WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 17 | 18 || 20 | 21 |   ...   | 59 |

«ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів Сучасні проблеми розбудови Збройних Сил України 26 квітня 2013 ...»

-- [ Страница 19 ] --

Специфіка лінійно-кутових вимірювань на КВМ при проведенні атестаційних робіт полягає в тому, що областю значень випадкових кутів є не пряма, а коло, тому всі закони розподілу ймовірності та статистичні характеристики повинні розглядатись на колі.

З урахуванням цього факту можна сформулювати наступні основні функції розроблюваної підсистеми:

– аналіз апріорних знань про досліджувану КВМ;

– побудова функції залежності досліджуваних МХ від часу у фазовому просторі в полярній системі координат;

– оцінка еталонної функції на основі виділення домінуючого циклу;

– виділення діагностичних ознак.

Як основні вибіркові характеристики ВК застосовують вибіркове кругове середнє (ВКС) напрямлення і вибіркову кругову дисперсію (ВКД) напрямів.

При розробці блоку використовується статистично-експериментальний підхід. Основу такого підходу складає математичне моделювання випадкових процесів вимірювання в часі МХ досліджуваних КВМ.

Як базові моделі для розрахунку відхилень можуть використовуватись як математичні моделі вимірювального процесу, так і формальні характеристики КВМ.

Таким чином в роботі обґрунтовані структура і функціональні особливості програмних засобів підсистеми прогнозування стану МХ при проведенні

МА КВМ і вирішуються наступні задачі:

1. обґрунтування законів розподілу ймовірності і спеціальних критеріїв оцінки для використання в статистичних дослідженнях ВК;

2. перевірка результатів моделювання ВК з експериментальними;

3. розробка підсистеми віртуального комплексу для МА з можливістю інтерактивного керування дестабілізуючими факторами, накопичення і прогнозування стану МХ.

к.т.н., доц. Чешун В.М. (ХмНУ) Чешун В.М. Комбінаційні схеми в множенні двійкових чисел Комбінаційні схеми в множенні двійкових чисел Однією із найбільш часто вживаних арифметичних операцій є множення.

Оскільки класичні методи множення двійкових чисел відносять зазначену операцію до числа найбільш довготривалих, розроблено досить багато методів для її прискорення. Виграш у швидкодії пристроїв множення досягається за рахунок збільшення апаратної складності пристроїв множення. Зазначені особливості зумовлюють незгасаючий інтерес до пошуку оптимального компромісу між апаратною складністю та швидкодією пристроїв множення.

Оскільки найбільша частина часу в процесі множення двійкових чисел випадає на операції зсуву, для прискорення виконання операцій зсуву в процесі множення двійкових чисел пропонується використати комбінаційні пристрої із керованою кількістю розрядів до зсуву.

Пропонована методика передбачає введення до пристрою множення додаткових блоків: DC – дешифратор значущих розрядів множника; KZ – комбінаційний пристрій зсуву множника; KZS – комбінаційний пристрій зсуву суми часткових добутків (СЧД). Також змінюються функції регістрів множника та СЧД – усувається потреба в реалізації ними операцій зсуву, але виникає необхідність в забезпечені можливості запису зсунутих кодів з KZ та KZS.

Особливістю запропонованої методики є те, що застосування комбінаційних пристроїв зсуву дозволяє за один такт синхронізуючої частоти виконувати зсув множника та суми часткових добутків таким чином, щоб в молодшому розряді множника завжди була значуща одиниця. Це усуває потребу в аналізі цього розряду і робить можливим додавання до СЧД модуля множеного в кожному циклі.

Для визначення кількості значущих розрядів множника, які дорівнюють нулю і мають бути зсунуті в ході множення, використовується дешифратор DC.

DC встановлює в множнику позицію першої значущої одиниці і формує код для керування комбінаційними пристроями зсуву KZ та KZS. KZ та KZS виконують зсув множника та СЧД на задану кількість розрядів, забезпечуючи занесення до молодшого розряду множника наступної значущої одиниці та можливість виконання чергового циклу формування СЧД.

