WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 15 | 16 || 18 | 19 |   ...   | 59 |

«ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів Сучасні проблеми розбудови Збройних Сил України 26 квітня 2013 ...»

-- [ Страница 17 ] --

Метою роботи є розробка алгоритмічного методу та засобу підвищення вірогідності контролю і розширення діапазону вимірювання поверхневих механічних деформацій шляхом визначення координат краю зображення із субпіксельною точністю.

Для оптимізації роботи засобів безконтактного вимірювання геометричних параметрів об’єктів широкого застосування набувають різноманітні методи попередньої обробки зображень шляхом виділення та знаходження координат країв. Визначення країв об’єктів на зображеннях є фундаментальною проблемою, не тільки для вимірювання геометричних параметрів, але й для розпізнаванні образів, військового спостереження тощо.

Потрібно зазначити, що більшість відомих методів та алгоритмів на їх основі, такі як градієнтні, диференційні, методи порівняння із шаблоном, статистичні не є оптимальними та вимагають уточнення результатів обчислення, оскільки відомо, що зображення, зареєстровані різними оптико-електронними засобами спотворюються під впливом шумів різного характеру. Тому розробка алгоритмічних методів та засобів поліпшення якості й підвищення просторової роздільної здатності цифрових зображень, отриманих за допомогою матричних приймачів з низькою роздільною здатністю, є актуальним завданням як у теоретичному, так й у прикладному плані.

В роботі запропоновано визначати геометричні параметри тріщин шляхом реєстрації координат краю шляхом багатократного зсуву матричного фотоприймального пристрою. При цьому зсув виконується на величину, яка є меншою ніж міжпікселна ширина матричного приймача. Реалізація такого методу не вимагає великих обчислювальних витрат, як класичні методи, але ускладнює апаратні засоби. Набір цифрових зображень, зсунутих одне відносно одного за допомогою оптимальної обробки дає змогу отримати межову криву, яка містить більше число відліків, а також оцінити параметри дискретної похідної першого порядку, яка визначається як різниця яскравості сусідніх елементів.

Таким чином, даний підхід може бути використаний в різноманітних системах автоматизованого контролю геометричних параметрів об’єктів.

Куліш Є.О. (НАУ), Гудима Д.Я. (НАУ) Куліш Є.О., Гудима Д.Я. Якість, надійність та продуктивність передачі даних обчислювальними мережами Якість, надійність та продуктивність передачі даних обчислювальними мережами Головним надбанням будь-якого сучасного підприємства є бази даних про клієнтів, їх потреби, наявне у них обладнання, товари, строки гарантійних зобов’язань, фінансовий стан, укладені договори, історію співробітництва, розмір націнок та знижок. Внутрішня маркетингова діяльність теж насичена інформацією – даними про конкретні замовлення, їх кодифікацію, виробництво, виконання та відвантаження. На підприємстві, що має велику базу даних, до якої необхідно забезпечити доступ з усіх робочих місць, можна використовувати мережеве з’єднання. Це ефективніше, ніж розміщувати інформацію цієї бази даних на багатьох комп’ютерах. Перед розробниками програмного і апаратного забезпечення проблема об’єднання розрізнених обчислювальних та інформаційних ресурсів, зосереджених у кожному окремо взятому персональному комп’ютері, в єдине програмно-апаратне середовище, яке крім того могло б поєднуватися з глобальними інформаційними ресурсами, що формуються.

Існують два основних підходи до забезпечення якості роботи мережі.

Перший полягає в тому, що мережа гарантує користувачеві дотримання деякої числової величини показника якості обслуговування. Наприклад, мережі Frame Relay і ATM можуть гарантувати користувачеві заданий рівень пропускної спроможності. При другому підході (best effort) мережа старається по можливості більш якісно обслужити користувача, але нічого при цьому не гарантує.

