WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 27 | 28 || 30 | 31 |   ...   | 59 |

«ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів Сучасні проблеми розбудови Збройних Сил України 26 квітня 2013 ...»

-- [ Страница 29 ] --

– критична оцінка стану автоматизації бухгалтерського обліку військової частини з урахуванням її особливостей, функціями і специфіки господарської діяльності;

– визначення методологічних засад автоматизації;

– розробка методик автоматизації і дослідження їх переваг і недоліків та аналіз досвіду і результатів впровадження;

– узагальнення результатів і визначення напрямів вдосконалення автоматизації системи обліку у військових частинах.

Практичний результат автоматизації бухгалтерського обліку для військової частини – зменшення ймовірності припущення помилки бухгалтером, а також ясність та оперативність надання звітності. Якість результатної облікової інформації дозволяє також посилити контроль за законністю та економічною ефективністю господарських операцій. Комп’ютеризація ж суттєво змінює процес організації роботи облікового апарату.

Таким чином, автоматизація обліку підвищує ефективність і прискорює процес обробки даних, надає оперативну інформацію для прийняття рішень, значно підвищує рівень роботи фінансової служби військової частини.

І найголовне, що для проведення ефективної автоматизації у військовій частині, необхідно мати поняття якісної автоматизації бухгалтерського обліку.

Адже автоматизація це не тільки перенесення операцій з паперових носіїв на комп’ютерні (хоча і це має місце), але й, у першу чергу, підвищення якості обліку у військовій частині.

Бондар В.В. (ВІКНУ) Бондар В.В. Шляхи вдосконалення інвентаризаційного процесу у військових частинах Шляхи вдосконалення інвентаризаційного процесу у військових частинах Нововведення, що відбулися в політичному і економічному житті України, а також направленість її курсу на поступову інтеграцію в розвинуту економічну спільноту, зумовили проведення кардинальних змін в методології та організації бухгалтерського обліку, прийняття Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" та Національних (стандартів) положень бухгалтерського обліку. Це зумовило й посилення контрольних функцій як держави, так і власника, за здійсненням та результатами фінансово-господарської діяльності.

В Україні одним із найважливіших елементів ринкової економіки стає господарський контроль. В сучасних умовах багато його методологічних і організаційних питань потребують подальшої розробки, вдосконаленні і термінового впровадження, так як проведення інвентаризації було, є і залишається єдиним способом контролю за точністю даних, що надаються бухгалтерським обліком.

Інвентаризація - це перевірка і документальне підтвердження наявності та стану, оцінка активів та зобов’язань установи.

Інвентаризація є одним з елементів бухгалтерського обліку і відіграє роль обов’язкового доповнення до поточної документації господарських операцій.

Однак деякі спеціалісти дотримуються думки, що інвентаризація є окремим методом контролю за станом активів та зобов’язань установи. Це можна пояснити тим, що інвентаризація виникла ще в ІX столітті, дещо раніше за "Трактат про рахунки і записи" Луки Пачоллі. З усього видно, що ще в ті далекі часи люди використовували інвентаризацію для встановлення фактичної наявності цінностей і порівняння даних інвентаризації з обліковими даними. І що б там не було, але тепер важко уявити існування бухгалтерського обліку без інвентаризації, як неможливо уявити бухгалтерський облік без плану рахунків.

Метою проведення інвентаризації є встановлення фактичної наявності військового майна, його якісного стану (категорійності) і комплектності, виявлення обсягів нестачі, надлишку та надлишкового військового майна, а також відображення результатів інвентаризації в інвентаризаційних описах або відомостях наявності та якісного стану майна. Їх стан визначається шляхом підрахунку матеріальних цінностей, крім того, і зважуванням, і обміром.

