WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 34 | 35 || 37 | 38 |   ...   | 59 |

«ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів Сучасні проблеми розбудови Збройних Сил України 26 квітня 2013 ...»

-- [ Страница 36 ] --

Звичайно, військовослужбовці, які винні у заподіянні шкоди, несуть матеріальну відповідальність, головним призначенням якої є встановлений законом обов’язок винної особи відшкодувати у грошовій формі, повністю або частково, нанесені нею державі майнові збитки. Але, при цьому, окрім інтересів раціонального використання військового майна, повинні враховуватись ще й інтереси військовослужбовців. Тобто держава має забезпечити військовослужбовцям соціальний захист та систему грошового забезпечення на належному рівні.

Можливо, це і буде сприяти зменшенню правопорушень щодо державного майна.

Матвєєва Ю.М. (МННЦІТС) Матвєєва Ю.М. Контроль рівня державного боргу та фінансова стійкість країни Контроль рівня державного боргу та фінансова стійкість країни У рамках державної економіки значна увага приділяється державному зовнішньому боргу, як складової частини державного прямого та гарантованого боргу. Державний борг є важливою складовою макроекономічної та фінансової політики держави, який заслуговує детальної уваги та глибокого аналізу, враховуючи той факт, що минулі економічні кризи були саме борговими кризами. Контроль рівня державного боргу невід’ємний елемент у системі управління державною заборгованістю. Поряд з успішним функціонуванням ринку боргових ресурсів існують серйозні ризики пов’язані з політикою уряду та фінансовими ринками. Розмір та динаміка державного боргу мають значний вплив на стійкість та платоспроможність держави.

Для держав, що розвиваються дуже важливо підтримувати на стабільному рівні основні показники функціонування економіки держави, розвивати базові сектори економіки та напрацьовувати практику управління державним боргом, особливо у посткризовий період. Для держав, що розвиваються також важливим елементом управління державним боргом є аналіз та розробка боргових стратегій, які могли б знизити ризик спаду економіки держави. Розробка боргової стратегії допомогла б досягти стабілізації боргової динаміки та реалізувати програми зростання економіки та фінансової стабільності.

Не зважаючи на значні позитивні зміни на макрорівні та поліпшення боргової ситуації в докризовий період, динаміка розвитку економіки України за останні п’ять років показала, що вона не може впоратися з економічними потрясіннями, які були спричинені кризою. Динаміка структури державного боргу має значний вплив на економічну стійкість, на макроекономічні показники та на здатність економіки протистояти економічним потрясінням спричиненим світовими економічними шоками. У разі неспроможності держави протистояти коливанням та спадам на світовому та державному рівнях, держава може попасти в замкнуте коло економічного спаду, коли борговий тягар значно великий, а економіка країни має низькі темпи росту. Така ситуація приводить до ризику відтоку капіталу за кордон, різке знецінення вітчизняної валюти, загальне погіршення рівня соціально-економічного життя країни та погіршення боргової ситуації.

У порівнянні з іншими економіками, що розвиваються, рівень державного боргу України є нижчим, але, в умовах, що склалися, збереження державного зовнішнього боргу на даному рівні, а тим паче його збільшення є надзвичайно обтяжливим і небезпечним для вітчизняної економіки.

Зовнішні запозичення мають продуктивно використовуватися і спрямовуватися на розширення виробничих потужностей, що створить можливість для зростання обсягів експорту продукції, збереження майбутнього фінансування відсоткових та амортизаційних виплат за зовнішнім державним боргом.

–  –  –

Застосування бюджетної класифікації видатків Державного бюджету України при фінансовому плануванні та використанні коштів військовою частиною Державному бюджету в системі державних фінансів України належить центральне місце. Це пов’язано з тим, що державний бюджет повинен забезпечити виконання державою її основних функцій – управління, оборони, регулювання економіки, соціальної допомоги. Для фінансування заходів, що забезпечують оборону держави, у бюджеті виділяють таку його складову як оборонний бюджет.