До основних характеристик продуктивності мережі відносяться: час реакції, який визначається як час між виникненням запиту до якого-небудь мережевого сервісу і отриманням відповіді на нього; пропускна спроможність, яка відображає об’єм даних, переданих мережею в одиницю часу, затримка передачі, яка рівна інтервалу між моментом надходження пакету на вхід якогонебудь мережевого пристрою і моментом його появи на виході цього пристрою.

Для оцінки надійності мереж використовуються різні характеристики, в тому числі: коефіцієнт готовності, що означає частку часу, протягом якого система може бути використана; безпеку, тобто здатність системи захистити дані від несанкціонованого доступу; відмовостійкість здатність системи працювати в умовах відмови деяких її елементів.

Взаємодія комп’ютерів і обладнання в рамках мережі забезпечується мережною комунікаційною системою. Вона включає в себе набір спеціалізованих апаратних засобів, що забезпечують фізичне з’єднання компонентів комп’ютерної мережі і їх узгоджену роботу на основі якої-небудь мережної технології.

При організації узгодженої взаємодії персональних комп’ютерів у складі локальної обчислювальної мережі розрізняються такі основні параметри:

топологія комп’ютерної мережі; концепція організації мережного програмного забезпечення.

Лещенко Ю.П. (НАУ) Лещенко Ю.П. Алгебраїчна модель інтелектуальної частини інтелектуальні вимірювальні системи Алгебраїчна модель інтелектуальної частини інтелектуальної вимірювальної системи При вимірюванні геометричних параметрів деталей складної геометричної форми у різних галузях промисловості постає ряд проблем, що пов’язані з автоматизацією ряду інтелектуальних операцій. До останнього часу подібні вимірювальні операції виконувалися виключно людиною. Однак методи і засоби штучного інтелекту набувають свого розвитку, завдяки чому починають конструювати автоматичні системи, що імітують інтелектуальні функції людини і здатні навчатися.

У галузі конструювання деталей складної форми такі системи отримали назву – інтелектуальні вимірювальні системи (ІнВС). У загальному розумінні ІнВС – це програмно-апаратні засоби вирішення інтелектуальних задач, що пов’язані з вимірюваннями. Відмінною ознакою таких систем є наявність бази даних і бази знань, засобів інтерпретації задач і планування їх вирішення, а також алгоритми формування правил, ситуацій і прийняття рішень. На Рис. 1 представлена алгебраїчна модель інтелектуальної частини ІнВС.

Для автоматичного вирішення інтелектуальних задач модель містить інтелектуальні знання. Для цього додано планувальник, який імітує елементи розумової діяльності людини. Отримані таким чином моделі об’єктів називають інтелектуальними. У цих моделях об’єкту цільові, вихідні і проміжні вимірювання параметрів об’єкту відповідають базі даних, а рівняння операцій – базі знань. Як ми бачимо, база знань може поповнюватися новими даними і знаннями про об’єкт.

До бази знань можуть бути занесені певні алгоритми прийняття рішень вимірювальної задачі, але у цьому випадку інтелектуальність системи зникає, тому інтелектуальними є ті задачі, для яких у базі знань не існує готових алгоритмів або процедур прийняття рішень.

Також слід врахувати те, що алгебраїчна модель, яка є ефективною для вирішення одних класів задач, може бути не ефективною для вирішення інших.

Тому алгебраїчна модель повинна містити у своєму складі багаторівневу систему, алгебру, що відповідає багаторівневим системам представлення знань у ІнВС.

Любченко В.В. (НАУ) Любченко В.В. Алгоритми маршрутизації в комп’ютерних системах Алгоритми маршрутизації в комп’ютерних системах Головна ідея визначення найкоротшого шляху між відправником і отримувачем в комп’ютерних системах полягає в побудові графа, в якому кожному вузлові буде відповідати маршрутизатор (обробляючий пристрій ), а дузі – лінії зв’язку. При виборі маршруту між двома точками алгоритм просто знаходить найкоротший шлях між ними на графі.

