WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 24 | 25 || 27 | 28 |   ...   | 59 |

«ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів Сучасні проблеми розбудови Збройних Сил України 26 квітня 2013 ...»

-- [ Страница 26 ] --

– Конституція і закони України, постанови Верховної Ради України, укази і розпорядження Президента України, декрети, постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України, рішення та постанови Верховної Ради Автономної Республіки Крим, акти Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування в частині, щодо повноважень в галузі оборонної роботи, накази (директиви), розпорядження Міністра оборони України, начальника Генерального штабу Збройних Сил України, рішення колегіальних органів і старших начальників;

– провадження виконавчої і розпорядчої діяльності з метою виконання військовою частиною (установою) покладених на неї завдань і функцій; потреба у правовому регулюванні діяльності військової частини (установи).

Акти військового управління, що розробляються і видаються органами військового управління, мають відповідати певним вимогам, основними з яких є

а) акти військового управління не повинні суперечити законам і іншим нормативним правовим актам вищої юридичної сили; вони повинні бути видані на їх основі і в установлених у них цілях;

б) акти військового управління, мають нормативний характер, повинні повністю охоплювати дані питання, діяти тривалий час без змін і доповнень. По одному і тому ж питанню повинен діяти, як правило, один нормативний правовий акт;

в) структура акту військового управління повинна бути простою і зручною для роботи і забезпечувати логічний розвиток теми правового регулювання.

г) в актах військового управління не допускається дублювання норм, що містяться в інших нормативних правових актах. При необхідності робляться посилання на раніше видані акти;

е) проект акта військового управління повинен пройти обов’язкову правову експертизу у відповідному підрозділі юридичної служби.

Лєнков О.С. (ВІКНУ) Лєнков О.С. Організаційно-правові і технічні заходи щодо захисту інформації та програм від копіювання Організаційно-правові і технічні заходи щодо захисту інформації та програм від копіювання Закон України "Про електронні документи та електронний документообіг", передбачає організаційно-правові заходи захисту несанкціонованого копіювання, як інформаційних ресурсів, так і програмного забезпечення їх обробки.

При захисті програм від несанкціонованого копіювання застосовуються методи, які дозволяють привносити в програму, що захищається, функції прив’язки процесу виконання коду програми тільки на тих ЕОМ, на які вони були інстальовані.

Інстальована програма для захисту від копіювання при кожному запуску повинна виконувати наступні дії:

1. Аналіз апаратно-програмного середовища комп’ютера, на якому вона запущена, формування на основі цього аналізу поточних характеристик свого середовища виконання;

2. Перевірка справжності середовища виконання шляхом порівняння її поточних характеристик з еталонними, що зберігаються на вінчестері;

3. Блокування подальшої роботи програми при розбіжності поточних характеристик з еталонними.

Етап перевірки автентичності середовища є одним з найбільш уразливих з точки зору захисту. Можна детально не розбиратися з логікою захисту, а трохи "підправити" результат порівняння, і захист буде знятий.

При виконанні процесу перевірки справжності середовища можливі три варіанти:

– з використанням великої кількості операторів порівняння того, що є, з тим, що повинно бути,

– з використанням механізму генерації команд, що виконуються залежно від результатів роботи захисного механізму,

– з використанням арифметичних операцій. При використанні механізму генерації команд, що виконуються у першому байті зберігається вихідна ключова контрольна сума BIOS, в інший байт записується підрахована контрольна сума в процесі виконання завдання. Потім здійснюється віднімання від значення першого байта значення другого байта, а отриманий результат додається до кожної комірки оперативної пам’яті в області операційної системи. Зрозуміло, що якщо суми не співпадуть, то операційна система функціонувати не буде. При використанні арифметичних операцій здійснюється перетворення над даними арифметичного характеру в залежності від результатів роботи захисного механізму.

Для зняття захисту від копіювання застосовують дві основні групи методів: статичні і динамічні.

Статичні методи передбачають аналіз текстів захищених програм в природному або перетвореному вигляді. Динамічні методи передбачають спостереження за виконанням програми за допомогою спеціальних засобів зняття захисту від копіювання.

Лисак Я.А. (ВІКНУ) Лисак Я.А. Військові організації, їх цивільно-правове становище Військові організації, їх цивільно-правове становище Найбільш поширеною і характерною для Збройних Сил України військовою організацією є військова частина. Військові частини – це бойові підрозділи, які є в тактичному, адміністративному і господарському відношенні самостійними організаційними одиницями Збройних Сил України, повсякденна діяльність яких регламентується специфічними військово-адміністративними актами

– статутами Збройних Сил України, положеннями, постановами та іншими нормативними правовими документами. До військових частин відносяться полки (кораблі 1 рангу), бригади, окремі батальйони, дивізіони, що не входять до складу полків, кораблі 2 рангу, окремі роти, що не входять до складу батальйонів і полків, кораблі 3 рангу, а також інші їм подібні військові формування.