Питання, потрібна чи не потрібна інвентаризація взагалі і річна зокрема, не раз поставало перед діловою людиною, власником (керівником) підприємства чи установи. І, ніде правди діти, останнім часом на неї, інвентаризацію, багато хто дивиться як на щось непотрібне, таке, без чого можна обійтися. Але, на мою думку, це самий дієвий метод контролю за наявністю товарноматеріальних цінностей, які перебувають в установі та за збереження яких несе відповідальність безпосередньо керівник.

–  –  –

Актуальні питання грошового забезпечення військовослужбовців при звільненні їх із військової служби Військовослужбовці не можуть бути звільнені з військової служби до набуття права на пенсію за вислугу років, крім випадків, коли їхня служба припиняється у зв’язку із закінченням строку контракту або у зв’язку із систематичним невиконанням умов контракту командуванням чи у зв’язку із систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцем, за віком, за власним бажанням, за станом здоров’я, через службову невідповідність, у зв’язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, у зв’язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, яким призначено покарання у вигляді позбавлення чи обмеження волі, позбавлення військового звання, позбавлення права займати певні посади, у зв’язку з позбавленням військового звання в дисциплінарному порядку, а також через сімейні обставини або з інших поважних причин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України.

Соціальний захист військовослужбовців – діяльність (функція) держави, спрямована на встановлення системи правових і соціальних гарантій, що забезпечують реалізацію конституційних прав і свобод, задоволення матеріальних і духовних потреб військовослужбовців відповідно до особливого виду їх службової діяльності, статусу в суспільстві, підтримання соціальної стабільності у військовому середовищі.

Військовослужбовцям і членам їх сімей держава забезпечує соціальний і правовий захист, надає цілий ряд пільг. Відповідно до закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців і членів їх сімей" їм надаються соціальні гарантії з питань працевлаштування, житла, освіти, відпочинку, гарантується свобода наукової, технічної, художньої творчості.

Передбачено, що ніхто не вправі обмежувати військовослужбовців та членів їх сімей у правах і свободах, визначених законодавством України.

Військовослужбовці користуються усіма правами і свободами людини та громадянина, гарантіями цих прав і свобод, закріпленими в Конституції України та законах України.

Особам, які звільняються з військової служби на підставі нормативноправових актів, прийнятих у зв’язку з реформуванням Збройних Сил України, надаються ряд гарантії соціального захисту.

Саме виплата грошового забезпечення при звільненні з військової служби потребує певної уваги. Саме на плечі начальника фінансової служби лягає зобов’язання виплатити (нарахувати) військовослужбовцю правильно грошове забезпечення з урахуванням усіх йому належних виплат.

Василюк О.А. (ВІКНУ), к.е.н., доц. Медведєв Ю.Б. (ВІКНУ) Василюк О.А., Медведєв Ю.Б. Фінансове планування як важливий елемент у системі забезпечення потреб військової частини Фінансове планування як важливий елемент у системі забезпечення потреб військової частини В умовах обмеженості фінансових ресурсів, котрі виділяються з державного бюджету, процес фінансове планування виступає певним ключовим елементом в системі фінансового забезпечення потреб військової частини. Адже від якості планування залежить безперебійне фінансування усіх заходів, передбачених планами бойової, гуманітарної підготовки, а також цілеспрямоване та ефективне використання грошових коштів.

Так як, основними завданнями фінансового планування є правильне визначення потреби в грошових коштах для забезпечення всіх потреб військової частини, своєчасне їх витребування від забезпечуючого фінансового органу, забезпечення планового, доцільного і економного використання отриманих фінансових ресурсів, ми вважаємо, що дана тема є дуже актуальною та потребує певного засвоєння та аналізу фінансового планування як процесу.

