WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 19 | 20 || 22 | 23 |   ...   | 59 |

«ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів Сучасні проблеми розбудови Збройних Сил України 26 квітня 2013 ...»

-- [ Страница 21 ] --
В теперішній час на озброєнні зенітних ракетних військ (ЗРВ) знаходиться значна кількість озброєння та військової техніки (ОВТ) з терміном перебування в експлуатації понад призначені терміни служби. При цьому його технічний стан не дозволяє в повному обсязі підтримувати встановлений нормативний рівень технічної готовності ОВТ ЗРВ у зв’язку з практичною відсутністю відновлення ресурсів за рахунок проведення ремонтів за цей період.

Шляхом вирішення цієї проблеми в сучасних умовах є переведення ОВТ ЗРВ на експлуатацію за технічним станом (ЕТС) з метою підтримання встановленого рівня ефективності поза межами значень календарних і ресурсних показників, встановлених розробником та виробником ОВТ при суттєвому скороченні витрат на його утримання.

Аналіз досвіду функціонування систем експлуатації ОВТ розвинутих у військовому відношенні країн світу свідчить про створення автономної системи підтримання технічної готовності ОВТ із залученням наявних національних ресурсів. При переведенні зразків на ЕТС забезпечується заданий рівень ефективності їх використання за призначенням та надійності з мінімальними затратами часових, трудових та матеріальних ресурсів на їх технічну експлуатацію.

В доповіді розглядаються основні переваги ЕТС перед існуючою регламентованою стратегією технічної експлуатації, які пов’язані зі зменшенням експлуатаційних витрат за рахунок відмови від ремонту працездатних зразків ОВТ, їх складових частин та комплектуючих виробів, які та характеризуються потрібним рівнем надійності та проведення технічного обслуговування за вдосконаленою технологією висококваліфікованими спеціалістами бригад технічного обслуговування; одночасних витрат на ремонт за рахунок їх розподілення протягом достатньо великих термінів експлуатації; забезпеченням подальшої експлуатації частини виробів без проведення капітальних ремонтів. Наведені перспективи розвитку методів і засобів технічного діагностування та автоматизованого контролю, розглянуті можливості застосування методів технічного обслуговування окремих складових частин ОВТ за станом з контролем параметрів, проблемні питання та шляхи їх вирішення.

Таким чином, ЕТС ЗРО має за мету своєчасне попередження відмов ОВТ при умові забезпечення максимально можливого їх наробітку до заміни при організації постійного спостереження за виробами під час експлуатації.

к.т.н., с.н.с. Жиров Г.Б. (ВІКНУ) Жиров Г.Б. Комбіноване управління нелінійними об’єктами Комбіноване управління нелінійними об’єктами Для управління складними об’єктами в умовах апріорної невизначеності застосовують адаптивні системи управління. Існуюча теорія адаптивного управління вирішує приватні задачі при істотних обмеженнях. Управляючі впливи формуються пропорційно поточним значенням змінних стану об’єкта управління (ОУ), або використовують регулятори з заздалегідь обраною структурою (як правило, за емпіричними правилами) і постійними налаштованим параметрами.

Проте в реальних ситуаціях в адаптивних системах автоматичного управління можна використовувати лише одну реалізацію збурних впливів, які є довільними, але обмеженими за абсолютною величиною функціями часу. Тому традиційні адаптивні системи автоматичного управління з реальними збурними впливами неминуче мають статичну похибка регулювання та створюють істотне перерегулювання керованих змінних.

Таким чином, завдання синтезу адаптивних систем автоматичного управління нелінійними об’єктами є актуальною науковою задачею, рішення якої має велике теоретичне і прикладне значення.

Класичні методи синтезу систем управління базуються на добре розвиненому апараті інтегро-диференціального числення, але зараз отримують великий розвиток і широке застосування штучні нейронні мережі (ШНМ), які являють собою альтернативний напрямок в теорії автоматичного управління та пропонує інший спосіб вирішення цієї задачі.

