WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 11 | 12 || 14 | 15 |   ...   | 59 |

«ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів Сучасні проблеми розбудови Збройних Сил України 26 квітня 2013 ...»

-- [ Страница 13 ] --

Таким чином, стресостійкість – це самооцінка здібності та можливості подолання екстремальної ситуації пов’язана з ресурсом особистості чи запасом, потенціалом різних структурно-функціональних характеристик, що забезпечують загальні види життєдіяльності та специфічні форми поведінки, реагування, адаптації і т.д. Як випливає з наведених визначень стресостійкості, даний феномен (якість, риса, властивість) розглядається в основному з функціональних позицій, як характеристика, що впливає на продуктивність (успішність) діяльності.

Проведений аналіз досліджень, представлених у науковій літературі, дозволяє констатувати значну роль вище позначених психологічних особливостей при формуванні стійкості до стресу. Отже, дані, отримані в ході теоретичного та емпіричного досліджень, підтверджують припущення про можливість і доцільність формування стійкості до стресу як професійно важливої (значимої) якості на етапі професіоналізації молодших командирів.

Таким чином, можна констатувати, що в основі конструктивних механізмів стійкості до стресу військовослужбовців що призначені на посади молодших командирів лежать: високий рівень сформованості професійних навичок і вмінь та його адекватна самооцінка, інтровертованість, інтервальний локус контролю, мотивація досягнення успіху, високий інтелектуальний розвиток, адекватна моральна нормативність, високий рівень розвитку комунікативних навичок.

Саме ці механізми дозволяють продуктивно вирішувати проблемні професійні ситуації і завдання, що у свою чергу сприяє професійному росту та особистісній самореалізації, тоді як їхня відсутність або не достатньо високий рівень розвитку сприяє домінуванню ситуаційним способам подолання стресу (перекладання відповідальності, відхід від труднощів, екстрапунитивний і покірно-соромливий стиль поведінки тощо), що гальмує їхнє професійне становлення та особистісний розвиток.

На основі отриманих в ході кореляційного і факторного аналізу результатів необхідним на наш погляд є розробка і впровадження програми психологічних тренінгів, спрямованої на пошук резервних можливостей, на підвищення стійкості до стресу майбутніх молодших командирів.

к.політ.н., доц. Сірий С.В. (ВІКНУ) Сірий С.В. Тенденції розвитоку міжнародного середовища і Україна Тенденції розвитоку міжнародного середовища і Україна

Сучасний розвиток сучасного світу характеризується:

– фундаментальними змінами співвідношення сил на міжнародній арені, які полягають в послабленні західного світу, швидкому зростанні нових глобальних і регіональних держав. Нині немає країни-гегемона яка б вирішувала все в планетарному масштабі;

– загальною дестабілізацією міжнародної системи, викликаною економічною та фінансовою кризою, загостренням боротьби за контроль над енергоресурсами, та якісно новим явищем яким став агресивний ісламський радикалізм;

– інтенсифікацією "конкуренції" на міжнародній арені, в якій усе більшу роль відіграє чинник культурної та цивілізаційної ідентичності;

– зростаючою непередбачуваністю міжнародної ситуації: поглиблення кризи у Євросоюзі, загострення нестабільності на Близькому та Середньому Сході, зосередження США на Азіатсько-Тихоокеанському напрямі, посилення позицій Китаю на міжнародній арені можна вважати ознаками невідворотного перерозподілу світового політичного та економічного впливу.

Безумовно, вищезазначені тенденції розвитку сучасного світу мають вплив і на Україну, що має прояв у існуванні ризиків і загроз:

– інформаційному впливі ідеології сусідніх держав, формування рішень української влади за межами країни, підтримці антиукраїнських рухів, діяльність іноземних спецслужб на території України. Найбільші загрози зміщені з військової сфери у сферу інформаційно-ідеологічну;

– посилення зовнішнього впливу на Україну для встановлення контролю над її політичними рішеннями та секторами економіки.

