WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 20 | 21 || 23 | 24 |   ...   | 59 |

«ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів Сучасні проблеми розбудови Збройних Сил України 26 квітня 2013 ...»

-- [ Страница 22 ] --

Марченкова С.В. (НАУ) Марченкова С.В. Аналіз методів управління мобільним роботом Аналіз методів управління мобільним роботом Мобільні роботи мають широке застосування в різних галузях промисловості і господарства. Вони не замінні: при ліквідації аварій на атомних електростанціях, при пошуку і виявленні вибухових речовин, при діагностиці несправностей в комунікаціях і їх усуненні. Роботи здатні сприймати обстановку зовнішнього середовища, в якій вони функціонують, будувати модель середовища, автоматично приймати рішення про свої дії та виконувати їх, змінювати свою поведінку зі зміною обставин, самонавчатись по мірі накопичення власного досвіду.

Управління маніпуляторами здійснюється за трьома координатами, тому система управління триканальна і складається з приводів управління і алгоритму управління, який реалізується на ЕОМ.

Відповідно до завдання, ЕОМ здійснює розрахунок траєкторії, на основі якої перетворювач координат здійснює формування задавальної дії координат X, Y, Z згідно з кількістю приводів. Задавльна дія надходить на відповідний пристрій управління (ПУ), куди також подається сигнал зворотнього зв’язку про положення осей маніпулятора. В кожному із ПУ на основі отриманих помилок формується управляюча дія на привід, який рухає маніпулятор за відповідною координатою на задану величину.

Мобільні роботи мають технічні чутливі датчики (силові, візуальні, локаційні та ін.). Такі роботи можуть працювати за заданою програмою, але в процесі функціонування може здійснюватися корекція управління за рахунок датчиків, які сигналізують про зміну середовища.

Роботи з технічним або штучним інтелектом в процесі роботи самостійно формують мету та лінію поведінки. Для проектування системи управління, що реалізує такий принцип, можуть використовуватися методи вирішення проблем на базі штучного інтелекту, оптимального планування та адаптивного управління. При такому управлінні робота можна розглядати як інтелектуальний мехатронний об’єкт із власною базою даних і базою знань, здатний адаптуватися до заздалегідь невідомим або мінливих умов функціонування в середовищі з перешкодами. Тому велике значення в теорії управління мають методи навчання та адаптації на тактичному (локальному) рівні управління і на стратегічному рівні управління.

Сьогодні ці методи і їх модифікації, що використовують моделі віртуальної реальності, дозволяють вирішити такі завдання інтелектуального управління МР: оптимальне або адаптивне планування маршруту руху МР в середовищі з перешкодами з використанням локальної або глобальної інформації, моделювання у віртуальному просторі МР навколишнього середовища та його поведінки, розпізнавання ситуацій і прийняття оптимальних рішень, програмування (інтерполяція) і адаптивна корекція руху МР по спланованим маршрутом, адаптивне управління рухом МР.

Немченко В.В. (НАУ) Немченко В.В. Технологія дублювання рівнів структури системи перетворення інформації в процесі керування роботом Технологія дублювання рівнів структури системи перетворення інформації в процесі керування роботом В наш час, широке коло задач вирішується за допомогою використання автономних мобільних роботів (АМР). Головна проблематика їх створення полягає в складності побудови системи керування (СК). Складовою частиною якої є система перетворення інформації (СПІ). Вона виконує обробку масивів даних, що надходять ззовні АМР, для забезпечення необхідною інформацією СК.

Пропонується будувати СПІ у вигляді багаторівневої системи перетворення інформації, яка складається з моделей оточуючих об’єктів та складових частин АМР.

Під час побудови її структури необхідно враховувати, що інформація, отримана з навколишнього середовища, може носити частковий характер. Тобто її може бути недостатньо для формування моделей необхідної якості. Крім того, гігантський обсяг інформації, що отримується штучними органами почуттів, і створення на її основі програми рухів і дій робота – системи з більшим числом ступенів волі – вимагають розв’язку проблеми реального часу. Це значить, що обчислювальне обладнання, навіть при збільшеній за останній час швидкодії, не встигає впоратися з поставленими завданнями й часто стримує темп руху робота.

