WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 9 | 10 || 12 | 13 |   ...   | 59 |

«ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів Сучасні проблеми розбудови Збройних Сил України 26 квітня 2013 ...»

-- [ Страница 11 ] --

Орлов І.О. (ВІКНУ) Орлов І.О. Шляхи створення та етапи розвитку системи виховної роботи у ЗСУ Шляхи створення та етапи розвитку системи виховної роботи у ЗСУ Одним із значущих засобів розв’язання завдань виховної роботи упродовж 1991–2012 рр. була виховна робота (ВР) в ЗС України. Вона мала безпосередній вплив на підвищення ефективності бойової підготовки Збройних Сил та навчально-виховного процесу. Завдяки проведенню ВР в армії здійснювалось національно-патріотичне, моральне та естетичне виховання воїнів, формування їх високих морально-бойових якостей, відновлення моральних, психічних та фізичних сил, створювались умови для утвердження української мови, збереження та вільного доступу до культурних цінностей.

Якісне оновлення ЗС України підвищило вимоги до організації та змісту ВР. Назріла необхідність розроблення і уточнення її окремих теоретичних аспектів, вдосконалення нормативно-правової бази, системи управління, організаційно-штатної структури військових установ і підрозділів. Зважаючи на це, всебічне висвітлення ВР в ЗС України у 1991–2013 рр. дає змогу виявити позитивні досягнення, з’ясувати причини помилок та упущень, зробити висновки та окреслити перспективи її подальшого розвитку.

Мета і завдання дослідження: На основі вивчення й аналізу фактичного матеріалу розкрити діяльність органів військового управління у 1991–2013 рр.

щодо становлення і розвитку виховної роботи в ЗС України.

Основними засадами розвитку національної системи військового виховання в незалежній Україні були історично сформовані й збережені в свідомості українського народу військові традиції, існуючі соціально-політичні умови, діяльність органів державного і військового управління.

Перший – етап створення засад для відродження національної системи військового виховання (1991–1993 рр.). Починається з прийняттям концептуальних положень про оборону та будівництво ЗС України й завершується закріпленням на державному рівні основ національної системи виховання.

Другий – етап пошуку й апробації оптимальних функціональних компонентів системи військового виховання в державі (1994–1997 рр.). Починається зі створенням органів виховної соціально-психологічної роботи ЗС України і завершується прийняттям Концепції (основ державної політики) національної безпеки України на підставі Конституції – Основного Закону України.

Третій – етап структуризації системи виховної роботи у Збройних Силах та інших військових формуваннях України й входження її у систему військового виховання як найважливішої підсистеми (1997–2006 рр.). Починається із затвердженням Державної програми будівництва та розвитку Збройних Сил України на період до 2005 року (1997 р.) й завершується прийняттям Державної програми розвитку Збройних Сил України на 2006–2011 роки.

Охримчук Д.О. (ВІКНУ) Охримчук Д.О. До проблеми психологічного вивчення мотиваційної сфери курсантів та військовослужбовців строкової служби До проблеми психологічного вивчення мотиваційної сфери курсантів та військовослужбовців строкової служби Актуальність проблеми дослідження психологічних чинників, умов і засобів формування мотиваційної сфери сучасного курсанта та військовослужбовця строкової служби визначається завданнями оптимізації процесу особистісного та професійного становлення фахівця у вузівському навчанні.

У психолого-педагогічній науці зростання особистісного підходу викликало глибокий інтерес до мотиваційній сфери особистості, факторів, умов і засобів її формування в професійному становленні. В єдиному процесі соціалізації-індивідуалізації виявляється нездатність особистості інтегруватися в нову соціокультурну ситуацію, відбувається психологічна деформація особистості у відносинах до оточуючих і до себе. Все це визначає мотивацію поведінки та діяльності особистості.

Специфіка вивчення мотиваційної сфери особистості полягає в тому, що незважаючи на підвищення останнім часом інтересу до мотивації поведінки та діяльності особистості серед психологів до цих пір питання психологічної природи даного феномена залишається одним з дискусійних, і вимагає глибокого теоретико-методологічного опрацювання. Також поки не виявлено чинники, умови і засоби, що роблять істотний вплив на формування мотиваційної сфери особистості.