курсант Солодєєв А.В. (ВІКНУ) Солодєєв А.В. Деякі аспекти профілактики суїцидальної поведінки у військовому середовищі Деякі аспекти профілактики суїцидальної поведінки у військовому середовищі При профілактиці девіантної поведінки важливо знати не лише мотиви та причини цих фактів, але й обставини, що характеризують соціальне середовище і особистість і їх поєднанні. Нажаль існуючі на сьогодні хибні чинники:

побутова невлаштованість, соціально-правова незахищеність військовослужбовців, безперспективність служби і невпевненість у завтрашньому дні, заниження авторитету армії, небажання багатьох молодих людей служити у Збройних Силах – обумовлено потребою враховувати у своїй роботі усім посадовим особам.

За своїм змістом і організацією профілактична робота повинна об’єднувати заходи педагогічного, соціального, психологічного, і навіть медичного характеру, і бути безперервною і послідовною.

У профілактиці суїциду велике значення має знання індивідуальних особливостей кожної особистості. Запорука цьому – вивчення воїна у динаміці повсякденного життя. Це дозволяє зробити висновки про особливості його характеру, моральних і ділових якостей на ті чи інші конфліктні ситуації.

Профілактика девіантної поведінки досягається за допомогою:

а) загальної профілактики, основним змістом якої є "ослаблення і усунення соціальних і соціально-психологічних причин і умов, що "сприяють формуванню і прояву девіантної поведінки військовослужбовців та загостренню суїцидогенної обстановки;

б) часткової профілактики, яка будується на основі обліку групових та індивідуальних факторів ризику і спрямована на своєчасний вияв військовослужбовців, що знаходяться у суїцидонебезпечному стані та наданням їм психологічної допомоги.

Для цієї роботи необхідно вести спеціальну карту суїцидального ризику для окремих військовослужбовців, які входять до групи ризику.

Крім того, постійної уваги потребують військовослужбовці, які за родом своєї службової діяльності часто знаходяться у відриві від підрозділів, важливо глибше вникати в обставини і умови позаслужбової діяльності і особистого життя підлеглих.

Степанов В.П. (ВІКНУ) Степанов В.П. Конституційні основи будівництва та діяльності сектору безпеки України Конституційні основи будівництва та діяльності сектору безпеки України Для сучасного світу характерна швидкоплинна зміна обстановки навколо питань безпеки. Визначивши свій позаблоковий статус, Україна визначила курс на створення власної системи безпеки, яка була б спроможна відповісти на сучасні загрози такі як міжнародний тероризм, радикальні релігійні рухи, світовий обіг наркотиків та інші.

Геополітичне становище України вимагає чіткого розуміння ситуації, яка створилась навколо її кордонів, та адекватних дій щодо посилення своєї національної безпеки. Вона має гнучко реагувати на значну кількість не передбачуваних за масштабом загроз та викликів воєнного та техногенного характерів. Динамічні зміни в країні та світі змушують постійно вдосконалювати та трансформувати сектор безпеки під виникаючи завдання та загрози, приводити його у відповідність до реалій поточного моменту. Особливої уваги у цьому зв’язку заслуговує проблема законодавчого оформлення регламенту функціонування Сектору безпеки України.

Конституція України є основним джерелом права і регламентує, закріпленими в ній законами, порядок діяльності основних державних інститутів, у тому числі і діяльність Сектору безпеки України, як сукупності особливих державних організацій. Сектору безпеки притаманні ознаки, які виділяють його серед інших державних інституцій: по-перше, він є найважливішими елементами державного механізму, особливими органом, який створюється та утримується безпосередньо державою; по-друге, це специфічний інститут суспільства, здатний виконувати свої завдання та функції збройними засобами, у яких домінують організаційні відносини (структурні, функціональні, координаційні, субординаційні тощо); по-третє, Сектор безпеки, як сукупність особливих державних організацій, спроможен адекватно та вчасно реагувати на будь-які виклики (вести широкомасштабні військові дії або боротися з наслідками стихійних лих).