Відмінність виникає лише в першому циклі множення, коли в регістрі множника міститься модуль множника, молодший розряд якого може бути довільним. Оскільки запис СЧД в такому випадку повинен відбуватися лише при одиничному значенні цього розряду, в схемі передбачене апаратне блокування проходження сигналу запису при невиконанні зазначеної умови його поданням на елемент "І" разом із молодшим розрядом множника. Це спрощує алгоритм множення та реалізацію керуючого автомата.

Після виконання описаної послідовності операцій відбувається перевірка дешифратором DC вмісту регістра множника на онулення всіх його розрядів крім молодшого, що є ознакою завершення множення.

Чешун Т.І. (ХмУЕП), к.т.н., доц. Чешун В.М. (ХмНУ) Чешун Т.І., Чешун В.М. Оцінка ефективності впровадження нових методик навчання Оцінка ефективності впровадження нових методик навчання В сучасних умовах вища школа особливо гостро відчуває на собі зміни, що постійно відбуваються в суспільстві в епоху реформ і технологічних революцій.

Це зумовлює потребу як застосування нових методик організації навчального процесу, так і застосування новітніх технологій в навчанні для досягнення максимального ефекту. Лише в комплексному вирішенні зазначених завдань можуть бути отримані бажані результати.

Інше питання, яке набуває актуальності при впровадженні нових методик організації навчального процесу – оцінка ефективності їх застосування.

Оцінка ефективності методик, що вводяться до навчального процесу, може бути проведена на основі наступних методів.

Для оцінки ефективності збереження матеріалу у пам’яті студентів можна використати коефіцієнт збереження, побудований на основі методу Т.П.

Зінченко, що визначає різницю між числом повторень матеріалу та числом довивчення матеріалу, а саме:

n - n 100, К зб = 1 2

n 1

де: n1 – число повторень, необхідних для вивчення матеріалу, раз; n2 – число повторень, необхідних для доучування матеріалу через певний проміжок часу.

На основі отриманих значень коефіцієнта збереження можна судити про кількісну характеристику процесу збереження матеріалу.

Для оцінки уваги студентів під час роботи з матеріалом можна використати коефіцієнт точності виконання завдань, який можна розрахувати на основі формули Уіппла:

N -r A= N+p де: N – загальна кількість знайдених стимулів, що знаходяться у завданні;

p – кількість пропущених стимулів, що знаходяться у завданні,; r – кількість неправильно знайдених стимулів, що знаходяться у завданні.

Іншим показником вибірковості уваги під час виконання завдань, може слугувати час, що витрачається на пошук окремого стимулу завдання. Його розглядають як умовний показник швидкості вибору, тобто час, витрачений на один стимул, що можна розрахувати за формулою:

m.

S= T де: m – кількість стимулів, що знаходиться у завданні; T – час вибіркової уваги, витрачений на пошук стимулів завдання.

к.т.н., доц. Чорненький В.І. (ХмНУ) Чорненький В.І. Структурні рішення в апаратній реалізації діагностичних штучних нейронних мереж Структурні рішення в апаратній реалізації діагностичних штучних нейронних мереж Впровадження засобів штучного інтелекту при вирішенні важко формалізованих задач забезпечує отримання бажаних результатів при значному зменшенні трудомісткості та обмеженні ролі людини. Одним із таких рішень є методика застосування властивостей штучних нейронних мереж (ШНМ) для аналізу отримуваних відповідних реакцій та формування тест-векторів в процесі виконання умовних алгоритмів діагностування.