Для забезпечення належного управління бюджетними коштами, як на рівні держави так і на рівні Збройних сил України, контролю за їх цільовим використанням, необхідна певна систематизація та розподіл наявних ресурсів.

Для досягнення даної мети було введено бюджетну класифікацію. У Збройних Силах України застосовуються програмна, економічна та класифікація видатків за Кошторисом Міністерства оборони України. Усі види бюджетної класифікації застосовуються як основа у фінансовому плануванні, витребуванні, фінансуванні та використанні коштів у військовій частині Збройних сил України.

Слід зазначити, що застосування програмної та економічної класифікації видатків бюджетних коштів у військовій частині передбачено Бюджетним кодексом України, як бюджетної установи яка отримує кошти з Державного бюджету. Разом з тим на рівні військової частини при фінансовому плануванні, витребуванні, фінансуванні та використанні коштів застосовується відомча Класифікація видатків за кошторисом Міністерства оборони України.

Застосування додаткової класифікації (відомчої) відповідає умовам фінансово-господарської діяльності військової частини, забезпечує цільове використання бюджетних коштів та конкретизує загальні напрямки видатків, визначених програмною та економічною класифікаціями. Та з іншого боку, виникає сумнів у необхідності існування такої класифікації. Так, вона застосовується при складанні більшості господарських документів військової частини – проте вони одночасно складаються і в розрізі економічної класифікації видатків. При здійсненні господарських операцій, що потребують витрачання коштів, підтверджувальні документи обов’язково мають складатися у розрізі економічної класифікації видатків як загальноприйнятої класифікації. На розподіл видатків по статтям витрат за кошторисом Міністерства оборони України Державна казначейська служба не звертає уваги, так як це – внутрішньовідомча класифікація. Так як видатки на оборону в повному обсязі фінансуються з Державного бюджету і є складовою частиною його видатків, у Міністерстві оборони України є необхідність звітування перед цим органом.

Усі зовнішні розрахунки проводяться в розрізі програмної та економічної класифікації видатків, і додатковий розподіл витрат по статтям витрат кошторисом Міністерства оборони України ускладнює роботу начальника фінансовоекономічного органу військової частини.

Сумнівна необхідність існування класифікації видатків за Кошторисом Міністерства оборони України, як внутрішньовідомчої класифікації, яка тільки обтяжує роботу начальника фінансово-економічного органу.

Мельник М.М. (ВІКНУ) Мельник М.М. Актуальні питання системи соціального захисту військовослужбовців Актуальні питання системи соціального захисту військовослужбовців Право людини й громадянина на належний рівень соціального забезпечення закріплено в міжнародних нормативно-правових актах. У Загальній декларації прав людини від 1948 р. зазначено, що кожна людина як член суспільства має право на соціальне забезпечення та здійснення необхідних для підтримання її гідності й вільного розвитку особистості прав у соціальній та інших галузях через зміцнення національних зусиль та міжнародного співробітництва і згідно зі структурою та ресурсами кожної держави.

У ст. 17 Конституції України визначено, що держава забезпечує соціальний захист громадян України, які перебувають на службі у Збройних Силах України та в інших військових формуваннях, а також членів їхніх сімей.

Військовослужбовці є рівноправними громадянами держави й мають повний обсяг прав та свобод, визначених міжнародними правовими нормами та відповідними конституційними засадами, серед яких важливе місце посідає право на соціальне забезпечення.

Нагальна потреба надання державою військовослужбовцям відповідних гарантій і компенсацій, які певним чином мають відшкодовувати додаткові навантаження, пов’язані з особливостями виконання обов’язків, викликана сучасними негативними тенденціями в суспільстві, такими як нівелювання престижу військової служби, зниження рівня боєздатності Збройних Сил Украни, економічна неспроможність держави в повному обсязі виконати взяті на себе зобов’язання щодо соціального забезпечення військовослужбовців.