Все це приводить до того, що потужності для синтезу моделей існуючими алгоритмами недостатньо.

В таких умовах стоїть завдання пошуку шляхів підсилення різноманітності засобів перетворення інформації. Тобто необхідно підсилити здатність засобів формування структури підсистеми перетворення інформації відтворювати інформацію, якої недостає в первинному, описі за рахунок підвищення ефективності формування зв’язків між елементами цієї структури.

В статті запропоновано використовувати принцип рециркуляції даних при формуванні окремих моделей. При якому кількість інформації збільшується шляхом використання результатів моделювання як додаткового параметра первинного опису та повторення процесу синтезу моделі за одним і тим же алгоритмом.

На основі даного принципу була запропонована технологія дублювання рівнів структури підсистеми перетворення інформації.

Її суть полягає в тому, що вихідні сигнали агрегатів (моделей) нижчого рівня подаються на вхід агрегатів вищого рівня, вихідні параметри якого дублюють виходи агрегатів попереднього рівня.

В результаті використання даної технології, відбувається збільшення рівня адекватності моделей (в цьому випадку покращується значення критерію регулярності), що дозволяє стверджувати про доцільність використання даної технології.

–  –  –

Методика оцінки довговічності комплексів зенітного ракетного озброєння при експлуатації за технічним станом Актуальність та новизна наведеної задачі визначається необхідністью науково-методичного забезпечення експлуатації за технічним станом (ЕТС) озброєння та військової техніки (ОВТ) зенітних ракетних військ, за якими не здійснюється авторський нагляд та у яких закінчилися призначені терміни служби, зберігання, ресурси тощо.

Для реалізації ЕТС необхідно в процесі експлуатації контролювати стан конкретного об’єкту и прогнозувати його зміну для своєчасного прийняття рішення про необхідність проведення ремонту. Своєчасне виявлення моменту переходу радіоелектронних засобів (РЕЗ) комплексів зенітного ракетного озброєння (ЗРО) у граничний стан є необхідною умовою ефективної реалізації ЕТС на практиці. При цьому передбачається, що комплекси ЗРО можуть експлуатуватися без встановлення міжремонтних ресурсів (термінів служби) і підлягають ремонту по досягненню ними відповідного виду граничного стану.

В якості показників надійності в методиці обрані: нестаціонарний повний коефіцієнт оперативної готовності, що враховує режими експлуатації РЕЗ комплексу ЗРО та коефіцієнт збереження ефективності комплексу ЗРО. За допомогою цих показників можливо оцінити як рівень надійності окремого РЕЗ, так і кількісно оцінити ступінь зниження ефективності комплексу ЗРО унаслідок зміни технічного стану (рівня надійності) його РЕЗ.

Обрано критерій оцінки надійності окремих РЕЗ та комплексу ЗРО, при яких забезпечується нормативно встановлений рівень боєготовності комплексу ЗРО.

Наведена структурно-логічна схема удосконаленої методики оцінки довговічності комплексів ЗРО при ЕТС та проведений опис її складових.

Наведено, що для вирішення задачі оцінки та прогнозування змін технічного стану (рівня надійності) РЕЗ комплексів ЗРО в якості часткової методики використовується удосконалена методика прогнозування залишкового терміну служби (ресурсу) РЕЗ комплексів ЗРО при ЕТС, яка базується на алгоритмах пошуку оптимальних математичних моделей, побудованих з використанням методу групового урахування аргументів (МГУА).

Головна відмінність викладеного підходу від існуючих полягає у тому, що за його допомогою забезпечується відображення закономірностей впливу експлуатаційних та організаційно-технічних факторів на рівень ефективності функціонування комплексу ЗРО як системи з ієрархічною розгалуженою структурою з урахуванням зміни технічного стану (рівня надійності) його РЕЗ.

Отримані результати визначають напрямки досліджень щодо подальшого розвитку методичних підходів до оцінки довговічності парку комплексів ЗРО.