Блок нейромережного керування (БНК) реалізований апаратно у вигляді двошарової ШНМ. Розроблений експериментальний БНК реалізує процес умовного діагностування цифрових пристроїв по 6 діагностичним каналам, 4 з яких призначені для подання на об’єкт діагностування тест-векторів, а 2 – для отримання відповідних реакцій. Даний блок передбачає можливість використання 16 допоміжних ознак для вирішення конфліктних ситуацій при реалізації умовного алгоритму діагностування і забезпечує восьмикратну зміну вагових коефіцієнтів і порогів збудження штучних нейронів (ВКЗ і ПЗ ШН). БНК містить в рецепторному шарі 6 елементів, в прихованому – 16 і в ефекторному –

10. Елементи рецепторного шару виконують узгодження навантажувальної здатності вхідних сигналів з розподіленням та транспортуванням всіх вхідних сигналів з входів ШНМ до кожного елемента прихованого шару. Елементи прихованого та ефекторного шарів використовують операції арифметичного множення, додавання та порівняння.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Для зберігання значень ВКЗ іПЗ ШН прихованого шару використовуються 7 регістрів: для зберігання значень вагових коефіцієнтів зв’язків з 6 елементами рецепторного шару і один для порогу збудження.

Інформація в регістри записується з блоку зберігання динамічно змінюваних параметрів (БЗДЗП) згідно сигналів вибірки, які надходять від спецпроцесора керування введенням-виведенням (СП КВВ). Оскільки сигнали, які поступають від елементів рецепторного шару, приймають двійкові значення, в якості елемента множення використовуються кон’юнктори. Блок додавання забезпечує отримання зваженої суми сигналів рецепторного шару. Цифровий комутатор порівнює результат додавання з порогом збудження і формує двійкове значення сигналу на виході елемента, яке поступає на входи елементів ефекторного шару.

Відмінність в структурі елемента ефекторного шару зумовлена особливістю включення в ШНМ і полягає в наступному. Елементи ефекторного шару обробляють інформацію, що поступає від 16 елементів прихованого шару. Тому, враховуючи ще й значення порогу збудження, для зберігання значень ВКЗ і ПЗ ШН ефекторного шару використовуються 17 регістрів. Інформація в регістри записується з БЗДЗП згідно сигналів вибірки від СП КВВ. На кон’юнктори надходять сигнали від елементів прихованого шару. Цифровий комутатор формує двійкове значення сигналу на виході нейрона.

–  –  –

Розробка узагальненої методики діагностування блоків РЕТ автономною автоматизованою системою технічного діагностування із застосуванням інформаційних технологій Стрімкий розвиток мікроелектроніки та інформаційних технологій потребує від конструкторів і виробників сучасних автономних автоматизованих систем технічного діагностування (АА СТД) розробки нових методів отримання та обробки діагностичної інформації для визначення технічного стану та локалізації несправного радіоелектронного компонента (РЕК) аналогових і цифрових блоків.

Проведені наукові дослідження в області застосування інформаційних технологій при діагностуванні аналогових і цифрових радіоелектронних блоків дозволили розробити нові динамічний, енергодинамічний і електромагнітний методи отримання і обробки діагностичної інформації. Для розглянутих методів діагностування розроблені алгоритми побудови діагностичних тестів аналогових й цифрових блоків та алгоритми проведення діагностування аналогових і цифрових блоків.

Отримані наукові результати дозволили розробити узагальнену методику діагностування аналогових та цифрових пристроїв блоків РЕТ АА СТД. Методика складається з двох етапів.

На першому етапі (етапі проектування радіоелектронного блока) виконуються наступне:

– аналіз функціональних особливостей аналогових й цифрових блоків;

– розробка алгоритмів для побудови діагностичних моделей аналогових й цифрових блоків;

– побудова діагностичних моделей аналогових й цифрових блоків;

– розробка алгоритмів для побудови діагностичних тестів для блоків;

– розробка алгоритмів визначення діагностичних параметрів (ДП);

– визначення верхніх и нижніх границь діагностичних параметрів.

Другий етап проводиться під час діагностування радіоелектронного блока.

Він виконується в наступній послідовності:

1. Установка радіоелектронного блока в АА СТД и його ініціалізація.