На цей час тривають процеси, пов’язані з оптимізацією чисельності особового складу Збройних Сил України та заходами, спрямованими на оновлення та модернізацію їх технічної складової.

Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Відповідно до програми реформування Збройних Сил України в найближчий час значна кількість особового складу має бути звільнена в запас. Але в умовах складної ситуації в економічній сфері держави відповідне соціальне забезпечення є вкрай складним завданням, яке не завжди забезпечується чинним законодавством. Тому політичні діячі, військові начальники, вчені постійно намагаються знайти шляхи рішення завдання щодо вдосконалення механізму соціального забезпечення військовослужбовців, провідна роль у регулюванні якого належить державі.

Важливість соціального капіталу полягає в тому, що він суттєво впливає на політичний, економічний і соціальний розвиток країни. По-перше, якщо люди, що працюють разом, довіряють один одному, тому що вони поділяють одні й ті ж етичні норми, загальні витрати на організацію їхньої діяльності знижуються. Не виникатиме необхідності в надмірному законодавчому регулюванні. Довіра робить зайвою (або, принаймні, знижує) необхідність законодавчого супроводу. По-друге, таке суспільство набагато легше ініціативно самоорганізується, оскільки високий рівень довіри дозволяє розвиватися широким соціальним зв’язкам, формуватися новим видам асоціацій, а також розвиватися співробітництву в рамках цих нових структур.

Отже, без належного на державному рівні розуміння необхідності реформування системи соціального захисту військовослужбовців Збройні Сили України не набудуть характеристик армії XXI століття, яка має стати вільною від недоліків минулого, соціально здоровою, національно свідомою, морально загартованою, боєздатною та професійною.

Менько Т.О. (ВІКНУ), Макарова Ю.А. (ВІКНУ), Котій Д.М. (ВІКНУ) Менько Т.О., Макарова Ю.А., Котій Д.М. Актуальність визначення напрямку розвитку Збройних Сил України Актуальність визначення напрямку розвитку Збройних Сил України Україна досі перебуває в "сірій зоні" континентальної безпеки, затиснена між двома блоками: НАТО (ЄС) та Росією (ОДКБ, ЄврАзЕС, Митний союз).

Офіційно задекларувавши позаблоковість, нинішня вітчизняна влада водночас заявила про намір інтегрувати Україну в європейську систему безпеки. Відповідні положення містяться в тексті Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Однак обмеженість реальних кроків до європейської інтеграції, недофінансування розвитку Збройних сил України, а головне – відсутність стратегічного бачення – залишають нашу державу за бортом колективної безпеки, що в умовах посилення тиску Росії загрожує її суверенітету.

Зважаючи на важливість ухвалення Стратегії національної безпеки і Воєнної доктрини, а також розгляду Концепції реформування Збройних сил України в теперішніх умовах, за ініціативою Президента України Віктора Януковича, було створено "Комітет з реформування і розвитку Збройних сил та оборонно-промислового комплексу", який, за словами Президента, стане базою для розробки пакета програмних документів, що визначатимуть політику національної безпеки України у мінливому світі, майбутнє Збройних сил, інших органів сектору безпеки. Водночас рішення комітету стануть потужним сигналом щодо незмінності стратегічного курсу України на євроінтеграцію, наміру розвивати потенціал безпеки незалежної демократичної правової держави.

Наголошуючи на тому, що позаблоковість не означає самоізоляцію, водночас такі рішення приносять суттєвий дисбаланс не тільки у стратегічний розвиток Збройних сил України, а й у здійснення міжнародних заходів з урегулювання криз, миротворчої, антитерористичної та антипіратської діяльності, контролю над озброєннями тощо.