На нашу думку, основну увагу в такому клопіткому процесі потрібно приділяти ефективному опрацюванню основних фінансово-планових документів, таких як кошторису доходів і видатків, плану асигнувань, детальним розрахункам доходів та видатків, показники яких повинні бути обґрунтовані щодо кожного коду економічної класифікації, статей кошторису та кодів програмної класифікації видатків, лімітні довідки про бюджетні асигнування, оформлення заявок на потребу в коштах на відповідний період, кошторис видатків, заявка на додаткові бюджетні асигнування, повідомлення та інші.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Військові частини, через недостатнє фінансування з державного бюджету мають велику перепону на шляху максимального забезпечення своїх потреб, проте, це не є підставою для того, щоб забезпечення потреб армії відбувалось на такому низькому та формальному рівні. На нашу думку, правильне та послідовне керування всіма елементами фінансового планування підвищить ефективність розподілу фінансових ресурсів для забезпечення потреб кожної військової частини.

Ми вважаємо, що основними причинами, що призводять до значних фінансових порушень, допущених під час складання та подання фінансово-планових документів є: неналежна організація фінансового планування командирами військових частин, низький рівень фахової підготовки, та виконавчої дисципліни серед окремих НФЕО, їх недбале ставлення до виконання службових обов’язків, що свідчить про те, що певним посадовими особами потрібно більш серйозніше підходити до виконання обов’язків що пов’язані із процесом фінансового планування, для забезпечення ефективного та найбільш якісного забезпечення потреб військової частини.

Вдовиченко Д.О. (ВІКНУ), Остапенко О.П. (ВІКНУ) Вдовиченко Д.О., Остапенко О.П. Організація внутрішнього фінансового контролю у військовій частині Організація внутрішнього фінансового контролю у військовій частині Для ефективного забезпечення законності використання державних коштів здійснюється фінансовий контроль у військових частинах.

Контроль є невід’ємною частиною життєдіяльності військ. А внутрішній контроль – найменша, але найбільш ефективна його ланка. Саме від внутрішнього контролю залежить рівень організації фінансово-господарської діяльності у військах.

Внутрішній фінансовий контроль забезпечує оперативне отримання інформації командиром військової частини про стан справ у частині.

При якісному проведенні внутрішнього фінансового контролю забезпечуться збереження, законності і доцільності використання озброєння, військової та іншої техніки, казармено-житлового фонду, меблів, інвентарю, інших об’єктів військового (корабельного) господарства, виконання належних умов і порядку зберігання військового майна.

Результатами перевірок та інвентаризацій, за організацію яких відповідає командир військової частини, є правдива та неупереджена інформація стосовно господарства частини, тут також вказуються на помилки та недоліки у роботі посадових осіб та відображають фактичну наявність матеріальних цінностей.

Виходячи з вищезазначеного ми можемо сказати, що внутрішній контроль є важливим елементом життєдіяльності військ, адже за його ефективного проведення можна попередити багато фінансових правопорушень, що в подальшому призвели б до дуже тяжких наслідків.

Необхідно розвивати систему внутрішнього фінансового контролю, постійно її удосконалювати, що призведе до полегшення роботи як начальника фінансово – економічного органу, так і командира військової частини та інших посадових осіб, що залучені у фінансовому господарстві.

Узагальнюючи питання внутрішнього контролю, на нашу думку, варто зазначити, що основним завданням начальника фінансово-економічної служби військової частини потрібно поставити роз’яснювальну роботу на високий рівень, тобто:

– посадові особи повинні постійно отримувати оновлену інформацію з питань господарської діяльності, тобто рівень посадових осіб повинен постійно підвищуватися. Це досягається за рахунок вчасного доведення до особового складу (начальників служб, офіцерів управління) нових наказів та інших нормативно-правових документів щодо господарської діяльності.

– постійне висвітлення досвіду інших військових частин щодо вчинених зловживань, щоб застерегти повторенню, постійний їх аналіз.

–  –  –

Трансформація елементів методу бухгалтерського обліку при використанні комп’ютерних інформаційних систем Явища реального світу і процеси, що відбуваються у суспільному виробництві, об’єктивно відображаються за допомогою інформації, потоки якої реально існують поряд з потоками робочої сили, матеріалів і знарядь праці.