Основою вивчення мотиваційної сфери особистості виступають розробки психологічних феноменів, властивих різним напрямкам особистості в умовах діяльності, відносин, взаємодій, емоційних переживань. Відсутність єдиної теорії мотиваційної сфери особистості не дозволяє відповісти на багато психологопедагогічних запитів, пов’язаних з особливостями успішної реалізації потенційних можливостей курсантів та військовослужбовців строкової служби, забезпеченням якісної підготовки сучасного фахівця, адаптацією та ідентифікацією в умовах соціальної нестабільності.

Таким чином, актуальність розробки проблеми пошуку психологічних умов і засобів формування мотиваційної сфери особистості курсанта та військовослужбовця строкової служби має дві основні передумови: необхідність пізнання їх особливостей, а також – методів діагностики та своєчасної корекції, що є з психолого-педагогічного підходу значущим і необхідним.

Палагіцький Н.В. (ВІКНУ) Палагіцький Н.В. Формування лідерських якостей майбутніх офіцерів Формування лідерських якостей майбутніх офіцерів На сьогодні інтерес до проблеми лідерства достатньо великий. І це природно, тому що саме від дій лідерів, керівників, менеджерів залежить якість керування різними соціальними структурами починаючи з груп, колективів підприємств, військових підрозділів і закінчуючи державою.

На даний час існує багато концептуальних підходів до питання визначення феномену лідерства. З одного боку лідерство розглядається як наявність певного набору якостей, які притаманні тим, хто успішно спричиняє вплив на інших, з іншого лідерство як соціально-психологічне явище, сутність якого зводиться до здійснення провідного впливу одних членів групи на інших у процесі знаходження й реалізації оптимального вирішення групового завдання.

За своїм соціальним статусом офіцер є формальним лідером свого підрозділу, але цього часто виявляється недостатньо для ефективного керівництва підлеглими в ситуації, що ускладнилася, і виявляє додаткові вимоги до професійних особистісних якостей офіцера. У структурі готовності офіцера до вирішення професійних завдань особлива роль належить лідерським якостям, які визначають його здатність справляти безпосередній емоційно-вольовий вплив на підлеглих і через це домагатися авторитету, керувати військовим підрозділом, організовувати спільну діяльність і ефективно вирішувати поставлені службово-бойові завдання.

Значення лідерства полягає в тому, щоб підтримувати цілісність і стійкість групи відносно зовнішніх та внутрішніх впливів; підтримувати порядок та єдність; уникати конфлікти; спонукати до діяльності інших членів групи та сприяти правильному сприйняттю ними соціальної спільноти, її цілей і власне самого лідерства.

Базою, на якій формується лідерські якості є вимогливість до себе. Вимогливість є ключовою характеристикою,що дозволяє здобути базові та професійні знання,уміти застосовувати їх у військовій діяльності,набувати нових вмінь та навичок. Все це формує певний досвід, що допомагає у прийнятті рішень, породжує впевненість у собі,високу самооцінку. Невід’ємною складовою лідерських якостей є також егоцентричність, вміння самостійно приймати рішення.

Підготовка військових фахівців часто відбувається таким чином, що курсанти отримують величезну кількість інформації, яка в процесі здійснення службово-бойової діяльності не знадобиться, без урахування зміни ситуації, нових завдань, які стоять перед випускниками ВВНЗ, перед військами.

Тому постає питання гострої необхідності вдосконалення професійної підготовки офіцерів, реформування системи вищої військової підготовки з метою комплектування збройних сил військовими фахівцями, здібними в складних сучасних умовах уміло керувати підрозділом, завоювати довіру і авторитет у особового складу.