Переваги нейромережного підходу, порівняно з класичними методами полягають у наступному:

• паралелізм обробки інформації;

• єдиний і ефективний принцип навчання;

• надійність функціонування;

• здатність вирішувати неформалізовані завдання.

У системах управління вони можуть застосовуватися в якості регуляторів і ідентифікаторів. Для побудови регуляторів і ідентифікаторів найбільше застосування отримали багатошарові нейронні мережі прямого розповсюдження, в яких інформація розповсюджується від шару до шару в напрямку руху сигналу, зворотний рух заборонено. ШНС такого типу отримали широке розповсюдження завдяки простоті структури, швидкодії за рахунок паралельної обробки інформації, наявності розроблених алгоритмів навчання мереж і стандартних програм для їх реалізації. Також, одним з перспективних способів управління є гібридне управління, в якому нейронні мережі працюють спільно зі звичайними контролерами, ПІД-регуляторами або іншими типами контролерів.

–  –  –

Порівняльна оцінка за статистичними показниками виявлення оптимального алгоритма адаптивного багатоканального прийому з алгоритмом "надрозрізнення" із використанням методу Кейпона Розглянуто особливості формування кореляційної матриці (КМ) вихідних сигналів АР при оптимальному алгоритмі побудови адаптивної системи приймання та системи виявлення за алгоритмом Кейпона.

Обґрунтована процедура обробки для другого варіанта, визначена статистика вихідного сигналу і зроблено розрахунок умовних ймовірностей вірного виявлення і хибної тривоги. Представлені графіки кривих виявлення для виявлявача за алгоритмом Кейпона і оптимальним алгоритмом. Показано, що втрати за рахунок неоптимальності перевищують 1,5 дБ.

При оптимальному алгоритмі адаптивного багатоканального прийому для формування вагових коефіцієнтів використовується зворотня кореляційна матриця сигналів перешкод. Труднощі практичної реалізації алгоритму полягають в тому, що на виході приймальних каналів антенної решітки має місце нероздільна суміш корисного і перешкодового сигналів, що призводить до зниження якості виявлення.

У зв’язку з цим виникла необхідність постановки сформульованої задачі, що забезпечує можливість обійти важкий момент обробки, зазначений вище, за рахунок застосування одного з відомих алгоритмів "надрозрізнення", що одночасно дозволяють отримати властивість високого розрізнення.

Модифікація алгоритму Кейпона дозволяє використовувати при операціях обробки оцінну кореляційну матрицю, яка формується на основі амплітуднофазового сигнального розподілу поля в розкриві антенної решітки.

Визначено математичний алгоритм обробки в багатоканальному виявлячі з використанням так званої функції Кейпона. Обґрунтований закон розподілу ймовірностей вихідного сигналу, що підкоряється розподілу "хі-квадрат". Закон застосовано для розрахунку умовних ймовірностей вірного виявлення і хибної тривоги.

На підставі результатів розрахунку, підтверджених методом статистичного моделювання Монте-Карло, представлені криві виявлення для двох варіантів: з використанням модифікованого алгоритму Кейпона і оптимального алгоритму. Зроблена оцінка втрат за рахунок неоптимальності обробки.

–  –  –

При кімнатній температурі під дією високих тисків у халькогенідах підгрупи цинку спостерігаються фазові переходи. Вони можуть фіксуватися по зміні об’єму та електроопору.

У системах типу А2 – В6 при підвищенні гідростатичного тиску температура плавлення починає збільшуватися і утворюється одне з’єднання еквіатомного складу, яке конгруентно плавиться. Температура плавлення з’єднання, як правило, значно перевищує температуру плавлення вихідних компонентів.

До теперішнього часу T - X проекції діаграм стану P - T - X побудовані для всіх систем типу А2 – В6, за винятком Zn - S і Cd - S. У системах Zn - Te і Cd - Te досліджені також P - T проекції діаграм стану. T - X проекція діаграми P - T - X системи Zn - Te була досліджена рядом авторів. У системі Zn - Te є одна сполука ZnTe, яка плавиться при температурі 1290С і утворює вироджені евтектики зі своїми компонентами.