Склад та структура Сектору безпеки держави визначається у законодавчому порядку у відповідності з національними інтересами та міжнародними зобов’язаннями України.

Сектор безпеки держави має включати:

а) Збройні Сили України, які становлять її ядро й основу забезпечення воєнної безпеки, інші військові формування й органи державної влади та місцевого самоврядування, які призначені для відсічі зовнішній збройній агресії та іншим воєнним загрозам, пов’язаним із застосуванням військової сили проти України, та для виконання Україною міжнародних зобов’язань;


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


б) внутрішні війська, інші військові формування і органи, призначені для захисту конституційного ладу, попередження безпорядків, забезпечення охорони громадського порядку й безпеки в державі, боротьби з тероризмом, охорони державної таємниці;

в) органи, загони, частини та підрозділи охорони державного кордону і Державної спеціальної служби транспорту;

г) правоохоронні органи та формування, які призначені для боротьби зі злочинністю;

д) розвідувальні та контррозвідувальні органи держави;

е) органи та воєнізовані формування, які призначені для забезпечення урядового зв’язку;

є) органи і підрозділи цивільного захисту, а також ті, що призначені для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій природно-екологічного та соціально-гуманітарного характеру;

ж) спеціальні формування, які створюються у воєнний час.

Визначивши напрями діяльності кожної із складових Сектору безпеки держави, можливо окреслити пріоритетні напрями діяльності всієї цієї державної інституції.

Головним з них є :

– забезпечення стану національної безпеки України;

– протидія зовнішнім і внутрішнім загрозам;

– забезпечення стабільності, законності і правопорядку у суспільстві;

– боротьба із злочинністю і тероризмом;

– захист економічних інтересів України.

Іншими словами – створення такого стану, при якому забезпечується безпека особи, суспільства і держави, що є стрижнем національної безпеки будь-якої країни.

к.психол.н. Сторожук Н.А. (ВІКНУ), к.психол.н. Мась Н.М. (ВІКНУ) Сторожук Н.А., Мась Н.М. Особливості професійної мотивації фахівців виховної роботи ЗСУ Особливості професійної мотивації фахівців виховної роботи ЗСУ Необхідною передумовою досягнення успіху у військово-професійній діяльності фахівцем з виховної роботи є високий ступінь розвитку у нього професійної мотивації. Як показують дослідження високий рівень професійної мотивації здатний компенсувати нестачу досвіду та здібностей, а почуття задоволення від якісно виконаних завдань сприяє формуванню стійкого позитивного відношення до обраної професії. Невдачі навпаки призводять до виникнення негативних психічних станів, що здатні викликати появу значної кількості похибок у діяльності, зневірення у власних здібностях і навіть повну відмову від виконання професійної діяльності. Тому дослідження особливостей професійної мотивації фахівців з виховної роботи, процесу її формування та динаміки розвитку є актуальним завданням, що має важливе наукове та прикладне значення.

Під мотиваційною сферою фахівця з виховної роботи розуміють складну систему мотивів, що здійснює системоутворюючий вплив на його професійну діяльність і проявляється у стимулюючій, регулятивній та смислоутворюючій функціях. Адекватність мотиваційного забезпечення діяльності передбачає перш за все відповідність мотивів предмету діяльності, тобто воно передбачає наявність у суб’єкта таких потреб, які можуть бути задоволенні тільки в професійній діяльності.

Аналіз наукових досліджень та практичний досвід вказують на існування окремих групи професійних мотивів в структурі мотиваційної сфери фахівців з виховної роботи:

– адекватна, представлена наявністю пізнавального інтересу до предмету власної діяльності;

– компенсаторна, представлена мотивами, що відбивають прагнення молодого фахівця здолати "слабкі" сторони власного характеру;

– мотивація досягнення, представлена мотивами прагматичного характеру;

– підтверджуюча, що представлена мотивами, спрямованими на підтвердження власної професійної кваліфікації;

– мотиви зовнішнього впливу (вимоги керівництва, страх перед покаранням, складність при влаштуванні на іншу роботу тощо);

– атрибутивна представлена мотивами, пов’язаними із зовнішньою атрибутикою професії.