Палашкевич В.О. (ВІКНУ) Палашкевич В.О. До проблеми психокорекції негативних психічних станів в процесі службової діяльності військовослужбовців строкової служби До проблеми психокорекції негативних психічних станів в процесі службової діяльності військовослужбовців строкової служби Вступ. Важливим завданням у збройних силах України на сьогодні є формування гармонійно розвиненого, фізично та психічно здорового військовослужбовця.

Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


На успішність розв’язання цього завдання сьогодні негативно впливають ряд чинників: проблеми нестабільного соціально-економічного становлення держави, складність соціальної ситуації розвитку особистості, внутрішньо сімейна атмосфера та особливості взаємин батьків, рівень професійності та психологічної освіченості командирів, а також сенситивність військовослужбовців строкової служби до різноманітних соціальних впливів, їхні емоційні нестабільність та вразливість, вікові, індивідуально-типологічні властивості тощо.

Мета – вивчити проблему негативних психічних станів та визначити засоби психопрофілактики у військовослужбовців строкової служби в процесі службової діяльності, а також емпірична перевірка ефективності засобів психопрофілактики негативних психічних станів.

Аналіз теоретичних джерел свідчить про актуальність вивчення проблеми психокорекції негативних психічних станів в процесі службової діяльності військовослужбовців строкової служби. В системі негативних психічних станів військовослужбовців строкової служби, які мають переважно соціально-психологічне походження, провідне місце посідають емоційні негативні стани, які можуть трансформуватись у стійкі властивості особистості та деформувати її подальший розвиток. Це зумовлює актуальність вивчення проблеми, однак, поза увагою науковців все ж залишається генеза негативних психічних станів військовослужбовців, детермінанти, структура та механізми їх розвитку.

Базовим станом, з якого розвиваються всі інші негативні стани у військовослужбовців, є тривога. Виокремлюються такі типові для даного віку психічні стани, як страх, агресія, депресія та інші, а також подається їхня психологічна характеристика.

Показниками нашого дослідження були визначені рівні ситуативної та особистісної тривожності. Дослідження проводилося в два етапи – психодіагностичний та психопрофілактичний. Аналіз результатів свідчить про зниження високих показників і підвищення низьких ситуативної тривожності. Таким чином, результати свідчать, що ситуативна тривожність є впливовим чинником ефективності службової діяльності військовослужбовців строкової служби.

Висновки. Значні відхилення від рівня помірної тривожності вимагають особливої уваги, висока тривожність припускає схильність до появи стану тривоги у військовослужбовців під час службової діяльності та оцінки його компетентності. В цьому випадку слід знизити суб’єктивну значимість ситуації проводити психокорекційну роботи з метою зниження деформуючого впливу негативних психічних станів на розвиток особистості військовослужбовця.

Панько О.Ю. (ВІКНУ) Панько О.Ю. Міжнародна безпека та характер воєнних конфліктів майбутнього: політологічний аспект

Міжнародна безпека та характер воєнних конфліктів майбутнього:

політологічний аспект У широкому розумінні поняття "безпека" означає комплекс суспільнополітичних поглядів та організаційних заходів, що поєднують прагнення організованих соціальних суб’єктів, насамперед державних і суспільно-політичних утворень, до існування в найбільш сприятливих умовах. На практиці такими сприятливими чинниками вважають такі, що можуть гарантувати стабільні умови розвитку суспільства та держави і забезпечити захищеність від зовнішніх ризиків і небезпек.

У побутовому розумінні "безпека" означає певний стан захищеності, який вказує на відсутність імовірних небезпек, або встановлення умов, коли виникнення таких небезпек контролюється, унеможливлюється чи мінімізується.

Однак, у реальному житті такий стан зазвичай вважається умовним, або ідеальним. Натомість для визначення реального стану безпеки застосовується оцінка ризиків і загроз, пов’язана з оцінкою можливостей і вдосконалення засобів їх нейтралізації.

На межі ХХ і ХХІ століть сталися фундаментальні зміни у сфері міжнародної безпеки. Світова спільнота зустрілась з принципово новими викликами й загрозами. У багатьох регіонах світу спостерігається міждержавне суперництво, що загрожує спалахом воєнних конфліктів, які здебільш можуть мати форму збройного протистояння.