к.т.н. Охрамович М.М. (ВІКНУ) Охрамович М.М. Аналіз методів зменшення віддзеркалення фотоелектричних перетворювачів Аналіз методів зменшення віддзеркалення фотоелектричних перетворювачів Для функціонування елементної бази сучасних і перспективних радіоелектронних засобів (РЕЗ) потрібні надійні й довговічні джерела енергозабезпечення.

Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Реалізація фотоелектричних перетворювачів (ФЕП), як правило, ґрунтується на твердотілих технологіях і, в цілому, добре відпрацьована. При виборі вихідного матеріалу для твердотілих ФЕП у першу чергу необхідно враховувати ширину забороненої зони напівпровідника, що обумовлює максимальну питому потужність фотоперетворювача. Найбільш поширені твердотілі кремнієві ФЕП, тому що спектральна характеристика поглинання кремнію добре узгоджується зі спектральною характеристикою сонячного випромінювання.

Існує три методи зниження коефіцієнта відбиття: структуризація поверхні перетворювача, нанесення антивідбиваючого покриття (АВП), а також одночасне із створенням рельєфу поверхні використання антивідбиваючого покриття.

Для монокристалічних кремнієвих ФЕП найбільш поширеним методом зменшення віддзеркалення є текстурування їх поверхні, яке дозволяє отримати наступні переваги: а) зниження коефіцієнта оптичного віддзеркалення від поверхні ФЕП; б) поглинання фотонів відбувається ближче до області просторового заряду через їх не перпендикулярне входження в об’єм напівпровідника.

Для текстурування поверхні кремнієвих пластин використовується спонтанне або локальне анізотропне травлення в гарячих лужних розчинах. При спонтанному анізотропному травленні на поверхні пластин утворюються чотиригранні піраміди, направлені вершинами вгору. При локальному текстуруванні травлення здійснюється через вікна в маскуючому шарі та формуються інвертовані піраміди, направлені вершинами вниз. Утворення пірамід пов’язане з тим, що швидкість травлення кремнію для площин (100) вища, ніж для площин (111). Для зниження ефекту підтравлення кремнію в напрямах 310 і 210 у лужні розчини додають ізопропиловий спирт. Одним з найбільш важливих і критичних параметрів при текстуруванні є концентрація розчину.

Іншими параметрами процесу є температура і час травлення. Найкращі результати були досягнуті в діапазоні температур +70...90С за час близько 10 хв.

Час травлення визначає розмір і щільність розташування пірамід, що впливає на віддзеркалення від поверхні пластин. Окрім анізотропного травлення, для структуризації поверхні кремнієвих пластин застосовуються механічне або лазерне гравіювання, реактивне іонне травлення.

Втрати, пов’язані з неповним поглинанням сонячного випромінювання зменшуються за рахунок вторинного проходження через фотоперетворювач, це досягається шляхом нанесення металевого шару на тильну поверхню ФЕП, який діє як дзеркало, відбиваючи кванти довгохвильового випромінювання, що не поглинаються назад в об’єм напівпровідника.

Тимофієва М.А. (НАУ) Тимофієва М.А. Система стабілізації кутового руху вимірювального елемента КВМ Система стабілізації кутового руху вимірювального елемента КВМ Особливістю системи стабілізації кутового руху вимірювального елемента координатно-вимірювальної машини (КВМ) є обмеженість діапазону його роботи. Адаптивна система керування використовується тільки в тій області простору ознак, в якій традиційні способи керування неефективні – для кутових швидкостей у межах точності традиційного способу керування. За межами цього простору використовується звичайне керування, засноване на математичній моделі кутового руху вимірювального елемента, що являє собою систему нелінійних диференційних рівнянь другого порядку. При виході значення одного з вхідних параметрів за границі допустимого діапазону, керування передається зовнішній системі, що повертає значення параметрів у границі діапазонів дії адаптивної системи керування.

Метою системи стабілізації є утримання кутового відхилення вимірювального елемента у заданому діапазоні. Керованість даного об’єкта керування забезпечується при спостереженні за такими параметрами, як поточний кут j (t ) і кутова швидкість j ' (t ) = dj / dt вимірювального елемента, а також впливом на об’єкт керування шляхом подачі електричних сигналів на приводи КВМ.

