WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 | 2 || 4 | 5 |   ...   | 59 |

«ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів Сучасні проблеми розбудови Збройних Сил України 26 квітня 2013 ...»

-- [ Страница 3 ] --

Лісовський В.М. Системи машинного перекладу як засіб підвищення продуктивності перекладацької праці

Миненко В.С. Порівняльний аналіз військової термінології ЗС США та Великобританії

Момот О.В. Інтернаціоналізми у військовому перекладі

Невмержицький І.В. Військові лінгвістичні бази даних

Охрамович Л.В. Екстралінгвістичні аспекти військового перекладу

Проноза В.О. Аналогія і словникарська стаття

Ращенко В.В. Труднощі двостороннього перекладу військово-політичних текстів......300 Римар Є.Ф. Класифікація складових концепту "SAVA" за їх приналежністю до частин мови

Санталов М.І. Концептуальні запозичення в контексті глобалізації

Сидоренко Т.А. Особливості перекладу військової кореспонденції з англійської мови

Сухецький Н.С. Проблеми перекладу новоутворених абревіатур в офіційних документах НАТО

Тимошенко О.П. Переклад військової документації з тематики кібербезпеки..............304 Тирон І.В. Воєнний дискурс в сучасному мас-медіному просторі

Хакімова Ю.О. Пареміологічні константи в англійській фразеології на матеріалі фітонімів

Черевко Д.Г. Військово-політичні терміни-синоніми та їх переклад українською мовою

Шуневич Б.І., Рак Н.В. Комп’ютерний "Англійсько-український словник пожежнотехнічних термінів"

Секція 8. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ГЕОІНФОРМАЦІЙНОГО,

ТОПОГЕОДЕЗИЧНОГО ТА НАВІГАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ

УКРАЇНИ

Валієв Д.О. Комбінаторний підхід до дешифрування рухомих об’єктів

Вчерашній М.В. Фактори картографічної генералізації

Кольцов Р.Ю. Демаркація державного кордону України як одне із завданьТопографічної служби ЗС України

Комарова Л.О. Система динамічного моніторингу параметрів навколишнього середовища у реальному часі

Короленко О.С. Використання системи ArcView при вирішенні задач надзвичайних ситуацій

Кузьмук І.Г. Точність позиціонування системи GPS

Макух Д.Д. Видача маршрутного листа пересування за допомогою ARCGIS Network Analyst

Мартинюк К.Є. Геоінформаційні системи як перспективний напрямок розвитку картографії

Минюк Д.С. ГІС у військовій справі

Михальчук М.В. Перспективи комбінаторного використання технологій ГІС (GIS) і САПР (CAD)

Москалюк І.І. Модель як представлення дійсності

Музиченко-Козловський В.С. Концептуальна модель рухомого картографічного комплексу для застосування у ТС ГІС

Ольховая Ю.І. Тенденції до розширення географії сучасної миротворчої діяльності України

Писаренко Р.В. Створення аналітичних карт для потреб ЗСУ

Рябченко В.В. Використання цифрових зображень в картографії

Савков П.А., Савкова В.П. Концептуальна модель організації і проведення навчальновиховного процесу в ВНЗ підготовки фахівців ГІС та технологій

Сівков С.В. Актуальні проблеми навігаційного забезпечення військ

Сміловський О.М. Моделі баз даних

Кузьмук І.Г. Схема функціонування підсистеми управління користувачами навігаційних засобів ГІС ЗС України

Чернявський О.О. Проведення екологічного моніторингу

Шмаль С.Г. Метод вивчення природних комплексів за матеріалами аерокосмічних зйомок

ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК

–  –  –

1 @@@ 16 Агаєва А.Н. (ВІКНУ) Агаєва А.Н. Актуальні завдання професійного психологічного відбору військовослужбовців строкової служби в ЗСУ Актуальні завдання професійного психологічного відбору військовослужбовців строкової служби в Збройних Силах України Постійний розвиток Збройних Сил України змінює вимоги до професійно важливих якостей військовослужбовців та ставить нові завдання щодо їх професійної придатності. Тому професійний психологічний відбір у ЗСУ набуває актуальності та допомагає підвищити боєздатність військ, зменшити травматизм та попередити проблеми,які можуть виникнути під час подальшого соціально-психологічного супроводу.

Професійний психологічний відбір можна визначити як комплекс заходів, що спрямований виявити у призовників стійкі базові психологічні властивості та професійно важливі якості, що відповідають вимогам військово-професійної діяльності.

Основним напрямком при проведенні ППВ є оцінка нервово-психічної стійкості. Вона проводиться з метою раннього виявлення станів психічної дезадаптації особистості, а також дає можливість оцінити ймовірність виникнення нервово-психічних зривів та виявити особливості поведінки в стані психічної діяльності людини в різних умовах.