Вся історія людської цивілізації та набутий історичний досвід переконливо свідчать про те, що воєнні конфлікти (війни і збройні конфлікти) були, є і, на жаль, залишатимуться у прогнозованому майбутньому неминучими і вкрай небезпечними явищами світового суспільного буття.

Основні сфери життя тепер знаходяться на переломному етапі – в переході від індустріальної до інформаційної цивілізації. Всебічне впровадження і розвиток інформаційних технологій в усіх сферах суспільного життя стали потужним фактором, що викликав трансформації в освіті, економіці, науці, соціальній сфері та у воєнній справі. Отже, світ вступив в Еру війн новітніх технологій.

Проте, основною формою боротьби у воєнних конфліктах була і залишаться збройна боротьба. А характер, масштаби і способи збройної боротьби значною мірою залежать від методів та ступеню розвитку засобів її ведення.

Зміни у характері збройної боротьби у війнах і збройних конфліктах початку ХХ століття призводять до фундаментальних змін основних положень воєнної стратегії та оперативного мистецтва.

Сьогодні світ стоїть перед новими загрозами, новими викликами, які раніше не бралися до уваги воєнною наукою. Так, зокрема, у радянській воєнній науці ніколи не існувало поняття боротьби з тероризмом,і тим більше ніколи не планувалося використання для цих цілей Збройних Сил.

Підсумовуючи, треба визнати, що для правильного передбачення характеру збройної боротьби майбутнього виключно важливо бачити не тільки окремі, найбільш виразні явища і однобічно орієнтуватися тільки на них, а й враховувати протилежні тенденції, прагнути проникнути у сутність об’єктивних суперечливих процесів розвитку воєнної справи з усієї сукупності цих складних, багатогранних явищ роботи висновки для подальшої воєнної діяльності.

Це один із найважливіших уроків з досвіду минулого.

Війни майбутнього можуть стати ще більш серйозними випробуванням для народів і армій, ніж у минулому. І для того, щоб Збройних Сил України могли з меншими втратами і з найбільшою ефективність вирішувати поставлені задачі, необхідно правильно прогнозувати тенденції розвитку характеру збройної боротьби майбутнього, засобів та методів її ведення.Pages:     | 1 |   ...   | 9 | 10 || 12 | 13 |   ...   | 59 |
 
Похожие работы:

«Психологія особистості. 2013. № 1(4) Кучма В.Р. Синдром дефицита внимания с гиперактивностью у детей: 3. (вопросы эпидемиологии, этиологии, диагностики, лечения, профилактики и прогноза) / В.Р. Кучма, И.П. Брязгунов. – М.: Олег и Павел, 1994. – 98 с.Лютова Е.К. Шпаргалка для родителей / Е.К. Лютова, Г.Б. Монина. – СПб. : 4. Речь, 2007. – 136 с. Обухівська А. Психологу про дітей з особливими потребами у 5. загальноосвітній школі / А. Обухівська, Т. Ілляшенко, Т. Жук. – К. : Редакції загально...»

«Державний вищий навчальний заклад „Запорізький національний університет” Міністерства освіти і науки України М. Г. Ткалич ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ Навчально-методичний посібник для студентів ІІ та ІІІ курсів денного та ІІІ курсу заочного відділень факультету соціальної педагогіки та психології спеціальності „Психологія” Затверджено вченою радою ЗНУ Протокол № 2 від 25.09.07 Запоріжжя УДК: 159. 9. 07 (0758) Ткалич М.Г. Експериментальна психологія: Навчальнометодичний посібник для студентів ІІ...»

«ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ УДК 159.922:373.5 ПРОБЛЕМА КОНФЛІКТНИХ СТОСУНКІВ СУЧАСНИХ ПІДЛІТКІВ ТА ЮНАКІВ З БАТЬКАМИ А. Ш. Апішева старший викладач кафедри психології і педагогіки Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» apisheva@bigmir.net Дорослішання підлітків та юнаків пов’язано з потребою самоствердженні, що виражається в прагненні бути самостійним, незалежним, вільним; бажанні прийняти на себе права та обов’язки дорослої людини. Реалізація цієї потреби може...»