Наявність гострого максимуму, що відповідає складу з’єднання, вказує на взаємодію між атомами цинку й телуру в розплаві.

Поблизу 1210С на кривий ліквідус зі сторони цинку від стехіометричного з’єднання спостерігається горизонтальна ділянка, що зв’язується з можливим розшаровуванням у рідкій фазі.

Розчинність телуру в рідкому цинку змінюється від 3·10–3 ат.% при 512С до (89)·10–2 ат.% при 910С. P - T - X діаграма системи Zn - Te була побудована методом оптичної щільності парів. Виміряні парціальні тиски цинку й телуру над твердим ZnTe для сполук від 40 до 55 ат.% Te до температури 917С.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Визначено, що в області температур 500–910С парціальний тиск цинку r Zn над насиченим цинком ZnTe такий же, як і над чистим цинком; складає 0,114 атм при 727С і 1,17 атм при 917С.

Парціальний тиск телуру над насиченим телуром ZnTe ( r Zn ) визначається в температурній області між 398 і 913С; його величина трохи менша тиску парів чистого телуру, а також сильно залежить від температури й становить 0,03·10–4 атм при 398С і 0,346 атм при 903С.

–  –  –

Прогнозування розвитку зенітного ракетного озброєння на середньострокову перспективу Широкий спектр задач, які повинні виконувати комплекси (системи) зенітного ракетного озброєння (ЗРО), та динаміка їх кількісного і якісного зростання різко загострюють проблему довговічності озброєння в плані витрачання запасу надійності як за календарною ознакою, так і за наробітком (технічна довговічність).

Постійний контроль за прогресуючим процесом зниження ефективності застосування комплексів (систем) ЗРО при зростанні або появі нових можливостей (якостей) засобів повітряного нападу (моральна довговічність) та накладенням економічних обмежень (економічно-раціональна довговічність) в цілому дозволяє сформувати відповідні елементи інформаційної основи прийняття рішення щодо подальшої експлуатації парку комплексів (систем) ЗРО, що розглядається.

В доповіді наведено, що досягнення цілей розвитку комплексів (систем) ЗРО в даний час ускладнене дією ряду негативних факторів, основними з яких є: прогресуюче фізичне і моральне старіння парку комплексів (систем) ЗРО;

недостатній рівень фінансування створення нових і підтримки у боєготовому стані комплексів (систем) ЗРО, що перебувають в експлуатації; моральне і фізичне старіння основних виробничих фондів підприємств ОПК, зокрема лабораторної і випробувальної бази, застарілі технології виробництва озброєння і військової техніки (ОВТ) і комплектуючих виробів; практично повне припинення фундаментальних, прогнозних і пошукових наукових досліджень, направлених на забезпечення перспектив розвитку, якості і надійності комплексів (систем) ЗРО.

На підставі світового досвіду експлуатації та тенденцій розвитку комплексів (систем) ЗРО, досліджень науково-обґрунтованих підходів щодо забезпечення ефективності складних технічних систем (СТС), в тому числі комплексів (систем) ЗРО зроблений висновок щодо необхідності впровадження перспективних стратегій ТО і Р, наведені перспективи розвитку методів і засобів технічного діагностування та автоматизованого контролю, розглянуті можливості застосування методів технічного обслуговування окремих складових частин ОВТ за станом з контролем параметрів, проблемні питання та шляхи їх вирішення.

В доповіді визначені напрями і принципи розвитку зенітного ракетного озброєння на основі досягнень науково-технічного прогресу і досвіду розробки комплексів (систем) ЗРО у розвинених країнах світу.

–  –  –

Тенденції розвитку та застосування сучасних засобів повітряного нападу та їх вплив на побудову системи зенітного ракетного прикриття Аналіз локальних війн і збройних конфліктів кінця XX – початку XXI століть свідчить, що основна роль у вирішенні завдань збройної боротьби належить повітряній компоненті.