Крім військових частин, до військових організацій належать різні військові підприємства, військові комісаріати, військові навчальні заклади, військові представництва, військова служба правопорядку, а також багато інших організацій, основним призначенням яких є не стільки виконання бойових завдань, як це властиво для військових частин, скільки всебічне забезпечення нормальних умов життєдіяльності військ, що сприяють виконанню ними завдань збройного захисту Вітчизни.

Особливості військової організації як юридичної особи. Військова організація може мати статус юридичної особи, який має суттєвий вплив на її правове становище (переважно в сфері цивільно-правових відносин), оскільки єдиною формою, в якій може виявлятися громадянська правосуб’єктність організації, є форма юридичної особи, і, не володіючи статусом юридичної особи, не може бути визнано суб’єктом майнових правовідносин, які регулюються цивільним законодавством. У цьому сенсі можна говорити про військові організації (які мають статус юридичної особи) як про різновид юридичних осіб, які виконують функції в області оборони і організаційно входять до складу Збройних Сил України (інших військових формувань і органів) або в яких передбачено проходження військової служби, хоча вони і не входять до складу зазначених органів.

Правове становище військової організації, яка є юридичною особою і вимушена брати участь у цивільному обороті, визначається цивільним законодавством України з урахуванням особливостей, передбачених військовим правом.

Правові підстави участі військових організацій у цивільному обороті закріплені в різних нормативно – правових актах, таких як Цивільний кодекс, Бюджетний кодекс України, Положення про військове (корабельне) господарство та ін.

Слід також враховувати, що цивільні правовідносини за участю військових частин відіграють значну роль в організації матеріального забезпечення військ, оскільки потреби військ в товарах, роботах і послугах настільки багатобічні і різнопланові, що забезпечити їх у повному обсязі в централізованому порядку не представляється можливим, у зв’язку з чим військові організації мають право в установленому порядку на договірній основі заповнювати свої потреби в товарах, роботах і послугах, незабезпечених вищестоящими органами.

Використовуючи виділені для військової організації за кошторисом з державного бюджету грошові кошти, військова організація може вступати в дозволені їй цивільні правовідносини.

Військова організація відповідно до вимог цивільного законодавства визнається юридичною особою, якщо вона має істотні ознаки: має в господарському віданні або оперативному управлінні відокремлене майно, відповідає за своїми зобов’язаннями цим майном, може від свого імені набувати і здійснювати майнові та особисті немайнові права, нести обов’язки, бути позивачем і відповідачем у суді, а також має самостійний баланс або кошторис.

Можливість участі військових організацій в договірних відносинах, і виступи в суді від свого імені через відсутність нормативного оформлення статусу юридичної особи нерідко заперечується в судовій практиці, хоча фактично закріплено в Положенні про військове (корабельне) господарство, а також в Інструкції з правової роботи в Збройних Силах України та інших нормативних правових актах.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Таким чином, державні органи (зокрема, Міністерство Фінансів України) фактично визнають юридичними особами військові організації, офіційно не зареєстровані в якості юридичної особи (оскільки відповідно до Бюджетного кодексу України як платників податків податкові органи можуть враховувати лише організації – юридичні особи ).

У свою чергу, військові організації – юридичні особи можуть підрозділятися на комерційні (переслідують одержання прибутку як основної мети своєї діяльності) і некомерційні (не мають на меті одержання прибутку, як основної мети своєї діяльності і не розподіляють прибуток між учасниками). До некомерційних військових організацій належать в першу чергу військові частини, військові госпіталі, військова служба правопорядку, військові комісаріати, військові навчальні заклади та інше. До комерційних військових організацій можна віднести військові заводи, військові радгоспи, підприємства військової торгівлі, підприємства військово – будівельного комплексу і т.п.

Опанасенко О.О. (НДВ ПВМГП) Опанасенко О.О. До питання про поняття принципу змагальності в адміністративному судочинстві України До питання про поняття принципу змагальності в адміністративному судочинстві України Принцип змагальності – це один з основних принципів судочинства, який визначає, що особи, зацікавлені в результаті справи, мають право відстоювати свою правоту в спорі поданням доказів, участю в дослідження доказів, наданих іншими особами, шляхом висловлення своєї думки з усіх питань, що підлягають розгляду в судовому засіданні.

Згідно зі ст. 129 Конституції України судочинство в нашій державі здійснюється на основі змагальності.

Незважаючи на те, що в багатьох країнах сам принцип змагальності визнається в якості правової аксіоми, він має неоднакову інтерпретацію в різних правових системах.