При проведенні ППВ психолог орієнтується на 4 рівні НПС:

– Незадовільна НПС – характеризується схильністю до порушень психічної діяльності при значних психічних і фізичних навантаженнях.

– Задовільна НПС – характеризується можливістю в екстремальних ситуаціях помірних порушень психічної діяльності, що супроводжуються неадекватною поведінкою, самооцінкою та (або) сприйняттям навколишньої дійсності.

– Хороша НПС – характеризується низькою ймовірністю нервово-психічних зривів, адекватною самооцінкою і оцінкою навколишньої дійсності. Можливі одиничні, короткочасні порушення поведінки в екстремальних ситуаціях при значних фізичних і емоційних на навантаженнях.

– Висока НПС – характеризується низькою ймовірністю порушень психічної діяльності, високим рівнем поведінкової регуляції.

Оскільки на кожного військовослужбовця покладаються завдання та обов’язки з питань оборони Вітчизни, захисту її суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності, нервово-психічна стійкість є головним показником придатності для проходження служби у лавах ЗСУ.

–  –  –

До проблеми вивчення психологічних особливостей ціннісно-смислових орієнтацій військовослужбовців строкової служби в контексті розвитку їх психічної саморегуляції Проблема вивчення динаміки ціннісно-смислових орієнтацій військовослужбовців у контексті розвитку їх психічної саморегуляції є актуальною у безперервному процесі пошуку шляхів підвищення якості бойової підготовки військовослужбовців та військової дисципліни в процесі несення ними військової служби.

Категорія цінності є однією із найскладніших у філософії, соціології, психології. Сучасні дослідники смислової сфери особистості визначають ціннісні орієнтації, що сформовані в процесі соціалізації, найбільш впливовим чинником формування смислів діяльності людини та сенсу життя в широкому розумінні.

Психічна саморегуляція як система регуляції активності людини розглядалась дослідниками різних психологічних шкіл (Г. Айзенк, П. Анохін, А. Бандура, Н. Бернштейн, М. Магомед-Емінов, В. Мерлін, Г. Нікіфоров, А. Реан, Дж. Роттер, В. Русалов, В. Франкл, Д. Узнадзе, Г. Хекхаузен та ін.).

У військовій психології проблема психічної саморегуляції розглядається у напрямку забезпечення емоційно-вольової стійкості військовослужбовців (В. Бодров, О. Караяні, В. Лефтеров, О. Маклаков, О. Тімченко та ін.).

В рамках аналізу даної проблеми під час військової практики та стажування нами було здійснене емпіричне дослідження ціннісно-смислової сфери військовослужбовців підрозділів морської піхоти та військ зв’язку. Для проведення дослідження було розроблено план емпіричного дослідження, який передбачав три етапи роботи: на першому етапі – загальне тестування особового складу (тест СЖО Д. Леонтєва, методика дослідження ціннісних орієнтацій М. Рокича та авторська анкета дослідження смислових пріоритетів військовослужбовців).

На другому етапі з експериментальною групою військовослужбовців було проведено авторський тренінг в екзистенціальній парадигмі "Знайти себе", що ставив за ціль – сприяння особистісному розвитку учасників за допомогою групової взаємодії. На третьому контрольному етапі дослідження для військовослужбовців експериментальної і контрольної груп ставилося завдання написати есе – побудувати власну життєву перспективу.

Очікуваний результат – військовослужбовці, які взяли участь у тренінгу покажуть вищий результат осмислення своєї життєвої перспективи та рівня саморегуляції (показники "локусу контролю Я", "локусу контролю життя"), ніж військовослужбовці контрольної групи.

За результатами емпіричного дослідження планується розробити програму організаційних, виховних та психологічних заходів щодо розвитку ціннісносмислових орієнтацій військовослужбовців строкової служби в контексті розвитку їх психічної саморегуляції.

Андрущенко Л.О. (ВІКНУ) Андрущенко Л.О. Проблема соціально-психологічної адаптації офіцерів-випускників до умов діяльності в особливих умовах Проблема соціально-психологічної адаптації офіцерів-випускників до умов діяльності в особливих умовах Соціальні й економічні перетворення, що сьогодні відбуваються в Україні, стимулюють корінні зміни в суспільстві в цілому і Збройних Силах зокрема.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Трансформаційні процеси, пов’язані з формуванням професійної армії, висувають нові вимоги до підготовки офіцерських кадрів для діяльності в особливих, екстремальних і надекстремальних умовах.