2. Установка АА СТД в робочий стан.

3. Подача діагностичного тесту на блок.

4. Зняття діагностичних параметрів УВИМ.

5. Порівняння значень ДП увим з верхньою і нижньою границями УЕТВ і УЕТМ.

6. Прийняття рішення про технічний стан блока.

7. Локалізація несправного РЕК у випадку несправного ТС блока.

8. Визначення несправного РЕК.

Результатом другого етапу та всієї методики в цілому являється визначення технічного стану блока. У випадку несправного ТС блока – локалізація несправного РЕК.

Ефект від впровадження методики полягає в скороченні числа діагностичних параметрів, зменшення часу діагностування, скороченні апаратної частини АА СТД та зменшенні вартості діагностування при виконанні вимог до його вірогідності.

–  –  –

Секція 3.

ПРОБЛЕМИ СТВОРЕННЯ, ВІДНОВЛЕННЯ,

МОДЕРНІЗАЦІЇ ТА РЕМОНТУ

РАДІОЕЛЕКТРОННИХ ЗАСОБІВ ОЗБРОЄННЯ

3 @@@ Андріянова Н.М. (ЦВСД НУОУ) Андріянова Н.М. Організація імплементації трансформаційних процесів у збройних силах Республіки Польща Організація імплементації трансформаційних процесів у збройних силах Республіки Польща В сучасному взаємозалежному світі визначення безпеки як безпеки лише своєї власної території є надто обмеженим розумінням національних інтересів.

Сьогодні на безпеку можуть вплинути події, які виникають на території інших країн. За таких умов провідні країни світу вдаються до рішучих дій з трансформації національних збройних сил. Сьогодні процес трансформації триває у збройних силах понад 30 країн світу. З метою створення ефективного механізму імплементації трансформаційних процесів у збройних силах у Міністерстві оборони Республіки Польща відбулися додаткові організаційні зміни – створена нова структура – Департамент Трансформації (ДТ). Таке рішення було прийнято в результаті Огляду Оборонних Стратегій (ООС) під керівництвом Міністра Національної Оборони. ООС був акцентований на нових загрозах та проблемах безпеки Польщі та на її національних інтересах. Виходячи із ООС ці нові фактори визначають необхідність трансформації збройних сил Польщі.

Перед ДТ поставлена задача визначити стратегічні напрями трансформації збройних сил та їх інфраструктури (забезпечення). Згідно програми ДТ відповідає за проведення майбутніх змін у Збройних Силах Польщі, підготовку переліку необхідних змін, підготовку процесу реалізації цих змін, моніторинг змін у Польщі та інших країнах, і в першу чергу у країнах-членах НАТО.Pages:     | 1 |   ...   | 17 | 18 || 20 | 21 |   ...   | 59 |
 
Похожие работы:

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА дисципліни “СудОВА ПСихОЛОГія” (длябакалаврів) Київ 2007 Підготовлено доцентом кафедри медичної психології та психокорекції Л. О. Федосовою Затверджено на засіданні кафедри медичної психології та психокорекції (протокол № 22 від 16.04.07) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом Федосова Л. О. Навчальна програма дисципліни “Судова психологія” (для бакалаврів). — К.: МАУП, 2007. — 24 с. Навчальна...»

«Дорогі колеги! Вітаємо Вас із Днем Захисника Вітчизни! Святом 23 лютого Україна вшановує мужність та відданість тих, хто відстояв її землю у воєнні роки, захистив від рабства і ганьби та в мирні роки охороняє її волю, честь і незалежність. Любов до Батьківщини, готовність до самопожертви, вірність військовій присязі, доблесть мужніх захисників Вітчизни – запорука миру, спокою і щасливого майбуття на рідній землі! Бажаємо Вам здоров’я і довголіття, бадьорості духу та родинної злагоди, радості та...»