Основними тенденціями розвитку та застосування засобів повітряного нападу можна вважати ведення збройної боротьби із застосуванням засобів нового технологічного рівня з використанням сучасних авіаційно-космічних та інформаційних технологій і широким застосуванням високоточних засобів ураження, систем управління та розвідки; ураження на відповідних етапах в першу чергу не угруповань сухопутних військ, а важливих центрів державного та військового управління, об’єктів матеріально-технічного забезпечення, резервів.

Виходячи з того, що з одного боку відбувається стрімкий розвиток тактикотехнічних характеристик засобів повітряного нападу, вдосконалюються існуючі форми і способи їх застосування, з другого – незмінні тактико-технічні характеристики зенітних ракетних комплексів, виникає нагальна потреба реагування на асиметричний характер бойових дій. Таким чином існує необхідність розроблення і впровадження нових способів побудови системи зенітного ракетного прикриття, яка здатна протистояти існуючим викликам і загрозам сьогодення.

к.військ.н., доц. Левченко М.А. (НУОУ), Паталаха В.Г. (НУОУ), к.т.н. Панін В.Г. (ВІКНУ) Левченко М.А., Паталаха В.Г., Панін В.Г. Удосконалення методики побудови бойового порядку військової частини ЗРВ Удосконалення методики побудови бойового порядку в/частини ЗРВ Для здійснення захисту адміністративних, промислово-економічних центрів (районів) країни, угруповань збройних Сил, важливих державних, військових і інших об’єктів від ударів засобів повітряного за допомогою зенітних ракетних військ будується система зенітного ракетного прикриття, основною якої є система зенітного ракетного вогню. При її створенні важливою задачею є визначення бойового порядку, при якому б забезпечувалось максимальне використання можливостей зенітного ракетного озброєння. Зазначена задача має складний оптимізаційний характер і віднесена до задач дослідження операцій, в яких головним завданням є формалізація обмежень та критеріїв оптимізації.

В відомих рішеннях оптимізації бойового порядку не приділена увага питанню розташування засобів зенітного ракетного озброєння на певних висотах рельєфу місцевості, які суттєво впливають на ступінь використання можливостей при діях засобів повітряного нападу на малих висотах.

Запропонована методика дозволить визначити варіант побудови бойового порядку військової частини зенітних ракетних військ, який забезпечить максимально можливу реалізацію можливостей зенітного ракетного озброєння не тільки на великих та середніх, а і на малих та гранично малих висотах.Pages:     | 1 |   ...   | 19 | 20 || 22 | 23 |   ...   | 59 |
 
Похожие работы:

«Психологічні перспективи. Випуск 23, 2014 Psychological Prospects. Issue 23, 2014 УДК 316.614.5: 177.61:177.74 І. В. Ясенчук Received October 7, 2013; Revised October 28, 2013; Accepted November 27, 2013. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТI ПРОЯВУ ЛЮБОВІ ТА СИМПАТІЇ ШЛЮБНИХ ПАРТНЕРІВ У статті представлено теоретичний аналіз психології любові та симпатії у вітчизняних та зарубіжних дослідженнях. Обґрунтовано необхідність систематизувати знання з психології любові та симпатії в шлюбному партнерстві. Стисло...»

«СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА представляти інтереси громади в органах влади, вести переговори, встановлювати ділові стосунки тощо. Завдяки виконанню волонтерської роботи майбутній фахівець стає активним учасником міжособистісних взаємовідносин і професіоналом своєї справи, готовим надати допомогу тим, хто цього потребує. Ця робота спонукає майбутнього фахівця до активної взаємодії із соціальним середовищем, встановлення тривалих взаємин із представниками різних соціальних груп суспільства, що сприяє...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ Методичні Матеріали щодо забезпечення саМостійної роботи студентів з дисципліни “психологія спільної діяльності” (для бакалаврів, спеціалістів) Київ 200 Підготовлено професором кафедри загальної та практичної психології О. О. Суською Затверджено на засіданні кафедри соціальної психології (протокол № 13 від 19.11.07) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом суська о. о. Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної...»