Отже, домінування мотивів, адекватних предмету професійної діяльності, мотивів, які підтверджують власну професійну компетентність фахівця та мотивів досягнення успіху в структурі професійної мотивації фахівців з виховної роботи ЗС Ураїни є показником ефективності їх професійної діяльності.

к.психол.н. Сторожук Н.А. (ВІКНУ) Сторожук Н.А. Морально-психологічний стан особового складу підрозділу: сутність поняття Морально-психологічний стан особового складу підрозділу: сутність поняття Дослідження проблеми МПС особового складу підрозділу, його оцінка, прогнозування і формування виступає важливим теоретико-прикладним завданням військової психології. Адже без реальної оцінки МПС підрозділу неможливо здійснювати успішне керівництво соціально-психологічними процесами в повсякденній діяльності військових колективів, неможливо перейти до якісно нових параметрів в показниках їх службової діяльності, досягати психологічної переваги над супротивником, здійснювати ефективне управління підрозділами в ході бойових дій тощо.

На сьогодні єдиного розуміння поняття МПС не існує, на що вказує існування великої кількості синонімічних термінів ("моральний стан", "психологічний клімат", "моральний дух", "бойовий настрій" тощо), що застосовують у керівних документах структури з виховної роботи ЗСУ та різноманітні наукові джерела для визначення явищ одного порядку.

Аналіз наукової літератури щодо сутності поняття МПС дозволив зробити наступні:

а) МПС – інтегративна, ситуативна, якісна, характеристика колективу військового підрозділу, що формується в певних умовах і при збереженні цих умов досить стійка;

б) МПС проявляється в формі конкретних індивідуально- та соціальнопсихологічних явищ: індивідуальні і групові судження, думки, установки;

індивідуальні та групові емоційні стани, які опанували особовим складом у зв’язку з тими чи іншими подіями; стан вольової мобілізованості, готовності до виконання завдань військово-професійної діяльності.

в) особливості МПС залежать від низки чинників, а саме:Pages:     | 1 |   ...   | 11 | 12 || 14 | 15 |   ...   | 59 |
 
Похожие работы:

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів здисципліни “психологіяуправління” (длябакалаврів) Київ 200 Підготовлено доцентом кафедри соціальної психології А. М. Грись Затверджено на засіданні кафедри соціальної психології (протокол № 8 від 15.05.07) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом грись а. м. Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни “Психологія...»

«ТЕОРІЯ I ПРАКТИКА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ № 1-2/2010 ТОМ 2 Федоров В.А., Коллегова Е.Д. Педагогические технологии управления качеством 10. профессионального образования. М.: Издательский центр «Академия», 2008. 208 с. ПРОФЕСІЙНА АДАПТАЦІЯ МОЛОДИХ ФАХІВЦІВ В ГАЛУЗІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА СПОРТУ Еретик А.А, Поляничко О.М. Київський університет имені Бориса Грінченко Аннотация В статье рассматриваются глубинно-психологические аспекты понимания феномена адаптации. На примерах эмпирических исследований...»

«Міністерство освіти і науки України Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Відділення змісту професійно-технічної освіти Організація науково-методичної роботи у професійно-технічному навчальному закладі (методичні рекомендації) Київ 2009 УДК Організація науково-методичної роботи у професійно-технічному навчальному закладі (методичні рекомендації). Упорядник Л.М.Павлова. К: ПТіЗО МОН України, 2009. 50 с. Призначений для керівників, методистів, педагогічних працівників, практичних...»

«НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ ЗА НАПРЯМКАМИ СПРИЙНЯТТЯ НИМИ ЦІННОСТЕЙ ОЛІМПІЙСЬКОГО РУХУ ЯК ОСОБИСТІСНО ЗНА ЧУЩИХ Кириченко О.В. Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Анотація. У статті розглянуті актуальні науково-методичні аспекти модернізації процесу фізичного виховання учнів національних загальноосвітніх шкіл за напрямками олімпійського гуманістичного ідеалу. Визначені психолого -педагогічні умови сприйняття молоддю олімпійських цінностей як...»