«Особливості діагностичної роботи з дітьми з гіперактивним розладом та дефіцитом уваги. 1 Мушкевич М. І. УДК 159.922.7 Мушкевич М. І., кандидат психологічних наук, доцент, завідувач кафедри медичної психології та психодіагностики ОСОБЛИВОСТІ ДІАГНОСТИЧНОЇ РОБОТИ З ДІТЬМИ З ГІПЕРАКТИВНИМ РОЗЛАДОМ ТА ДЕФІЦИТОМ УВАГИ В статті описано особливості діагностичної роботи з дітьми з гіперактивністю та дефіцитом уваги, виділено основні симптоми синдрому, представлено методи та способи діагностичної...»

«ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІКИ АПН УКРАЇНИ ГУЗИК Микола Петрович УДК 37.042+371.21 КОМБІНОВАНА СИСТЕМА ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ 13.00.09 теорія навчання Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Київ 2004 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Інституті педагогіки АПН України. Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, член-кореспондент АПН України МАЛЬОВАНИЙ Юрій Іванович, АПН України,...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М.П. ДРАГОМАНОВА ЯЦЮК МАРІЯ ВАЛЕРІЇВНА УДК 159.922.8:923.2 СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ АВТОНОМНОСТІ ОСОБИСТОСТІ В ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Київ – 2009 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано на кафедрі психології Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, Міністерство освіти і науки України Науковий...»

«як навчальний посіб Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів технічних спеціальностей вищих навчальних закладів Київ Видавництво Національного авіаційного університету «НАУ-друк» УДК 159.938.363.5(076.5) ББК Ю949.2я7 В 23 Тиражувати без офіційного дозволу НАУ забороняється Рецензенти: В. О. Татенко, д-р психол. наук, проф., чл.-кор. АПН України, головний наук. співроб. (Інститут соціальної та політичної психології АПН України); В. Г. Панок, канд....»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ Методичні Матеріали щодо забезпечення саМостійної роботи студентів з дисципліни “соціальна політика” (для бакалаврів, магістрів) Київ ДП «Видавничий дім «Персонал» Підготовлено доцентом кафедри соціальної психології та соціальних технологій В. В. Зонем Затверджено на засіданні кафедри соціальної психології та соціальних технологій (протокол № 5 від 18.09.08) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом зонь в. в. Методичні...»

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Сер. пед. 2009. Вип. 25. Ч. 1. С. 279–287 Ser. Pedagog. 2009. Vol.25. P. 1 P. 279–287 УДК 378.633.011.31 ПРОВІДНІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧА ВИЩОГО ЕКОНОМІЧНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ОСВІТНІХ ВИКЛИКІВ Людмила Медвідь Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана просп. Перемоги, 54/1, 03057 Київ, Україна Розглянуто провідні аспекти діяльності викладача вищого економічного навчального закладу в контексті сучасних...»

«Іванова Олена аспірант кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди РОЗВИТОК МОЛОДШИХ ПІДЛІТКІВ У ПОЗАНАВЧАЛЬНІЙ ПІЗНАВАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ У даній статті проаналізовано можливості, що містить позанавчальна пізнавальна діяльність для розвитку молодших підлітків. Позакласна пізнавальна діяльність є продовженням цілеспрямованої роботи зі збагачення школярів знаннями, розвитку їх творчих можливостей і здібностей. Її...»

«Психологія особистості. 2013. № 1(4) УДК 159.9:796.071 Василь Осьодло СУБ’ЄКТНИЙ ПІДХІД У ПСИХОЛОГІЧНОМУ СУПРОВОДІ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ ОФІЦЕРА У статті аналізуються психологічні умови розвитку суб’єктності й необхідні чинники розвитку суб’єктності офіцерів. Показано, що психологічний супровід цього процесу передбачає комплексну реалізацію в діяльності її суб’єктів дослідницькодіагностичної, проектувальної та управлінської функцій. Ключові слова: суб’єктний підхід, психологічний супровід,...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»