Ситуація вимагає не лише "ретельно зважених", але й успішно апробованих на практиці рішень. В цьому плані для України може бути все-таки достатньо корисним досвід вирішення такого завдання у сусідній Росії. Схожість визначається, насамперед, єдиним генезисом української і російської армій та відповідних чинників кризи Збройних сил. Росії вдалося переломити підходи і стереотипи, що формувалися десятиліттями, підвищити ефективність прийнятих рішень і почати реалізовувати безпрецедентні програми розвитку озброєння і військової техніки, модернізації оборонно-промислового комплексу.

Тому небезпідставно заплановані напрями реформування армії за багатьма позиціями повинні бути схожі з підходами реформування оборонної сфери РФ.

Тому варто чітко та остаточно визначити напрям розвитку Збройних сил України, розробити конкретну модель їх удосконалення, яка б не тільки враховувала досвід схожих країн (Росії), а й зробила б певний новий, можливо деякою мірою радикальний, вклад у підвищення ефективності діяльності ЗСУ.

Проте, не зважаючи на обраний шлях розвитку Збройних сил, Україна й надалі активно розвиватиме тісні партнерські відносини з державами-членами Європейського Союзу, США, Китаєм, Росією, іншими сусідніми державами, країнами СНД, міжнародними організаціями – ООН, ОБСЄ, НАТО та ін.

Місяць О.О. (ВІКНУ) Місяць О.О. Особистий погляд на оборонну політику як інтеграційну систему національної безпеки країни Особистий погляд на оборонну політику як інтеграційну систему національної безпеки країни Забезпечення воєнної безпеки країни як гарантії повноцінного мирного життя її громадян в очах українського народу завжди було серед найбільш важливих обов’язків держави. Нинішні реалії на превеликий жаль, також не дають можливості зняти з порядку денного оборонну проблему як другорядну.

Президент В. Янукович підписав Закон України "Про засади внутрішньої і зовнішньої політики" від 1 липня 2010р., у якому проголошено позаблоковість нашої держави у зовнішній політиці. Проте цього насправді неможливо досягти в чистому вигляді, тому що і ЄС, і ОБСЄ, і ООН мають власну безпекову політику, а Україна є активним партнером та контрибутором безпеки у світі.

Зрештою, коли пірати захоплюють наших моряків або коли українські цивільні чи військові у миротворчих місіях зазнають певної загрози від ворогуючих сторін або терористичних структур, чи можемо ми бути відсторонені від захисту наших громадян та національних інтересів? Чи не потрібно нам задіювати всі можливі механізми, в тому числі й можливості НАТО, для захисту власних пріоритетів? А як тоді бути з позаблоковістю? Питань більше, ніж відповідей. Проте зрозуміло одне, що слабкими чи неорганізованими нам бути не можна.Pages:     | 1 |   ...   | 34 | 35 || 37 | 38 |   ...   | 59 |
 
Похожие работы:

«МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ КАФЕДРА ЮРИДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни «ПСИХОЛОГІЧНА ПРОФІЛАКТИКА ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ» підготовки спеціаліста спеціальність 6.03040201 «Правознавство» Навчально-науковий інститут підготовки кадрів кримінальної міліціїї Автори: Казміренко Л.І., професор, кандидат психологічних наук, професор Кудерміна О.І., професор, кандидат психологічних наук доцент Затверджено на...»

«НАУКОВІ ЗАПИСКИ Серія “Психологія і педагогіка” Випуск 13 Острог – 2009 УДК 001.8 + 159.9 + 37 ББК 74 + 8 Н 3 Друкується за ухвалою вченої ради Національного університету “Острозька академія” Протокол № 2 від 24 вересня 2009 року. Друкується згідно з Постановою ВАК України від 8. 09. 99 р. № 01 – 05/9 Редколегія випуску: Пасічник І. Д., доктор психологічних наук (відповідальний редактор). Засєкіна Л. В., доктор психологічних наук. Максименко С. Д., доктор психологічних наук. Москалець В. П.,...»