Змагальність існує в судових процесах, де є рівноправні сторони. Конституційний принцип полягає в забезпеченні широкої можливості особам, які беруть участь у справі, відстоювати свої права й інтереси, свою позицію в справі.

Змагальністю визначається весь процес відбору (подання, витребування, залучення) фактичного матеріалу, необхідного для вирішення адміністративним судом справи, встановлюються форми, методи і способи дослідження цього матеріалу, процесуальна діяльність суб’єктів доказування, її послідовність і правові наслідки.

Зовнішня форма адміністративного судочинства визначається змаганням сторін перед судом, а саме: ствердження міркувань й оспорювання доводів, міркувань та заперечень протилежної сторони.

Отже, принцип змагальності характеризується широкою можливістю сторін та інших осіб, які беруть участь у справі.

Принцип змагальності виступає процесуальною гарантією всебічного, повного і об’єктивного встановлення дійсних обставин справи, прав і обов’язків сторін.

Специфіка доказування в адміністративному судочинстві полягає в тому, що в справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб’єкта владних повноважень обов’язок щодо доведення правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладено на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову.

Особливість адміністративного судочинства, на відміну від цивільного, щодо забезпечення змагальності полягає в більш активній ролі суду.

Хоча п. 4 ст. 7, ст. 11 КАС України регламентує змагальність сторін, але в ній ідеться на тільки про змагальність сторін, а й інших осіб, які беруть участь у справі, наприклад, процесуальних представників, а також третіх осіб з самостійними вимогами та без них.

Розвиток принципу змагальності вимагає з нових позицій поглянути на роль суду не тільки з точки зору його "обмеженої" активності, а й з точки зору його незалежності та підкореності закону, а також через призму права "суспільного інтересу", розробленого в країнах зі змагальною системою правосуддя як захист інтересів певних груп або певних інтересів, які з різних причин не можуть бути належним чином представлені в суді.

Чинний КАСУ повною мірою забезпечує дію принципу змагальності, надаючи позивачеві та відповідачеві по адміністративній справі повну можливість доводити перед судом обґрунтованість своїх вимог та заперечень. Водночас зберігається досить активна роль суду в дослідженні доказів, для того, щоб забезпечити доведення істини по справі.

к.ю.н., с.н.с. Пасіка С.П. (ВІКНУ) Пасіка С.П. Адміністративно-правове регулювання здійснення державних закупівель у воєнній сфері Адміністративно-правове регулювання здійснення державних закупівель у воєнній сфері Створення конкурентного середовища у сфері державних закупівель, запобігання проявам корупції у цій сфері, розвиток добросовісної конкуренції, забезпечення раціонального та ефективного використання державних коштів, зокрема закупівель товарів, робіт і послуг для воєнної сфери є основною метою законодавства, що приймається у сфері державних закупівель.

Основним нормативно-правовим актом, що регулює здійснення державних закупівель в Україні є Закон України "Про здійснення державних закупівель" від 01 червня 2010 року. На реалізацію положень цього закону видано низку нормативних актів, за допомогою яких законодавець встановлює правила у сфері державних закупівель Однією з найбільш небезпечних причин, що провокують порушення під час закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти у воєнній сфері, є відсутність конкуренції. Крім того, що законодавець виділив підприємства обороннопромислового комплексу в категорію, на яку не поширюється дія спеціального закону про державні закупівлі, існує проблема антиконкурентних узгоджених дій, зокрема, змова учасників торгів. Конкуренція – це змагальність фізичних осіб, підприємців, юридичних осіб, коли їх самостійні дії обмежують можливості кожного з них впливати на загальні умови реалізації товарів на ринку і стимулюють виробництво тих товарів, які потребує споживач.

Шляхами вдосконалення організації запобігання і протидії корупції під час закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти у воєнній сфері пропонуємо визначити наступні:Pages:     | 1 |   ...   | 24 | 25 || 27 | 28 |   ...   | 59 |
 
Похожие работы:

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Cерія педагогічна. 2003. Вип.17. С. 3-10 Ser. Pedagog. 2003. N 17. P.3-10 ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА УДК 371.132:377.8 ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖУ ДО РОБОТИ В НАВЧАЛЬНО-ОСВІТНІХ ЗАКЛАДАХ КОМПЕНСУЮЧОГО ТИПУ Лариса Малинович Педагогічний коледж Львівського національного університету імені Івана Франка, вул.Туган-Барановського, 7, 79000 Львів, Україна Реформування структури і змісту загальної і корекційної освіти призвело до загострення...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА дисципліни “СудОВА ПСихОЛОГія” (длябакалаврів) Київ 2007 Підготовлено доцентом кафедри медичної психології та психокорекції Л. О. Федосовою Затверджено на засіданні кафедри медичної психології та психокорекції (протокол № 22 від 16.04.07) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом Федосова Л. О. Навчальна програма дисципліни “Судова психологія” (для бакалаврів). — К.: МАУП, 2007. — 24 с. Навчальна...»