Однак, крім підрахунку транзитивних ділянок і фізичної довжини ліній зв’язку можливі і інші параметри. Наприклад, кожній дузі графа можна поставити у відповідність середню довжину черги і час затримки пересилки, означуваного через певний інтервал часу за допомогою пересилки спеціального текстового пакета. В такому графі найкоротший шлях визначається як самий швидкий канал, а не шлях із самою коротшою довжиною дроту, або шлях із мінімальним числом окремих відрізків окремого дроту. В загальному випадку параметри дуг графа є функціями відстаней, пропускної можливості, середньої завантаженості, середньої довжини черги, виміряної довжини затримки і інших факторів.

В роботі розглянута ідея, суть якої полягає в наступному. Змінюючи вагову функцію, алгоритм може вираховувати найкоротший шлях із урахуванням будь-якої кількості критеріїв в різноманітних комбінаціях.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


В алгоритмі маршрутизації з врахуванням стану ліній лежить проста ідея, яку можна сформулювати в п’яти вимогах до маршрутизатора:

1. Знаходити своїх сусідів і визначати їх мережеві адреса.

2. Визначати затримку, або вартість зв’язку із кожним із своїх сусідів, за допомогою посилання тестового пакета по мережі.

3. Створити пакет, який вміщує всю зібрану інформацію.

4. Відправляти цей пакет всім маршрутизаторам.

5. Вираховувати найкоротший шлях до всіх маршрутизаторів.

В результаті кожному маршрутизаторі висилається повна топологія і всі змінені значення затримок.

Після чого для визначення найкоротшого шляху в маршрутизаторі може застосовуватися алгоритми найкоротшого шляху:

Дейкстрі (використовується для знаходження оптимального маршруту між двома вершинами), Флойда (для знаходження оптимального маршруту між усіма парами вершин), Йена (перебирання k-оптимальних маршрутів між двома вершинами, але потрібно знати хоча б один відомий маршрут ), або інші.

Таким чином, алгоритм Флойда більш загальний у порівнянні з алгоритмом Дейкстрі, так як він знаходить найкоротші шляхи між будь-якими двома вершинами графа ( мережі ). Під час збільшення розмірів комп’ютерної мережі, автоматично збільшується і розмір таблиць маршрутизації і кількість службової інформації в мережі. Тому у великих мережах маршрутизація використовується ієрархічно, тобто маршрути розбиваються на регіони.

к.т.н., доц. Муляр І.В. (ХмНУ), к.т.н. Лєнков Є.С. (НАУ) Муляр І.В,. Лєнков Є.С. Забезпечення безпеки передачі даних HTTP Забезпечення безпеки передачі даних HTTP Оскільки протокол HTTP призначений для передачі символьних даних у відкритому (незашифрованому) виді, то лиця, що мають доступ до каналу передачі даних між клієнтом і сервером, можуть без праці переглядати весь трафік і використовувати його для здійснення несанкціонованих дій. У зв’язку з цим запропонований ряд розширень базового протоколу спрямованих на підвищення захищеності інтернет-трафіку від несанкціонованого доступу.

Самим найпростішим є розширення HTTPS, при якому дані, передані по протоколі HTTP, "упаковуються" до криптографічного протоколу SSL або TLS, тим самим забезпечуючи захист цих даних. На відміну від HTTP, для HTTPS за замовчуванням використовується TCP-порт 443. Щоб підготувати веб-сервер для обробки HTTPS з’єднань, адміністратор повинний одержати й встановити в систему сертифікат для цього веб-сервера.

SSL (Secure Sockets Layer) – криптографічний протокол, що забезпечує безпечну передачу даних по мережі Інтернет. Цей протокол використовує шифрування з відкритим ключем для підтвердження дійсності передавача й одержувача. Підтримує надійність передачі даних за рахунок використання коригувальних кодів і безпечних хеш-функцій.