«Ооесмсий національний політехнічний університет ЗМІСТ НАШІІНТЕРВ'Ю Валерій Малахов. Вища освіта має бути доступнішою.............. 3 Балонський ПРОЦЕС Ростислав Гузик, Леонід Діхтярь. Реалізація принципів і завдань Балонеького процесу 12 ЯКІСТЬ ОСВІТИ Руслан Костюкевич. Методика рейтингового оцінювання ефективності діяльності викладачів, кафедр, факультетів та університету.......... 29 Наталя Ковчин. Диференційоване навчання та комплексне дослідження ефективності...»

«Особливості огляду місця події під час розслідування. Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского Серия «Юридические науки». Том 27 (66). 2014. № 2. С. 136-142. УДК 343.98 ОСОБЛИВОСТІ ОГЛЯДУ МІСЦЯ ПОДІЇ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ УМИСНОГО ВВЕДЕННЯ В ОБІГ НА РИНКУ УКРАЇНИ НЕБЕЗПЕЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ Качковський М. С. Навчально-науковий інститут права і психології Національного університету «Львівська політехніка», м. Львів, Україна Розглянуті особливості огляду місця події...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА дисципліни “ОРГАНізАція діяЛЬНОсті ПсихОЛОГіЧНих сЛужб” (для бакалаврів) Київ 2005 Підготовлено старшим викладачем кафедри психології Р. М. Ткачем Затверджено на засіданні кафедри психології (протокол № 3 від 14.10.05) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом ткач Р. М. Навчальна програма дисципліни “Організація діяльності психологічних служб” (для бакалаврів). — К.: МАУП, 2005. — 32 с. Навчальна...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ НС ТА У СПРАВАХ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВІД НАСЛІДКІВ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ EUROPEAN ASSOCIATION FOR SECURITY АКАДЕМІЯ БЕЗПЕКИ ТА ОСНОВ ЗДОРОВ’Я АКАДЕМІЯ СУДНОБУДУВАННЯ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА «БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ОСОБИСТОСТІ – ПІДҐРУНТЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА» ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-МЕТОДИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ МИКОЛАЇВ 2009 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ...»

«Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» Комітет Верховної Ради України у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів Міністерство освіти і науки України Міністерство праці та соціальної політики України Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту Інститут спеціальної педагогіки АПН України Фонд соціального захисту інвалідів Всеукраїнське громадське соціально політичне об’єднання «Національна Асамблея інвалідів України» Всеукраїнська громадська організація...»

«ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КОГНІТИВНОЇ ТА ПОВЕДІНКОВОЇ СКЛАДОВОЇ ОБРАЗУ СІМЇ ДОШКІЛЬНИКІВ Терещенко М.В. УДК: 159.92.27 Постановка проблеми. Сьогодні у нашому суспільстві все більше поширюються альтернативні форми шлюбно-сімейних стосунків, що ставить під загрозу не лише становлення позитивного образу сім’ї дошкільника, але й існування сім’ї як інституту. У своєму дослідженні поділяємо точку зору про те, що повноцінний розвиток особистості можливий у традиційних сім’ях [2;3;4]. До основних...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ здисципліни “СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА” (длябакалаврів) Київ ДП «Видавничий дім «Персонал» Підготовлено доцентом кафедри соціальної психології та соціальної педагогіки Н.В.Харченко Затверджено на засіданні кафедри соціальної психології та соціальної педагогіки (протокол № 14 від 08.02.08) СхваленоВченоюрадоюМіжрегіональноїАкадеміїуправлінняперсоналом ХарченкоН.В.Методичні рекомендації...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ГНАТЮКА ШМОНІНА Тетяна Анатоліївна УДК 378.147–054.6:5 ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВОЇ ПІДГОТОВКИ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ НА ПІДГОТОВЧИХ ФАКУЛЬТЕТАХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Тернопіль – 2012 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»