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Cерія педагогічна. 2004. Вип.18. С. 89–97 Ser. Pedagog. 2004. N 18. P.89–97 УДК 378.147 371.382 ДИДАКТИЧНІ ІГРИ ЯК МЕТОД АКТИВІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ПЕДАГОГІКИ Орися Ковальчук Львівський національний університет імені Івана Франка, вул. Дорошенка, 41, 79000, Львів, Україна Одним із дієвих методів активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів є дидактичні ігри. Об’єднання їх у дидактичний комплекс...»

«Актуальні фінансово – економічні проблеми сучасного розвитку України Міжвузівська студентська наукова конференція УДК: 331.108 Кадрова політика як метод економії фінансів та підвищення ефективності виробництва Автор: Константинов Л.М. Науковий керівник: доцент каф. економіки та організації виробництва к. е. н. Дибач І.Л. Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова Однією із нагальних проблем з якими стикається менеджмент більшості підприємств в сучасних умовах...»

«ЗА ПІДТРИМКИ ДЕРЖАВНОГО ФОНДУ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЗДІБНОСТІ, ТВОРЧІСТЬ, ОБДАРОВАНІСТЬ: теорія, методика, результати досліджень колективна монографія за редакцією В.О. Моляко, О.Л. Музики Житомир ББК 88.45 Рекомендовано до друку Вченою радою Житомирського державного університету імені Івана Франка Р е ц е н з е н т и: А.Б. Коваленко, доктор психологічних наук, професор Н.І. Пов’якель, доктор психологічних наук, професор Здібності, творчість,...»

«МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ КАФЕДРА ЮРИДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни «ПСИХОЛОГІЯ МАСОВОЇ ПОВЕДІНКИ» підготовки бакалавра Напрям підготовки – Психологія 0401, спеціальність Психологія 6.04010 спеціалізація психологічне забезпечення оперативно-службової діяльності органів та підрозділів внутрішніх справ України Навчально-наукового інституту підготовки кадрів громадської безпеки та психологічної служби Автор:...»

«МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ МІНІСТРЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ І СПОРТУ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЙНА СЛУЖБА УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ПСИХОЛОГІЇ КИЇВСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКИЙ СОЮЗУ ЮРИСТІВ УКРАЇНИ МОЛОДІЖНИЙ ПРАВНИЧИЙ СОЮЗ АДВОКАТСЬКА КОНТОРА ЮРИДИЧНА ГРУПА «ВАСИЛИК&ЄВСТІГНЄЄВ» «LCF LAW GROUP» ПРОБЛЕМИ ТА СТАН ДОТРИМАННЯ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ Збірник матеріалів ІII Всеукраїнської науково-теоретичної...»

«Психологія особистості. 2013. № 1(4) УДК 159.9:796.071 Василь Осьодло СУБ’ЄКТНИЙ ПІДХІД У ПСИХОЛОГІЧНОМУ СУПРОВОДІ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ ОФІЦЕРА У статті аналізуються психологічні умови розвитку суб’єктності й необхідні чинники розвитку суб’єктності офіцерів. Показано, що психологічний супровід цього процесу передбачає комплексну реалізацію в діяльності її суб’єктів дослідницькодіагностичної, проектувальної та управлінської функцій. Ключові слова: суб’єктний підхід, психологічний супровід,...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» АВТОМАТИЧНЕ КЕРУВАННЯ ЗВАРЮВАННЯМ методичні вказівки і контрольні завдання для студентів за напрямом 6.050504 Зварювання, спеціальностей: 092301 – Технологія та устаткування зварювання; 092303 – Технологія і устаткування відновлення та підвищення зносостійкості машин і конструкцій заочної форми навчання Затверджено Методичною радою НТУУ «КПІ» Київ Автоматичне керування зварюванням:...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»