Електричні сигнали задаються системою керування за допомогою керуючих моментів, що не перевищують деякої заданої величини L Lmax.

В якості вхідних параметрів система керування приймає поточні значення кутового відхилення і кутової швидкості, а вихідним параметром є значення керуючого впливу L. Значення внутрішніх констант системи керування КВМ мають наступні значення: кількість вхідних змінних, кількість вихідних змінних, максимальна кількість правил в базі знань, граничне значення суми результуючих посилок.

Параметри процедури кластеризації:

максимальний розмір кластеру (початковий розмах функції приналежності), мінімальна різниця в значеннях потенціалу на двох наступних шагах алгоритму кластеризації.

Результати дослідів показали, що нечітка система керування КВМ навчаться в середньому в 7,5 разів швидше відомих систем та показує при цьому в 3–8 разів більше заповнення бази знань.

Велике заповнення бази знань обумовлено властивістю нечіткої системи керування із інтерполяційними властивостями та відсутністю повного перебору при навчанні.

Порівнюючи процес навчання нечіткої системи керування КВМ з завадами і без, робимо висновок, що швидкість навчання за наявності завад знизилася несуттєво – всього на 6 % відносно випадку без завад. В ході експерименту було досліджено залежності значень різних характеристик нечіткої системи керування.

–  –  –

Шляхи вирішення проблемних питань переведення озброєння ЗРВ на експлуатацію за технічним станом До теперішнього часу підтримання боєготового стану озброєння зенітних ракетних військ (ЗРВ) в Повітряних Силах (ПС) основується на "жорсткий" стратегії технічної експлуатації (ТЕ) до відпрацювання встановлених або призначених термінів служби (ресурсів). При такий стратегії необхідний рівень працездатності та надійності досягається за рахунок регламентованих середніх і капітальних ремонтів та періодичного оновлення парку виробів, які експлуатуються, що веде до значних витрат. Тому доцільний перехід до гнучких ресурсозбережувальних технологій експлуатації та ремонту за технічним станом (ЕТС), які забезпечать законність їх експлуатації за межами початково встановлених термінів служби (ресурсів).Pages:     | 1 |   ...   | 20 | 21 || 23 | 24 |   ...   | 59 |
 
Похожие работы:

«дїИТВО ОЛЕНА М1ЩЕНКО ББК 83.34УКР.Я721 М71 Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (наказ МОН України № 179 від 17.03.2008 р.) Видано за рахунок державних коштів. Продаж заборонено Рецензенти: Забарний О.В., доцент кафедри методики викладання української мови і літератури Ніжинського державного педагогічного університету імені М. Гоголя, кандидат педагогічних наук; Біляга В.І., учительметодист Р а д о м и ш л ь с ь к о ї гімназії; Омельчук С.А., доцент Херсонського державного...»

««ПОГОДЖЕНО» «ЗАТВЕРДЖЕНО» Заступник начальника ІМЦ Директор ОКНЗ ДБ «Перлина» департаменту освіти та науки ОМР Одеської області Одеської міської ради з Петрова С.М. практичної та соціальної роботи _ Желєзкова Н.О. _ Аналітичний звіт про виконання основних видів робіт у 2013-2014 навчальному році практичних психологів ОКНЗ «Дитячий будинок «Перлинка» Аргірової Світлани Іллівни Бабаєнко Тетяни Петрівни Одеса 2014 Аналітичний звіт про виконання основних видів робіт у 2013-2014 навчальному році...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ з дисципліни “ПСИХОЛОГІЯ МАСОВОЇ ПОВЕДІНКИ” (для спеціалістів) Київ ДП «Видавничий дім «Персонал» Підготовлено завідувачем кафедри соціальної психології та соціальних технологій, професором О. О. Сусською Затверджено на засіданні кафедри соціальної психології та соціальних технологій (протокол № 5 від 18.09.08) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом...»

