»

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Факультет психології МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО НАПИСАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНИХ РОБІТ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «ПСИХОЛОГІЯ» Дніпропетровськ У методичному посібнику викладено основні вимоги до написання дипломних робіт освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «спеціаліст», «магістр». Висвітлено питання методології наукового дослідження, оформлення наукової роботи, подаються зразки...»

«Психологічні перспективи. Випуск 23, 2014 Psychological Prospects. Issue 23, 2014 УДК 316.362.3:316.62 М. І. Мушкевич Received September 16, 2013; Revised October 11, 2013; Accepted November 18, 2013. ПРИНЦИПИ ПСИХОЛОГІЧНОГО СУПРОВОДУ СІМ’Ї, ЯКА МАЄ ПРОБЛЕМНУ ДИТИНУ У статті представлено теоретичний та емпіричний аналіз психологічного супроводу сім’ї, яка має проблемну дитину. Виділено діагностичні та корекційні принципи супроводу. Представлено та проаналізовано наукові підходи до сім’ї...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни “АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ МЕДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ” (“АКТУ АЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МЕДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ”) (для спеціалістів, магістрів) Київ ДП «Видавничий дім «Персонал» Підготовлено старшим викладачем кафедри медичної психології та психокорекції О. Л. Карачевською Затверджено на засіданні кафедри медичної психології та психокорекції (протокол № 7 від 01.04.08) Схвалено Вченою...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М.П. Драгоманова МАЛИНА ОЛЕНА ГРИГОРІВНА УДК 159.922.7 – 159.923.2 ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ СТИЛЮ ЖИТТЯ ОСОБИСТОСТІ В ПІДЛІТКОВОМУ І ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ 19.00.07педагогічна та вікова психологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Київ-2009 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі практичної психології Запорізького національного університету, Міністерство освіти і науки України. Науковий...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ з дисципліни “ПРАКТИКУМ ІЗ ЗАГАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ” (для бакалаврів) Київ ДП «Видавничий дім «Персонал» Підготовлено професором кафедри загальної та практичної психології О. Л. Туриніною Затверджено на засіданні кафедри загальної та практичної психології (протокол № 1 від 19.09.08) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом Туриніна О. Л. Методичні матеріали...»

«УДК 371.113.1 Г.В. Єльникова, проректор з науковопедагогічної роботи – директор інституту менеджменту та психології УМО НАПН України, м. Київ КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ДО МОДЕЛЮВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКА ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ Анотація. У статті подано теоретичне обґрунтування розробки описової та кваліметричної моделей фахової компетентності керівника вищого навчального закладу. Ключові слова: кваліметрична модель, фахова компетентність, керівник вищого навчального закладу....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»