«Літературознавчі обрії Праці молодих учених Випуск 18 Київ 2010 ББК Ш5(4Укр)6 + Ш09+83.3 Ук Літературознавчі обрії. Праці молодих учених. Випуск 18. – К.: Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, 2010. – 238 с. ISBN 966-02-3308-6 (серія) ISBN 978-966-02-5398-8 До вісімнадцятого випуску збірника «Літературознавчі обрії» увійшли статті молодих учених, присвячені вивченню української літератури ХХ ст., а також питанням джерелознавства і текстології. Видання розраховане на фахівців із...»

«Інститут психології імені Г.С. Костюка АПН України АКТУ АЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ Том 12 ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ ТВОРЧОСТІ Випуск 7 За загальною редакцією В.О. Моляко Вид-во ЖДУ імені Івана Франка Житомир ББК 88.45 А43 У ДК 159.928 +159.954 + 159.955 Друкується за ухвалою вченої ради Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України Зареєстровано постановою президії ВАК України (№ 0105/9 від 8 /09/ 1999р.) Редакційна колегія: Моляко В.О., академік АПН У країни, доктор психол. наук, професор;...»

«ЦІППО АПН України Сухович Г.А. Кваліметричні моделі професійної діяльності практичного психолога та соціального педагога У статті розкрито структуру і зміст кваліметричних моделей професійної діяльності практичного психолога та соціального педагога. Ключові слова: структура і зміст кваліметричних моделей, практичний психолог, соціаьий педагог. The structure and content of the qualimetric models of the practical psychologist and social pedagogue professional activities are disclosed in the...»

«КОНСОРЦІУМ МБФ «ФОНД РОЗВИТКУ КАРПАТСЬКОГО ЄВРОРЕГІОНУ» ТА МІЖНАРОДНИЙ ФОНД «ВІДРОДЖЕННЯ» Проект «Підтримка вразливих груп населення у Західній Україні в період кризи» ЗВІТ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ ТА ОЦІНКИ РЕАЛІЗАЦІЇ МІКРО-ГРАНТОВИХ ПРОЕКТІВ Звіт підготував: Петро Лазарчук Львів – 2012р. Проект «Підтримка вразливих груп населення у Західній Україні в період кризи»ЗМІСТ: # Назва розділу Ст. I. Вступ. Загальна інформація про Проект «Підтримка вразливих груп населення у Західній Україні в...»

«Управління освіти і науки Полтавської облдержадміністрації Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В. Остроградського Обласний центр практичної психології і соціальної роботи Соціальний педагог загальноосвітнього навчального закладу: перші кроки (довідниково-методичний посібник) Полтава-2006 Соціальний педагог загальноосвітнього навчального закладу: перші кроки (довідниково-методичний посібник) // Автор-укладач Сухенко Я.В. Полтава: ПОІППО, 2006. – 80 с....»

«УДК 378.147 Петренчук Володимир Васильович, доцент кафедри економічної теорії та інформаційних технологій, начальник відділу навчально-методичної роботи Рівненського інституту ВНЗ ВМУРоЛ «Україна» ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ ІДЕЙ ПЕДАГОГІЧНОГО ДОРОБКУ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ СТУДЕНТІВ РІВНЕНСЬКОГО ІНСТИТУТУ ВНЗ ВМУРоЛ «Україна» У статті розглянуто шляхи популяризації ідей педагогічного доробку В. О. Сухомлинського та їх значення в професійній підготовці фахівців соціально-психологічного...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М.П. ДРАГОМАНОВА ЯЦЮК МАРІЯ ВАЛЕРІЇВНА УДК 159.922.8:923.2 СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ АВТОНОМНОСТІ ОСОБИСТОСТІ В ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Київ – 2009 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано на кафедрі психології Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, Міністерство освіти і науки України Науковий...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»