Подібно речовині і енергії, інформацію можна створити, обробляти, зберігати, передавати, використовувати.

Важлива особливість сучасного етапу розвитку суспільства – спрямування економічних засобів управління підприємством на забезпечення раціонального ведення господарства в умовах дефіцитності ресурсів, досягнення високих кінцевих результатів із мінімальними витратами, ефективне регулювання виробництва адміністративними засобами, перехід до інтенсивного характеру розвитку виробництва на основі вдосконалення виробничого потенціалу підприємств.

Правильна організація системи, в тому числі, системи бухгалтерського обліку, визначає найбільш раціональний шлях досягнення поставлених перед нею завдань. У бухгалтерському обліку організація сприятиме відповідності системи бухгалтерського обліку самій сутності системи шляхом забезпечення упорядкованості, узгодженості та налагодження взаємодії між її елементами.

Бухгалтерський облік є єдиною інформаційною системою, яка використовується для управління. Лише єдина система бухгалтерського обліку дає змогу в своїх межах організовувати оперативний облік, є базою для визначення макроекономічних показників (узагальнення державними органами статистики або головною компанією). Крім того, саме єдина система бухгалтерського обліку є гарантом довіри суспільства до бухгалтерської інформації.

У бухгалтерському обліку інформаційні дані про господарські операції виконують роль предметів праці, а отримана в результаті цього інформація продукт праці – надалі використовується для прийняття управлінських рішень.

Важливе значення мають методи обробки інформаційних даних і формування інформації, а також технічні засоби, завдяки яким можливе перетворення інформаційних даних у важливий виробничий ресурс – інформацію.

Впровадження автоматизованих систем ведення бухгалтерського обліку – це процес, результатом якого є поліпшення якості облікових даних і, як наслідок, підвищення ефективності управління. Наступним кроком щодо розвитку бухгалтерського обліку після його автоматизації може бути використання корпоративних, галузевих, регіональних та міжрегіональних комп’ютерних мереж.Pages:     | 1 |   ...   | 27 | 28 || 30 | 31 |   ...   | 59 |
 
Похожие работы:

«Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова БАГІНСЬКА ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА УДК 372.36. ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНЕ НАВЧАННЯ РУХОВИМ ДІЯМ ДІТЕЙ 5 – 6 РОКІВ В УМОВАХ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 13. 00. 02. – Теорія та методика навчання (фізичне виховання, основи здоров’я) Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Київ -2008 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Чернігівському державному педагогічному університеті імені Т.Г. Шевченка...»

«Наталія Кордунова Психологія криз особистості Програма нормативної навчальної дисципліни Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки Факультет психології Кафедра педагогічної та вікової психології ПСИХОЛОГІЯ КРИЗ ОСОБИСТОСТІ Програма нормативної навчальної дисципліни підготовки спеціаліста спеціальності 7.03010201 Психологія Луцьк-2014 УДК 159.923 (073) ББК 88.37р 30–2 К–66 Рекомендовано до друку науково-методичною радою Східноєвропейського національного університету імені...»

«ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ПОЛТАВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ІМЕНІ М. В. ОСТРОГРАДСЬКОГО ЦЕНТР ПРАКТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ І СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ПРЕВЕНЦІЯ АГРЕСИВНОСТІ ТА НАСИЛЛЯ В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ПОЛТАВА-2010 ББК 88.8 П 68 Рекомендовано до друку Вченою радою Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського (протокол № 5 від 28.10.2010 р.)....»

«Лекція 2. Тема. Надзвичайні ситуації мирного та воєнного часу, їх вплив на безпеку життєдіяльності населення України Питання для обговорення 1. Класифікація надзвичайних ситуацій 2. Надзвичайні ситуації техногенного характеру та їх можливі наслідки 3. Надзвичайні ситуації природного характеру 4. Надзвичайні ситуації соціально-політичного і воєнного характеру 1. КЛАСИФІКАЦІЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ. В Україні щорічно виникають тисячі тяжких надзвичайних ситуацій, внаслідок яких гине велика...»