«Гуріненко Інна аспірант Черкаського національного університету імені Б. Хмельницького ХАРАКТЕРИСТИКА МОДЕЛІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ДЕРЖАВНИХ ІНСПЕКТОРІВ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ У статті проаналізовані підходи до професійної підготовки фахівців у галузі пожежної безпеки, охарактеризовані напрями і специфіка професійної діяльності фахівців пожежно-рятувальної служби та державних інспекторів пожежної безпеки. На підставі науково-теоретичного аналізу з’ясовано особливості професійної підготовки майбутніх...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ КАДРІВ Кафедра нагляду за додержанням законів щодо прав і свобод людини В.І. Ніндипова, В.І. Дяченко, О.В. Кобець, О.Р. Севрук ПРОКУРОРСЬКИЙ НАГЛЯД ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНІВ ЩОДО ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ Навчально-методичний комплекс для студентів денної форми навчання Київ УДК 343.13 Рекомендовано до друку навчально-методичною радою Національної академії прокуратури України (протокол № 34 від 26 січня 2011 року) Прокурорський...»

«Психологія особистості. 2013. № 1(4) Кучма В.Р. Синдром дефицита внимания с гиперактивностью у детей: 3. (вопросы эпидемиологии, этиологии, диагностики, лечения, профилактики и прогноза) / В.Р. Кучма, И.П. Брязгунов. – М.: Олег и Павел, 1994. – 98 с.Лютова Е.К. Шпаргалка для родителей / Е.К. Лютова, Г.Б. Монина. – СПб. : 4. Речь, 2007. – 136 с. Обухівська А. Психологу про дітей з особливими потребами у 5. загальноосвітній школі / А. Обухівська, Т. Ілляшенко, Т. Жук. – К. : Редакції загально...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ КАФЕДРА ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН Р.О. Стефанчук, О.В. Головкін, О.В. Кобець, А.А. Матвієць, Я.О. Леляк ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЧНОГО, ЗЕМЕЛЬНОГО ТА ПРИРОДНОРЕСУРСОВОГО ПРАВА Навчально-методичний комплекс для магістрантів денної форми навчання КИЇВ УДК 349.4+349.6 Рекомендовано до друку навчально-методичною радою Національної академії прокуратури України (протокол № 60 від 6 лютого 2014 року). Проблеми екологічного, земельного та природноресурсового права:...»

«катування та жорстоке поводження з дітьми в україні ХаркІВ «праВа людини» ББК 67.9(4УКР) К 29 Художник-оформлювач Захаров Б. Є. На обкладинці — твір Джотто ді Бондоне «Побиття немовлят». Фреска капели дель Арена в Падуї. 1305 р.Автори: Михайло Романов, правник, к.ю.н. — розділ І Геннадій Токарeв, правозахисник, адвокат — розділи ІІ, ІІІ, V, VІ, VІІ, VІІІ Віктор Пушкар, соціальний психолог, к.п.н. — розділ ІV Наталія Картопольцева, психолог — розділи ІІ, ІІІ Здійснено в рамках проекту за...»

«Педагогіка і психологія професійної освіти № 5 2012. УДК 159.922 Зоряна Ковальчук РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ – СУТНІСНА ОЗНАКА ГЕНЕТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ Будь-які спроби (від античності до сьогодення) пізнати вікові особливості психічного розвитку особистості завжди опинялися перед необхідністю з’ясування його джерел, рушійних сил, сфери розгортання, а також закономірностей і наслідків. У поглядах на цю проблематику окреслилися дві точки зору, жодній з яких не вдалося побачити її у всій багатоманітності....»

«Часопис Національного університету Острозька академія. Серія Право. – 2011. – №2(4) УДК 159.955-057.8 : 34.08 М. Б. Цип’ящук викладач кафедри державно-правових дисциплін (Національний університет Острозька академія) ПРОФЕСІЙНЕ МИСЛЕННЯ ЮРИСТІВ: ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ Попри безспірну значимість юридичної професії в житті майже кожної людини досить багато її важливих аспектів, в тому числі і психологічних, лишаються поза увагою дослідників. Так, відомо, що ефективність дій юриста та якісна...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»