«Літературознавчі обрії Праці молодих учених Випуск 18 Київ 2010 ББК Ш5(4Укр)6 + Ш09+83.3 Ук Літературознавчі обрії. Праці молодих учених. Випуск 18. – К.: Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, 2010. – 238 с. ISBN 966-02-3308-6 (серія) ISBN 978-966-02-5398-8 До вісімнадцятого випуску збірника «Літературознавчі обрії» увійшли статті молодих учених, присвячені вивченню української літератури ХХ ст., а також питанням джерелознавства і текстології. Видання розраховане на фахівців із...»

«Міністерство освіти і науки України Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя Н Ау к 0 В І ЗАПИСКИ Психолого-педагогічні науки №З Ніжин 2009 УДК 159.9(05)540.3+37(05)540.3 ББК 88я5+74я5 Н34 НАУКОВІ ЗАПИСКИ Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя Редакційна колегія: Коваленко Є. І. кандидат педагогічних наук, професор (відповідальний редактор); Ростовський О. Я. доктор педагогічних наук, професор (заступник відповідального редактора); Абашкіна Н. Г. доктор педагогічних...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ Методичні Матеріали щодо забезпечення саМостійної роботи студентів з дисципліни “психолого-управлінське консультування” (для магістрів) Київ ДП «Видавничий дім «Персонал» Підготовлено професором кафедри соціальної психології та педагогіки МАУП О. Л. Туриніною Затверджено на засіданні кафедри соціальної психології та педагогіки (протокол № 6 від 21.03.08) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом туриніна о. л. Методичні...»

«ТЕОРІЯ І МЕТОДОЛОГІЯ ПОЛІТИЧНОЇ НАУКИ 79 УДК 323 О.М. Максимова, доцент, канд. політ. наук Севастопольський національний технічний університет вул. Університетська, 33, м. Севастополь, Україна, 99053 E-mail: astarta_05@mail.ru ДИСФУНКЦІЇ ПОЛІТИЧНОЇ УЧАСТІ ЯК ЧИННИК НЕСТАБІЛЬНОСТІ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ Визначається вплив дисфункцій політичної участі на стабільність політичної системи. Виділяються основні прояви партиципаторних дисфункцій у політичній системі. Підкреслюється залежність допустимих...»

«Міністерство освіти і науки України Сумський державний університет Шосткинський інститут кафедра економіки підприємств Методичні вказівки до написання курсової роботи з дисципліни «Управління персоналом» для студентів спеціальності 6.050201 «Менеджмент організацій» центру заочного та дистанційного навчання Укладач _ Акуленко В.Л. Розглянуто на засіданні кафедри економіки підприємств Протокол №_ від 20р. Зав. каф. Акуленко В.Л. Шостка 2013 Мета і завдання дисципліни Мета викладання дисципліни...»

«Скворцова С.О. МЕТОДИКА НАВЧАННЯ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ СЮЖЕТНИХ ЗАДАЧ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ Навчально-методичний посібник для студентів за спеціальністю 6.010100 «Початкове навчання» Частина ІІ Методика формування в молодших школярів умінь розв’язувати задачі певних видів Одеса «Фенікс» ББК 74.2 С 427 УДК 373.3:51 Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності „Початкове навчання” (лист №1.4/18 – Г 1821 від 23 жовтня 2007...»

«УДК [37.015.3:159.922]:376–056.263 Чагарна Світлана Євгеніївна ПСИХОКОРЕКЦІЙНА ПРОГРАМА РОЗВИТКУ МОТИВАЦІЙНОЇ СФЕРИ УЧІННЯ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ З ПОРУШЕННЯМИ СЛУХУ: ПРИНЦИПИ, МЕТОДИ, ЗАВДАННЯ старший викладач кафедри медичної психології та психодіагностики Волинського національного університету імені Лесі Українки У статті розглядаються основні методологічні принципи, методи, завдання, етапи корекційної програми. Підібрано комплекс інтелектуальних завдань, тематичних та психогімнастичних вправ,...»

«Гуріненко Інна аспірант Черкаського національного університету імені Б. Хмельницького ХАРАКТЕРИСТИКА МОДЕЛІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ДЕРЖАВНИХ ІНСПЕКТОРІВ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ У статті проаналізовані підходи до професійної підготовки фахівців у галузі пожежної безпеки, охарактеризовані напрями і специфіка професійної діяльності фахівців пожежно-рятувальної служби та державних інспекторів пожежної безпеки. На підставі науково-теоретичного аналізу з’ясовано особливості професійної підготовки майбутніх...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»