«УДК 378.147 Петренчук Володимир Васильович, доцент кафедри економічної теорії та інформаційних технологій, начальник відділу навчально-методичної роботи Рівненського інституту ВНЗ ВМУРоЛ «Україна» ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ ІДЕЙ ПЕДАГОГІЧНОГО ДОРОБКУ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ СТУДЕНТІВ РІВНЕНСЬКОГО ІНСТИТУТУ ВНЗ ВМУРоЛ «Україна» У статті розглянуто шляхи популяризації ідей педагогічного доробку В. О. Сухомлинського та їх значення в професійній підготовці фахівців соціально-психологічного...»

«УДК 621.391 + 159.98:37 Мещеряков Дмитро Сергійович, старший науковий співробітник лабораторії нових інформаційних технологій навчання Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України e-mail: meoldom@gmail.com ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СУЧАСНИХ СИСТЕМ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ, ПРИДАТНИХ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ДИСТАНЦІЙНИХ КУРСІВ ТА ІНТЕРНЕТ-ТРЕНІНГІВ Анотація В статті розглянуто сучасні системи дистанційного навчання, здійснено аналіз їхньої придатності для проведення інтернет-тренінгів і дистанційних...»

«ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ УДК 159.922:373.5 ПРОБЛЕМА КОНФЛІКТНИХ СТОСУНКІВ СУЧАСНИХ ПІДЛІТКІВ ТА ЮНАКІВ З БАТЬКАМИ А. Ш. Апішева старший викладач кафедри психології і педагогіки Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» apisheva@bigmir.net Дорослішання підлітків та юнаків пов’язано з потребою самоствердженні, що виражається в прагненні бути самостійним, незалежним, вільним; бажанні прийняти на себе права та обов’язки дорослої людини. Реалізація цієї потреби може...»

«М. І. Бурда, Т. В. Колесник, Ю. І. Мальований, Н. А. Тарасенкова МАТЕМАТИКА Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів Рівень стандарту Рекомендовано Міністерством освіти і науки України S C B M A Підручник — переможець Всеукраїнського конкурсу підручників Міністерства освіти і науки України в 2010 р. Київ «Зодіак-ЕКО» ББК 22.151я721 Б91 Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (наказ Міністерства освіти і науки України від 3 березня 2010 р. № 177) Видано за рахунок...»

«АНАЛІЗ ФАКТОРІВ, ЩО СПРИЧИНЯЮТЬ ПОЧАТОК ВЖИВАННЯ НАРКОТИЧНИХ РЕЧОВИН ІН’ЄКЦІЙНИМ ШЛЯХОМ АНАЛІТИЧНИЙ ЗВІТ Київ – 20 УДК 616.98:578.828В Л]:364.6 ББК 55.148+65.272 А Авторський колектив О.М. Балакірєва, канд. соціол. наук; Т.В. Бондар, канд. соціол. наук; Я.О. Сазонова Рецензенти В.Є. Пилипенко, д-р соціол. наук; І.П. Рущенко, д-р соціол. наук Редактор М.М. Ілляш Рекомендовано до друку вченою радою Українського інституту соціальних досліджень імені Олександра Яременка (протокол № 4 від 29.10.2010...»

«ПОЛТАВСЬКИЙ ТЕХНІКУМ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДОВІДНИК ПЕРШОКУРСНИКА Полтава 2013 Укладачі: Гавриленко Н.І., викладач вищої категорії Полтавського технікуму харчових технологій НУХТ, Єчкалова Т.Є., викладач вищої категорії Полтавського технікуму харчових технологій НУХТ Довідник першокурсника – це збірник інформації про навчальний заклад, його структуру, про форми навчальної діяльності, основні вимоги до студентів та їх права, рекомендації, які...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»