Для доступу до веб-сторінкам, захищеним протоколом SSL, у URL замість схеми http, як правило, підставляється схема https, що вказує на те, що буде використовуватися SSL-з’єднання. Стандартний TCP-порт для з’єднання по протоколі https – 443. Для роботи SSL потрібно, щоб на сервері мався SSLсертифікат.

У мережі Веб підтримуються 3 типи аутентифікації при клієнт-серверних взаємодіях:

– Basic – базова аутентифікація, при якій ім’я користувача і пароль передаються в заголовках http-пакетів. Пароль при цьому не шифрується і є присутнім у чистому виді в кодуванні base64. Для даного типу аутентифікації використання SSL є обов’язковим.

– Digest – дайджест-аутентифікація, при якій пароль користувача передаться в хешованому виді. За рівнем конфіденційності паролів цей тип мало чим відрізняється від попереднього, тому що атакуючому все рівно, чи дійсно це дійсний пароль або тільки хеш від нього: перехопивши посвідчення, він усе рівно одержує доступ до кінцевої точки. Для даного типу аутентифікація використання SSL є обов’язковим.

– Integrated – інтегрована аутентифікація, при якій клієнт і сервер обмінюються повідомленнями для з’ясування дійсності один одного за допомогою протоколів NTLM або Kerberos. Тільки при використанні даного типу аутентификації можна працювати за схемою http, у всіх інших випадках необхідно використовувати схему https.

–  –  –

Вивчення можливості створення TELNET-сервера на базі мікроконтролерів ATmega32 і модуля WIZ812MJ В даний час для управління різними пристроями широко застосовують мікроконтролери фірми AVR. У свою чергу вони підключаються до відповідним платам розширення, які управляють виконавчими пристроями.

Для програмування мікроконтролерів використовують відповідне програмне забезпечення. Зазвичай програми пишуться на мовах Сі та Асемблері.

Однак складні проекти, які пов’язані, наприклад, з віддаленим управлінням пристроями, зняття інформації з датчиків через комп’ютерну мережу (TCP / IP), вимагають складання досить складних програм. Це призводить до необхідності залучення розробників високої кваліфікації і до збільшення часу введення проекту в експлуатацію.

В кінці 2000 р. італійськими інженерами був створений проект Arduino, який зараз дуже інтенсивно розвивається для створення закінчених систем управління виконавчими пристроями.

Проект включає в себе апаратну обчислювальну платформу, яка являє собою плату вводу/виводу, а також засіб розробки програм. Середа розробки заснована на мові програмування Processing.

Мова програмування аналогічна мові, використовуваній в проекті Wiring.

Програми обробляються за допомогою препроцесора (Wiring), а потім компілюються за допомогою AVR-GCC. Тобто використовується технологія об’єктноорієнтованого програмування при створенні програм для мікроконтролерів AVR. Середа розробки в даний час містить велику кількість бібліотек, що включають роботу в мережі Ethernet і протоколи TCP/IP при використанні контролера мережі – мікросхеми W5100.Pages:     | 1 |   ...   | 15 | 16 || 18 | 19 |   ...   | 59 |
 
Похожие работы:

«Людмила ШМАЛЬ, старший науковий співробітник відділу досліджень проблем злочинності у сфері службової діяльності та корупції Науково-дослідного інституту Національної академії прокуратури України, юрист 3 класу УДК 343.35 ПРИЧИНИ ТА УМОВИ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ І ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ПОВ’ЯЗАНОЇ і професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, с. 212–218 З НАДАННЯМ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ Розглядаються окремі причини та умови вчинення злочинів у сфері службової...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М.П. ДРАГОМАНОВА КАЛЬБА ЯРОСЛАВА ЄВГЕНІВНА УДК 159.922.7:159.943.2 ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ВЧИНКОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОСОБИСТОСТІ УЧНЯ 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Київ – 2006 Дисертацією є рукопис. Робота виконана у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка, Міністерство освіти і науки України. Науковий...»