Державна програма реформування і розвитку Збройних Сил передбачає створення сучасної за структурою й озброєнням, нечисленної і високопрофесійної армії. Впровадження нових багатофункціональних і складних у керуванні систем озброєння призводить до збільшення числа стрес-факторів і зростання інтенсивності їх впливу на військовослужбовців. Головним чином це стосується офіцерського складу, який відповідає не тільки за власну діяльність, а насамперед, за ефективне виконання підлеглими поставлених навчально-бойових завдань.

Постійні впливи стрес-факторів і зміни соціального середовища викликають в офіцерів ті або інші форми реакцій, які залежно від рівня соціально-психологічної адаптації можуть бути адекватними або неадекватними вимогам діяльності.

Особливу значущість ця проблема має стосовно діяльності офіцерів-випускників в особливих умовах. Вивченням різних аспектів даної проблеми займалося багато науковців, проте питанням соціально-психологічної адаптації офіцерів-випускників до діяльності в особливих умовах уваги приділяється недостатньо. Аналіз службової діяльності офіцерів-випускників і військова практика свідчать, що успішність їх соціально-психологічної адаптації є найважливішим чинником, що впливає на ефективність діяльності в особливих умовах. Тому актуальність теми мого дослідження зумовлена певними факторами.

По-перше, темпи й успішність соціально-психологічної адаптації офіцерів-випускників мають реальне втілення у вигляді результатів навчальнобойової діяльності як особистої, так і підрозділів, що ними очолюються.

По-друге, період "входження" офіцера-випускника в нове соціальне середовище, освоєння первинної офіцерської посади пов’язаний зі становленням його особистості. Офіцери-випускники, що прибувають у війська, це – молоді люди з несформованим життєвим самовизначенням, зумовленим різким соціальним переміщенням з одного прошарку, групи в інші.

По-третє, на сучасному етапі розвитку психологічної науки процес формування рівнів соціально-психологічної адаптації з урахуванням впливу індивідуально-психологічних особливостей вивчений недостатньо.

По-четверте, досвід службових знань у військах, переконливо доводить, що самоусунення від виконання обов’язків, відхилення від службових і моральних норм, міжособистісні конфлікти, ухилення від служби і навіть спроби суїциду спостерігаються в офіцерів-випускників на фоні стійкої соціально-психологічної дезадаптації.

Одже, проблема роботи з офіцерами-випускниками в період їх соціальнопсихологічної адаптації у військах вимагає грунтовного наукового дослідження та обґрунтування шляхів її подальшого удосконалення.

Афіцька М.І. (ВІКНУ) Афіцька М.І. Проблема розвитку лідерських якостей у курсантів під час навчання Проблема розвитку лідерських якостей у курсантів під час навчання Проблеми лідерства є провідними у багатьох галузях та видах діяльності.

Адже для досягнення ефективної діяльності потрібно забезпечити виконання всіх функцій управління. Лідерство – той вид діяльності, який пронизує всю систему управління. Ефективне виконання поставлених задач, планування подальшої роботи, її контроль та безліч іншого – неможливо без ефективного керівництва, яке несе за це відповідальність. Майже усі особи, які займають керівні посади, досягли такого рівня завдяки низці чинників: лідерським якостям, оточенню, досвіду, здібностям та ін.

Лідер – це особа, яка має, розвиває та удосконалює різні навики роботи з людьми( робота в колективі, спілкування, вміння знаходити компроміс, розуміти особливості психології інших людей, ефективне реагування на проблеми, які виникли); вдало оперує ораторським мистецтвом; рішуча, що є досить важливою рисою, особливо враховуючи військову специфіку; володіє організаторськими здібностями та завжди готова до нововведень.

Він може бути призначений офіційно, а може і не займати ніякого офіційного положення, але фактично керувати колективом через свої організаторські здібності. Дослідження показують, що знання й здібності лідера оцінюються людьми завжди вище, ніж відповідальні якості решти членів групи. Лідерові властиві такі психологічні якості: упевненість в собі, гострий і гнучкий розум, компетентність як досконале знання своєї справи, сильна воля. Проте, аналіз реальних груп показав, що деколи лідером стає людина без вище перерахованих якостей. З іншого боку, людина може мати ці якості, але не бути лідером.

Виникла ситуативна теорія лідерства, згідно з якою лідером стає та людина, яка при виникненні в групі якої-небудь ситуації має якості, властивості, здібності, досвід, необхідні для оптимального вирішення цієї ситуації.

Неможливо ефективно виконувати роботу та мріяти про бездоганний результат не маючи задатків лідера та не маючи бажання досягти високих результатів у своїй роботі. Інтерес до проблеми лідерства в нашій країні зараз великий. І це природньо, тому що від дій лідерів, адміністраторів, керівників, залежить управління різними соціальними структурами від різного роду груп, колективів підприємств, армійських підрозділів до держави, що є теж організацією, але значно більш складною і значущою для нас.