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України 91.9: Рівненський державний гуманітарний університет Н 73 Наукова бібліотека РДГУ 016:15 Нові надходження літератури : поточ. анотов. бібліогр. РДГУ покажч. / уклад.: Б. С. Печончик. – Рівне: [РДГУ], 2012. – 31 с. – Бібліотека (Психологія ; вип. 9) Відповідальний за випуск: доц. Грипич С.Н. – директор наукової бібліотеки РДГУ НОВІ НАДХОДЖЕННЯ Укладач: Печончик Б.С. – зав. сектором ЛІТЕРАТУРИ Комп’ютерний набір та верстка: Себестьянович О. О....»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М.П.ДРАГОМАНОВА МОРЕВ ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ УДК 372.833 ФОРМУВАННЯ КОНСТРУКТИВНИХ УМІНЬ СТАРШОКЛАСНИКІВ У ПРОЦЕСІ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ 13.00.02 Теорія і методика трудового навчання АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Київ-2006 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано в Південноукраїнському регіональному інституті післядипломної освіти педагогічних кадрів, Міністерство освіти і науки України. Науковий керівник:...»

«І – СТ 4 Міністерство оборони України СТАНДАРТ ПІДГОТОВКИ І – СТ 4 Індивідуальна підготовка військовослужбовця з психологічної підготовки І – СТ 4 Облік змін та поправок, які внесено після видання цього стандарту Порядковий Дата і номер наказу про В якому місці документа номер зміни, затвердження поправки розміщено зміну, поправку поправки І – СТ 4 Передмова Цей військовий стандарт розроблено Головним управлінням по I. роботі з особовим складом Збройних Сил України. Розробники І.М.Чубенко...»

«ISSN 2078-340Х. Вісник Львівського університету. Серія іноземні мови. 2012. Вип. 20. Ч. 1. С. 61–68 Visnyk of the Lviv University. Series Foreign Languages. 2012. Is. 20. Pt. 1. P. 61–68 УДК 821.161.2.09.+821.112.2 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДРАМИ В НАУКОВО-КРИТИЧНОМУ ДИСКУРСІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ (“МИХАЭЛЬ КРАМЕР”. ПОСЛЕДНЯЯ ДРАМА ГЕРГАРТА ГАУПТМАНА) Ірина Бурбан Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, вул. І. Франка, 24, м. Дрогобич, Львівська обл., 82100, e-mail: z_w_z@ukr.net...»

«Науковий вісник, 2006, вип. 16. УДК 341.24 Проф. Герд Ван Хорік – Ґентський університет, Бельгія ПРИНЦИП СПІЛЬНОЇ СПАДЩИНИ ЛЮДСТВА ЯК ОСНОВА ЕКОЛОГІЧНОЇ КОНСТИТУЦІЇ ЗЕМЛІ Висвітлено джерела міжнародного законодавства, права і обов'язки держави стосовно природних ресурсів. Розкрито сутність принципу спільної спадщини людства як наріжного каменя Екологічної Конституції Землі. Prof. Dr. Geert Van Hoorick – Professor in Administrative and Environmental Law, Faculty of Law, Ghent University The...»

«УДК 378.147 Петренчук Володимир Васильович, доцент кафедри економічної теорії та інформаційних технологій, начальник відділу навчально-методичної роботи Рівненського інституту ВНЗ ВМУРоЛ «Україна» ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ ІДЕЙ ПЕДАГОГІЧНОГО ДОРОБКУ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ СТУДЕНТІВ РІВНЕНСЬКОГО ІНСТИТУТУ ВНЗ ВМУРоЛ «Україна» У статті розглянуто шляхи популяризації ідей педагогічного доробку В. О. Сухомлинського та їх значення в професійній підготовці фахівців соціально-психологічного...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»