«О. С. Кочарян, Є. В. Фролова, В. М. Павленко СТРУКТУРА МОТИВАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» О. С. Кочарян, Є. В. Фролова, В. М. Павленко СТРУКТУРА МОТИВАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ Навчальний посібник Харків «ХАІ» 2011 УДК 378.015.3:005.32 (075.8) ББК 88.4я73 К 75 Рецензенти: д-р психол. наук, проф. О. Ф. Іванова, д-р психол. наук, проф. О. К....»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М.П. ДРАГОМАНОВА КОРЕЦЬ Микола Савич УДК 372.833:37.035.3 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ТЕХНІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук Київ – 2007 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова, Міністерство освіти і науки України доктор педагогічних наук, професор, Науковий...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА МІСІНКЕВИЧ АННА ЛЕОНІДІВНА УДК 349.4 ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕКУЛЬТИВАЦІЇ ЗЕМЕЛЬ В УКРАЇНІ Спеціальність 12.00.06 – земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Київ – 2014 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі земельного та аграрного права Київського національного університету імені Тараса...»

«Міністерство освіти і науки України Вінницький національний технічний університет Інститут інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії Реферат з дисципліни “ Педагогіка та психологія вищої школи” на тему: “ФОРМИ І ВИДИ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ” Підготував студент групи 1КН-13м Титко Микола Васильович Перевірив викладач Мацко Лариса Анатоліївна Вінниця 2014 ЗМІСТ ВСТУП 1. ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ. 5 1.1 Дослідницька робота студентів у позанавчальний час 2....»

«ПРИЙОМНА СІМ’Я: методика створення та соціального супроводу Державний центр соціальних служб для молоді Державного комітету України у справах сім’ї та молоді Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України Представництво благодійної організації “Кожній дитині” в Україні ПРИЙОМНА СІМ’Я: МЕТОДИКА СТВОРЕННЯ І СОЦІАЛЬНОГО СУПРОВОДУ Видання підготовлено за часткової фінансової під тримки Міністерства Великобританії з питань між народного розвитку (DfID) програми HSCP в рам ках...»

«ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІКИ АПН УКРАЇНИ ГУЗИК Микола Петрович УДК 37.042+371.21 КОМБІНОВАНА СИСТЕМА ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ 13.00.09 теорія навчання Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Київ 2004 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Інституті педагогіки АПН України. Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, член-кореспондент АПН України МАЛЬОВАНИЙ Юрій Іванович, АПН України,...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М.П.ДРАГОМАНОВА МОРЕВ ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ УДК 372.833 ФОРМУВАННЯ КОНСТРУКТИВНИХ УМІНЬ СТАРШОКЛАСНИКІВ У ПРОЦЕСІ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ 13.00.02 Теорія і методика трудового навчання АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Київ-2006 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано в Південноукраїнському регіональному інституті післядипломної освіти педагогічних кадрів, Міністерство освіти і науки України. Науковий керівник:...»

««СХВАЛЕНО» «ПОГОДЖЕНО» педагогічною радою ДНЗ №54 Начальник дошкільного відділу управління протокол №1 освіти Шевченківської районної в місті від 31 серпня 2012 р. Києві державної адміністрації К. М. Середенко «ЗАТВЕРДЖЕНО» Завідуючий ДНЗ №54 Т. Ільченко ПЛАН РОБОТИ дошкільного навчального закладу загального типу №54 на 2012-2013 навчальний рік «ПОГОДЖЕНО» Методист РНМЦ О.Петрова ЗАВДАННЯ НА НОВИЙ 2012-2013 НАВЧАЛЬНИЙ РІК ТА ОЗДОРОВЧИЙ ПЕРІОД З метою підвищення якості освіти у дошкільному...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»