Період навчання у ВВНЗ – це період юності, період "відкриття "Я", період "пошуків та рішень", період "самоідентифікації". Цей період пов’язують з віком обов’язкової участі людини в суспільному житті. Юнаки вчаться приймати на себе відповідальність, вирішувати завдання особистого розвитку, орієнтуватися в людських якостях суспільного оточення.Pages:     | 1 | 2 || 4 | 5 |   ...   | 59 |
 
Похожие работы:

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди МАТЕРІАЛИ ІХ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ УЧЕНИХ «Методологія сучасних наукових досліджень» (25–26 жовтня 2012 р., м. Харків) Харків За загальною редакцією голови ради молодих учених ХНПУ імені Г.С. Сковороди, кандидата педагогічних наук, доцента К.А. Юр’євої Затверджено редакційно-видавничою радою Харківського національного педагогічного університету імені Г.С....»

«ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КОГНІТИВНОЇ ТА ПОВЕДІНКОВОЇ СКЛАДОВОЇ ОБРАЗУ СІМЇ ДОШКІЛЬНИКІВ Терещенко М.В. УДК: 159.92.27 Постановка проблеми. Сьогодні у нашому суспільстві все більше поширюються альтернативні форми шлюбно-сімейних стосунків, що ставить під загрозу не лише становлення позитивного образу сім’ї дошкільника, але й існування сім’ї як інституту. У своєму дослідженні поділяємо точку зору про те, що повноцінний розвиток особистості можливий у традиційних сім’ях [2;3;4]. До основних...»

«Полтавська обласна державна адміністрація Головне управління освіти і науки Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського Майорщинська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат Підготовка вихованців школи-інтернату до самостійного життя Просвітницька програма Майорщина-2011 Схвалено рішенням експертної комісії при центрі практичної психології і соціальної роботи Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені М. В....»

«Національна академія педагогічних наук України Інститут психології імені Г. С. Костюка Волеваха Сергій Вікторович УДК 159.922.27 СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ СПІЛЬНОТ, ПОСТРАЖДАЛИХ ВІД КАТАСТРОФ 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Київ – 2010 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Інституті психології імені Г.С. Костюка НАПН України, лабораторія екологічної...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ М. Ф. Головатий СОЦІОЛОГІЯ ПОЛІТИКИ Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Київ 2003 ББК 60.56я73 Г61 Рецензенти: А. І. Кудряченко, д р іст. наук, проф. В. М. Бебик, д р політ. наук, проф. М. М. Логунова, канд. філос. наук Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом (протокол № 6 від 27.06.01) Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист №...»

«КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «КІРОВОГРАДСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО» НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ЛАБОРАТОРІЯ ІНФОРМАТИКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ Безпека дітей в Інтернеті: попередження, освіта, взаємодія Матеріали обласної науково-методичної Інтернет-конференції 11 лютого 2014 року Друкується за рішенням вченої ради комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»...»

«УДК: 371.315.6+373.3-051 Бєкірова Л.Е., аспірантка ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» АПН України МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ Анотація. У статті розглядається проблема формування готовності майбутніх учителів початкових класів до застосування інтерактивних технологій навчання, визначена модель формування даного виду готовності. Ключові слова: готовність к застосуванню інтерактивних технологій навчання,...»

«Міністерство освіти і науки України Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Відділення змісту професійно-технічної освіти Організація науково-методичної роботи у професійно-технічному навчальному закладі (методичні рекомендації) Київ 2009 УДК Організація науково-методичної роботи у професійно-технічному навчальному закладі (методичні рекомендації). Упорядник Л.М.Павлова. К: ПТіЗО МОН України, 2009. 50 с. Призначений для керівників, методистів, педагогічних працівників, практичних...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М.П. ДРАГОМАНОВА КОРЕЦЬ Микола Савич УДК 372.833:37.035.3 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ТЕХНІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук Київ – 2007 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова, Міністерство освіти і науки України доктор педагогічних наук, професор, Науковий...»

«Інститут психології імені Г.С. Костюка АПН України АКТУ АЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ Том 12 ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ ТВОРЧОСТІ Випуск 4 За редакцією В.О. Моляко Вид-во ЖДУ імені Івана Франка Житомир ББК 88.45 А43 У ДК 159.928 +159.954 + 159.955 Друкується за ухвалою вченої ради Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України Зареєстровано постановою президії ВАК України (№ 0105/9 від 8 /09/ 1999р.) Редакційна колегія: Моляко В.О., академік АПН У країни, доктор психол. наук, професор; Коваленко А.Б.,...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»